Magento 2
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Block v3.0.4 Sep 15, 2016
Controller Last fix for language source Jan 25, 2017
Model v3.0.5 Oct 12, 2016
Observer v3.0.5 Oct 12, 2016
Setup v3.0.5 Oct 11, 2016
Tool v3.0.5 Oct 11, 2016
etc v3.0.6 Oct 26, 2016
i18n v3.0.3 Jul 22, 2016
view Add files via upload Jan 12, 2017
README.md Update README.md Jan 11, 2017
composer.json Update composer.json Dec 29, 2016
modman Add modman file Jan 9, 2017
registration.php v3.0.0 May 19, 2016

README.md

Magento-2.0

1. Instalacja

Wtyczka może zostać zainstalowana poprzez:

a) modman link:

modman clone https://github.com/dotpay/Magento2.git

b) skopiowanie plików do katalogu:

app/code/Dotpay/Dotpay

(jeżeli go nie ma, to należy go utworzyć).

2. Aktywacja

Przed użyciem wtyczkę należy aktywować z poziomu panelu administracyjnego Magento2:

System > Web Setup Wizard > Component Manager

Z menu wtyczki należy wybrać opcję

Enable

a nastepnie przejść wszystkie kroki kreatora.

1. Installation

Plugin can be installed in two ways:

a) modman link:

modman clone https://github.com/dotpay/Magento2.git

b) copying plugin files to:

app/code/Dotpay/Dotpay

(if it's not present create it).

2. Activation

Before using plugin has to be activated in Magento2 administration panel:

System > Web Setup Wizard > Component Manager

In plugin configuration select

Enable

and follow installation wizard.