Skip to content
Permalink
Browse files

Shorter welcome mail.

  • Loading branch information...
Laszlo Papp
Laszlo Papp committed Oct 21, 2011
1 parent abd35bc commit 1ad5302609f5ccd7062b7afc9aebf93827bdd2e5
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 config/locales/hu_static.yml
@@ -912,7 +912,7 @@ hu:
Használd az echot és kelts visszhangot a SAJÁT weboldaladon is - a SAJÁT közösségeddel, a SAJÁT témáitok kapcsán.
Mert ne feledd: a hangod egy echora, az echo a hangodra vár. :-)
A világod és világunk megmentéséhez sok sikert és minden jót kíván,
Sok sikert és minden jót kíván,
Az echo csapata

0 comments on commit 1ad5302

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.