Block or report user

Report or block dotrinhdev

Hide content and notifications from this user.

Contact Support about this user’s behavior.

Report abuse

Popular repositories

 1. eav-in-magento

  We'll create Bog module according to EAV model in Magento.

  PHP 4

 2. itdict-With-Kony-Framework

  A Dictionary Social Network Service (SNS) project that is built with Kony Mobile Framework (Multiplatform Mobile Framework).

  JavaScript 3 1

 3. motgia

  Dự án nhằm cung cấp cho người dùng một nơi bán hàng đồng giá, mọi sản phẩm trên hệ thống đều có giá giống nhau và bất kỳ ai cũng có thể đăng ký gian hàng và bán sản phẩm của mình.

  PHP 2

 4. tob

  Dự án này do Toàn Nguyễn (leader), Đô Trịnh (dev), Tùng Khắc (dev) cùng nhau làm với mục đích startup. Dự án đã mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp nhưng sau đó đã phải tạm dừng vì lý do cá nh…

  PHP 1

 5. helloworld_magento

  CHẠY THỬ ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN VỚI MAGENTO. Một cuộc hành trình bắt đầu bằng những bước đi nhỏ.

  PHP 1

 6. FragmentLifecycler

  Demo FragmentLifecycler, How do it work with Activity? Xem thêm ở

  Java

8 contributions in the last year

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Mon Wed Fri

Contribution activity

August - October 2018

dotrinhdev has no activity yet for this period.

July 2018

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.