Skip to content
Permalink
Browse files

update summernote v0.7.3

 • Loading branch information...
easylogic committed Jan 18, 2016
1 parent 72f5809 commit d24db3e43cdd70f1c5669e9f73e449bcef1bdaec
Showing with 4,135 additions and 4,691 deletions.
 1. +2 −2 autosave.editor.js
 2. +30 −21 config.js
 3. +1 −2 editor.lib.php
 4. +7 −0 summernote/lang/summernote-ar-AR.js
 5. +59 −7 summernote/lang/summernote-ca-ES.js
 6. +7 −0 summernote/lang/summernote-cs-CZ.js
 7. +7 −0 summernote/lang/summernote-da-DK.js
 8. +7 −0 summernote/lang/summernote-de-DE.js
 9. +53 −4 summernote/lang/summernote-es-ES.js
 10. +7 −0 summernote/lang/summernote-es-EU.js
 11. +7 −0 summernote/lang/summernote-fa-IR.js
 12. +7 −0 summernote/lang/summernote-fi-FI.js
 13. +7 −0 summernote/lang/summernote-fr-FR.js
 14. +7 −0 summernote/lang/summernote-he-IL.js
 15. +7 −0 summernote/lang/summernote-hu-HU.js
 16. +7 −0 summernote/lang/summernote-id-ID.js
 17. +7 −0 summernote/lang/summernote-it-IT.js
 18. +7 −0 summernote/lang/summernote-ja-JP.js
 19. +14 −2 summernote/lang/summernote-ko-KR.js
 20. +7 −0 summernote/lang/summernote-nb-NO.js
 21. +7 −0 summernote/lang/summernote-nl-NL.js
 22. +7 −0 summernote/lang/summernote-pl-PL.js
 23. +7 −0 summernote/lang/summernote-pt-BR.js
 24. +7 −0 summernote/lang/summernote-ro-RO.js
 25. +12 −0 summernote/lang/summernote-ru-RU.js
 26. +7 −0 summernote/lang/summernote-sk-SK.js
 27. +7 −0 summernote/lang/summernote-sl-SI.js
 28. +7 −0 summernote/lang/summernote-sr-RS-Latin.js
 29. +7 −0 summernote/lang/summernote-sr-RS.js
 30. +7 −0 summernote/lang/summernote-sv-SE.js
 31. +11 −4 summernote/lang/summernote-th-TH.js
 32. +7 −0 summernote/lang/summernote-tr-TR.js
 33. +12 −0 summernote/lang/summernote-uk-UA.js
 34. +7 −0 summernote/lang/summernote-vi-VN.js
 35. +7 −0 summernote/lang/summernote-zh-CN.js
 36. +7 −0 summernote/lang/summernote-zh-TW.js
 37. +82 −0 summernote/plugin/hello/summernote-ext-hello.js
 38. +316 −0 summernote/plugin/specialchars/summernote-ext-specialchars.js
 39. +0 −89 summernote/plugin/summernote-ext-hello.js
 40. +0 −272 summernote/plugin/summernote-ext-hint.js
 41. +0 −573 summernote/plugin/summernote-ext-video.js
 42. +1 −1 summernote/summernote.css
 43. +3,349 −3,710 summernote/summernote.js
 44. +4 −4 summernote/summernote.min.js
@@ -1,10 +1,10 @@
function get_editor_wr_content()
{
return $("#wr_content").code();
return $("#wr_content").summernote('code');
}

function put_editor_wr_content(content)
{
$("#wr_content").code(content);
$("#wr_content").summernote('code', content);
return;
}
@@ -1,5 +1,7 @@
(function ($) {
$(document).ready(function () {

/** summernote start */
$(".summernote").summernote({
lang: 'ko-KR',
height: 300,
@@ -18,28 +20,35 @@
['view', ['fullscreen', 'codeview']],
['help', ['help']]
],
onImageUpload: function (files) {
var maxSize = 1 * 1024 * 1024; // limit 1MB
// TODO: implements insert image
var isMaxSize = false;
var maxFile = null;
for (var i = 0; i < files.length; i++) {
if (files[i].size > maxSize) {
isMaxSize = true;
maxFile = files[i].name;
break;
}
//sendFile(files[i], this);
}
callbacks : {
onImageUpload: function (files) {
/** upload start */

var maxSize = 1 * 1024 * 1024; // limit 1MB
// TODO: implements insert image
var isMaxSize = false;
var maxFile = null;
for (var i = 0; i < files.length; i++) {
if (files[i].size > maxSize) {
isMaxSize = true;
maxFile = files[i].name;
break;
}
//sendFile(files[i], this);
}

if (isMaxSize) { // 사이즈 제한에 걸렸을 때
alert('[' + maxFile + '] 파일이 업로드 용량(1MB)을 초과하였습니다.');
} else {
for(var i = 0; i < files.length; i++) {
sendFile(files[i], this);
}
}
}
if (isMaxSize) { // 사이즈 제한에 걸렸을 때
alert('[' + maxFile + '] 파일이 업로드 용량(1MB)을 초과하였습니다.');
} else {
for(var i = 0; i < files.length; i++) {
sendFile(files[i], this);
}
}
/** upload end */
}
}
});

/** summernote end */
});
})(jQuery);
@@ -20,7 +20,6 @@ function editor_html($id, $content, $is_dhtml_editor=true)
<link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.min.css" />
<script src="//netdna.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.3.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="<?php echo $editor_url ?>/summernote/summernote.min.js"></script>
<script src="<?php echo $editor_url ?>/summernote/plugin/summernote-ext-video.js"></script>
<script src="<?php echo $editor_url ?>/summernote/lang/summernote-ko-KR.js"></script>
<script type="text/javascript">
@@ -69,7 +68,7 @@ function sendFile(file, editor) {
function get_editor_js($id, $is_dhtml_editor=true)
{
if ($is_dhtml_editor) {
return "var {$id}_editor_data = $('#{$id}').code();";
return "var {$id}_editor_data = $('#{$id}').summernote('code');";
} else {
return "var {$id}_editor = document.getElementById('{$id}');\n";
}
@@ -25,6 +25,13 @@
url: 'رابط الصورة',
remove: 'حذف الصورة'
},
video: {
video: 'فيديو',
videoLink: 'رابط الفيديو',
insert: 'إدراج الفيديو',
url: 'رابط الفيديو',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion ou Youku)'
},
link: {
link: 'رابط رابط',
insert: 'إدراج',
@@ -7,7 +7,10 @@
underline: 'Subratllat',
clear: 'Treure estil de lletra',
height: 'Alçada de línia',
name: 'Font',
strikethrough: 'Ratllat',
subscript: 'Subíndex',
superscript: 'Superíndex',
size: 'Mida de lletra'
},
image: {
@@ -16,12 +19,27 @@
resizeFull: 'Redimensionar a mida completa',
resizeHalf: 'Redimensionar a la meitat',
resizeQuarter: 'Redimensionar a un quart',
floatLeft: 'Surar a l%27esquerra',
floatRight: 'Surar a la dreta',
floatNone: 'No surar',
dragImageHere: 'Arrossegueu una imatge aquí',
floatLeft: 'Alinear a l\'esquerra',
floatRight: 'Alinear a la dreta',
floatNone: 'No alinear',
shapeRounded: 'Forma: Arrodonit',
shapeCircle: 'Forma: Cercle',
shapeThumbnail: 'Forma: Marc',
shapeNone: 'Forma: Cap',
dragImageHere: 'Arrossegueu una imatge o text aquí',
dropImage: 'Deixa anar aquí una imatge o un text',
selectFromFiles: 'Seleccioneu des dels arxius',
url: 'URL de la imatge'
maximumFileSize: 'Mida màxima de l\'arxiu',
maximumFileSizeError: 'La mida màxima de l\'arxiu s\'ha superat.',
url: 'URL de la imatge',
remove: 'Eliminar imatge'
},
video: {
video: 'Vídeo',
videoLink: 'Enllaç del vídeo',
insert: 'Inserir vídeo',
url: 'URL del vídeo?',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, o Youku)'
},
link: {
link: 'Enllaç',
@@ -84,12 +102,46 @@
textFormatting: 'Format de text',
action: 'Acció',
paragraphFormatting: 'Format de paràgraf',
documentStyle: 'Estil del document'
documentStyle: 'Estil del document',
extraKeys: 'Tecles adicionals'
},
help : {
'insertParagraph': 'Inserir paràgraf',
'undo': 'Desfer l\'última acció',
'redo': 'Refer l\'última acció',
'tab': 'Tabular',
'untab': 'Eliminar tabulació',
'bold': 'Establir estil negreta',
'italic': 'Establir estil cursiva',
'underline': 'Establir estil subratllat',
'strikethrough': 'Establir estil ratllat',
'removeFormat': 'Netejar estil',
'justifyLeft': 'Alinear a l\'esquerra',
'justifyCenter': 'Alinear al centre',
'justifyRight': 'Alinear a la dreta',
'justifyFull': 'Justificar',
'insertUnorderedList': 'Inserir llista desendreçada',
'insertOrderedList': 'Inserir llista endreçada',
'outdent': 'Reduïr tabulació del paràgraf',
'indent': 'Augmentar tabulació del paràgraf',
'formatPara': 'Canviar l\'estil del bloc com a un paràgraf (etiqueta P)',
'formatH1': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H1',
'formatH2': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H2',
'formatH3': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H3',
'formatH4': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H4',
'formatH5': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H5',
'formatH6': 'Canviar l\'estil del bloc com a un H6',
'insertHorizontalRule': 'Inserir una línia horitzontal',
'linkDialog.show': 'Mostrar panel d\'enllaços'
},
history: {
undo: 'Desfer',
redo: 'Refer'
},
specialChar: {
specialChar: 'CARÀCTERS ESPECIALS',
select: 'Selecciona caràcters especials'
}
}
});
})(jQuery);
})(jQuery);
@@ -23,6 +23,13 @@
selectFromFiles: 'Vybrat soubor',
url: 'URL obrázku'
},
video: {
video: 'Video',
videoLink: 'Odkaz videa',
insert: 'Vložit video',
url: 'URL videa?',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion nebo Youku)'
},
link: {
link: 'Odkaz',
insert: 'Vytvořit odkaz',
@@ -34,6 +34,13 @@
url: 'Billede URL',
remove: 'Fjern billede'
},
video: {
video: 'Video',
videoLink: 'Video Link',
insert: 'Indsæt Video',
url: 'Video URL?',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion eller Youku)'
},
link: {
link: 'Link',
insert: 'Indsæt link',
@@ -30,6 +30,13 @@
url: 'Grafik URL',
remove: 'Grafik entfernen'
},
video: {
video: 'Video',
videoLink: 'Video Link',
insert: 'Video einfügen',
url: 'Video URL?',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, oder Youku)'
},
link: {
link: 'Link',
insert: 'Link einfügen',
@@ -22,9 +22,24 @@
floatLeft: 'Flotar a la izquierda',
floatRight: 'Flotar a la derecha',
floatNone: 'No flotar',
dragImageHere: 'Arrastrar una imagen aquí',
shapeRounded: 'Forma: Redondeado',
shapeCircle: 'Forma: Círculo',
shapeThumbnail: 'Forma: Marco',
shapeNone: 'Forma: Ninguna',
dragImageHere: 'Arrastrar una imagen o texto aquí',
dropImage: 'Suelta la imagen o texto',
selectFromFiles: 'Seleccionar desde los archivos',
url: 'URL de la imagen'
maximumFileSize: 'Tamaño máximo del archivo',
maximumFileSizeError: 'Has superado el tamaño máximo del archivo.',
url: 'URL de la imagen',
remove: 'Eliminar imagen'
},
video: {
video: 'Vídeo',
videoLink: 'Link del vídeo',
insert: 'Insertar vídeo',
url: '¿URL del vídeo?',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, o Youku)'
},
link: {
link: 'Link',
@@ -87,12 +102,46 @@
textFormatting: 'Formato de texto',
action: 'Acción',
paragraphFormatting: 'Formato de párrafo',
documentStyle: 'Estilo de documento'
documentStyle: 'Estilo de documento',
extraKeys: 'Teclas adicionales'
},
help : {
'insertParagraph': 'Insertar párrafo',
'undo': 'Deshacer última acción',
'redo': 'Rehacer última acción',
'tab': 'Tabular',
'untab': 'Eliminar tabulación',
'bold': 'Establecer estilo negrita',
'italic': 'Establecer estilo cursiva',
'underline': 'Establecer estilo subrayado',
'strikethrough': 'Establecer estilo tachado',
'removeFormat': 'Limpiar estilo',
'justifyLeft': 'Alinear a la izquierda',
'justifyCenter': 'Alinear al centro',
'justifyRight': 'Alinear a la derecha',
'justifyFull': 'Justificar',
'insertUnorderedList': 'Insertar lista desordenada',
'insertOrderedList': 'Insertar lista ordenada',
'outdent': 'Reducir tabulación del párrafo',
'indent': 'Aumentar tabulación del párrafo',
'formatPara': 'Cambiar estilo del bloque a párrafo (etiqueta P)',
'formatH1': 'Cambiar estilo del bloque a H1',
'formatH2': 'Cambiar estilo del bloque a H2',
'formatH3': 'Cambiar estilo del bloque a H3',
'formatH4': 'Cambiar estilo del bloque a H4',
'formatH5': 'Cambiar estilo del bloque a H5',
'formatH6': 'Cambiar estilo del bloque a H6',
'insertHorizontalRule': 'Insertar línea horizontal',
'linkDialog.show': 'Mostrar panel enlaces'
},
history: {
undo: 'Deshacer',
redo: 'Rehacer'
},
specialChar: {
specialChar: 'CARACTERES ESPECIALES',
select: 'Selecciona Caracteres especiales'
}
}
});
})(jQuery);
})(jQuery);
@@ -24,6 +24,13 @@
selectFromFiles: 'Zure fitxategi bat aukeratu',
url: 'Irudiaren URL helbidea'
},
video: {
video: 'Bideoa',
videoLink: 'Bideorako esteka',
insert: 'Bideo berri bat txertatu',
url: 'Bideoaren URL helbidea',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, edo DailyMotion)'
},
link: {
link: 'Esteka',
insert: 'Esteka bat txertatu',
@@ -25,6 +25,13 @@
url: 'آدرس تصویر',
remove: 'حذف تصویر'
},
video: {
video: 'ویدیو',
videoLink: 'لینک ویدیو',
insert: 'افزودن ویدیو',
url: 'آدرس ویدیو ؟',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion, یا Youku)'
},
link: {
link: 'لینک',
insert: 'اضافه کردن لینک',
@@ -25,6 +25,13 @@
url: 'URL-osoitteen mukaan',
remove: 'Poista kuva'
},
video: {
video: 'Video',
videoLink: 'Linkki videoon',
insert: 'Lisää video',
url: 'Videon URL-osoite?',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion tai Youku)'
},
link: {
link: 'Linkki',
insert: 'Lisää linkki',
@@ -34,6 +34,13 @@
url: 'URL de l\'image',
remove: 'Supprimer l\'image'
},
video: {
video: 'Vidéo',
videoLink: 'Lien vidéo',
insert: 'Insérer une vidéo',
url: 'URL de la vidéo',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion ou Youku)'
},
link: {
link: 'Lien',
insert: 'Insérer un lien',
@@ -27,6 +27,13 @@
url: 'נתיב לתמונה',
remove: 'הסר תמונה'
},
video: {
video: 'סרטון',
videoLink: 'קישור לסרטון',
insert: 'הוסף סרטון',
url: 'קישור לסרטון',
providers: '(YouTube, Vimeo, Vine, Instagram, DailyMotion או Youku)'
},
link: {
link: 'קישור',
insert: 'הוסף קישור',

0 comments on commit d24db3e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.