Skip to content
No description, website, or topics provided.
Jupyter Notebook Shell
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
binder
.gitattributes
.gitignore
Aggregatie.ipynb
CRUD.ipynb
Connect.ipynb
Find.ipynb
Inhoud.ipynb
Inleiding-Jupyter.ipynb
Join.ipynb
LICENSE
Linked-data-1.ipynb
MongoDB-intro.ipynb
Schema.ipynb
adressen.json
agenda.json
inschrijvingen.csv
leden.csv
readme.md

readme.md

NoSQL databases (MongoDB) en Linked Data

Dit is het materiaal bij de workshop NoSQL databases en Linked Data. Het materiaal is bedoeld voor het keuzethema Databases in het Informatica-examenprogramma 2019.

Je kunt deze Notebooks uitvoeren via Binder Je krijgt dan tijdelijk een eigen server toegewezen; deze wordt opgeruimd als je niet meer bezig bent.

De begeleidende materiaal kun je online vinden op:

Jupyter Notebooks

Als middel voor het oefenen met MongoDB gebruiken we Jupyter Notebooks. Als je daarmee nog niet bekend bent, werk dan eerst de Inleiding Jupyter door.

Gebruik van Jupyter Notebooks in deze cursus

We gebruiken Notebooks om met steeds grotere zelfstandigheid oefenopdrachten uit te voeren. In het begin zullen de stappen klein zijn, en zal het oefenen zich beperken tot het invullen van kleine stukjes code, en het nadoen van voorbeelden. Geleidelijk neemt de ondersteuning ("scaffolding") af, en wordt er meer zelfstandigheid gevraagd.

Er is altijd ruimte voor eigen experimenten: je kunt altijd een cel toevoegen voor een nieuw code-experiment. Het is wel handig als je je eigen experimenten ook documenteert: gebruik daarvoor de Markdown-cellen.

Voorkennis: Python, JSON, JavaScript

Als voorkennis voor dit onderdeel gaan we uit van een redelijke kennis van Python en JSON.

Enige kennis van JavaScript is ook handig: JavaScript is de "moedertaal" van MongoDB.

Inhoud

Zie Inhoud.ipynb

Actuele en nieuwere versie

De actuele versie vind je op GitHub: https://github.com/infvo/mongodb-binder. Dit materiaal wordt nog bijgewerkt en aangepast op basis van feedback van gebruikers. De nieuwste versie vind je op: https://github.com/eelcodijkstra/mongodb-binder.

Als je via de opdrachtregel (command line) werkt, haal je de huidige versie op met:

git clone https://github.com/infvo/mongodb-binder.git
You can’t perform that action at this time.