Skip to content
Browse files

Added Finnish localization

  • Loading branch information...
1 parent 7e9d6d6 commit 1f5058a811c2520de2d99d3bc4d99eec0391e99a @petri petri committed Nov 9, 2011
Showing with 27 additions and 0 deletions.
  1. +27 −0 localization/fi.js
View
27 localization/fi.js
@@ -0,0 +1,27 @@
+// Finnish Localization by Petri Savolainen
+// petri.savolainen@koodaamo.fi
+
+jQuery.fn.uniform.language = jQuery.extend(jQuery.fn.uniform.language, {
+ required : '%s on pakollinen tieto',
+ req_radio : 'Valitse jokin vaihtoehdoista',
+ req_checkbox : 'Rastita valintaruutu jatkaaksesi',
+ minlength : '%sn minimipituus on %d merkkiä',
+ min : '%sn tulee olla %d tai enemmän',
+ maxlength : '%sn enimmäispituus on %d merkkiä',
+ max : '%sn tulee olla %d tai vähemmän',
+ same_as : '%sn tulee olla yhtä kuin %s',
+ email : 'annettu sähköpostiosoite on virheellinen',
+ url : '%s ei ole www-osoite (URL)',
+ number : '%sn tulee olla numero',
+ integer : '%sn on oltava kokonaisnumero',
+ alpha : '%s voi sisältää vain kirjaimia, numerot ja erikoismerkit poislukien',
+ alphanum : '%s voi sisältää vain kirjaimia tai numeroita (ei erikoismerkkejä)',
+ phrase : '%s voi sisältää vain kirjaimia, numeroita, välilyöntejä ja joitain näistä: . , - _ () * # :',
+ phone : '%sn tulee olla puhelinnumero',
+ date : '%sn tulee olla päivämäärä (dd/mm/vvvv)',
+ callback : '%sn tarkistus epäonnistui. Tarkistinta (%s) ei ole määritelty!',
+ on_leave : 'Oletko varma että haluat poistua lomakkeesta tallentamatta sitä?',
+ submit_msg : 'Ole hyvä, ja korjaa lomakkeen virheet jatkaaksesi',
+ submit_help : 'Lomakkeen virheelliset kohdat on esitetty korostettuina',
+ submit_success: 'Kiitos, lomake on nyt lähetetty.'
+});

0 comments on commit 1f5058a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.