Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (6 sloc) 358 Bytes
_HEADER
_TITLE({Coen})
Coen is het jongste beest in de roedel. Hoewel hij soms een stuk beter met zijn poten op de grond blijft dan de rest, want nuchter is hij wel. Als hij op vossenjacht gaat dan prefereert hij lekker, lang en lenig. Maar ook als hij zonder buit thuis komt behoudt hij zijn blije kop.
<br><br>
<IMG SRC="foto/coen.jpg" WIDTH="300">
_FOOTER