Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
289 lines (289 sloc) 8.84 KB
{
"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
"definitions": {},
"id": "https://riha.ee/infosystem_schema.json",
"properties": {
"stored_data": {
"items": {
"description": "Infosüsteemi põhiandmed kuni 10 objektina. Näiteks rahvastikuregistris \"Eesti kodanike elukohaandmed\", \"Eesti kodanike nimed\" jne",
"type": "string"
},
"maxItems": 10,
"type": "array"
},
"data_files": {
"items": {
"properties": {
"url": {
"description": "URL, mis viitab infosüsteemi faili avalikule asukohale",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"name": {
"description": "Dokumendi pealkiri. Näiteks - infosüsteemi teenuste liidestusjuhend",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"creation_timestamp": {
"description": "Dokumendi loomise aeg",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
},
"update_timestamp": {
"description": "Dokumendi viimase muutmise aeg",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
}
},
"required": [
"url",
"name"
],
"type": "object"
},
"type": "array",
"description": "Infosüsteemi detailne andmekoosseis, lisatuna csv, xmi või andmebaasi skeema kirjeldusena, milles on põhiandmed on eraldi välja toodud"
},
"documents": {
"items": {
"properties": {
"url": {
"description": "URL, mis viitab süsteemi dokumentatsiooni avalikule asukohale",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"name": {
"description": "Dokumendi pealkiri. Näiteks - infosüsteemi teenuste liidestusjuhend",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"type": {
"description": "Dokumendi tüüp",
"type": ["string", "null"],
"enum": ["DOC_TYPE_CLASSIFICATOR", null]
},
"creation_timestamp": {
"description": "Dokumendi loomise aeg",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
},
"update_timestamp": {
"description": "Dokumendi viimase muutmise aeg",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
}
},
"required": [
"url",
"name"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"contacts": {
"items": {
"properties": {
"name": {
"description": "Kontaktisiku nimi",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"email": {
"description": "Kontaktisiku email",
"type": "string",
"format": "email",
"minLength": 1
}
},
"required": [
"name",
"email"
],
"type": "object"
},
"type": "array"
},
"homepage": {
"type": ["string", "null"],
"description": "URL, mis viitab infosüsteemi avalikule kasutajaliidesele"
},
"meta": {
"properties": {
"creation_timestamp": {
"description": "Infosüsteemi RIHA kirjelduse loomise aeg",
"type": "string",
"format": "date-time"
},
"update_timestamp": {
"description": "Infosüsteemi RIHA kirjelduse viimase muutmise aeg",
"type": "string",
"format": "date-time"
},
"approval_status": {
"properties": {
"status": {
"description": "Staatuse tekstiline kirjeldus: kooskõlastatud / mitte kooskõlastatud",
"type": ["string", "null"]
},
"timestamp": {
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time",
"description": "Staatuse saamise aeg"
}
},
"type": "object",
"description": "Süsteemi kooskõlastuse olek - Infosüsteemi hinnangute koondstaatus"
},
"development_status": {
"type": ["string", "null"],
"description": "Infosüsteemi arendamise tekstiline kirjeldus: aktiivses arenduses / ei ole aktiivses arenduses"
},
"system_status": {
"properties": {
"status": {
"description": "Infosüsteemi staatuse tekstiline kirjeldus: kasutusel, asutamisel, lõpetatud",
"type": ["string", "null"]
},
"timestamp": {
"description": "Staatuse saamise aeg - millal infosüsteem kasutusele võeti, lõpetati või arendama (asutama) hakati",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
}
},
"type": "object",
"description": "Süsteemi olek"
},
"x_road_status": {
"properties": {
"status": {
"description": "Kas infosüsteem on X-teega liidestatud",
"type": ["string", "null"]
},
"timestamp": {
"description": "Millisest ajast alates on infosüsteem X-teega liidestatud",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
}
},
"type": "object"
}
},
"type": "object"
},
"name": {
"description": "Infosüsteemi täispikk, ametlik nimi",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"owner": {
"properties": {
"code": {
"type": "string",
"description": "Süsteemi vastutava töötleja registrikood"
},
"name": {
"type": "string",
"description": "Süsteemi vastutava töötleja nimi"
}
},
"required": [
"code"
],
"type": "object"
},
"purpose": {
"type": "string",
"minLength": 1
},
"legislations": {
"items": {
"properties": {
"url": {
"description": "Viide infosüsteemi reguleerivale õigusaktile (Riigi Teatajas)",
"type": "string",
"minLength": 1
},
"name": {
"description": "Õigusakti nimi",
"type": ["string", "null"]
},
"type": {
"description": "Õigusakti tüüp",
"type": ["string", "null"],
"enum": ["DOC_TYPE_CLASSIFICATOR", null]
}
},
"type": "object",
"required": [
"url"
]
},
"type": "array"
},
"short_name": {
"description": "Infosüsteemi lühinimi",
"type": "string",
"pattern": "^(?!^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$)([a-zA-ZõÕäÄöÖüÜ0-9.-]*)$",
"minLength": 1
},
"topics": {
"items": {
"description": "Valdkonnad, millega infosüsteem on seotud. Näiteks \"Rahvastik\", \"Avalik haldus\", \"Elukoht\" ja muud tag-id hõlbustamaks RIHA kataloogiteabe paremat grupperimist ja otsingut",
"type": "string"
},
"type": "array"
},
"uuid": {
"type": "string",
"description": "Infosüsteemi unikaalne ID"
},
"security": {
"properties": {
"standard": {
"description": "Infosüsteemi etalonturve. Näiteks \"ISKE\", \"ISO 27001\", \"ISO 27002\" või muu.",
"type": ["string", "null"],
"minLength": 1
},
"class": {
"description": "Infosüsteemi turvaklass. Määratakse ainult juhul kui infosüsteemi etalonturve on \"ISKE\"",
"type": ["string", "null"],
"pattern": "^K[0-3]{1}T[0-3]{1}S[0-3]{1}$"
},
"level": {
"description": "Infosüsteemi turbeaste. Määratakse ainult juhul kui infosüsteemi etalonturve on \"ISKE\"",
"type": ["string", "null"],
"pattern": "^[HML]{1}$"
},
"latest_audit_date": {
"description": "Viimase audiitorkontrolli toimumise aeg",
"type": ["string", "null"],
"format": "date-time"
},
"latest_audit_resolution": {
"description": "Viimase audiitorkontrolli otsus. Kohustuslik kui on määratud viimase audiitorkontrolli toimumise aeg.",
"type": ["string", "null"],
"enum": ["PASSED_WITHOUT_REMARKS", "PASSED_WITH_REMARKS", "DID_NOT_PASS", null]
}
},
"required": [
"standard",
"class",
"level",
"latest_audit_date",
"latest_audit_resolution"
],
"type": "object",
"description": "Infosüsteemi turvainfo"
}
},
"required": [
"name",
"purpose",
"owner",
"short_name",
"uuid"
],
"type": "object",
"description": "Süsteemi lühiandmestik. Andmed, mis on peamiselt olulised süsteemi elutsükli mõttes"
}