Skip to content
Analyseverktøy for Sparebanken Vest
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src/main
.gitignore
README.md
spv-analyse.jar

README.md

Analyseverktøy for Sparebanken Vest

Kva er det?

Analyseverktøyet er eit program som gir deg oversikt over utgiftene og inntektene dine. Kor mykje brukte du på daglegvarer i august? Kor mykje brukar du på dagligvarer i gjennomsnitt? Kor mykje løn har eg fått så langt i år? Programmet viser dette i form av både tabellar, linje- og kakediagram.

Korleis bruke det?

  1. Logg inn i nettbanken.
  2. Gå til Mine kontoer -> Søke i transaksjoner.
  3. Vel dei transaksjonane du ønsker å analysere. Til dømes alle det siste året frå brukskontoen din.
  4. Trykk på lenka "Kopier til tekstfil". Du vil få lasta ned ei fil ved namn "transaksjoner.csv".
  5. Last ned analyseverktøyet.
  6. Opne fila du lasta ned (spv-analyse.jar).
  7. Trykk knappen "Finn fil", og vel transaksjoner.csv frå trinn 4.
  8. Trykk "Start analyse".

Korleis fungerer det?

Dagligvareutgifter vert henta frå alle transaksjonar som inneheld eitt eller fleire av desse orda:
REMA, ICA, BUNNPRIS, SIT KAFE, SIT STORKIOSK, MENY, RIMI, NARVESEN, JOKER, KIWI

Restaurantar vert henta frå alle transaksjonar som inneheld eitt eller fleire av desse orda:
SZECHUAN AS, SESAM, ALPINO, SMILE PIZZA, LA FIESTA, HARD ROCK CAFE, UPPER CRUST

Nattliv vert henta frå alle transaksjonar som inneheld eitt eller fleire av desse orda:
CROWBAR, GOSSIP, DATTERA TIL HAGEN, SERVERINGSGJENG, CAFE 3B, CAFE MONO, RAMP PUB, TRONDHEIM MIKRO, FIRE FINE, GOOD OMENS

Kollektivtrafikk vert henta frå alle transaksjonar som inneheld eitt eller fleire av desse orda:
ATB, RUTER, BUSS, FLYTOGET, FLYBUSS, NSB

Streaming vert henta frå alle transaksjonar som inneheld eitt eller fleire av desse orda:
SPOTIFY, NETFLIX, HBO

Telefonrekningar vert henta frå alle transaksjonar som inneheld eitt eller fleire av desse orda:
TELEREGNING

Løn vert henta frå alle transaksjonar med tekstkode "LØNN".
Stipend/Lån vert henta frå alle transaksjonar med skildring som inneheld "STATENS LÅNEKASSE".

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.