Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (6 sloc) 432 Bytes
_HEADER
_TITLE({PETER})
Peter is de meest knuffelbare vos van deze groep. Zijn zachte vacht en onschuldige blik missen hun uitwerking niet op zachtaardige vrouwtjesvossen. Hij is altijd relaxed en weet daarmee de stress onder de andere vossen vaak flink te verminderen. Toch kan hij zijn tanden laten zien. Wanneer dat gebeurt heb je spijt dat je het zo ver hebt laten komen.
<BR><BR>
<IMG SRC="foto/peter.jpg" WIDTH="300">
_FOOTER