New payment module for Magento 2.1
Clone or download
wpawel Update AbstractFactory.php
change in the title of the operation: useful when the order number is different than control
Latest commit 3c9761e Oct 22, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Api/Data
Block
Controller
Helper
Model
Observer
Setup
etc
i18n
view
README.md
composer.json
registration.php

README.md

Moduł płatności Dotpay dla Magento 2.1

Niniejszy moduł płatności jest przygotowany dla Magento w wersji 2.1 i wyższych.

Instrukcja instalacji

  1. Proszę przejść do katalogu głównego instalacji sklepu Magento
  2. Należy się upewnić, czy w pliku composer.json Magento są dodane repozytoria Dotpay. Jeśli nie, trzeba wywołać następujące komendy:
composer config repositories.dotpaySDK vcs https://github.com/dotpay/PHP-SDK

composer config repositories.magento2-payment vcs https://github.com/dotpay/magento2-payment
  1. Instalacja modułu następuje przy pomocy narzędzia composer. W katalogu głównym Magento należy wywołać następujące komendy:
composer require dotpay/magento2-payment

composer update

php bin/magento module:enable Dotpay_Payment

php bin/magento setup:upgrade
  1. Jeśli potrzeba kompilacji wstrzykiwanych zależności oraz plików statycznych, należy wywołać poniższe komendy:
php bin/magento setup:di:compile

php bin/magento setup:static-content:deploy

Odinstalowanie

  1. Proszę wykonać poniższą komendę w głownym katalogu Magento:
php bin/magento module:uninstall Dotpay_Payment -r -c

Dotpay payment module for Magento 2.1

This module is prepared for Magento version 2.1 and later.

Installation

  1. Go to the main directory of your Magento installation
  2. Make sure if the file composer.json of Magento contains repositories of Dotpay. If not, then execute following commands:
composer config repositories.dotpaySDK vcs https://github.com/dotpay/PHP-SDK

composer config repositories.magento2-payment vcs https://github.com/dotpay/magento2-payment
  1. Innstallation of the payment module is realized by using the composertool. Execute the following commands in the main directory of your Magento installation:
composer require dotpay/magento2-payment

composer update

php bin/magento module:enable Dotpay_Payment

php bin/magento setup:upgrade
  1. If you need to compile Dependency Injection and static files, execute following commands:
php bin/magento setup:di:compile

php bin/magento setup:static-content:deploy

Uninstall

  1. Execute the following command in the main directory of your Magento installation:
php bin/magento module:uninstall Dotpay_Payment -r -c