Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (6 sloc) 464 Bytes
_HEADER
_TITLE({Ruurd})
Ruurd heeft zijn stickers al klaar liggen. Want porno bestellen is Ruurd bellen. Wij wijten dit aan de zieke leefomgeving waarin hij verkeert. Een sexclub naast de deur zorgt natuurlijk voor een slecht aura. Meestal echter huilt hij gezellig mee met de andere vossen. Hoewel het nooit helemaal te bevatten is waaraan hij denkt komt er vaak toch een verrassende opmerking uit zijn bek.
<BR<>BR>
<IMG SRC="foto/ruurd.jpg" WIDTH="300">
_FOOTER