Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Analiza migracji na dotnet core #3

Open
ptrstpp950 opened this issue Sep 10, 2018 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@ptrstpp950
Copy link
Member

commented Sep 10, 2018

Celem zadania jest zaplanowanie i zweryfikowanie jak trudna będzie migracja na dotnet core. W tym celu należy sprawdzić:

  • czy zależności nuget są kompatybilne z dotnet core
  • dla zależności niekompatybilnych wyszukać odpowiedniki, albo zaproponować migrację
  • sprawdzić czy istnieje możliwość migracji widoków ASPX na CSHTML (jest użyte MVC5)
  • zamienić handlery z JS i CSS na budowane pliki

@ptrstpp950 ptrstpp950 changed the title Weryfikacja migracji na dotnet Core Weryfikacja migracji na dotnet core Sep 10, 2018

@ptrstpp950 ptrstpp950 changed the title Weryfikacja migracji na dotnet core Analiza migracji na dotnet core Sep 10, 2018

@smashpl

This comment has been minimized.

Copy link
Contributor

commented Sep 11, 2018

Z tego co widzę, problematyczne będzie Linq2Sql bo nie ma tego w .net core. Więc albo EF albo jakiś inny Dapper.
Z Html Agility Pack nie powinno byc problemu

@pawlos

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Sep 15, 2018

Jest też wersja tych samych projektów korzystająca z EF, ale na pewno w jakiejś starej wersji i nigdy nie była testowana czy w ogóle działa.

@ptrstpp950 ptrstpp950 referenced this issue Sep 15, 2018

Closed

CI/CD #8

@szymczakk szymczakk referenced this issue Apr 29, 2019

Open

Migracja z Linq2sql do EF Core #61

3 of 6 tasks complete
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.