Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
325 lines (277 sloc) 8.6 KB
<?php
/*********************************************************
| eXtreme-Fusion 5
| Content Management System
|
| Copyright (c) 2005-2013 eXtreme-Fusion Crew
| http://extreme-fusion.org/
|
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
**********************************************************
ORIGINALLY BASED ON
---------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
try
{
// Czy dla podstrony musi istnieć plik TPL?
defined('TPL_REQUIRED') || define('TPL_REQUIRED', FALSE);
require_once 'system/sitecore.php';
// Routing class
$_route = new Router($_request, $_sett, $_system->rewriteAvailable(), 'page', $_system->pathInfoExists(), $_sett->get('opening_page'), TRUE, TRUE, FALSE, 'admin');
if ($_request->get('ef5')->show())
{
exit('eXtreme-Fusion '.$_sett->get('version'));
}
$banned_by_ip = $_user->bannedByIP();
if ($banned_by_ip)
{
$_route->trace(array('controller' => 'error', 'action' => 403));
}
StaticContainer::register('route', $_route);
// Tryb prac na serwerze
if ($_user->get('id') !== '1')
{
// Tryb maintenance?
if ($_sett->get('maintenance') === '1')
{
// Jeśli jest się na innej podstronie niz maintenance
if ($_route->getFileName() !== 'maintenance')
{
// Jeśli nie ma się uprawnień do bycia na innej podstronie
if (! $_user->hasAccess($_sett->get('maintenance_level')))
{
$_route->redirect(array('controller' => 'maintenance'));
}
}
else
{ // Jesli ma się prawa do bycia na innej podstronie
if ($_user->hasAccess($_sett->get('maintenance_level')))
{
// Przekierowanie na strone główną
HELP::redirect(ADDR_SITE);
}
}
}
elseif ($_route->getFileName() === 'maintenance')
{
HELP::redirect(ADDR_SITE);
}
}
/** Konfiguracja obiektu szablonu dla podstron **/
$_tpl = new Site($_route);
// Nie usuwać
/**
* Pobieranie linków definiowanych przez administratora
*/
/*$query = $_pdo->getData('SELECT * FROM [links] WHERE `link`=:link',
array(':link', $_route->getFileName(), PDO::PARAM_STR)
);
if ($query)
{
foreach($query as $row)
{
// Ustawia administracyjną ścieżkę odczytu pliku
$_route->setAdminFile($row['file']);
}
}*/
// Scieżki, w których jest wyszukiwany plik wg kolejności przeszukiwania
$folders = array(
'modules' => DIR_SITE.'modules'.DS.$_route->getFileName().DS.'pages'.DS,
'pages' => DIR_SITE.'pages'.DS
);
// Przesyła ściezkę do katalogu modułów
$_route->setInstalledModules($ec->modules->getInstalled());
$_route->setFolders($folders);
if ( ! $_route->getExitFile())
{
$row = $_pdo->getRow('SELECT full_path FROM [links] WHERE short_path =:short_path ORDER BY `datestamp` DESC LIMIT 1',
array(':short_path', substr(PATH_INFO, 0, 1) === '/' ? substr(PATH_INFO, 1) : PATH_INFO, PDO::PARAM_STR)
);
if ($row)
{
$_route->setNewConfig($row['full_path']);
}
else
{
/**
* Ustawia ostateczną sciężkę odczytu pliku
* W przypadku gdy wykonała się metoda setAdminFile(), sprawdzi czy plik istnieje.
* Jeśli nie, wyszuka go w lokalizacjach podanych parametrem
*/
$_route->setExitFile();
}
}
if ($_sett->get('visits_counter_enabled'))
{
$ec->statistics->saveUniqueVisit($_user->getIP());
}
// Ładowanie pliku startowego modułu
if ($row = $ec->modules->getModuleBootstrap($_system))
{
foreach ($row as $name)
{
include_once DIR_MODULES.$name.DS.'autoload'.DS.'__autoload.php';
}
}
/**
* Szablon systemowy (theme)
*/
// Załączanie klasy szablonu
require_once DIR_THEME.'view.php';
$_theme = new Theme($_sett, $_system, $_user, $_pdo, $_request, $_route, $_head, $_route->getTplFileName());
$_theme->setStatisticsInst($ec->statistics);
Parser::setThemeInst($_theme);
/******* Koniec sekcji szablonu systemowego */
/* GENEROWANIE STRONY Z PLIKU PHP */
// Sprawdzanie, czy plik istnieje
if ( ! $_route->getExitFile())
{
$_route->trace(array('controller' => 'error', 'action' => 404));
}
$trace = $_route->getExitFile();
ob_start();
// Ładowanie pliku PHP wybranej podstrony
require $_route->getExitFile();
// Sprawdzanie, czy w załadowanym pliku nastąpiła zmana trace'a (błąd 404, przymus logowania etc.).
if ($trace !== $_route->getExitFile())
{
// Załączanie pliku z trace'a. Zmienił się też TPL.
require $_route->getExitFile();
}
$render = ob_get_contents();
ob_clean();
// Załączanie predefiniowanych elementów szablonu systemu (panele)
if ($_route->getFileName() !== 'maintenance')
{
require_once DIR_SYSTEM.'panels.php';
}
else
{
define('LEFT', ''); define('TOP_CENTER', ''); define('BOTTOM_CENTER', ''); define('RIGHT', '');
}
/**
* Konfiguracja sekcji HEAD
*/
if ( ! isset($theme['Title']))
{
$theme['Title'] = $_sett->get('site_name');
}
if ( ! isset($theme['Keys']))
{
$theme['Keys'] = $_sett->get('keywords');
}
if ( ! isset($theme['Desc']))
{
$theme['Desc'] = HELP::cleanDescription($_sett->get('description'));
}
$theme['Tags'] = $_head->get();
$_tpl->assign('Theme', $theme);
/******* Koniec konfiguracji sekcji HEAD */
// Załączanie sekcji HEAD
if (file_exists(DIR_THEME.'templates'.DS.'pre'.DS.'header'.$_route->getExt('tpl')))
{
$_tpl->template('header'.$_route->getExt('tpl'), DIR_THEME.'templates'.DS.'pre'.DS);
}
else
{
$_tpl->template('header'.$_route->getExt('tpl'), DIR_TEMPLATES.'pre'.DS);
}
ob_start();
/* PREZENTACJA STRONY Z PLIKU TPL */
echo $render;
if ( ! isset($exc_error))
{
if (! $_tpl->getPageCompileDir())
{
// Wyświetlanie podstrony TPL z katalogu szablonu
if (( ! defined('THIS') || ! THIS) && $_theme->tplExists())
{
// Zmienia ścieżkę, skąd jest odczytywany szablon
$_tpl->setCustomRoot(DIR_THEME.'templates'.DS.'pages'.DS);
}
// Sprawdzanie, czy szablon istnieje
if (file_exists($_tpl->root.$_route->getTplFileName()))
{
if (isset($theme['cache']))
{
$_tpl->cache($theme['cache']);
}
$_tpl->template($_route->getTplFileName());
}
elseif (TPL_REQUIRED)
{
throw new systemException('Szablon dla podstrony <span class="italic">'.$_route->getTplFileName().'</span> nie istnieje.');
}
}
else
{
$_tpl->template($_route->getTplFileName(), $_tpl->getPageCompileDir());
}
$_tpl->setDefaultRoot();
}
// Wyświetlanie komunikatu o błędzie w pliku PHP
else
{
$_tpl->assign('Message', $exc_error['Message']);
unset($exc_error['Message']);
$_tpl->assign('Error', $exc_error);
$_tpl->template('pre'.DS.'exception'.$_route->getExt('tpl'));
}
// Wyświetlanie dodatkowych plików szablonu
if (isset($theme['parse']) && is_array($theme['parse']))
{
foreach($theme['parse'] as $file)
{
$_tpl->template($file);
}
}
defined('CONTENT') || define('CONTENT', ob_get_contents());
ob_end_clean();
if ($_route->getFileName() === 'maintenance' || $banned_by_ip)
{
// Renderowanie strony bez menu, paneli bocznych i stopki
$_theme->page(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE);
}
else
{
$_theme->page();
}
// Załączanie szablonu zamykającego stronę
$_tpl->template('pre'.DS.'footer'.$_route->getExt('tpl'));
session_write_close();
}
catch(optException $exception)
{
optErrorHandler($exception);
}
catch(systemException $exception)
{
systemErrorHandler($exception);
}
catch(userException $exception)
{
userErrorHandler($exception);
}
catch(PDOException $exception)
{
PDOErrorHandler($exception);
}
You can’t perform that action at this time.