No description or website provided.
JavaScript CSS HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
.babelrc
.gitignore
LICENSE
README.md
gulpfile.babel.js
package.json

README.md

WordCamp Polska 2017 - WP-Notes - Aplikacja

Przygotowanie:

  1. Należy przygotować WordPressa z włączonym REST API poprzez zainstalowanie wtyczki do JSON Web Tokens i wtyczki z repozytorium https://github.com/dziudek/WordCampPolska-WP-Notes-Plugin

  2. Skopiować plik app/config.example.js jako plik app/config.js i ustawić w nim adres naszego WordPressa (bez slasha na końcu)

  3. Należy zainstalować electrona globalnie oraz zależności aplikacji

npm install electron -g
npm install
cd app
npm install
cd ..
npm run start