Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1013 lines (1003 sloc) 32.5 KB

Öz Türkçe Sözlük - Erdem ERSOY (eersoy93)

Merhabalar arkadaşlar. Burada, kullandığım, çoğu öz Türkçe olmak üzere birtakım eklerin, sözcüklerin ve söz öbeklerinin; Türkçe'de kullanılan, Türkçeleştirilmiş yabancı kökenlileri, uydurukçaları veyâ daha az yalın olanları yer almaktadır. Bu belge, Creative Commons BY 4.0 ile ruhsatlıdır. Ruhsat sayfasının bağlantısı için buraya tıklayınız.

ÖNEMLİ: Bu sözlükteki bir öz Türkçe olmayan sözcükle öz Türkçesinin anlam ve kullanılış kapsamları ayrı olabilir.

ÖNEMLİ: Bu sözlükteki bir öz Türkçe sözcüğün öz Türkçe olmayan karşılıkları ayrı anlamlarda olabilir.

ÖNEMLİ: Bu sözlükte, "-lık, -lik, -luk, -lük" ekleri, bağıntı ekleri olarak kullanılmıştır, bu ekler bir ad belirtiyorsa ayrıca belirtilmektedir.

Bu belgenin son değiştirilme zamânı: 18 Ekim 2017 - 20.20

Öge sayısı: 981

 • -den dolayı: Çünkü
 • -den ...-e dek: İlâ
 • -dığında, -diğinde: -dığı zaman, -diği zaman
 • -lık, -lik, -luk, -lük: -l, -al, -el, -sal, -sel, -î
 • Açıcı: Ekstensör
 • Açılan: Popup
 • Açılan dizelge: Combobox
 • Açılık: Angüler
 • Açılma: Ekstensiyon
 • Açımlama: Şerh
 • Açımlamak: Şerh etmek
 • Açma: Ekstensiyon
 • Ad: İsim
 • Ad-eylem: İsim-fiil
 • Adsız: İsimsiz, anonim
 • Ağ: Network
 • Ağrı kesici: Analjezik
 • Ak: Beyaz
 • Akçaağaç: İsfendan
 • Akım: Debi
 • Ak kan: Lenf
 • Ak kan gözesi: Lenfosit
 • Ak kanlık: Lenfatik
 • Ak kan yumrusu: Lenf nodülü
 • Ak Rusça: Beyaz Rusça, Belarusça
 • Ak Rusya: Beyaz Rusya, Belarus
 • Akyuvar: Lökosit
 • Ak zar: Fasya
 • Al: Kırmızı
 • Alan: Saha
 • Alınlık: Alınsal, frontal
 • Alıştırma: Egzersiz, idman
 • Almaç: Ahize
 • Alt: Hipo-
 • Alt ana toplardamar: Vena cava inferior
 • Alt çene: Mandibula, mandibulum
 • Alt çene kemiği: Mandibula
 • Alt çene kemiğilik: Mandibüler
 • Alt çenelik: Mandibüler
 • Alt deri: Dermis
 • Alt derilik: Dermik
 • Alt dış yanlık: İnferolateral
 • Alt iç yanlık: İnferomedyal
 • Alt kol: Antebrakiyum
 • Alt kolluk: Antebrakiyal
 • Ana: Birincil, primer, aslî, esas, temel
 • Ana atardamar: Aort
 • Ana atardamarlık: Aortik
 • Ana atardamar yangısı: Aortit
 • Anabilgisayar: Host
 • Anaçizgi: Anahat
 • Anık: Hazır
 • Anıklamak: Hazırlamak
 • Anımsamak: Hatırlamak
 • Anımsatma: Hatırlatma
 • Anlam: Mânâ
 • Anlamdaş: Sinonim
 • Ara bellek (bilgisayarda): Tampon, buffer
 • Ara beyin: Diensefalon
 • Araç: Tool
 • Araç çubuğu: Toolbar
 • Araç ipucu: Tooltip
 • Arada bir: Ara sıra, bâzen
 • Aralık: Mesâfe
 • Arı: Temiz
 • Arınmak: Temizlenmek
 • Arıtmak: Temizlemek
 • Arka: Posterior, dorsal
 • Arka beyin: Rombensefalon
 • Artı: Pozitif, avantaj
 • Ası: Afiş
 • Aşağı: Hipo-
 • Aşırı: Hiper-
 • Aşırı beslenme: Hipertrofi
 • Aşırı beslenmelik: Hipertrofik
 • Aşırı duyarlılık: Hipersensitive
 • Aşırı gelişme: Hipertrofi
 • Aşırı gelişmelik: Hipertrofik
 • Aşil kirişi: Aşil tendonu
 • Atama: Tâyin etme
 • Atardamar: Arter
 • Atardamarcık: Arteriyol
 • Atardamarlık: Arteryel, atardamarsal
 • Avro: Euro
 • Avuçluk: Avuçsal, palmar
 • Avurtluk: Avurtsal, bukkal
 • Ayak tabanlık: Plantar
 • Ayaklık (ad olarak): Pedal
 • Ayar (ölçü birimi): Karat
 • Aygıt: Cihaz
 • Ayırmak: Tahsis etmek
 • Ayraç: Parantez
 • Ayrı: Farklı
 • Ayrıcalık: İmtiyaz
 • Ayrıklık: İstisnâ
 • Ayrım: Fark
 • Ayrıntı: Detay
 • Bağ (eklem bağı): Ligament
 • Bağdaştırıcı: Adaptör
 • Bağıntı: Nispet
 • Bağlam: Demet, faskikül, fasikül
 • Bağlamcık: Demetçik, faskikül, fasikül
 • Bağlantı: Link, konneksiyon
 • Bağlayıcı: Konnektör
 • Bağlılaşım: Korelasyon
 • Baş: Kafa, kranyum
 • Baş ardılık: Oksipital
 • Başarılı olarak: Başarılı bir şekilde
 • Başarım: Performans
 • Başarıyla: Başarılı bir şekilde
 • Başıboş: Serseri
 • Başka: Diğer, alternatif
 • Başlat Seçkesi (bilgisayarda): Başlat Menüsü
 • Başlıca: Genel, temel
 • Başlık: Başsal, kafasal, kafalık, kranyal
 • Bayağı: Basit, sıradan
 • Bayağılaştırılmış: Basitleştirilmiş
 • Bekleme: Standby
 • Belge: Döküman
 • Belgegeçer: Faks
 • Belgeler: Dökümantasyon
 • Belgeler ve Ayarlar (bilgisayarda): Documents and Settings
 • Belgelik: Arşiv
 • Belgelikleme: Arşivleme
 • Belirgi: Sendrom
 • Belirli: Muayyen, spesifik
 • Belirsiz: Müphem
 • Belirtmek: İşâret etmek
 • Bellek: RAM (bilgisayarda), hâfıza
 • Bellenim: Firmware
 • Bellik: Lumbal
 • Benioku: Readme
 • Benzetim: Simülasyon
 • Besinsizlik (ad olarak): Atrofi
 • Beslenmelik: Beslenmesel, trofik (sinir için nörotrofik)
 • Betik: Script
 • Beyin: Serebrum (ana beyin olarak), ensefalon (tüm beyin olarak)
 • Beyincik: Serebellum
 • Beyinciklik: Serebellar
 • Beyincik yangısı: Serebellit
 • Beyinlik: Serebral
 • Beylik: Emirlik
 • Biçem: Üslup, tarz, stil
 • Biçim: Şekil, form, format, tip, stil, model
 • Biçimlendirme: Format atma, formatlama
 • Biçimlendirmek: Format atmak, formatlamak
 • Biçme: Prizma
 • Bile: Hattâ
 • Bilerek: Mahsus
 • Bileşen: Komponent
 • Bilgi: Mâlûmât, enformasyon, data
 • Bilgisayar: Kompüter
 • Bilimlik: Bilimsel
 • Bilinç: Şuur
 • Bilinmeyen: Meçhul
 • Bir: Hiç (Örnek: Bir metin girilmemiş.), her bir
 • Bir dahaki kez: Bir dahaki sefer, bir dahaki sefere
 • Biri bile: Hiçbiri
 • Birim: Ünite
 • Birinci: Birincil, primer, aslî, asıl, esas, temel
 • Bir kişi bile: Hiç kimse
 • Birleşik: Federal
 • Birleşim: Kombinasyon
 • Birleştirici: Sentezleyici
 • Birleştirilmek: Kombine edilmek
 • Birleştirme (resimde): Kompozisyon
 • Birlik: Federasyon
 • Birtakım: Bâzı
 • Birtakımı: Bâzısı
 • Bit (bilgisayarda): İkil
 • Bitirilmek: Tamamlanmak
 • Bitirmek: Tamamlamak
 • Boru (bilgisayarda): Pipe
 • Borulama (bilgisayarda): Piping
 • Boş (bilgisayarda): Null
 • Boyama (bilgisayarda): Paint
 • Boyun: Kollum, serviks
 • Boyunluk: Boyunsal, servikal
 • Bozulmak: Denatüre olmak
 • Böğürlük: Böğürsel, lumbal
 • Bölme: Panel
 • Bölüm: Kısım, lob, partisyon
 • Bükme: Fleksiyon
 • Bükücü: Fleksör
 • Bükülme: Fleksiyon
 • Büsbütün: Tamâmen
 • Bütünlemek: Tamamlamak
 • Büyük Harf Kilidi (düğme takımında): Caps Lock
 • Canlandırma: Animasyon
 • Cerrah: Operatör, şirurjiyen
 • Cerrâhî: Şirurjik
 • Cisim: Korpus
 • Çağdaş: Modern
 • Çalışma: Faaliyet(ler)
 • Çarpanlık: Çarpansal, faktöriyel
 • Çatallanmak (bilgisayarda): Forklanmak
 • Çatı (bilgisayarda): Framework
 • Çekirdek: Nükleus
 • Çekirdekçik: Nükleolus
 • Çeper: Duvar
 • Çeperlik: Çepersel, paryetal
 • Çevirge: Modem
 • Çeviri: Tercüme
 • Çevirme: Tercüme etme
 • Çevirmen: Tercüman, mütercim
 • Çevirmenlik: Tercümanlık, mütercimlik
 • Çevrelik: Çevresel, periferik
 • Çevren: Ufuk
 • Çıkmaz: Resesus
 • Çift aksonluk: Aksoaksonik
 • Çiğnem: İhlal
 • Çiğnemek: İhlal etmek
 • Çizelge: Tablo
 • Çizenek: Diyagram
 • Çizgelik: Grafiksel
 • Çizgilik: Cetvel
 • Çoğaltıcı: Replikatör
 • Çoğaltma: Kopyalama
 • Çok: Fazla
 • Çoklu: Bayt
 • Çokluk: Çoğul
 • Çoklu ortam: Multimedya
 • Çok yollu: Stereo
 • Çubuk: Bar
 • Daha: Henüz
 • Dal: Branch
 • Dalgalı (akım): Alternatif
 • Damar ağı: Pleksus
 • Damar genişlemesi: Vazodilatasyon
 • Damga: Karakter
 • Damga Eşlemi (bilgisayarda): Karakter Eşlem
 • Dazlak: Kel
 • Değer (bilgisayarda): Registry
 • Değer Defteri (bilgisayarda): Kayıt Kütüğü, Registry
 • Değer Defteri Düzenleyicisi (bilgisayarda): Kayıt Defteri Düzenleyicisi
 • Değişken: Parametre
 • Değişmez: Sâbit, statik
 • Değiştirgen (bilgisayarda): Argüman
 • Değiştirilmiş: Modifiye edilmiş
 • Değiştirme: Modifiye etme
 • Değiştirmek: Modifiye etmek
 • Değiş tokuş: Mübâdele
 • Dek: Kadar
 • Demek istemek: Kastetmek
 • Denetim: Kontrol, Ctrl (düğme takımında)
 • Denetim masası: Denetim paneli, kontrol masası, kontrol paneli
 • Denetlemek: Teftiş etmek, kontrol etmek
 • Deneyim: Tecrübe
 • Denge: Balans
 • Denli: Kadar
 • Deri altı: Hipoderma
 • Deri altılık: Hipodermik
 • Derişim: Konsantrasyon
 • Derlem: Koleksiyon
 • Derleme: Kompilasyon
 • Devindirici: Motor
 • Devindirmek: Hareketlendirmek
 • Devingen: Hareketli, dinamik, animasyonlu, aksiyon
 • Devinim: Hareket
 • Devinimlik: Devinimsel, hareketsel, motor
 • Deyiş: İfâde
 • Dış: Hârici, eksternal
 • Dışında: Hâricinde
 • Dışlamak: Hâriç tutmak
 • Dış yanlık: Lateral
 • Dikeç: Sütun (çizelgede)
 • Dikey: Vertikal
 • Dilim: Lob
 • Dirsek kemiği: Ulna
 • Dirsek kemiğilik: Ulnar
 • Diz: Sırala
 • Dize: Satır
 • Dizelge: Liste
 • Dizelgelemek: Listelemek
 • Dizge: Sistem
 • Dizgelik: Sistemik
 • Dizge Yapılandırma İzlencesi (bilgisayarda): Sistem Yapılandırma Programı
 • Dizgi: String, tertip
 • Dizi: Sıra
 • Dizilik: Dizisel, seri, serial
 • Dizilik giriş: Dizisel port, seri port, serial port
 • Dizin: Klasör (bilgisayarda), anahtar (Değer Defteri'nde), indeks
 • Dizme: Sıralama
 • Doğrudan: Direkt
 • Doğrulama: Tasdik
 • Dolap (bilgisayarda): Kabin
 • Dolu: Meşgul
 • Donanma (sinirle donanma): İnnervasyon
 • Dondurmak (bilgisayarda): Kilitlemek
 • Döndürme kutusu: Spinbox
 • Dönem: Devir, periyot
 • Döner kemik: Radius
 • Döner kemiklik: Radyal
 • Dönüş (düğme takımında): Return
 • Dönüşüm: Transform
 • Dönüt: Geri bildirim, geri besleme, feedback
 • Dörtlü sözcük: Qword
 • Durağan: Statik
 • Duraklat-Kes (düğme takımında): Pause Break
 • Durum: Hal, pozisyon
 • Duruş: Postür
 • Duruşluk: Postürel
 • Duyarlık: Hassâsiyet
 • Duyarlılık: Hassâsiyet
 • Düğme: Tuş, buton, pushbutton
 • Düğme takımı: Tuş takımı, klavye
 • Düğüm: Ganglion, nod, nodül
 • Düşey: Vertikal
 • Düşük: Hipo-
 • Düz: Normal
 • Düzeltme: Revizyon, tashih, rötuş
 • Düzen: Sistem, format
 • Düzenleyici (bilgisayarda): Editör
 • Düzey: Seviye, level
 • Düzgülü: Normal
 • Düzgülük: Normal
 • Düzlem: Plan
 • Edilgin: Devre dışı, pasif
 • Eğer: Şâyet
 • Ek: İlâve, aksesuar, ekstra
 • Eklem: Mafsal
 • Eksen: Aks
 • Eksi: Negatif, dezavantaj
 • Eksik: Noksan
 • Eksiksiz: Tam
 • Elektronik kitap: E-kitap
 • El erklik: Demokratik
 • Eliyle: Tarafından
 • Elle: Manuel olarak, manuel
 • Elmacıklık: Elmacıksal, zigomatik
 • En aza indirmek: Asgarîye indirmek, minimize etmek
 • En çok: Azamî, maksimum
 • Engellenmek: Bloke edilmek
 • Enine: Transvers
 • Erim: Menzil
 • Erişki (bilgisayarda): Adres
 • Erke: Enerji
 • Ertele: Têhir et
 • Esnâsında: Sırasında
 • Eş güdüm: Koordinasyon
 • Eş güdümcü: Koordinatör
 • Eşitle: Senkronize et
 • Eşitleyici: Ekolayzır
 • Eşlem (bilgisayarda): Harita
 • Eşleştirmek: Senkronize etmek
 • Eş zamanlı: Senkronik
 • Etki: Têsir, efekt
 • Etki alanı: Domain
 • Etkileşimli: İnteraktif
 • Etkin: Aktif
 • Etkinleştirmek: Aktifleştirmek
 • Evgin: Âcil
 • Evirmek: Ters çevirmek
 • Evre: Faz
 • Evrenlik: Evrensel
 • Evrenlik Kod: Unicode
 • Eylem: Fiil
 • Farazî: Sanal
 • Farazîleştirme: Sanallaştırma
 • Fâre: Mouse
 • Fazladan: Aksesuar
 • Fırın: Baker (fizîkî sağaltımda)
 • Fizîkî sağaltım: Fizyoterapi
 • Gebelik: Hâmilelik
 • Gecikmeden: Çabucak, hemen, derhal
 • Geçerli: Mûteber
 • Geçici (bilgisayarda): Temp
 • Gelecekçi: Fürüist, fütüristik
 • Geleneklik: Geleneksel
 • Gelişme: Beta (bilgisayar yazılımı sürümlerinde), trofi
 • Gelişmelik: Gelişmesel, trofik
 • Gerçek: Asıl
 • Gerçekte: Aslında
 • Gereç: Malzeme, materyal
 • Gerek: Lâzım, lüzum
 • Gerekli: Lâzım, lüzumlu
 • Gerekmek: Îcâp etmek
 • Gereksinim: İhtiyaç
 • Gereksinim duymak: İhtiyaç duymak
 • Gereksinimi olmak: İhtiyacı olmak
 • Gerici: Ekstensör
 • Geri çevirmek: Reddetmek
 • Geri çevrilmek: Reddedilmek
 • Geri çevrilmiş: Ret
 • Geri döngü (bilgisayarda): Loopback
 • Gerileme: Atrofi
 • Gerilemelik: Atrofik, gerilemesel
 • Gerilme: Ekstensiyon
 • Germe: Ekstensiyon
 • Getirici: Afferent
 • Gezleyici: Nişancı
 • Gidişgeliş: Seyfrüsefer, trafik
 • Giriş: Enter (düğme takımında), port
 • Göbek (bilgisayarda): Hub
 • Göğüslük: Göğüssel, torakal
 • Gök bilimi: Astronomi
 • Gölgelendirici (bilgisayarda): Shader
 • Gönderi: Entry, kayıt
 • Görev: Rol
 • Görmelik: Görsel, basarî
 • Görüntülüğü Yazdır (düğme takımında): Print Screen
 • Görüntülük (ad olarak): Ekran
 • Görünüm: Form
 • Gösterge: İndikatör
 • Göstergeç: Monitör
 • Gösterim: Notasyon
 • Göstermelik: Demo
 • Götürücü: Efferent
 • Gövde: Trunkus, korpus
 • Gözde: Favori
 • Gözden geçirmek: Kontrol etmek
 • Göze: Hücre
 • Göze yemesi: Hücre yemesi, fagositoz
 • Gözelik: Gözesel, hücresel, selüler
 • Gözlük: Gözsel, oküler, optalmik
 • Göz önünde bulundurmak: Dikkate almak
 • Güç Dönütü: Force Feedback
 • Güvence: Garanti
 • Habeşistan: Etiyopya
 • Hâmız: Asit
 • Harezmi yolu: Algoritma
 • Harflik (ad olarak): Abece (rastgele bir abece)
 • Harfliklik: Alfabetik
 • Harflik ve sayılık: Alfasayısal, alfanümerik
 • Harita: Map
 • Haritalayıcı: Mapper
 • Hâşiye: Dipnot
 • Hava yuvarı: Atmosfer
 • Hayta: Serseri
 • Hendese: Geometri
 • Hendeselik: Geometrik
 • Hizmet: Servis
 • Hoparlör: Speaker
 • Hudut: Sınır
 • Hudutluk: Terminal
 • Husûsî: Özel, sipesyal, spesifik
 • Husûsîleştirme: Özelleştirme
 • Husûsiyet: Özellik, karakteristik
 • Isıdenetir: Termostat
 • Istılah: Terim
 • Istılahlar dizgesi: Terimler dizgesi, terminoloji
 • Işıklık: Optik
 • Işıma: Radyasyon
 • Işınım: Radyasyon
 • Işıtaç: Lamba
 • İç: Dâhilî, internal
 • İç ağ: Dâhilî ağ, intranet
 • İçermek: İhtivâ etmek
 • İçine işlemek: Nüfûz etmek, penetre olmak
 • İç uzuvluk: Visseral
 • İç yanlık: Medyan, medyal
 • İkili: Binary
 • İkili sözcük: Dword
 • İkinci: İkincil, tâlî, sekonder
 • İl: Vilâyet
 • İle birlikte: Yanı sıra
 • İlerleme çubuğu: Progressbar
 • İleti: Mesaj
 • İleti penceresi: İleti kutusu, mesaj kutusu, messagebox
 • İletileşme: Mesajlaşma
 • İletim: Transmisyon
 • İletişim: Komunikasyon
 • İletişim kâidesi: İletişim kuralı, protokol
 • İletişim penceresi: İletişim kutusu, diyalog kutusu, diyalog
 • İlgeç: Edat
 • İlgi: Alâka
 • İlhanlık: Emperyal
 • İlik: Medulla
 • İlişkin: Âit
 • İlişkinlik: Âidiyet
 • İlk: Primitif
 • İlke: Prensip
 • İlk örnek: Prototip
 • İlk örnekleme: Prototipleme
 • İm: İşâret
 • İmleç: İşâretçi
 • İmlek: Logo
 • İnce zar: Pia mater
 • İndirme: Download
 • İndirmek: Download etmek
 • İpçik: Lif, fibril
 • İsteğe bağlı: Opsiyonel
 • İstemci: Client
 • İşlem: Operasyon, proses
 • İşlenmemiş: Ham
 • İşletmen: Operatör
 • İşlev: Fonksiyon
 • İşlevli: İşlevsel, fonksiyonel
 • İşlevlik: İşlevsel, fonksiyonel
 • İşlevlilik: İşlevsellik, fonksiyonellik
 • İşleyici (bilgisayarda): Render
 • İveğen: Akut
 • İvme: Hızlandırma, akselerasyon
 • İye: Sâhip
 • İyileştirme: Rehabilitasyon
 • İzlem: Strateji
 • İzlemek: Tâkip etmek
 • İzlence: Program
 • İzlenceci: Programcı
 • İzlenceleme: Programlama
 • İzlencelenebilir: Programlanabilir
 • İzleyici: Monitör
 • Kabuk: Kohlea, korteks
 • Kabukluk: Kohlear, kortikal, kabuksal
 • Kafatası: Nörokranyum
 • Kafatası kubbesi: Kalvarya
 • Kâğıt: Kart (oyun kâğıdı)
 • Kâide: Kural
 • Kalıp: Şablon, blok
 • Kânunî: Yasal, legal
 • Kapalı (hesap): Kilitli
 • Kara: Siyah
 • Kararlı: İstikrarlı, stabil
 • Kararlılık: İstikrar, stabilite
 • Karıştırıcı: Mixer
 • Karmaşık: Kompleks
 • Karşı karşıya getirmek: Mâruz bırakmak
 • Karşılamak: Telâfi etmek
 • Karşılanmak: Telâfi edilmek
 • Karşılaşma: Müsâbaka, maç
 • Karşılaştırma: Kıyaslama
 • Karşılaştırmak: Kıyaslamak
 • Karşın: Rağmen
 • Karşıt: Zıt
 • Karşıtlık: Zıtlık, kontrast
 • Kaslık: Kassal, muskuler
 • Katmak: Dâhil etmek
 • Katman: Tabaka
 • Kavlıç: Fıtık
 • Kavşak (sinir kavşağı): Sinaps
 • Kayağan taş: Arduvaz
 • Kaydırma çubuğu: Scrollbar
 • Kaydırma Kilidi (düğme takımında): Scroll Lock
 • Kayıt: Log
 • Kaynak: Referans
 • Keltçe: Gaelik
 • Kemer: Ark
 • Kemik bilimi: Osteoloji
 • Kemikleşme: Ossifikasyon
 • Kemik zarı: Periost
 • Kendi: Resmî
 • Kendi kendini derleyen: Self-hosting
 • Kendiliğinden: Otomatik
 • Kent: Şehir
 • Kesinlikle: Mutlakâ
 • Kesme: Interrupt
 • Kez: Kere, defâ, sefer
 • Kıkırdak: Kartilaj
 • Kılavuz: Rehber
 • Kılımsı: Kılcal, kapiller
 • Kır resmi: Peyzaj
 • Kısa çizgi: Tire
 • Kısaltma: Akronim
 • Kısayol düğmesi: Hotkey
 • Kısıtlama: Sınırlama, limitasyon
 • Kısıtlı: Sınırlı
 • Kıyı: Kenar, sâhil, yalı
 • Kızıl ötesi: İnfrared, infraruj
 • Kızılötesi (bilgisayarda): İnfrared
 • Kimlik: Hüviyet
 • Kimyevî: Kimyasal
 • Kip: Mod
 • Kipleme: Modülasyon
 • Koku duyuluk: Olfaktör
 • Koltuk: Aksilla
 • Koltuk altı: Aksilla
 • Koltuk altılık: Aksiler
 • Koltukluk: Aksiler
 • Kondillik: Kondiler, kondilsel
 • Kondil üstü: Suprakondil
 • Kondil üstülük: Suprakondiler
 • Konuk: Misâfir
 • Konum: Pozisyon, adres
 • Koruma: Muhâfaza
 • Koşut: Paralel
 • Koşut giriş: Paralel port
 • Köken: Menşe
 • Kökleşik: Klasik
 • Köklük: Proksimal
 • Körelme: Hipertrofi
 • Körelmelik: Hipertrofik, körelmesel
 • Köşelik: Angüler
 • Kurgan: Kale
 • Kuru kafa: Kranyum
 • Kuru kafalık: Kranyal
 • Kuruluş: Organizasyon
 • Kutucuk: Checkbox
 • Kuyrukluk: Kaudal
 • Kuyruk sokumluk: Koksigeal
 • Kuyruk sokumu: Os coccyx
 • Kül rengi: Gri
 • Kütük (bilgisayarda): Dosya
 • Makat: Anüs
 • Mâlî: Finansal
 • Mantık: Lojik
 • Mantıklık: Lojik
 • Masa: Panel
 • Mektup: Posta, mail, e-posta, e-mail
 • Mercan adası: Atol
 • Metin: Tekst
 • Metin düzenleyicisi: Metin editörü
 • Metin kutusu: Textbox
 • Metrelik: Metrik
 • Mora çlan al: Galibarda, macenta
 • Mor ötesi: Ultraviyole
 • Mukaddes: Kutsal
 • Mûsiki: Müzik
 • Mûsiki dizisi: Soundtrack
 • Müsellesat: Trigonometri
 • Müsellesatlık: Trigonometrik
 • Ne biçimde: Ne şekilde, nasıl
 • Neden: Sebep
 • Nesne: Obje
 • Nicelik: Miktar
 • Nitelik: Vasıf, kalite
 • Nitelikli: Vasıflı, kaliteli
 • Nokta (bilgisayarda): Piksel
 • Okuyucu (bilgisayarda): Reader
 • Olanak: İmkân
 • Olarak: Hâlinde
 • Olmayan: Gayri-
 • Olumlu: Pozitif
 • Oluşan: İbâret
 • Omur: Vertebra
 • Omurluk: Vertebral, omursal
 • Onaltılık: Hex
 • Onar: Tâmir et
 • Onarma: Tâmir etme
 • Onarmak: Tâmir etmek
 • Onay: Tasdik
 • Onay belgesi: Sertifika
 • Oran: Şans
 • Orta beyin: Mezensefalon
 • Ortak Kütükler (bilgisayarda): Common Files
 • Ortaklık: Şirket
 • Ortalık: Medyan, medyal
 • Ortam: Medya
 • Ortanca: Medyan
 • Ortay: Medyan
 • Oylum: Hacim, volüm
 • Oynama: Manipülasyon
 • Oyun çubuğu: Joystick
 • Oyun kolu: Gamepad
 • Oyun konsolu: Atari
 • Öbek: Küme, grup
 • Öbekleme: Gruplama
 • Öge: Unsur, eleman, madde (dizelgede)
 • Ölçümlü: Metrik
 • Ölçün: Standart
 • Ölçünlü: Standart
 • Ölçüt: Kıstas, kriter
 • Ölü deri: Stratum corneum
 • Ölüm karşılaşması: Deathmatch
 • Ön: Anterior
 • Ön bellek: Cache
 • Ön beyin: Prosensefalon
 • Önceden: Zâten
 • Öncelenmek: Lanse edilmek
 • Öncü: Öncül
 • Önemli: Not, kritik
 • Ön gelişme: Alfa (bilgisayar yazılımı sürümlerinde)
 • Ön kol: Antebrakiyum
 • Ön kolluk: Antebrakiyal
 • Ön yükleme: Boot, boot etme
 • Ön yükleyici: Bootloader
 • ÖÖ (öğleden önce): AM
 • Örnek: Tip
 • Örneklik: Analog
 • Örümcek Solitaire (bilgisayarda): Spider Solitaire
 • ÖS (öğleden sonra): PM
 • Öykünüm: Emülasyon
 • Özdek: Madde
 • Öz devinim: Otomasyon
 • Özek: Merkez, santra, center
 • Özeklik: Merkezî, santral, özeksel
 • Özeklik sinir dizgesi: Merkezî sinir sistemi, santral sinir sistemi
 • Özen: Îtinâ
 • Özgü: Mahsus, has, spesifik
 • Özgün: Orijinal
 • Özgür: Hür, serbest
 • Özne: Subje
 • Paralık: Parasal
 • Paylaşımlı (bilgisayarda): Shareware
 • Pervâne: Fan
 • Püskürtücü: Sprey
 • Rastgele: Herhangi
 • Rastgele bir: Herhangi bir
 • Renklik: Renk paleti
 • Ruhsat: Lisans
 • Sâbit disk: Harddisk
 • Sağaltım: Tedâvî, terapi
 • Sağaltma: Tedâvî, terapi
 • Sağlamak: Tedârik etmek
 • Sağlama toplamı: Checksum
 • Sağrı: Sakrum
 • Sağrılık: Sakral, sağrısal
 • Saklama (bilgisayarda): Kaydetme
 • Saklanmış: Depolanmış
 • Saklayıcı (bilgisayarda): Kaydedici
 • Salyangoz: Kohlea
 • Salyangozluk: Kohlear
 • Sap: Trunkus ("beyin sapı" için)
 • Saptamak: Tespit etmek
 • Saydam: Şeffaf
 • Sayı: Puan
 • Sayı bilimi: Aritmetik
 • Sayı bilimlik: Aritmetiksel
 • Sayılama: Puanlama
 • Sayılık: Sayısal, nümerik, dijital
 • Sayılık Kilit (düğme takımında): Num Lock
 • Sayımlama: İstatistik
 • Sayrılık (ad olarak): Hastalık (ad olarak)
 • Sayrılık (ad olarak) oluşturan: Patojen
 • Seçenek: Opsiyon, Alt (düğme takımında)
 • Seçenek Çizge (düğme takımında): Alt Gr
 • Seçenek düğmesi: Radiobutton
 • Seçimlik: Opsiyonel
 • Seçke: Menü
 • Sert zar: Dura mater
 • Ses: Audio
 • Ses düzeyi: Ses, volüm
 • Ses Düzeyi Denetimi (bilgisayarda): Ses Denetimi
 • Seslem: Hece
 • Sesyazar: Gramofon
 • Sıcaklık: Temparatür
 • Sıfırla: Reset
 • Sığa: Kapasite
 • Sık kullanılan (bilgisayarda): Favori
 • Sıklık: Frekans
 • Sidik: İdrar
 • Sidik artışı: Diüresis
 • Sidik hâmızı: Ürik asit
 • Silme (düğme takımında): Backspace
 • Sınama: Test etme, test
 • Sınamak: Test etmek
 • Silmek: Temizlemek
 • Simge: Sembol, rumuz, remiz, ikon (bilgisayarda)
 • Simgeli halka (bilgisayarda): Token ring
 • Simgelik: Sembolik
 • Sinir: Nervus
 • Sinir ağı: Pleksus
 • Sinir dış zarı: Perineryum
 • Sinir gözesi: Sinir hücresi, nöron, nöronum
 • Sinir iç zarı: Endoneryum
 • Sinir üst zarı: Epineryum
 • Sinirlik: Sinirsel
 • Sinirlik teşrih: Nöroanatomi
 • Sinirlik yapıştırıcı: Nöroglia
 • Somut: Maddî
 • Son beyin: Telensefalon
 • Sonluk: Terminal
 • Sonucunda: Neticesinde
 • Sorun: Problem
 • Soyut: Mânevî
 • Söbek: Elips
 • Söyleşi: Sohbet, chat
 • Sözcük: Kelime
 • Sözcük işlemcisi: Kelime işlemci
 • Söz dizimi: Sentaks
 • Sözlük (ad olarak): Lügat
 • Sunucu: Server
 • Sunucular (bilgisayarda): NetHood
 • Sürdürmek: Devâm ettirmek
 • Süre: Müddet, zaman
 • Süre aşımı: Zaman aşımı
 • Süreç: Proses
 • Sürekli: Her zaman
 • Süreölçer: Kronometre
 • Sürgü: Trackbar
 • Sürmek: Devâm etmek
 • Sürücü: Driver
 • Sürüm: Versiyon
 • Süt hâmızı: Laktik asit
 • Süzgeç: Filtre
 • Şahsî: Kişisel
 • Şakaklık: Şakaksal, temporal
 • Şart: Koşul
 • Şartlı: Koşullu, kondisyonel
 • Şimdi: Şu anda, şu an
 • Şimdi bile: Hâlâ
 • Şimdiki: Şu anki, güncel
 • Şimdikileştirmek: Güncellemek
 • Taban: Temel, baz
 • Tabîî: Doğal
 • Takım: Grup, set
 • Taklidini etmek: Simule etmek
 • Taklit: Klon
 • Takma: Protez
 • Tanılamak: Teşhis etmek
 • Tanımlama bilgileri (bilgisayarda): Çerez
 • Tanımlamak: Târif etmek
 • Tanıtlamak: İspatlamak, ispat etmek
 • Tanıtma yazısı: Jenerik
 • Taramalı: Raster
 • Tasarı: Proje
 • Tasarlamak: Dizayn etmek
 • Tasarlanan: Dizayn edilen
 • Tasarlanmak: Dizayn edilmek
 • Tecimlik: Ticârî
 • Tek yollu: Mono
 • Tel: Filaman
 • Teşrih: Anatomi
 • Teşrihlik: Anatomik
 • Teşrihlik Istılahlar: Anatomik Terimler, Anatomik Adlar, Nomina Anatomica
 • Tikelik: Tikel, kısmî
 • Titrem: Ton
 • Top (fârede): Trackball
 • Toplantı (bilgisayarda): Konferans
 • Toplardamar: Ven
 • Toplardamarcık: Venül
 • Toplardamarlık: Venöz, toplardamarsal
 • Toplu iş: Batch
 • Toplumluk: Sosyal, içtimâî
 • Topuk kemiği: Kalkaneus
 • Topuk kirişi: Aşil tendonu
 • Tutulan: Popüler
 • Tutum: Tasarruf
 • Tüm: Tam
 • Tüm kişiler: Herkes
 • Tümleyici: Tamamlayıcı
 • Tüm seslik: Fonetik
 • Tüm şeyler: Her şey
 • Tümü: Tamâmı, hepsi
 • Tümüyle: Tam
 • Tüm zamanlarda: Her zaman
 • Tür: Çeşit, tip, stil
 • Türlü: Çeşitli, muhtelif
 • Türlülük: Çeşitlilik, varyasyon
 • Tüze: Hukuk
 • Uç beyin: Telensefalon
 • Uçbirim: Terminal
 • Uçluk: Terminal, distal
 • Ulam: Kategori
 • Uluslararası: Beynelmilel, enternasyonel
 • Ulusluk: Ulusal, millî, nasyonel
 • Umman: Okyanus
 • Umûmî: Genel, global
 • Umûmî Ağ: İnternet, Genel Ağ
 • Ur: Tümör
 • Uyanık davranmak: Dikkat etmek
 • Uyarı: Alarm
 • Uyarlama: Port
 • Uyarlayıcı: Adaptör
 • Uyartı: İmpuls
 • Uygulama: Aplikasyon, applet, implementasyon
 • Uygulama Verisi (bilgisayarda): Application Data
 • Uygulayım bilimi: Teknikbilim, teknoloji
 • Uygun: Münâsip
 • Uyku: Standby
 • Uyluk: Femur
 • Uylukluk: Femoral, uyluksal
 • Uyuşturma: Anestezi
 • Uzaklaştırıcı: Abduktor
 • Uzaklaştırılma: Abduksiyon
 • Uzaklaştırma: Abduksiyon
 • Uzaklık: Mesâfe
 • Uz bilimi: Matematik, riyâziye
 • Uz bilimlik: Matematiksel
 • Uzay: Fezâ
 • Uzuv: Organ, örgen
 • Ücretsiz (bilgisayarda): Freeware
 • Ücretsiz seçkin (bilgisayarda): Freemium
 • Üçgenlik: Trigonal
 • Üst ana toplardamar: Vena cava superior
 • Üst bacak: Femur
 • Üst bacaklık: Femoral
 • Üst çene: Maksilla
 • Üst çene kemiği: Maksilla
 • Üst çene kemiğilik: Maksiler
 • Üst çenelik: Maksiler
 • Üst Damga (düğme takımında): Shift
 • Üst deri: Epidermis
 • Üst derilik: Epidermik
 • Üst dış yanlık: Süperolateral
 • Üst iç yanlık: Süperomedyal
 • Üst kol: Brakiyum
 • Üst kol kemiği: Humerus
 • Üst kol kemiğilik: Humeral
 • Üst kolluk: Brakiyal
 • Üzerine: Hakkında
 • Var: Mevcut
 • Varış: Hedef
 • Var olan: Mevcut
 • Varolio köprüsü: Pons
 • Var saymak: Farz etmek
 • Ve imi: Ampersand
 • Vekil sunucu: Proksi
 • Verem: Tüberküloz
 • Veri: Data
 • Veriyolu: Bus
 • Vurum: Nabız
 • Vuruş: Darbe
 • Vücutluk: Vücutsal, somatik
 • Windows Yükleyici: Windows Installer
 • Yakınlaştırıcı: Adduktor
 • Yakınlaştırılma: Adduksiyon
 • Yakınlaştırma: Adduksiyon
 • Yalın: Sâde
 • Yalnızca: Sâdece
 • Yan: Taraf, lateral, parti (tüzede)
 • Yanaklık: Yanaksal, bukkal
 • Yangı: İltihap
 • Yangılık: Yangısal, inflamatuvar
 • Yankı: Eko
 • Yankılanımlı: Akustik
 • Yanlış: Hatâ
 • Yanlışlık: Hatâ, bug
 • Yanlışlık ayıklama: Debug
 • Yapılandırma: Konfigürasyon
 • Yapılık: Yapısal, anatomik
 • Yapım: İnşâ
 • Yapıştırıcı: Glia
 • Yapıt: Eser
 • Yapmak: İnşâ etmek
 • Yara izi: Nedbe, skar
 • Yaralanma: Travma
 • Yardımcı (bilgisayarda): Sihirbaz, Aux
 • Yarışmak: Rekâbet etmek
 • Yasa: Kânun
 • Yaşam: Ömür, hayat
 • Yataç: Satır
 • Yatay: Horizontal
 • Yatıştırıcı: Sâkinleştirici, sedatif
 • Yatkınlık: Diatezi
 • Yayım: Neşir
 • Yayımcı: Nâşir, editör
 • Yayımlama: Neşretme
 • Yayımlayan: Neşreden
 • Yazıcı: Printer
 • Yazıcılar (bilgisayarda): PrintHood
 • Yazılım: Software
 • Yazım: İmlâ, sentaks
 • Yazı makinesi: Daktilo
 • Yeğleme: Tercih etme, tercih
 • Yeğlenmek: Tercih edilmek
 • Yeniden: Tekrar
 • Yeniden çalma: Tekrar çalma, playback
 • Yenilemek: Güncellemek
 • Yer imi (bilgisayarda): Favori
 • Yerli: Yerel, mahallî, mevziî, lokal
 • Yerli Ayarlar (bilgisayarda): Local Settings
 • Yerlilik: Yerellik, lokalite
 • Yeryüzülük: Küresel, global
 • Yeşil Burun Adaları: Cape Verde
 • Yetecek ölçüde: Yeteri kadar
 • Yetenek: Kâbiliyet
 • Yetersiz: Hipo-
 • Yetki: Hak
 • Yıl: Sene
 • Yine: Tekrar
 • Yinelemek: Tekrarlamak
 • Yitim: Kayıp
 • Yitirmek: Kaybetmek
 • Yoğun: Kompakt
 • Yok: Mevcut değil, mevcut olmayan
 • Yoklamak: Kontrol etmek
 • Yoksa: Aksi takdirde
 • Yol: Kanal, traktus (teşrihte)
 • Yolak: Patika, traktus
 • Yonga: Çip
 • Yordam (bilgisayarda): Prosedür
 • Yönetilmek: İdâre edilmek
 • Yönetim: Yönetimsel, idârî
 • Yönetim Araçları (bilgisayarda): Yönetimsel Araçlar
 • Yönetmek: İdâre etmek
 • Yöney: Vektör
 • Yöntem: Metot
 • Yumru: Ganglion, nod, nodül
 • Yumuşak (bilgisayarda): Floppy
 • Yutak: Farinks
 • Yutaklık: Faringeal, yutaksal
 • Yükleniyor: Şarj oluyor
 • Yüksek: Hiper-
 • Yüksek Tanımlı (bilgisayarda): High Definition
 • Yürütücü: Runtime
 • Yüzeylik: Yüzeyel, yüzeysel
 • Yüzlük: Yüzsel, fasyal
 • Zaman: Târih/Saat
 • Zar (özeklik sinir dizgesi zarı): Mater
 • Zararlı (bilgisayarda): Virüs
 • Zorunlu: Mecbûrî

Bu Sözlük İçin Yararlandığım Kaynaklar: