Skip to content
Permalink
Browse files

Adjusted starter page text.

  • Loading branch information...
Laszlo Papp
Laszlo Papp committed Oct 22, 2011
1 parent da11ebe commit d60bd2ea84b4f9d6bea6f1356aa9239faf915868
Showing with 6 additions and 6 deletions.
  1. +6 −6 config/locales/hu_static.yml
@@ -29,13 +29,13 @@ hu:
<p>
Az echo egy a közösségből fakadó <a href="{{github_url}}" target="_blank">nyílt forrású</a> projekt egy
<strong>élő demokráciáért</strong> - <span title="{{subsidiarity_tooltip}}" class="ttLink">világszerte</span>,
minden ember egyenrangú, aktív részvételével. Átfogó koncepciója korunk egyik kulcsproblémájának megoldását
mindannyiunk egyenrangú, aktív részvételével. Átfogó koncepciója korunk egyik kulcsproblémájának megoldását
célozza: a politikai rezignáció és az egyedüli ember tehetetlenség érzetének leküzdését.
</p><p>
"Megvitatjuk - Összefogunk - Cselekszünk!" - A szociális szoftver lehetőséget nyújt <strong>konstruktív
társadalmi viták</strong> folytatására véleményformálás és <strong>közös megoldáskeresés</strong> céljából.
Az echo összeköti a vitákban azonos álláspontokat kialakító embereket és támogatja őket a
<strong>közös cselekvésben</strong> a társadalmi és politikai befolyásgyakorlás sikeréért.
"Megvitatjuk - Összefogunk - Cselekszünk!" - A szociális szoftver lehetőséget nyújt <strong>széleskörű
társadalmi viták</strong> folytatására és konstruktív <strong>javaslataink együttes kidolgozására</strong>.
Az echo összeköt minket a vitákban azonos álláspontokat kialakító emberekkel és támogat a
<strong>közös cselekvésben</strong> a társadalmi és politikai érdekérvényesítés sikeréért.
Bárhol is legyünk a virtuális vagy valódi világban, az echo végleg egyértelművé teszi: többé nem vagyunk
egyedül véleményünkkel és céljainkkal - hangunk visszhangja <strong>átformálja a világot</strong>.
</p>
@@ -50,7 +50,7 @@ hu:
vagy éppen privát blogokban. Bármely weboldalon is legyünk, az echo segítségével együtt alakíthatjuk ki és
fejleszthetjük tovább javaslatainkat - demokratikus úton, adminisztrátorok és moderátorok nélkül.
Kollektív tudásunk szilánkjai, vélemények és ezek támogatói ezáltal az egymástól elszigetelt weblapok,
közösségek és különböző beszélt nyelvek határain túl <strong>az Internet teljes egészére kiterjedően</strong>
közösségek és különböző beszélt nyelvek határain túl <strong>az Internet egészén</strong>
összeköttetnek egymással.
</p><p>
Az echo struktúrált <strong>dialógusai bármennyi résztvevővel is gyorsan áttekinthetőek</strong>.

0 comments on commit d60bd2e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.