Skip to content
Druhý díl mini-serie o psaní čitelného a testovatelného php od Petra Bechyně z Driveto se zaměřuje na architekturu aplikace, resp. delegování odpovědností tříd a principu jedné odpovědnosti (Single responsibility principle).
PHP HTML
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is even with tuscanicz:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bin
src/AppBundle
tests/AppBundle/Mail
.gitignore
composer.json
composer.lock
phpunit.xml.dist
You can’t perform that action at this time.