Skip to content
Management online de cooperatives de consum responsable.
JavaScript Python CSS HTML
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
comandes
django1
static
templates/admin
.gitignore
README.md
TODO.txt
app.yaml
manage.py
requirements.txt

README.md

Software de gestió per cooperatives de consum responsable

Actualment funcionant a http://almaixera.cat

Pots entrar a una site de demo a http://almaixera-emieza.rhcloud.com (usuari/pass = admin/admin123 o bé coope/coope123)

Si t'interessa utilitzar aquest software sense haver-ho d'instal·lar contacta amb mi a emieza@xtec.cat

Install

Cal instal·lar (en un virtualenv):

 • django 1.7 minim

Ajustos:

 • copiar django1/email_settings.sample.py a django1/email_settings.py
 • Crear DB amb: $ python manage.py migrate
 • crear superuser Django: $ python manage.py createsuperuser
 • entrar a Django admin i canviar
  • crear nou GlobalConf
  • modificar Site i posar el nou domini
  • crear 2 grups 'coopeadmin' i 'soci'
   • soci: permisos per modificar objecte Soci
   • coopeadmin: permisos totals sobre avisos, activacions, usuaris, i permisos de modificacio i eliminacio de socis (no de creacio)

Run

$ python manage.py runserver

Deploy

 • clone project
 • adjust permissions: folder , db.sqlite3
 • configure virtualhost apache
 • conf. apache virtualenv
 • configure static files
 • configure email_settings.py
 • configure Site in admin backend to the new domain

Database Migrations

Ja no s'utilitza South des de Django 1.7. Per tant:

$ python manage.py makemigrations

$ python manage.py migrate comandes

You can’t perform that action at this time.