Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github
.well-known
bin
config
plugins
src
webroot
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
.htaccess
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
composer.phar
force_bake.sh
index.php
phpunit.xml.dist

README.md

Dotacni-Parazit.cz

Kompletní zdrojové kódy webové aplikace Dotační Parazit

OpenData

Podklady ze kterých jsou generovány databáze a výstupy v aplikaci jsou ke stažení v sekci OpenData