Kendim yaptığım sözlüklerimi barındıran depo.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
Teşrihlik_Sözlük.md
Öz_Türkçe_Sözlük.md

README.md

sozluklerim

Kendim yaptığım sözlüklerimi barındıran depo. Öz Türkçe Sözlük'üm Öz_Türkçe_Sözlük.md kütüğünde, Teşrihlik Sözlük'üm Teşrihlik_Sözlük.md kütüğündedir. Sözlüklerim Markdown ile biçimlendirilmiştir. Sözlüklerim, Creative Commons BY 4.0 ile ruhsatlıdır. Ruhsat sayfasının bağlantısı için buraya tıklayınız.