Plugin to hide/show specific article parts after specific time
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE.txt
README.md
contenthider.php
contenthider.xml
index.html

README.md

Content Hider

Content Hider to prosty plugin, który może być wykorzystywany do łatwego ukrywania lub pokazywania konkretnych fragmentów artykułu po upływie określonego czasu, a wszystko to jest robione w semantyczny sposób z użyciem elementów DEL i INS oraz ich atrybutów datetime.

Działanie

Ukrywanie tekstu po upływie określonego terminu

Aby ukryć dany fragment tekstu po upływie określonego czasu (daty), należy otoczyć wybrany fragment artykułu następującym znacznikiem:

<del datetime="TERMIN">...</del>

gdzie TERMIN to data w formacie:

YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD

gdzie:

  • YYYY - rok (np. 2010)
  • MM - miesiąc (np. 02 dla Lutego)
  • DD - dzień miesiąca (np. 05)
  • T - wymagany separator daty i czasu
  • hh - godzina w formacie 24-godzinnym (np. 14 dla 2am)
  • mm - minuty (np. 07)
  • ss - sekundy (np. 02)
  • TZD - Oznaczenie strefy czasowej (np. Z oznacza Zulu czyli czas środkowoeuropejski)

Przykładowa data:

2012-11-25T13:57:15Z

Warto dodać, że znaczniki DEL i INS nie będą wyświetlane w kodzie artykułu przed upłynięciem określonego w atrybucie datetime terminu! Więcej na ten temat w części dot. konfiguracji pluginu.

Wyświetlanie tekstu po upływie określonego terminu

Aby wyświetlić dany fragment tekstu po upływie określonego czasu (daty), należy otoczyć wybrany fragment artykułu następującym znacznikiem:

<ins datetime="TERMIN">...</ins>

Gdzie TERMIN to data we wcześniej opisanym formacie.

Kompatybilność

Plugin został przetestowany na Joomla! w wersji 2.5.8

Konfiguracja

Plugin posiada dwie opcje:

  • Ukrywaj elementy DEL po ustalonym czasie
  • Ukrywaj elementy INS po ustalonym czasie

Pierwsza opcja pozwala po włączeniu na całkowite usunięcie tekstu po upływie ustalonego terminu. W przeciwnym razie po upływie danego terminu zostanie wyświetlony dookoła tekstu znacznik DEL.

Druga opcja pozwala po włączeniu na ukrycie znacznika INS w wyświetlonym po upływie ustalonego terminu tekście. Po jej wyłączeniu znacznik INS pojawi się w tekście wyświetlanym po upływie ustalonego terminu.

Inne wskazówki

Warto pamietać, że CSS udostępnia funkcję:

attr()

która pozwala we właściwości content pseudoelementów osadzić zawartość danego atrybutu.

Przykładowo kod:

ins::before {
	content: attr(datetime);
}

Wyświetli zawartość atrybutu datetime danego znacznika INS, bezpośrednio przed nim.

Problemy? Pytania?

W razie problemów, pytań zapraszam do tworzenia wątków w sekcji "Issues"