Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
134 lines (92 sloc) 5.6 KB
permalink
EestiAut

Märkus. Lahtised küsimused on markeeritud sümbolitega //.

Eesti autentimisteenus. Tehniline kirjeldus

{: .no_toc}

 • TOC {:toc}

Ülevaade

https://github.com/e-gov/IdP

"Eesti autentimisteenus" on Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eIDAS sõlme (Node) külge ühendatud rakendus, eIDAS-e terminoloogias identity provider, mis autendib välisriigist autentimisele suunatud Eesti ID-kaardi või m-ID kasutaja.

Eesti autentimisteenus on osa RIA autentimisteenustest (vt joonis 1).

Joonis 1. RIA autentimisteenused

Vt ka RIA eIDAS konnektorteenus ja autentimisteenus TARA.

Tarkvara omadused

 • liides RIA eIDAS sõlme koosseisus oleva vahendusteenusega (Proxy Service)
  • SAML autentimispäringu vastuvõtt ja valideerimine
  • kasutaja autentimine
   • ID-kaardi või
   • m-ID-ga
  • SAML autentimisvastuse koostamine, allkirjastamine ja krüpteerimine ja edastamine eIDAS Node-le
  • SAML metateabe publitseerimine
  • logimine

Alustarkvara

Rakenduse tarkvaras on aluseks võetud eIDAS Node (v 1.4) tarkvarakomponendid:

 • eidas-commons

 • eidas-configmodule

 • eidas-encryption

 • eidas-light-commons

 • eidas-parent

 • eidas-saml-engine

 • m-ID autentimine on teostatud Codeborne teegiga.

Juhtprogramm

Rakenduse juhtprogramm (ohjur) on klass IdPMainController (paketis ee.ria.IdP). Juhtprogrammis on meetodid rakenduse poole tehtavate HTTP pöördumiste käsitlemiseks:

 • HTTP GET päring rakenduse metateabe otspunkti /metadata. Vt jaotis "Metateabe väljastamine".
 • HTTP POST päring /auth. Vt jaotis "Autentimise alustamine".
 • HTTP POST päring /idauth. Vt jaotis "ID-kaardiga autentimine".

Samas on ka Eesti autentimisviise teostavad meetodid:

 • ID-kaardiga autentimine

  • readClientCertificate ja
  • parseClientCertificate.
 • m-ID-ga autentimine

  • HTTP POST päringut /midwelcome käsitlev meetod showMobileIdStart
  • HTTP POST päringut /midauth käsitlev meetod startMobileIdAuth
  • HTTP POST päringut /midcheck käsitlev meetod showMobileIdCheck
  • HTTP GET päringut /midstatus käsitlev meetod getMobileIdStatus.

Metateabe väljastamine

SAML-metateave on XML-fail, mis väljastatakse vastuseks rakenduse metateabe otspunkti /metadata tehtud HTTP GET päringule.

Metateabe vastus koostatakse järgmiste klasside ja meetodite abil:

 • Paketis ee.ria.IdP.metadata on määratletud liides MetaDataI, seda teostab klass MetaDataImpl, milles on üksainus meetod - generateMetadata.
 • XML-vormingus vastuse kokkupanemiseks kasutatakse paketi eu.eidas.auth.engine.metadata klassi EidasMetadata meetodit generator ja klassi MetadataConfigParams meetodit builder.
 • Paketis ee.ria.IdP.metadata on ka liides MetaDataConfigurationI, milles on meetodid metateabe XML-i koostamiseks vajalike väärtuste sisselugemisest metateabe seadistusest:
  • getLocalCountry
  • getMetaDataUrl
  • getPostBindingUrl
  • getTechnicalContact
  • getSupportContact
  • getOrganization
  • getSigningMethods
  • getDigestMethods
  • getEncryptionAlgorithms.

Autentimise alustamine

Kasutaja saabub autentimisele HTTP POST päringuga otspunkti /auth. Päring töödeldakse meetodiga showWelcome, mille tähtsaimaks lauseks on meetodi parseRequest väljakutse.

Paketis ee.ria.IdP.eidas on liides EidasIdPI, milles määratletud meetodid

 • parseRequest - autentimispäringu parsimine ja kontroll
 • buildAuthenticationResponse - eduka autentimise vastuse koostamine
 • buildErrorResponse - ebaeduka autentimise vastuse koostamine.

Liidest teostab klass EidasIdPImpl.

parseRequest tuumtoiming on:

authRequest = protocolEngine.unmarshallRequestAndValidate(Base64.decode(samlRequest),
          metaDataConfiguration.getLocalCountry());

checkRequestAttributes(authRequest);

authRequest = addRequestCallback(authRequest);

Sissetulnud päring dekodeeritakse ja valideeritakse. protocolEngine on eIDAS-tarkvarast. Meetodiga checkRequestAttributes kontrollitakse, kas meie teenus toetab päringus nõutud kohustuslikke atribuute. Kui ei, siis antakse veateade (InvalidAuthRequest). // NB! Kahtlus, et siin on atribuutide toe loogikat (mis on üldse segasevõitu) valesti tõlgendatud! // Meetod addRequestCallback võtab kas autentimispäringust või päringu saatja metateabest aadressi, kuhu vastus saadetakse - AssertionConsumerUrl.

Kasutajaliides on tehtud JSP abil.

Kasutajale kuvatakse "Welcome" ja pakutakse valida, kas autenditakse ID-kaardiga või m-ID-ga.

ID-kaardiga autentimine

Meetodiga readClientCertificate loetakse ID-kaardilt sert. Seejärel meetodiga parseClientCertificate sert parsitakse ja loetakse välja vajalikud isikuandmed. Moodustatakse struktuur EENaturalPerson naturalPerson, mis on sisendiks meetodile buildAuthenticationResponse. Vea korral (kaart mitte lugejas vms) moodustatakse vastus meetodiga buildErrorResponse.

Eduka autentimise vastuse koostamine

Vastus koostatakse meetodis buildAuthenticationResponse. Meetodis kasutatakse eIDAS-tarkvara. Meetod ise on suhteliselt lühike.

Praegu tagastakse neli kohustuslikku atribuuti (isikukood, ees- ja perekonnanimi, sünniaeg).

Krüpto

Paketis ee.ria.IdP.crypto on klassid:

 • IdPEncryption - laiendab eIDAS-tarkvara klassi AbstractSamlEngineEncryption
 • IdPkeyStore - mahukas klass
 • IdPSigner - laiendab eIDAS-tarkvara klassi AbstractProtocolSigner, sisuliselt ainult toetatavate algoritmide määramisega.