Skip to content

ecopro/almaixera

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software de gestió per cooperatives de consum responsable

Actualment funcionant a http://almaixera.cat

Pots entrar a una site de demo a http://almaixera-emieza.rhcloud.com (usuari/pass = admin/admin123 o bé coope/coope123)

Si t'interessa utilitzar aquest software sense haver-ho d'instal·lar contacta amb mi a emieza@xtec.cat

Install

Cal instal·lar (en un virtualenv):

 • django 1.7 minim

Ajustos:

 • copiar django1/email_settings.sample.py a django1/email_settings.py
 • Crear DB amb: $ python manage.py migrate
 • crear superuser Django: $ python manage.py createsuperuser
 • entrar a Django admin i canviar
  • crear nou GlobalConf
  • modificar Site i posar el nou domini
  • crear 2 grups 'coopeadmin' i 'soci'
   • soci: permisos per modificar objecte Soci
   • coopeadmin: permisos totals sobre avisos, activacions, usuaris, i permisos de modificacio i eliminacio de socis (no de creacio)

Run

$ python manage.py runserver

Deploy

 • clone project
 • adjust permissions: folder , db.sqlite3
 • configure virtualhost apache
 • conf. apache virtualenv
 • configure static files
 • configure email_settings.py
 • configure Site in admin backend to the new domain

Database Migrations

Ja no s'utilitza South des de Django 1.7. Per tant:

$ python manage.py makemigrations

$ python manage.py migrate comandes

About

Management online de cooperatives de consum responsable.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published