Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

ET | EN

DHX Java teekide kasutusjuhend

Sisukord

1. Sissejuhatus

DHX Java teekides on realiseeritud dokumendi saatmise, dokumendi vastuvõtmise ja aadressiraamatu koostamise funktsionaalsus vastavalt DHX protokolli nõuetele.

Antud juhend on mõeldud kasutamiseks tarkvara arendajatele (DHX rakendajatele), kes soovivad hakata oma Dokumendihaldussüsteemis (DHS) kasutama DHX protokolli.

DHX Java teekide lähtekood asub aadressil https://github.com/e-gov/DHX-adapter

Selles asuvad kolm alamteeki

 • dhx-adapter-core – selles asuvad klassid XML (Kapsli) ja SOAP objektide koostamiseks ja töötlemiseks, vigade klassid ning mõned üldkasutatavad utiliit klassid
 • dhx-adapter-ws – selles asuvad klassid dokumendi saatmiseks (SOAP client), aadressiraamatu koostamiseks (SOAP client) ja dokumendi vastuvõtmiseks (SOAP Service Endpoint)
 • dhx-adapter-server – eraldiseisev DHX adapterserver, mis puhverdab saabunud dokumendid vahe andmebaasis ja pakub vana DVK liidese sarnaseid SOAP teenuseid

DHS-iga otse liidestamiseks tuleb kasutada 2 esimest teeki dhx-adapter-core ja dhx-adapter-ws.

dhx-adapter-server on vajalik ainult neile, kes ei soovi kasutada otse liidestust, vaid plaanivad paigaldada vahepealse puhverserveri, selleks et kasutada edasi vana DVK SOAP liidesele sarnast liidest. Selle kohta vaata täpsemalt DHX adapterserveri kasutusjuhend.

2. Välised sõltuvused ja baasplatvorm

DHX Java teekide kasutamisel tuleb arvestada et need sõltuvad allpool toodud komponentidest.

Kompileerimiseks ja käivitamiseks on vajalik Java SE 1.7 (või uuem) versioon.

Kuna DHX Java teegid pakuvad väljapoole veebiteenust (ei ole ainult teenuse klient), siis sõltutakse J2EE Java Servlet API teegist, läbi Spring Web Services mooduli).

XML töötluseks kasutatakse Java Architecture for XML Binding - JAXB teeki, mis on Java SE 7 osa.

DHX Java teek baseerub Spring Framework arhitektuuril, kasutades selle mooduleid:

 • Häälestamiseks ja laadimiseks (Spring AOP, Spring Context, jne)
 • HTTP SOAP kliendina päringute tegemiseks (Spring WS Client, Apache HttpClient)
 • HTTP SOAP veebiteenuse pakkumiseks (Spring WS Server Endpoint, Java Servlet API)

DHX Java teegi otsesed ja kaudsed välised sõltuvused on järgmised:

Grupp Moodul Versioon Märkused
org.springframework spring-core 4.3.3.RELEASE Spring Core
org.springframework spring-aop 4.2.7.RELEASE Spring AOP
org.springframework spring-beans 4.2.7.RELEASE Spring Beans
org.springframework spring-context 4.2.7.RELEASE Spring Context
org.springframework spring-expression 4.2.7.RELEASE Spring Expression Language (SpEL)
org.springframework spring-oxm 4.2.7.RELEASE Spring Object/XML Marshalling
org.springframework spring-web 4.2.7.RELEASE Spring Web
org.springframework spring-webmvc 4.2.7.RELEASE Spring Web MVC
org.springframework.ws spring-ws-core 2.4.0.RELEASE Spring WS Core
org.springframework.ws spring-xml 2.4.0.RELEASE Spring XML
org.springframework.boot spring-boot-starter-log4j2 1.3.5.RELEASE Spring Boot starter Log4j2
commons-logging commons-logging 1.1.3, 1.2 Apache commons login pakett logimiseks
commons-codec commons-codec 1.9 Apache Commons Codec
aopalliance aopalliance 1.0 AOP alliance
org.apache.httpcomponents httpclient 4.5.2 Apache HttpClient
org.apache.httpcomponents httpcore 4.4.4 Apache HttpCore
org.slf4j jcl-over-slf4j 1.7.21 JCL 1.1.1 implemented over SLF4J
org.slf4j jul-to-slf4j 1.7.21 JUL to SLF4J bridge
org.apache.logging.log4j log4j-api 2.4.1 Apache Log4j API
org.apache.logging.log4j log4j-core 2.4.1 Apache Log4j Core
org.apache.logging.log4j log4j-slf4j-impl 2.4.1 Apache Log4j SLF4J Binding
org.projectlombok lombok 1.16.6 Project Lombok
org.slf4j slf4j-api 1.7.12 SLF4J API Module
wsdl4j wsdl4j 1.6.3 WSDL4J
javax.activation activation 1.1 JavaBeans Activation Framework (JAF)
javax.servlet javax.servlet-api 3.0.1 Java Servlet API
javax.validation validation-api 1.1.0.Final Bean Validation API
org.aspectj aspectjrt 1.8.2 AspectJ runtime
com.jcabi jcabi-aspects 0.22.5 jcabi-aspects
xerces xercesImpl 2.8.1 xerces XML api
com.jcabi jcabi-log 0.15 jcabi-log
junit junit 4.12 JUnit

3. Ehitamine

Alljärgnevalt on toodud näide, kuidas kaasata DHX Java teegid olemasoleva tarkvara sisse, kasutades ehitamiseks Apache Maven ehitus-tarkvara.

Ülaltoodud välised sõltuvused laetakse Maveni kasutamise korral automaatselt alla.

Lisada oma tarkvara projekti ehitamise Maven pom.xml järgmised read:

 <repositories>
  <repository>
   <id>dhx-mvn-repo</id>
   <name>DHX Maven Repository</name>
   <url>https://raw.github.com/e-gov/DHX-adapter/mvn-repo/</url>
   <snapshots>
     <enabled>true</enabled>
     <updatePolicy>always</updatePolicy>
   </snapshots>
  </repository>
 </repositories>

Lisada oma tarkvara projekti ehitamise Maven pom.xml sisse järgmised sõltuvused:

		<dependency>
			<groupId>ee.ria.dhx</groupId>
			<artifactId>dhx-adapter-core</artifactId>
			<version>1.0.0</version>
			<scope>compile</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>ee.ria.dhx</groupId>
			<artifactId>dhx-adapter-ws</artifactId>
			<version>1.0.0</version>
			<scope>compile</scope>
		</dependency>

3.1. JDK 11+

Kasutades JDK 11 versiooni rakenduse ehitamisel on tarvilik kasutada jdk11 Maven profiili.

mvn install -P jdk11

4. Teadaolevad probleemid (sõltuvuste konfliktid)

axiom-dom ja axis2-saaj teekide kasutamisel Java classpathis ei tööta korrektselt XML objektide marshallimine/unmrashallimine (JAXB probleem). Nimelt manused jäävad tühjaks.

Soovitatav on eemaldada need teegid Java classpath seest.

Maven-ga, juhul kui mingi muu kasutatav teek (näiteks axis2-codegen) sõltub nendest teekides, siis võib seda eemaldada järgmiselt:

	<dependency>
		<groupId>org.apache.axis2</groupId>
		<artifactId>axis2-codegen</artifactId>
		<version>1.4</version>
		<exclusions>
			<exclusion>
				<groupId>org.apache.ws.commons.axiom</groupId>
				<artifactId>axiom-dom</artifactId>
			</exclusion>
			<exclusion>
				<groupId>org.apache.axis2</groupId>
				<artifactId>axis2-saaj</artifactId>
			</exclusion>
		</exclusions>
	</dependency>

5. Teegi laadimise häälestamine uuematel serveritel (annotatsioonid)

Kõige lihtsam on DHX Java teeke kasutada Web (Servlet) Container tarkvara (Tomcat, Jetty, jne) sees.

Uuemates serverites, mis toetavad Java Servlet 3.0 või uuemat spetsifikatsiooni saab Spring Framework häälestuse määrata annotatsioonidega järgmiselt.

import ee.ria.dhx.ws.config.endpoint.DhxEndpointConfig;

import org.springframework.boot.context.embedded.ServletRegistrationBean;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext;
import org.springframework.ws.soap.saaj.SaajSoapMessageFactory;
import org.springframework.ws.transport.http.MessageDispatcherServlet;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import javax.xml.soap.SOAPMessage;

@Configuration
public class DhxServerWebServiceConfig {

 @Bean(name = "dhxServlet")
 public ServletRegistrationBean dhxMessageDispatcherServlet(
   ApplicationContext applicationContext) {
  MessageDispatcherServlet servlet = new MessageDispatcherServlet();
  AnnotationConfigWebApplicationContext applicationAnnotationContext 
  	= new AnnotationConfigWebApplicationContext();
  applicationAnnotationContext.setParent(applicationContext);
  applicationAnnotationContext.register(DhxEndpointConfig.class);
  servlet.setApplicationContext(applicationAnnotationContext);
  servlet.setTransformWsdlLocations(true);
  servlet.setMessageFactoryBeanName("messageFactory");
  ServletRegistrationBean servletBean = new ServletRegistrationBean(servlet, "/" + "ws" + "/*");
  servletBean.setName("dhx");
  return servletBean;
 }

 @Bean(name = "messageFactory")
 public SaajSoapMessageFactory messageFactory() {
  SaajSoapMessageFactory smf = new SaajSoapMessageFactory();
  Map<String, String> props = new HashMap<String, String>();
  props.put(SOAPMessage.WRITE_XML_DECLARATION, Boolean.toString(true));
  smf.setMessageProperties(props);
  return smf;
 }
}

Vaata täpsemalt SpringFramework ServletRegistrationBean ja javax.servlet.ServletContext.

6. Teegi laadimise häälestamine vanematel serveritel (web.xml)

Vanemate serverite versioonide sees tuleb laadimiseks kasutada SpringFramework klasse ContextLoaderListener ja MessageDispatcherServlet.

Selleks tuleb web.xml häälestusfaili lisada sektsioonid:

 <listener>
   <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
 </listener>	
<servlet>
 <servlet-name>spring-ws-dhx</servlet-name>
 <servlet-class>org.springframework.ws.transport.http.MessageDispatcherServlet</servlet-class>
 <init-param>
   <param-name>transformWsdlLocations</param-name>
   <param-value>true</param-value>
 </init-param>
 <init-param>
  <param-name>contextClass</param-name>
  <param-value>
   org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
  </param-value>
 </init-param>
 <init-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>ee.ria.dhx.ws.beanconfig.DhxEndpointConfig</param-value>
 </init-param>
 <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-ws-dhx</servlet-name>
  <url-pattern>/ws/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

Lisaks tuleb ehitatava WAR-i sisse lisada fail /WEB-INF/applicationContext.xml Selle sisu peaks olema järgmine:

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xmlns:task="http://www.springframework.org/schema/task"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
	http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd
	http://www.springframework.org/schema/context
	http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-2.5.xsd
	http://www.springframework.org/schema/task 
  http://www.springframework.org/schema/task/spring-task-3.0.xsd">
  
    <context:annotation-config />
    <context:component-scan base-package="ee.ria.dhx.*" />
    <task:annotation-driven scheduler="myScheduler" />
    <task:scheduler id="myScheduler" pool-size="3" />
    <context:property-placeholder location="WEB-INF/classes/dhx-application.properties" />
</beans>

7. Häälestus fail (dhx-application.properties)

Servleti laadimisel otsitakse Servleti classpathist faili nimega dhx-application.properties.

Ehitamisel on soovitav see näiteks paigalda WAR-i sisse /WEB-INF/classes alamkataloogi.

Selle näide on toodud failis dhx-application.properties

Selle sisu on näiteks:

soap.security-server=http://10.0.13.198
soap.xroad-instance=ee-dev
soap.member-class=GOV
soap.member-code=40000001

document-resend-template=30,120,1200
address-renew-timeout=*/20 * * * * ?

Allpool tabelis on toodud dhx-application.properties võimalike parameetrite kirjeldused. Neid parameetreid, millel on vaikimisi väärtus, ei pea properties faili lisama, juhul kui ei soovita väärtust muuta.

Parameeter Vaikimisi väärtus Näite väärtus Kirjeldus
soap.security-server http://10.0.13.198 X-tee turvaserveri aadress
soap.xroad-instance EE ee-dev arenduses, EE toodangus. Määratakse saatmisel X-tee päise Header/client/xRoadInstance väärtuseks
soap.member-class GOV Asutuse enda X-tee kuuluvuse klass (COM või GOV). Määratakse saatmisel X-tee päise Header/client/memberClass väärtuseks
soap.member-code 40000001 Asutuse enda registrikood. Määratakse saatmisel X-tee päise Header/client/memberCode väärtuseks
soap.default-subsystem DHX Asutuse enda X-tee DHX alamsüssteem. Määratakse saatmisel X-tee päise Header/client/subsystemCode väärtuseks. Näiteks ADIT kasutab alamsüsteemi, ning kui ta saadab dokumente välja, siis ta peaks selleks väärtustama DHX.adit
soap.security-server-appender /cgi-bin/consumer_proxy Turvaserveri URL-i path
soap.targetnamespace http://dhx.x-road.eu/producer SOAP X-tee päringute nimeruum
soap.protocol-version 4.0 X-tee protokolli versioon. Määratakse saatmisel X-tee päise Header/protocolVersion väärtuseks.
soap.global-conf-location verificationconf Määrab millisest X-tee turvaserveri URL-i kataloogist laetakse alla X-tee Globaalkonfiguratsioon. Üldjuhul asub see /verificationconf/ee/shared-params.xml
soap.global-conf-filename shared-params.xml Määrab millisest X-tee turvaserveri URL-i failist laetakse alla X-tee Globaalkonfiguratsioon. Üldjuhul asub see /verificationconf/ee/shared-params.xml
soap.dhx-representation-group-name DHX vahendajad Määrab DHX vahendajate grupi nime, mille järgi otsitakse vahendajaid X-tee globaalkonfiguratsioonist
soap.accepted-subsystems DHX Määrab milliste alamsüsteemidega võtab asutus dokumente vastu. Komaga eraldatud list. Näiteks kui RIA omab mitut alamsüsteemi DHX.dvk ja DHX.adit, ning kui ta sooviks mõlema alamsüsteemi dokumente vastu võtta ühe serveri teenuse kaudu, siis ta peaks väärtustama soap.accepted-subsystems=DHX.dvk,DHX.adit
soap.send-document-service-code sendDocument Teenuse nimi. DHX protokoll nõuab et see peab olema alati sendDocument. Määratakse dokumendi saatmisel X-tee päise Header/service/serviceCode väärtuseks
soap.send-document-service-version v1 Määratakse dokumendi saatmisel X-tee päise Header/service/serviceVersion väärtuseks.
soap.representatives-service-code representationList Määratakse vahendatavate nimekirja päringu saatmisel X-tee päise Header/service/serviceCode väärtuseks.
soap.representatives-service-version v1 Määratakse vahendatavate nimekirja päringu saatmisel X-tee päise Header/service/serviceVersion väärtuseks.
soap.connection-timeout 60000 SOAP päringute tegemisel kasutatav HTTP ühenduse avamise timeout väärtus millisekundites. Vaikimisi 1 minut
soap.read-timeout 120000 SOAP päringute tegemisel kasutatav HTTP päringu vastuse ootamise timeout väärtus millisekundites. Vaikimisi 2 minutit. Kui saadetavad failid on suured, siis võib suurendada.
soap.http-timeout 300 HTTP püsiva ühenduse hoidmise väärtus sekundites. Vaikimisi 5 minutit (300 sekundit).
soap.client-truststore-file ${JAVA_HOME}/jre/lib/security/cacerts HTTPS ühenduse vastuvõtmisel lubatud sertifikaate sisaldav sertifikaadihoidla
soap.client-truststore-password changeit Sertifikaadihoidla parool
soap.client-truststore-type JKS HTTPS ühenduse vastuvõtmisel lubatud sertifikaatide hoidla tüüp
soap.client-keystore-file dhx.jks HTTPS ühendusel lubatud võtmeid sisaldav võtmehoidla
soap.client-keystore-password changeit Võtmehoidla parool
soap.client-keystore-type JKS HTTPS ühendusel lubatud sertifikaatide hoidla tüüp
soap.dhx-subsystem-prefix DHX DHX Alamsüsteemide prefiks, mille järgi otsitakse X-tee globaalkonfiguratsioonist DHX adressaate. DHX protokoll nõuab et see oleks alati konstant DHX
dhx.capsule-validate true Määrab kas valideerida saabunud ja saadetava dokumendi XML kapsel XSD schema vastu või mitte. Kui dokument ei valideeru, siis vastatakse saatjale veaga DHX.Validation. Kapsli 2.1 Schema
dhx.parse-capsule true Määrab kas parsida saabunud või saadetava dokumendi Kapsli XML fail lahti Java objektideks
dhx.check-recipient true Määrab kas kontrollida saabunud dokumendi adressaadi korrektsust. Kontrollitakse kas Kapsli sees olev adressaat vastab vastuvõtja registrikoodile. Kui adressaat on vale, siis vastatakse saatjale veaga DHX.InvalidAddressee
dhx.check-sender false Määrab kas kontrollida saabunud dokumendi saatja korrektsust. Kas Kapsli XML-is asuv saatja vastab X-tee client päises määratletud saatja andmetele.
dhx.check-duplicate true Määrab kas kontrollida saabunud saadetise topelt saabumist. Kui true, siis kutsutakse välja DhxImplementationSpecificService isDuplicatePackage. Topelt korral väljastatakse saatjale viga DHX.Duplicate
dhx.document-resend-template 30,120,1200 Määrab uuesti saatmise ürituste arvu ja oote ajad. Kasutatakse ainult asünkroonsel saatmisel. Antud näide määrab, et kokku tehakse 4 saatmisüritust. Uuesti saatmist üritatakse kõigepealt 30 sekundi järel, seejärel 120 sekundi (2 minuti) järel ning seejärel 1200 sekundi (20 minuti) järel. Kui ka viimane saatmine ebaõnnestus, siis lõpetatakse üritamine.
dhx.wsdl-file dhx.wsdl Asutuse poolt pakutava DHX teenuse WSDL faili nimi. Selle nimelist faili otsitakse käivitamisel Java Classpathist. WSDL fail on kõikide DHX rakendajate jaoks konstantne ja seda muuta ei ole vaja
dhx.protocol-version 1.0 DHX protokolli versiooni number, mis saadetakse sendDocument päringu DHXVersion parameetrina.
dhx.check-dhx-version true Kas dokumendi saabumisel kontrollida ka saatja poolt määratud DHX versiooni vastavust. Kui versioon ei ole õige siis tagastatakse saatjale DHX viga DHX.UnsupportedVersion
dhx.accepted-dhx-protocol-versions 1.0 Milliseid protokolli versioone toetatakse dokumendi vastuvõtmisel. Komaga eraldatud list. näiteks tulevikus võib see olla 1.0,2.0. Töötab koos eelmise parameetriga dhx.check-dhx-version
dhx.marshall-context ee.ria.dhx. types.ee.riik.schemas. deccontainer.vers_2_1: ee.ria.dhx.types.eu. x_road.dhx.producer: ee.ria.dhx.types.eu. x_road.xsd.identifiers: ee.ria.dhx.types.eu. x_road.xsd. representation: ee.ria.dhx.types.eu. x_road.xsd.xroad Määrab millistes Java pakettides asuvaid XML tüüpide objekte püütakse JAXB parseriga töödelda. Kui SOAP päringus ja/või Kapsli XML-is saadetakse lisaandmeid kolmandatest nimeruumidest, siis võib siia lisada uusi tüüpe. Kaspli sees saab laiendatud elemente saata RecordTypeSpecificMetadata elmendi sees (lubatud <xs:any namespace="##any">)
dhx.xsd.capsule-xsd-file21 jar://Dvk_kapsel_vers_ 2_1_eng_est.xsd Määrab kust otsitakse Kapsli 2.1 versiooni XSD schema faili. Üldjuhul võetakse see dhx-adapter-core JAR-i seest.
dhx.renew-address-list-on-startup true Määrab kas Java serveri startimise järel käivitatakse adressaatide nimekirja uuendamine. Adressaatide nimekirja uuendamine võib erijuhtudel võtta kaua aega (näiteks kui mõne vahendaja server on maas). Seepärast on DHX Java teegi kasutamisel mõistlik see puhverdada andmebaasis ja implementeerida DhxImplementationSpecificService getAdresseeList. Sel juhul tuleks väärtustada dhx.renew-address-list-on-startup=false
address-renew-timeout 0 */20 * * * ? Määrab adressaatide nimekirja uuendamise sageduse. Crontab formaat kujul: <second> <minute> <hour> <day> <month> <weekday>. Väärtus */20 tähendab igal 20-nendal ühikul. Seega 0 */20 * * * ? tähendab iga 20 minuti järel. Võib soovi korral muuta, näiteks iga päeva kell 7:00 on 0 0 7 * * *

8. Funktsionaalsuse üldpõhimõtted

DHX Java teegi põhifunktsionaalsus on dokumendi saatmine, dokumendi vastuvõtmine ja lokaalse aadressiraamatu koostamine.

Põhiline osa, mis DHX Java teegi kasutajat (arendajat) huvitab, asub pakettides

Nendes pakettides asuvad teenused on

Klass/liides Kirjeldus
AddressService Teenus aadressiraamatu koostamiseks ja uuendamiseks
DhxPackageService Teenused dokumendi vastuvõtmiseks ja sünkroonseks saatmiseks
AsyncDhxPackageService Teenus dokumendi asünkroonseks saatmiseks
DhxMarshallerService Teenus XML objektide (Kapsli) koostamiseks
DhxPackageProviderService Teenus saadetiste koostamiseks (SOAP päringu XML objektide koostamiseks)
DhxImplementationSpecificService Realisatsiooni spetsiifilised callback liidesed. Selle liidese implementatsiooni peaks DHX Java teeki kasutav arendaja ise realiseerima.

Arendaja jaoks kõige tähtsam neist on DhxImplementationSpecificService, mille meetodid peab arendaja peab ise realiseerima.

Näiteks:

package com.example.service.impl;
import ee.ria.dhx.ws.service.DhxImplementationSpecificService;

@Service("dhxImplementationSpecificService")
public class CustomDhxImplementationSpecificService 
        implements DhxImplementationSpecificService {
  . . . 
}

Siin @Service tag määrab, et DHX Java teegi seest kasutav teenus dhxImplementationSpecificService on nüüd ülekirjutatud omatehtud klassiga. Seega dokumendi vastuvõtmise ja saatmise automaatloogika kasutab nüüd „callback“ liidesena arendaja endaloodud klassi CustomDhxImplementationSpecificService.

9. Aadressiraamatu koostamise ja kasutamise liides

DHX adresseerimisel tuleb silmas pidada, et ainuüksi asutuse registrikoodi kasutamine ei taga korrektset adresseerimist. Üheseks adresseerimiseks tuleb kasutada kombinatsiooni registrikood + alamsüsteem. Näiteks kui dokument adresseeritakse Lääne Ringkonnaprokuratuurile, siis adresseerimiseks piisab kombinatsioonist code=70000906 + subsystem=DHX.laane. Kui adresseeritakse Lõuna Ringkonnaprokuratuurile, siis adresseerimiseks piisab code=70000906 + subsystem=DHX.louna.

Aadressiraamatu koostamiseks ja küsimiseks tuleb kasutada liidest AddressService.

Sellel on kolm meetodit.

 • Meetod getAdresseeList tagastab puhverdatud (eelnevalt koostatud) lokaalse aadressiraamatu.

 • Meetod renewAddressList käivitab uuesti aadressiraamatu koostamise algoritmi. Viimane käivitatakse soovi korral timer jobi poolt perioodiliselt (perioodi määrab dhx-application.properties parameeter address-renew-timeout=0 */20 * * * ?).

 • Meetod getClientForMemberCode hõlbustab dokumendi saatmiseks vajaliku adressaadi tehniliste andmete leidmist asutuse unikaalse kombinatsiooni registrikood + alamsüsteem järgi.

Aadressiraamatu pikemaajaliseks säilitamiseks (näiteks andmebaasis või failisüsteemis) võib üle kirjutada DhxImplementationSpecificService meetodid saveAddresseeList ja getAdresseeList. Kui neid kasutatakse, siis need peaks salvestama ja tagastama kõik InternalXroadMember atribuudid (mis on allpool tabelis kirjas).

Näide

@Service("dhxImplementationSpecificService")
public class CustomDhxImplementationSpecificService 
        implements DhxImplementationSpecificService {
 @Override
 public List<InternalXroadMember> getAdresseeList() {
  // retrieve from database or filesystem
 }

 @Override
 public void saveAddresseeList(List<InternalXroadMember> members) {
  // store to database or filesystem
 }

 ...
}

Adressaati InternalXroadMember identifitseerivad DHX protokollis järgmised väljad

Väli Näide Kirjeldus
xroadInstance EE Riik EE
memberClass GOV GOV- Valitsus, COM - eraettevõte. Vahendaja korral vahendaja enda memberClass
memberCode 70000001 Asutuse registrikood. Vahendaja korral vahendaja enda registrikood (mitte vahendatava registrikood)
subsystemCode DHX või DHX.adit Alamsüsteemi kood. Peab algama DHX prefiksiga. Üldjuhul lihtsalt DHX. Vahendaja korral vahendaja enda alamsüsteemi kood (mitte vahendatava alamsüsteemi kood)
Name Riigi infosüsteemide keskus Asutuse või alamsüsteemi nimi. Vahendaja korral vahendaja enda nimi (mitte vahendatava nimi)
representee.representeeCode 70012121 Vahendatava registrikood (kasutatakse ainult vahendaja kaudu dokumendi saatmisel)
representee.representeeSystem DHX.subsystem Üldjuhul tühi, aga erijuhul kui vahendataval on mitu alamsüsteemi, siis alamsüsteemi kood
representee.representeeName Lasteaed Pallipõnn Vahendatava nimi või vahendatava alamsüsteemi nimi

Meetod getAdresseeList tagastab InternalXroadMember objektide massiivi, mis on kõikide DHX adressaatide nimekiri.

Adressaate on mitut tüüpi

 • Otse DHX võimekusega (alamsüsteem DHX)
 • Otse DHX võimekusega (mitu alamsüsteemi DHX.subsystem1 ja DHX.subsystem2 jne)
 • Vahendaja kaudu DHX võimekusega (alamsüsteem on üldjuhul tühi)
 • Vahendaja kaudu DHX võimekusega (mitu alamsüsteemi DHX.subsystem1 ja DHX.subsystem2 jne)

NB! Dokumendi saatmisel, saadetise loomisel allpool toodud getOutgoingPackage meetoditega, tuleb kindlasti ette anda kõik InternalXroadMember eksemplari atribuudid. See tähendab, et kui adressaat omab subsystemCode väärtust, siis see tuleb kindlasti määratleda ka getOutgoingPackage() väljakutsel. Kui adressaat omab representeeCode väärtust, siis see tuleb kindlasti määratleda ka getOutgoingPackage() väljakutsel.

Kõige kindlam on kasutada getOutgoingPackage variatsioone, kus sisendis on parameeter InternalXroadMember recipient .

Vajaliku eelväärtustatud InternalXroadMember objekti leidmiseks saab kasutada AddressService meetodit getClientForMemberCode, mis leiab lokaalsest aadressiraamatust korrektse kirje, kasutades sisendparameetriteks kombinatsiooni registrikood + subsystem.

10. Dokumendi saatmine (sünkroonselt)

Dokumendi sünkroonseks saatmiseks tuleb välja kutsuda teenuse ee.ria.dhx.ws.service.DhxPackageService meetodit sendPackage.

NB! Dokumendi sünkroonselt saatmine saadab dokumendi ainult üks kord, oodates ära saatmise tulemuse (success/fail). Üldjuhul tuleks dokumendi saatmiseks kasutada asünkroonset saatjat AsyncDhxPackageService, mis teostab mitu saatmisüritust.

Saadetava XML paketi koostamiseks tuleb kasutada teenuse ee.ria.dhx.ws.service.DhxPackageProviderService meetodeid getOutgoingPackage.

Näide

package com.example.service;
import ee.ria.dhx.ws.service.DhxPackageService;
import ee.ria.dhx.ws.service.AddressService;
import ee.ria.dhx.ws.service.DhxPackageProviderService;
import ee.ria.dhx.types.DhxSendDocumentResult;
import ee.ria.dhx.types.InternalXroadMember;


public class Sender { 
 @Autowired
 DhxPackageService dhxPackageService;

 @Autowired
 AddressService addressService;

 @Autowired
 DhxPackageProviderService dhxPackageProviderService;

 public void sendExample() throws DhxException {
   // leiame adressaadi tehnilised andmed
   InternalXroadMember recipient = addressService.getClientForMemberCode(
    "70000001", // adressaadi registrikood
    "DHX"); // adressaadi alamsüsteem on üldjuhul DHX (erandjuhul DHX.sybsystem)

   // genereerime saadetise
   OutgoingDhxPackage dhxPackage = dhxPackageProviderService.getOutgoingPackage(
     new File("saadetav-dokumendi-kapsel.xml"),
     UUID.randomUUID().toString(), // unikaalne ise genereeritud saadetise id
     recipient);

  // saadame dokumendi üle X-tee ja ootame sünkroonselt vastust
  DhxSendDocumentResult result = dhxPackageService.sendPackage(dhxPackage);

  // kontrollime saatmise viga
  if (result.occuredException != null 
    || result.getResponse().getFault() != null) {
   // saatmisel ilmnes viga
  }
 }
}

Kui soovitakse sama kapslit saata korraga mitme DHX adressaadile, siis tuleb see igale adressaadile saata eraldi. Selle lihtsustamiseks on loodud ee.ria.dhx.ws.service.DhxPackageService meetod sendMultiplePackages.

11. Dokumendi saatmine (asünkroonselt)

Dokumendi asünkroonselt saatmise liides on sarnane sünkroonselt saatmise liidesele.

Erinevus on selles et liidese AsyncDhxPackageService meetod sendPackage käivitatakse asünkroonselt (eraldi threadis) ja käivitavas threadis selle meetodi väljakutse lõppeb/tagastab koheselt (ei jää vastust ära ootama).

Asünkroonselt käivitamine püüab tehnilise vea korral uuesti saatmist (saatmisürituste arv ja sagedus on määratud dhx-application.properties parameeteriga document-resend-template=30,120,1200).

Pärast saatmise õnnestumist (või kui viimane lõplik saatmisüritus ebaõnnestus) kutsutakse välja DhxImplementationSpecificService klassi meetod saveSendResult. Selle meetodi peab arendaja ise implementeerima, salvestades vastuse näiteks oma DHS andmebaasi vms.

Callback liidese meetodi saveSendResult realisatsiooni näide

@Service("dhxImplementationSpecificService")
public class CustomDhxImplementationSpecificService 
        implements DhxImplementationSpecificService {

 @Override
 public void saveSendResult(DhxSendDocumentResult finalResult,
   List<AsyncDhxSendDocumentResult> retryResults) {
   if (finalResult.occuredException != null 
    || finalResult.getResponse().getFault() != null) {
   // saatmisel ilmnes viga
   } else {
    // õnnestus
    String id = finalResult.getResponse().getReceiptId();
   }
 }

 ...
}

Asünkroonse saatmise meetodi sendPackage väljakutsumise näide

package com.example.service;
import ee.ria.dhx.ws.service.AsyncDhxPackageService;
import ee.ria.dhx.ws.service.AddressService;
import ee.ria.dhx.ws.service.DhxPackageProviderService;
import ee.ria.dhx.types.InternalXroadMember;

public class Sender { 

 @Autowired
 AsyncDhxPackageService asyncDhxPackageService;

 @Autowired
 AddressService addressService;

 @Autowired
 DhxPackageProviderService dhxPackageProviderService;

 public void sendExample() throws DhxException {
   // leiame adressaadi tehnilised andmed
   InternalXroadMember recipient = addressService.getClientForMemberCode(
    "70000001", // adressaadi registrikood
    "DHX"); // adressaadi alamsüsteem on üldjuhul DHX (erandjuhul DHX.sybsystem)

   // genereerime saadetise
   OutgoingDhxPackage dhxPackage = dhxPackageProviderService.getOutgoingPackage(
     new File("saadetav-dokumendi-kapsel.xml"),
     UUID.randomUUID().toString(), // unikaalne ise genereeritud saadetise id
     recipient);

  // saadame dokumendi üle X-tee 
  // tulemust kohe ei saa, vaid meetodi väljakutse tagastab tööjärje koheselt kehtivale threadile 
  // siis kui saatmine on tehtud kutsutakse asünkroonses threadis välja  
  // DhxImplementationSpecificService.saveSendResult
  asyncDhxPackageService.sendPackage(dhxPackage);
 }
 
}

Kui soovitakse sama kapslit saata korraga mitme DHX adressaadile, siis tuleb see igale adressaadile saata eraldi. Selle lihtsustamiseks on loodud ee.ria.dhx.ws.service.AsyncDhxPackageService meetod sendMultiplePackages.

12. Dokumendi vastuvõtmise liides

Ülaltoodud DhxServerWebServiceConfig või web.xml häälestuse kasutamisel registreeritakse serverisse automaatselt web service endpoint.
Selle aadress on http://<hostname>:<port>/ws/dhx.wsdl

Sellelt aadressilt pakutavad DHX sendDocument jt teenused tuleb registreerida X-tee turvaserveris.

Arendaja poolt tuleb dokumendi vastuvõtmiseks ja andmebaasi salvestamiseks realiseerida DhxImplementationSpecificService meetodid isDuplicatePackage ja receiveDocument.

Dokumendi serverisse saabumisel kutsutakse kõigepealt välja isDuplicatePackage, millega kontrollitakse kas see on topelt saatmine (sama dokumendi saadetis on DHS-ile saabunud teist või enamat korda). Kui on topelt saatmine, siis tagastatakse saatjale SOAP päringu vastuse viga DHX.Duplicate. Kui ei olnud topelt saatmine, siis kutsutakse välja meetod receiveDocument, mis peaks salvestama dokumendi DHS andmebaasi (näiteks "Saabunud dokumendid" kausta).

Näide

@Service("dhxImplementationSpecificService")
public class CustomDhxImplementationSpecificService 
        implements DhxImplementationSpecificService {
 @Override
 public boolean isDuplicatePackage(InternalXroadMember from,
   String consignmentId) {
  // kontrollme duplikaate: sama consignmentId saabus samalt saatjalt (from) 
  
  // genereerime saatja unikaalse võtme
  String uniqueKey = from.getXroadInstance + "/" + from.getMemberClass()
   + "/" + from.getMemberCode() + "/" + from.getSubsystemCode();
  if (from.getRepresentee() != null) {
   uniqueKey = uniqueKey + "/" + from.getRepresentee().getRepresenteeCode()
     + "/" + from.getRepresentee().getRepresenteeSystem();
  }
  
  // otsime andmebaasist kas kombinatsioon "uniqueKey + consignmentId" on varem salvestatud (saabunud) 
  . . .
 }

 @Override
 public String receiveDocument(IncomingDhxPackage document,
   MessageContext context) throws DhxException {
  
  // Leiame dokumendi Kapsli XML-i
  DataHandler kapselHandler = document.getDocumentFile();
  InputStream kapselStream = kapselHandler.getInputStream();

  // salvestame Kapsli andmebaasi
   ...
  
  // tagastame unikaalse vastuvõtmise id
  String receiptId = UUID.randomUUID().toString();
  return receiptId;
 }
 
 ...
}