Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου & Διαχείρισης Εργασιών
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
ScriptumModelJPA
eProtocol
eProtocolServices
eProtocolWebService
external-source-example-jdbc
external-sources-api
scriptum-common
webserviceclient
.directory
LICENSE.pdf
README.md
pom.xml

README.md

Re-scriptum

Περί

Το Re-SCRIPTUM είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή Ανοιχτού Λογισμικού, που σκοπό έχει να μηχανογραφήσει την τήρηση του βιβλίου πρωτοκόλλου στις Υπηρεσίες του Δημοσίου σύμφωνα με το Κανονισμό Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2003).

Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή χωρίζεται σε δύο βασικά συστήματα τα οποία υλοποιούν τις παραπάνω λειτουργικές απαιτήσεις και αυτά είναι:

  • Tο Συστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ΣΠ)

  • Το αποθετήριο εγγράφων (document repository), που απαρτίζεται από την πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων OpenKM.

Η ανάπτυξη του αρχικού project Scriptum ξεκίνησε από την εταιρία UIT υπό την εποπτεία της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η ανάπτυξη του Re-Scriptum έγινε από την εταιρεία Infili , υπό την εποπτεία του ΕΦΚΑ

license

Το λογισμικό διανέμεται με την άδεια European Union Public License. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το αρχείο LICENSE.pdf.