Permalink
Browse files

better more consistent label printing

  • Loading branch information...
1 parent 3c47cf0 commit 01591aee0c01f0c62d63035ba36ff8e02a477d76 @dtolpin committed May 23, 2012
Showing with 193 additions and 1,820 deletions.
  1. +169 −0 mklbl/labels.html
  2. +22 −0 mklbl/labels_to_print_ta.csv
  3. +0 −1,818 mklbl/prototype.html
  4. +2 −2 tools/mklbl.py
View

Large diffs are not rendered by default.

Oops, something went wrong.
@@ -0,0 +1,22 @@
+ call_number,_labels_ta,telaviv,author,title,city,publisher,year
+אלג\אדל\א1,,1,"אדלער, יעקב","א מאל, א מאל",,,
+אלג\אוי\ש1,,1,"אויסלענדער, ר - פ. וויינינגער",שאטנס אין שפיגל. לידער,תל אביב, ה. לייוויק פארלאג,1981
+אלג\אוי\ו1,,1,"אויערבאך, אפרים",ווייסע שטאט,ניו יארק,נאציאנעלער קאונסיל פאר בעסאראבישער יידן,1952
+אלג\אוי\ל1,,3,"אויערבאך, אפרים",לויטער איז דער אלטער קוואל,ניו יארק,,1940
+אלג\אוי\א1,,1,"אויערבאך, רחל",אין לאנד ישראל,תל אביב,י. ל. פרץ,1964
+אלג\אוי\ב1,,2,"אויערבאך, רחל",ביים לעצטן וועג,תל אביב,ישראל בוך,1977
+אלג\איא\ט1,,1,"איאלטי, חנן",טאטע און זון,בוענאס איירעס,איאלטי קאמיטעט,1945
+אלג\אפא\א1,,1,אפאטאשו,"Opatoshu, J. (1927). Ale verk fun Yosef Opatoshu. = געזאמלטע ווערק Vilne, *Vilner farlag fun B. *Klets*kin.",ווילנע,ב. קלעצקין פארלאג,1927
+אלג\אפר\א1,,1,"אפרון, ידידיה","Efron, I. (1973). Amdur, mayn geboyrn-shtetl. Buenos-Ayres, Komitet tsu baern dem ondenk fun R. Yedidyah Efron.",בוענאס איירעס,קאמיטעט צו באערן דעם אנדענק פון ר. י. אפרון,1973
+אלג\ארז\ש1,,1,"ארזשיצער, אברהם מרדכי",די שטאט מיט שמאלה הימלען,תל אביב,אייגענער,1962
+אלג\ארם\מ1,,1,"ארם, משה",משנתו של בורוכוב במבחן תקופתנו,תל אביב,,1973
+אלג\ארנ\ג1,,1,"ארנשטיין, שמעון","Ornstein, S. (1980). Gerangl. Tel-Aviv, Farlag Y.L. Perets.",תל אביב,י. ל. פרץ,1980
+אלג\ארצ\מ1,,1,"ארצישעווסקא, טעא",מרימל. דראמאטישער ציקל אין פופצן בילדער,פאריז,הויפטפארקויף: ציקא,1959
+אלג\אשע\מ1,,1,"אשענדארף, ישראל",דער מלך שאול,לאדזש,,1948
+אלג\אשע\ו1,,1,"אשענדארף, ישראל",וויי און וואנדער. לידער,פאריז,יאנקאוויטש,1950
+אלג\אשע\ש1,,1,"אשענדארף, ישראל",שותפים פון גורל. דערציילונגען,פאריז,,1953
+אלג\אשע\ו2,,1,אשעראוויטש,וואונדיקער בטחון: לידער און פאעמעס,תל אביב,ישראל בוך,1987
+אלג\אשע\ל1,,1,אשעראוויטש,"Osherowitch, H. (1990). A liderheym : mit a heyder-meyuhed far undzere klasikers. Tel-Oviv, Farlag ""Yisroel-bukh"".",תל אביב,ישראל בוך,1990
+אלג\אשע\ב1,,1,"אשעראוויטש, הירש","Osherowitch, H. (1979). Bloye bumerangn : lider un poemes. Tel-Oviv, Yiasroel-bukh.",תל אביב,ישראל בוך,1979
+אלג\אשע\צ1,,1,"אשעראוויטש, הירש",צווישן בליץ און דונער,תל אביב,,1973
+אלג\אשע\ק1,,2,"אשעראוויטש, מ",קיניגין מרים,ניו יארק,,1959
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 01591ae

Please sign in to comment.