Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
7 lines (6 sloc) 389 Bytes
_HEADER
_TITLE({Tim})
Tim heeft goede contacten met bijna iedereen die zijn pad kruist. Deze jongen heeft met zijn bevlogen uitstraling sjans zonder van zijn barkruk af te komen. Hij mag zijn zelfvertrouwen graag laten blijken. Hoewel hem dit vele vrouwelijke bewonderaars bezorgt gaan er geruchten dat hij droomt van zijn buurmeisje.
<BR><BR>
<IMG SRC="foto/tim.jpg" WIDTH="300">
_FOOTER