Assets 3

Dotpay payment module for Drupal Commerce 7.x

PL

Wtyczka dla Drupal Commerce dodająca bramkę płatności Dotpay

Instalacja

 1. Pobierz najnowszą wersję modułu:
  DrupalCommerce-Dotpay-v2.0.4.zip
 2. Przejdź w panelu administracyjnego Drupal Commerce do menu: Ustawienia witryny > Ustawienia zaawansowane > Moduły, zainstaluj pobrany moduł a następnie aktywuj go.

Konfiguracja

 1. Przejdź w panelu administracyjnym Drupal Commerce do menu: Ustawienia sklepu > Zaawansowane ustawienia sklepu > Metody płatności

Znajdziesz tam 4 nowe metody płatności:

* Główny kanał płatności Dotpay
* Osobno kanał BLIK przez Dotpay
* Osobno kanał kartowy przez Dotpay
* Osobno kanał MasterPass poprzez Dotpay
 1. Aktywuj 'Główny kanał płatności Dotpay' a następnie przejdź do edycji ustawień modułu

Uwaga!
Ustawienia konfiguracyjne można zapisać jedynie dla 'Główny kanał płatności Dotpay'
Jeśli chcesz udostępnić dodatkowe osobne metody płatności, wystarczy je aktywować. Nie wymagają one dodatkowej konfiguracji.

Tłumaczenie

Aby zapewnić dostępność Twojej wersji językowej dla modułu, możesz wgrać plik *.po (np. dotpay/translations/pl.po) bezpośrednio do Drupal Commerce:
Ustawienia witryny > Ustawienia zaawansowane > Konfiguracja > Regionalne i językowe > Tłumaczenie interfejsu > Importuj

(Kategoria tłumaczenia: Standardowy interfejs, Tryb : Napisy z wysyłanego pliku zastępują istniejące, nowe tłumaczenia zostają dodane do systemu.)


EN

Implements Dotpay payment services for use with Drupal Commerce

Installation

 1. Download latest module version which is available at:
  DrupalCommerce-Dotpay-v2.0.4.zip
 2. In Drupal Commerce panel go to: Site settings > Advanced settings > Modules, and click Install new module and then enable it.

Configuration

 1. In Drupal Commerce panel go to: Store settings > Advanced store settings > Payment methods

There you will find 4 new payment methods:

* Dotpay main channel
* Blik channel separately by Dotpay
* Credit card channel separately by Dotpay
* MasterPass channel separately via Dotpay
 1. Enable 'Dotpay main channel' and then go to edit the module settings.

Attention! The configuration settings can be saved only for the 'Dotpay main channel' If you want to share additional separately payment method, simply enable it. They do not require additional configuration.

Translation

If you want to descriptions of this module was your language, you can upload the file *.po (eg. dotpay/translations/pl.po) directly to Drupal Commerce:
Site settings > Advanced settings > Configuration > Regional and language >Translate interface > Import

(Text group: Built-in interface, Mode: Strings in the uploaded file replace existing ones, new ones are added.)