Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Migracja z Linq2sql do EF Core #61

Open
szymczakk opened this issue Apr 29, 2019 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@szymczakk
Copy link

commented Apr 29, 2019

W nawiązaniu do #3 chciałbym zająć się migracją z Linq2SQL do EF core.

Mój plan na to rozwiązanie ( @ptrstpp950 proszę o weryfikację, czy twoja wizja tego rozwiązania jest podobna 😉 )

  • Utworzenie nowego projektu z użyciem nowego csproj'a w net461
  • Dodanie do niego EFCore
  • Utworzenie tam DotnetomaniakContext oraz modeli POCO na podstawie modeli z diagramu bazy danych z projektu Kigg.Infrastructure.LinqToSql (tych z Database.Designer.cs)
  • Utworzenie modeli DTO które będą dziedziczyć po interfejcach z Kigg.DomainObjects oraz będa mapowane 1:1 na modele POCO (tutaj nie wiem czy przypadkiem niepotrzebnie nie komplikuje, bo może już modele POCO mogłby implementować te interfejsy)
  • Utworzenie warstwy repozytoriów implementujących BaseRepository oraz I*Repository
  • Podmiana implementacji tychże interfejsów w web.config'u w Unity

No to czekam na zielone światło i zaczynam działać 😉

EDIT:
prace nad tym issue prowadzone są tutaj

@ptrstpp950

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 29, 2019

Mogę ci nawet dać feature branch z moim początkami, ale nie wiem czy to bardziej pomoże czy przeszkodzi Ci w pracy :)
Więc ZIELONE światło doe mnie masz tyle ile tylko Ci potrzeba. MEGA że chcesz się za to zabrać.

@szymczakk

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Apr 29, 2019

A co myślisz o tym, żeby już modele POCO implementowały interfejsy (wiem że wtedy nie będa już czystym POCO 😉 ) żeby nie dokładać kolejnej warstwy modeli?

@ptrstpp950

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 29, 2019

Jak Ci wygodniej

@szymczakk

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Apr 29, 2019

Powiedz mi proszę, czym są "CommentSearchResult", "StorySearchResult", "EarlyBirdResult", "StoryAdderResult" oraz "_1kPointsResult"??
Bo widze je w modelach, w designerze pokazane są tutaj
Przechwytywanie
ale nie wiem czym one są

@ptrstpp950

This comment has been minimized.

Copy link
Member

commented Apr 29, 2019

SQL stored procedure o ile mnie pamieć nie myli - napisz do mnie maila dostaniesz dostęp do bazy testowej będzie prościej :)

@szymczakk

This comment has been minimized.

Copy link
Author

commented Apr 29, 2019

Jak już nie będę miał nic innego do roboty to się odezwę w sprawie SP :) Dzięki za info

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.