Branch: master
Clone or download
Latest commit b6268a9 May 21, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs + Nov 7, 2017
public + May 21, 2018
views + May 21, 2018
.gitignore + Nov 4, 2017
README.md + May 21, 2018
RIHA API Swagger.yaml + Nov 14, 2017
RIHA API skeem.json + Nov 14, 2017
RIHA API systems.json + Nov 14, 2017
index.js + May 21, 2018
package.json + Nov 3, 2017
testi.js + Nov 6, 2017

README.md

RIHA-Watch

RIHA-Vaht https://riha-watch.herokuapp.com kuvab viimase 10 päeva jooksul lisatud ja uuendatud infosüsteemid.

Majutus Heroku free tier-is. Seetõttu käivitus võib võtta mõned momendid.