Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (6 sloc) 511 Bytes
_HEADER
_TITLE({Jeroen})
Jeroen leid deze jaarclub naar nieuwe hoogten. Hij weet het overzicht te behouden en verleid deze vossen tot een nooit vertoonde samenwerking. Want jaarclub Reinaert is een uitzondering op de regel dat vossen geen groepen vormen. Met zijn soms ondoorgrondelijke opmerkingen raakt hij het hart van de zaak en soms ook een klein vossehartje. Hij is er altijd wanneer je hem nodig hebt en misschien nog vaker wanneer dat niet zo is.
<BR><BR>
<IMG SRC="foto/jeroen.jpg" WIDTH="300">
_FOOTER
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.