Skip to content
Permalink
Browse files
Dokumentacja dla modyfikowanej metody.
Czesc 2
  • Loading branch information
Inscure committed Jul 12, 2013
1 parent 7f87bc0 commit ed5ec77
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 36 additions and 21 deletions.
@@ -1,4 +0,0 @@
/config.php
/system/opt/plugins/plugins.php
/system/opt/plugins/compile.php
/nbproject/*
@@ -24,7 +24,7 @@ class Files

public function __construct()
{
$this->_omit_ext = array('..', '.', '.svn', '.gitignore');
$this->_omit_ext = array('..', '.', '.svn', '.gitignore', '.htaccess');
$this->_size_title = array(__('B'), __('kB'), __('MB'), __('GB'), __('TB'));
$this->_size = NULL;
}
@@ -36,7 +36,7 @@ public function __construct()
* $_files->setOmitExt(array('.foo', '.bar'));
*
* @param array Tablica z rozszerzeniami plików
* @return boolean TRUE/FALSE
* @return boolean
*/
public function setOmitExt(array $ext = array())
{
@@ -98,7 +98,7 @@ public function getFileSize($var)
*
*
* @param string Ścieżka do katalogu
* @param bool Opcjonalnie persowanie przez metodę getFileSize
* @param boolean Opcjonalnie persowanie przez metodę getFileSize
* @return int/string W zależności czy w/w opcja włączona
*/
public function getDirSize($var, $titles = FALSE)
@@ -128,20 +128,28 @@ public function getDirSize($var, $titles = FALSE)
}

/**
* Usuwa katalog oraz całą jego zawartość.
* Usuwa całą zawartość katalogu.
*
* Usuwa zawartość katalogu oraz jego podkatalogów.
* Usuwa pliki zawarte w katalogu oraz jego podkatalogach.
* $_files->rmDirRecursive('c:path/to/dir/');
* Usuwa pliki zawarte w katalogach oraz ich podkatalogach.
* $_files->rmDirRecursive(array('c:path/to/dir/', 'c:path/to/dir2/'));
*
* Usuwa puste katalogi jeśli parametr 2 jest oznaczone na TRUE.
* Usuwa pliki z katalogu wraz z podkatalagami i ich zawartością.
* $_files->rmDirRecursive('c:path/to/dir/', TRUE);
* Usuwa pliki z katalogów wraz z podkatalagami i ich zawartością.
* $_files->rmDirRecursive(array('c:path/to/dir/', 'c:path/to/dir2/'), TRUE);
*
* Usuwa pliki z katalogów wraz z podkatalagami i ich zawartością
* oraz usuwa katalogi podane pierwszym parametrem.
* $_files->rmDirRecursive(array('c:path/to/dir/', 'c:path/to/dir2/'), TRUE, TRUE);
*
* Nie usunie katalogu, który zawiera plik o rozszerzeniu z tablicy $this->_omit_ext.
*
* @param string/array Ścieżka/i do katalogu
* @param bool Opcjonalnie usuwanie pustych katalogów
* @return boolean TRUE/FALSE
* @param boolean Opcjonalnie usuwanie pustych katalogów
* @param boolean Opcjonalnie usuwanie katalogów podanych parametrem $_dir
* @return boolean
*/
public function rmDirRecursive($_dir, $rm_dir = FALSE, $rm_main_dir = FALSE)
{
@@ -168,21 +176,30 @@ public function rmDirRecursive($_dir, $rm_dir = FALSE, $rm_main_dir = FALSE)
if (is_dir($file->getPathname()))
{
$this->rmDirRecursive($file->getPathname().DS);
if($rm_dir)
if ($rm_dir)
{
$error = @rmdir($file->getPathname().DS);
if (! @rmdir($file->getPathname().DS))
{
$error = TRUE;
}
}
}
else
{
$error = @unlink($file->getPathname());
if (! @unlink($file->getPathname()))
{
$error = TRUE;
}
}
}
}

if ($rm_main_dir)
{
$error = @rmdir($dir);
if (! @rmdir($dir))
{
$error = TRUE;
}
}
}
}
@@ -198,8 +215,8 @@ public function rmDirRecursive($_dir, $rm_dir = FALSE, $rm_main_dir = FALSE)
* $_files->mkDirRecursive(array('dir', 'subdir1', 'subdir2') DIR_SITE, 0777); // Określa domyślną ścieżkę główną, oraz jakie prawa nadaje katalogom
*
* @param string/array Ścieżka do katalogu
* @param bool Opcjonalnie usuwanie pustych katalogów
* @return boolean TRUE/FALSE
* @param boolean Opcjonalnie usuwanie pustych katalogów
* @return boolean
*/
function mkDirRecursive($_dir, $root = NULL, $rights = 0777)
{
@@ -243,7 +260,7 @@ function mkDirRecursive($_dir, $root = NULL, $rights = 0777)
*
* @param string Ścieżka do katalogu
* @param array Filtr np.: array('..', '.', '.svn', '.gitignore')
* @param bool Sortowanie wyników
* @param boolean Sortowanie wyników
* @param string Typ: pliki/katalogi
* @return array Lista plików/katalogów
*/
@@ -88,11 +88,13 @@ public function cache($name, $data = NULL, $dir = NULL, $lifetime = 3600)

if ($this->code)
{
// TODO:: czy wartość $key/$string nie powinna być brana z zakodowanej cześci $data zamiast z nazwy pliku?
// TODO:: wartość $key/$string powinna być brana z zakodowanej cześci $data zamiast z nazwy pliku.
// TODO:: bo wydaje mi się że w obecnej formie może się zdarzyć tak, że w zawartości
// TODO:: cache'owanego pliku nie znajdzie wyrażenia spod tych zmiennych (które pochodzi z nazwy pliku a nie zawartości)
// TODO:: i wtedy łatwo rozkodować taki plik.

// TODO: kodowanie powinno odbywać się klasą Crypt

// Tworzy klucz który jest mieszany z base64_decode/base64_encode,
// zabezpiecza przed bezpośrednim odczytaniem danych z przez base64_decode
$key = substr(sha1($file), 1, 7);
@@ -147,7 +149,7 @@ public function cache($name, $data = NULL, $dir = NULL, $lifetime = 3600)
}

/**
* Usuwa pamięć podręczną ze wszystkich podkatalogów katalogu pamięci podręcznej
* Czyści katalog pamięci podręcznej, usuwając podkatalogi z zawartością.
*
* @param object obiekt do zarzadzania plikami
* @return boolean

0 comments on commit ed5ec77

Please sign in to comment.