API pro hledání dokumentů z úředních desek
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 9 commits ahead, 1 commit behind aufi:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
apiary.apib
dashboards.xsd
documents.xsd

README.md

API edesky.cz

Join the chat at https://gitter.im/edesky/edesky_api

Portál edesky.cz poskytuje pro přístup k dokumentům z úředních desek programové rozhraní (API). To umožňuje uživatelům používat načtená data ve svých vlastních softwarových nástrojích jako jsou tabulkové procesory nebo různé evidenční a administrativní nástroje.

Jedná se o HTTP API, které poskytuje data ve formátu XML. Kódování znaků je vždy UTF-8. Více informací a ukázky použití najdete na https://edesky.cz/api

Specifikace

https://github.com/edesky/edesky_api/blob/master/apiary.apib

Endpointy

Hledání dokumentů:

https://edesky.cz/api/v1/documents

Hledání elektronických úředních desek:

https://edesky.cz/api/v1/dashboards

Schéma

XML Schema pro dokumenty: documents.xsd

XML Schema pro desky: dashboards.xsd

Příklady použití

Hledat dokumenty zmiňující slovo "prodej" v jejich názvu:

curl "https://edesky.cz/api/v1/documents?keywords=prodej&order=date&search_with=sql"

Hledat dokumenty zmiňující slovo "prodej" v jejich názvu nebo obsahu a to i skloňované:

curl "https://edesky.cz/api/v1/documents?keywords=prodej&order=date&search_with=es"

Vypsat úřední desky načítané v Olomouckém kraji:

curl "https://edesky.cz/api/v1/dashboards?id=28&include_subordinated=1"

Vyzkoušejte online

Zajímá náš váš názor

Rádi uslyšíme jakýkoliv názor, komentář nebo námět na zlepšení. Vytvořte github issue nebo napište přímo na e-mail info@edesky.cz.