Skip to content
This repo includes a copy of the Voting systems toolbox developed by royward0. The original code can be downloaded from https://sourceforge.net/projects/votesystem/.
Java
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
documentation
examples
src
GPL_2.txt
Licenses.txt
README.md
README.txt
Vote-0-4.jar

README.md

For styremedlemmer i echo: Informasjon om hvordan valget gjennomføres ligger i Google drive under echo/Valg/Hvordan ha et valg?

Opptelling

De som teller fyller inn i et excel ark slik:

candidate order
NAME Per Pål Eva Ada
Stemme1 3 2 1
Stemme2 3 2
Stemme3 2 1 3
Stemme4 3 1 2
Stemme5 1 3 2

Når alle stemmene er talt opp, eksporterer man filen i .csv-format og gir den navnet fagutvalget-cand.csv. (Sjekk at csv-filen er delt på komma og ikke semi-kolon).

For å kjøre programmet

  • Klon dette github-repoet
  • Gå inn i mappen Valg i terminalen
  • Pass på at fagutvalget-cand.csv ligger i denne mappen
  • Kjør kommandoen: java -cp Vote-0-4.jar VoteMain -system stvse-meek -nostrict-min-ranks -logfile log.txt fagutvalget-cand.csv
  • Hvis programmet kjører riktig, skal det printes en rekkefølge. Dette er rekkefølgen kandidatene er rangert, og nr. 1 - 12 blir valgt inn.

Problemer som kan oppstå

  • CSV-filen blir separert med semi-kolon i stedet for komma. Løsning: Search and replace ; med ,
  • Programmet sier at første linje ikke starter med "Candidate eller rank ordering". Dette kan være fordi (spesielt på mac) så blir newline-symbolet feil. Løsning: På mac kan man åpne med TextEdit, lagre, og så kjøre på ny. Ellers kan man (kanskje) bruke unix2dos eller dos2unix.
  • Har du andre problemer? Husk å legge det inn her når du finner utav de.
You can’t perform that action at this time.