Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
<?php
/*********************************************************
| eXtreme-Fusion 5
| Content Management System
|
| Copyright (c) 2005-2013 eXtreme-Fusion Crew
| http://extreme-fusion.org/
|
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
**********************************************************
ORIGINALLY BASED ON
---------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
try
{
// Czy dla podstrony musi istnieć plik TPL?
defined('TPL_REQUIRED') || define('TPL_REQUIRED', FALSE);
require_once 'system/sitecore.php';
// Routing class
$_route = new Router($_request, $_sett, $_system->rewriteAvailable(), 'page', $_system->pathInfoExists(), $_sett->get('opening_page'), TRUE, TRUE, FALSE, 'admin');
if ($_request->get('ef5')->show())
{
exit('eXtreme-Fusion '.$_sett->get('version'));
}
$banned_by_ip = $_user->bannedByIP();
if ($banned_by_ip)
{
$_route->trace(array('controller' => 'error', 'action' => 403));
}
StaticContainer::register('route', $_route);
// Tryb prac na serwerze
if ($_user->get('id') !== '1')
{
// Tryb maintenance?
if ($_sett->get('maintenance') === '1')
{
// Jeśli jest się na innej podstronie niz maintenance
if ($_route->getFileName() !== 'maintenance')
{
// Jeśli nie ma się uprawnień do bycia na innej podstronie
if (! $_user->hasAccess($_sett->get('maintenance_level')))
{
$_route->redirect(array('controller' => 'maintenance'));
}
}
else
{ // Jesli ma się prawa do bycia na innej podstronie
if ($_user->hasAccess($_sett->get('maintenance_level')))
{
// Przekierowanie na strone główną
HELP::redirect(ADDR_SITE);
}
}
}
elseif ($_route->getFileName() === 'maintenance')
{
HELP::redirect(ADDR_SITE);
}
}
/** Konfiguracja obiektu szablonu dla podstron **/
$_tpl = new Site($_route);
// Nie usuwać
/**
* Pobieranie linków definiowanych przez administratora
*/
/*$query = $_pdo->getData('SELECT * FROM [links] WHERE `link`=:link',
array(':link', $_route->getFileName(), PDO::PARAM_STR)
);
if ($query)
{
foreach($query as $row)
{
// Ustawia administracyjną ścieżkę odczytu pliku
$_route->setAdminFile($row['file']);
}
}*/
// Scieżki, w których jest wyszukiwany plik wg kolejności przeszukiwania
$folders = array(
'modules' => DIR_SITE.'modules'.DS.$_route->getFileName().DS.'pages'.DS,
'pages' => DIR_SITE.'pages'.DS
);
// Przesyła ściezkę do katalogu modułów
$_route->setInstalledModules($ec->modules->getInstalled());
$_route->setFolders($folders);
if ( ! $_route->getExitFile())
{
$row = $_pdo->getRow('SELECT full_path FROM [links] WHERE short_path =:short_path ORDER BY `datestamp` DESC LIMIT 1',
array(':short_path', substr(PATH_INFO, 0, 1) === '/' ? substr(PATH_INFO, 1) : PATH_INFO, PDO::PARAM_STR)
);
if ($row)
{
$_route->setNewConfig($row['full_path']);
}
else
{
/**
* Ustawia ostateczną sciężkę odczytu pliku
* W przypadku gdy wykonała się metoda setAdminFile(), sprawdzi czy plik istnieje.
* Jeśli nie, wyszuka go w lokalizacjach podanych parametrem
*/
$_route->setExitFile();
}
}
if ($_sett->get('visits_counter_enabled'))
{
$ec->statistics->saveUniqueVisit($_user->getIP());
}
// Ładowanie pliku startowego modułu
if ($row = $ec->modules->getModuleBootstrap($_system))
{
foreach ($row as $name)
{
include_once DIR_MODULES.$name.DS.'autoload'.DS.'__autoload.php';
}
}
/**
* Szablon systemowy (theme)
*/
// Załączanie klasy szablonu
require_once DIR_THEME.'view.php';
$_theme = new Theme($_sett, $_system, $_user, $_pdo, $_request, $_route, $_head, $_route->getTplFileName());
$_theme->setStatisticsInst($ec->statistics);
Parser::setThemeInst($_theme);
/******* Koniec sekcji szablonu systemowego */
/* GENEROWANIE STRONY Z PLIKU PHP */
// Sprawdzanie, czy plik istnieje
if ( ! $_route->getExitFile())
{
$_route->trace(array('controller' => 'error', 'action' => 404));
}
$trace = $_route->getExitFile();
ob_start();
// Ładowanie pliku PHP wybranej podstrony
require $_route->getExitFile();
// Sprawdzanie, czy w załadowanym pliku nastąpiła zmana trace'a (błąd 404, przymus logowania etc.).
if ($trace !== $_route->getExitFile())
{
// Załączanie pliku z trace'a. Zmienił się też TPL.
require $_route->getExitFile();
}
$render = ob_get_contents();
ob_clean();
// Załączanie predefiniowanych elementów szablonu systemu (panele)
if ($_route->getFileName() !== 'maintenance')
{
require_once DIR_SYSTEM.'panels.php';
}
else
{
define('LEFT', ''); define('TOP_CENTER', ''); define('BOTTOM_CENTER', ''); define('RIGHT', '');
}
/**
* Konfiguracja sekcji HEAD
*/
if ( ! isset($theme['Title']))
{
$theme['Title'] = $_sett->get('site_name');
}
if ( ! isset($theme['Keys']))
{
$theme['Keys'] = $_sett->get('keywords');
}
if ( ! isset($theme['Desc']))
{
$theme['Desc'] = HELP::cleanDescription($_sett->get('description'));
}
$theme['Tags'] = $_head->get();
$_tpl->assign('Theme', $theme);
/******* Koniec konfiguracji sekcji HEAD */
// Załączanie sekcji HEAD
if (file_exists(DIR_THEME.'templates'.DS.'pre'.DS.'header'.$_route->getExt('tpl')))
{
$_tpl->template('header'.$_route->getExt('tpl'), DIR_THEME.'templates'.DS.'pre'.DS);
}
else
{
$_tpl->template('header'.$_route->getExt('tpl'), DIR_TEMPLATES.'pre'.DS);
}
ob_start();
/* PREZENTACJA STRONY Z PLIKU TPL */
echo $render;
if ( ! isset($exc_error))
{
if (! $_tpl->getPageCompileDir())
{
// Wyświetlanie podstrony TPL z katalogu szablonu
if (( ! defined('THIS') || ! THIS) && $_theme->tplExists())
{
// Zmienia ścieżkę, skąd jest odczytywany szablon
$_tpl->setCustomRoot(DIR_THEME.'templates'.DS.'pages'.DS);
}
// Sprawdzanie, czy szablon istnieje
if (file_exists($_tpl->root.$_route->getTplFileName()))
{
if (isset($theme['cache']))
{
$_tpl->cache($theme['cache']);
}
$_tpl->template($_route->getTplFileName());
}
elseif (TPL_REQUIRED)
{
throw new systemException('Szablon dla podstrony <span class="italic">'.$_route->getTplFileName().'</span> nie istnieje.');
}
}
else
{
$_tpl->template($_route->getTplFileName(), $_tpl->getPageCompileDir());
}
$_tpl->setDefaultRoot();
}
// Wyświetlanie komunikatu o błędzie w pliku PHP
else
{
$_tpl->assign('Message', $exc_error['Message']);
unset($exc_error['Message']);
$_tpl->assign('Error', $exc_error);
$_tpl->template('pre'.DS.'exception'.$_route->getExt('tpl'));
}
// Wyświetlanie dodatkowych plików szablonu
if (isset($theme['parse']) && is_array($theme['parse']))
{
foreach($theme['parse'] as $file)
{
$_tpl->template($file);
}
}
defined('CONTENT') || define('CONTENT', ob_get_contents());
ob_end_clean();
if ($_route->getFileName() === 'maintenance' || $banned_by_ip)
{
// Renderowanie strony bez menu, paneli bocznych i stopki
$_theme->page(TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE);
}
else
{
$_theme->page();
}
// Załączanie szablonu zamykającego stronę
$_tpl->template('pre'.DS.'footer'.$_route->getExt('tpl'));
session_write_close();
}
catch(optException $exception)
{
optErrorHandler($exception);
}
catch(systemException $exception)
{
systemErrorHandler($exception);
}
catch(userException $exception)
{
userErrorHandler($exception);
}
catch(PDOException $exception)
{
PDOErrorHandler($exception);
}