Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
836 lines (827 sloc) 37.7 KB

Teşrihlik Sözlük - Erdem ERSOY (eersoy93)

Merhabalar arkadaşlar. Bu sayfada, teşrihte kullanılan veyâ teşrihte kullanılabilecek Latin ve Eski Yunan dillerindeki ıstılahlarla bunların, Türkçe karşılıkları ve kısaltmaları verilmiştir. Latince ıstılahlar L ile, Latinceleştirilmiş Eski Yunanca ıstılahlar Y ile, Latinceleştirilmiş Arapça ıstılahlar ise A ile gösterilmiştir. Bu sözlükte ıstılahların yalnızca yalın durumları verilmiştir. Bu sözlükteki Öz Türkçe sözcükler için Öz Türkçe Sözlük'ümü kullanabilirsiniz. Bu belge, Creative Commons BY 4.0 ile ruhsatlıdır. Ruhsat sayfasının bağlantısı için buraya tıklayınız. İyi çalışmalar.

ÖNEMLİ: Bu sözlük, tümüyle kapsamlı bir teşrihlik sözlük değildir.

ÖNEMLİ: Bu sözlükte "-lık, -lik, -luk, -lük" ekleri, bağıntı ekleri olarak kullanılmıştır. Bu ekler bir ad belirtiyorsa ayrıca belirtilmektedir.

Bu belgenin son değiştirilme zamânı: 6 Ağustos 2017 - 22.58

Öğe sayısı: 797

 • -aceus (L): a. (e) Yapım gereci, köken veyâ bağıntı (-lık, -lik, -luk, -lük) anlamları katar.
 • -ae- (L): Bir kaynaştırma ünlüsü
 • -alis (kök l, ln ya da v ile bittiğinde -aris) (L): (d ve e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -aneus (L): (e) Yapım gereci, köken veyâ bağıntı (-lık, -lik, -luk, -lük) anlamları katar.
 • -anus (Y): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -arius (L): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -atus (L): (e) -lı, -li, -lu, -lü, -msı, -msi
 • -c- (L): Küçültmelerde kullanılan kaynaştırma ünsüzü
 • -e- (L): Bir kaynaştırma ünlüsü
 • -ea (Y): (d) Durum belirtir. Bilim dallarının adlandırılmasında da kullanılır.
 • -enus (Y): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -eos (Y): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -eus (L): (e) Yapım gereci, köken veyâ bağıntı (-lık, -lik, -luk, -lük) anlamları katar.
 • -eus (Y): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -ficatio (L): (d) Ad-eylem oluşturur.
 • -formis (L): (d ve e) -msı, -msi
 • -i- (L): Bir kaynaştırma ünlüsü
 • -ia (Y): (d) Durum belirtir. Bilim dallarının adlandırılmasında da kullanılır.
 • -ic- (L): Küçültmelerde kullanılan kaynaştırma seslemi
 • -icatio (L): (d) Ad-eylem oluşturur.
 • -icus (kök i ile bittiğinde -acus) (Y): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -ikos (kök i ile bittiğinde -akos) (Y): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -inos (Y): (e) Yapım gereci veyâ bağıntı (-lık, -lik, -luk, -lük) anlamları katar.
 • -inus (Y): (e) Yapım gereci veyâ bağıntı (-lık, -lik, -luk, -lük) anlamları katar.
 • -isatio (L): (d) Ad-eylem oluşturur.
 • -itis (Y): (d) Yangı
 • -ius (L): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -ivus (L): (e) Ortaç oluşturur.
 • -logia (Y): (d) Bilim
 • -o- (L ve Y): Bir kaynaştırma ünlüsü
 • -oideus (Y): (e) -msı, -msi
 • -olus (L): (e) -cık, -cik, -cuk, -cük
 • -oma (Y): (x) Ur
 • -or (L): (e) Ettirici, yaptırıcı anlamı katar.
 • -orius (L): (e) -lık, -lik, -luk, -lük
 • -osis (Y): (d) Sayrılık (ad olarak)
 • -osus (L): (e) Bolluk, yapım gereci veyâ bağıntı (-lık, -lik, -luk, -lük) anlamları katar.
 • -sio (L): (d) Ad-eylem oluşturur.
 • -sor (L): (e) Ettirici, yaptırıcı anlamı katar.
 • -tio (L): (d) Ad-eylem oluşturur.
 • -tor (L): (e) Ettirici, yaptırıcı anlamı katar.
 • -u- (L): Bir kaynaştırma ünlüsü
 • -ulus (L): (e) -cık, -cik, -cuk, -cük
 • -xio (L): (d) Ad-eylem oluşturur.
 • -xor (L): (e) Ettirici, yaptırıcı anlamı katar.
 • A. (Kısaltma): Arteria
 • A- (sesli harf ve n önünde an-) (Y): Olumsuzluk anlamı katar.
 • Aa. (Kısaltma): Arteriae (arteria'nın çokluğu)
 • Abducens (L): s. Uzaklaştırıcı
 • Abductio (L): a. (d) Uzaklaştırma, uzaklaştırılma
 • Abductor (L): a. (e) Uzaklaştırıcı
 • Abductorius (L): s. Uzaklaştırıcılık
 • Accesio (L): a. (d) Artış, ekleme, tümleme
 • Accesorius (L): s. Artışlık, eklemelik, tümlemelik, artık, ek, tümleştirici, fazladan, yardımcı
 • Achilles (Y): a. (e) Aşil
 • Adductio (L): a. (d) Yakınlaştırma, yakınlaştırılma
 • Adductor (L): a. (e) Yakınlaştırıcı
 • Abductorius (L): s. Yakınlaştırıcılık
 • Afferens (L): s. Getiren, getirici
 • Albus (L): s. Ak
 • Ana- (Y): İçinden, baştan sona, ilerleyen
 • Analis (L): s. Makatlık
 • Anatomia (Y): a. (d) Teşrih
 • Anatomicus (Y): s. Teşrihlik, yapılık
 • Angeion (Y): a. (x) Damar
 • Angi- (Y): Damar
 • Angio- (Y): Damar
 • Angularis (L): s. Köşelik, açılık
 • Angulatus (L): s. Köşeli, açılı
 • Angulus (L): a. (e) Köşe, açı
 • Ant. (Kısaltma): Anterior
 • Ante- (L): Ön, önde olan
 • Antebrachialis (L): s. Ön kolluk, alt kolluk
 • Antebrachium (L): a. (x) Ön kol, alt kol
 • Anterior (L): s. Ön, öndeki, önde olan
 • Anus (L): a. (e) Makat
 • Aorta (L): a. (d) Ana atardamar
 • Aortico- (Y): Ana atardamarlık
 • Aorticus (Y): s. Ana atardamarlık
 • Aortitis (Y): a. (d) Ana atardamar yangısı
 • Arachn- (Y): Örümcek
 • Arachne (Y): a. (d) Örümcek
 • Arachnoidealis (Y): s. Örümceğimsi zarlık, örümceğimsilik
 • Arachnoidea mater: Örümceğimsi zar
 • Arachnoideus (Y): s. Örümceğimsi
 • Arithmetica (Y): a. (d) Sayı bilimi
 • Arithmeticus (Y): s. Sayı bilimlik
 • Arithmos (Y): a. (e) Sayı, sayma, nicelik
 • Art. (Kısaltma): Articulatio
 • Arteri- (Y): Atardamar
 • Arteria (Y): a. (d) Atardamar
 • Arteriae (Y): a. (d) Atardamarlar (arteria'nın çokluğu)
 • Arterialis (Y+L): s. Atardamarlık
 • Arterio- (Y): Atardamar
 • Arteriola (Y): a. (d) Atardamarcık/li>
 • Arteriolo- (Y): Atardamarcık
 • Arteriosus (Y): s. Bol atardamarlı, atardamarlık
 • Arteriovenularis (Y+L): s. Atardamarlık ve toplardamarlık
 • Arthr- (Y): Eklem
 • Arthritis (Y): a. (d) Eklem yangısı
 • Arthro- (Y): Eklem
 • Arthron (Y): a. (x) Eklem
 • Arthrosis (Y): a. (d) Eklem sayrılığı (ad olarak)
 • Articularis (L): s. Eklemlik
 • Articulatio (L): a. (d) Eklem
 • Articulationes (L): a. (d) Eklemler
 • Articulus (L): a. (e) Eklem
 • Artt. (Kısaltma): Articulationes (articulatio'nun çokluğu)
 • Aster (Y): a. (e) Yıldız
 • Aster- (Y): Yıldız
 • Astero- (Y): Yıldız
 • Astr- (Y): Yıldız
 • Astro- (Y): Yıldız
 • Astrocytus (Y): a. (?) Astrosit
 • Astron (Y): a. (x) Yıldız
 • Astrum (Y): a. (x) Yıldız
 • Atrophia (Y): a. (d) Besinsizlik (ad olarak), gerileme, körelme
 • Atrophicus (Y): s. Besinsizlik (ad olarak) ile ilgili, gerilemelik, körelmelik
 • Axilla (L): a. (d) Koltuk, koltuk altı
 • Axillaris (L): s. Koltukluk, koltuk altılık
 • Axialis (L): s. Eksenlik
 • Axio- (L): Eksen
 • Axis (L): a. (d ve e) Eksen
 • Axis trasversalis: Enine eksen
 • Axis verticalis: Dikey eksen, düşey eksen
 • Axo- (Y): Akson
 • Axon (Y): a. (e) Akson
 • Axodendriticus (Y): s. Aksonluk ve dendritlik
 • Axosomaticus (Y): s. Aksonluk ve gövdelik
 • Axoaxonicus (Y): s. Çift aksonluk
 • Brachialis (L): s. Üst kolluk
 • Brachium (L): a. (x) Üst kol
 • Bucca (L): a. (d) Yanak, avurt
 • Buccalis (L): s. Yanaklık, avurtluk
 • C (Kısaltma): Cervicalis
 • Calcaneus (L): a. (e) Topuk kemiği
 • Calva (L): a. (d) Dazlak baş
 • Calvaria (L): a. (d) Kafatası kubbesi
 • Calx (L): a. (d) Topuk
 • Can. (Kısaltma): Canalis
 • Canales (L): a. (e) Kanallar (canalis'in çokluğu)
 • Canaliculi (L): a. (e) Kanalcıklar (canaliculus'un çokluğu)
 • Canaliculus (L): a. (e) Kanalcık
 • Canalicus (L+Y): s. Kanallık
 • Canalis (L): a. (e) Kanal
 • Canalis centralis: Özeklik kanal
 • Canalis centralis medullae spinalis: Omurganın özeklik kanalı
 • Canalis vertebralis: Omurga kanalı
 • Capillaris (L): s. Kılımsı
 • Capillus (L): a. (e) Kıl, saç teli
 • Capitatus (L): s. Başlı
 • Capitulatus (L): s. Başçıklı, başçığımsı
 • Capitulum (L): a. (x) Başçık
 • Caput (L): a. (x) Baş, başlangıç
 • Cart. (Kısaltma): Cartilago
 • Cartilagineus (L): s. Kıkırdağımsı
 • Cartilago (L): a. (d) Kıkırdak
 • Caud- (L): Kuyruk
 • Cauda (L): a. (d) Kuyruk
 • Caudalis (L): s. Kuyrukluk
 • Caudatus (L): s. Kuyruklu
 • Caudo- (L): Kuyruk
 • Cavus (L): s. İçi boş
 • Centr- (Y): Özek
 • Centralis (Y+L): s. Özeklik
 • Centri- (Y+L): Özek
 • Centro- (Y): Özek
 • Centrum (Y): a. (e) Özek
 • Cephalus (Y): a. (e) Baş
 • Cerebellaris (L): s. Beyinciklik
 • Cerebellitis (L): a. (?) Beyincik yangısı
 • Cerebello- (L): Beyincik
 • Cerebellum (L): a. (x) Beyincik
 • Cerebr- (L): Beyin (ana beyin)
 • Cerebralis (L): s. Beyinlik (ana beyinlik)
 • Cerebri- (L): Beyin (ana beyin)
 • Cerebro- (L): Beyin (ana beyin)
 • Cerebrum (L): a. (x) Beyin (ana beyin)
 • Cervicales (L): s. Cervicalis'in çokluğu
 • Cervicalis (L): s. Boyunluk
 • Cervix (L): a. (d) Boyun
 • Chirurgia (Y): a. (d) Cerrahlık (ad olarak)
 • Chirurgicus (Y): s. Cerrâhî
 • Chirurgus (Y): a. (e) Cerrah
 • Cochlea (L): a. (d) Salyangoz, kabuk (saylangoz kabuğu)
 • Cochlearis (L): s. Salyangozluk, kabukluk (saylangoz kabuğuluk)
 • Coccygealis (Y+L): s. Guguk kuşuluk, kuyruk sokumluk
 • Coccygeae (Y): s. Coccygea'nın çokluğu
 • Coccygeus (Y): s. Guguk kuşuluk, kuyruk sokumluk
 • Coccyx (Y): a. (e) Guguk kuşu
 • Coffea (A): a. (d) Kahve
 • Collis (L): a. (e) Tepe, tümsek
 • Colliculus (L): a. (e) Tepecik, tümsekçik
 • Colliculus axonis: Akson tepesi
 • Collum (L): a. (x) Boyun
 • Collum anatomicum: Teşrihlik boyun, yapılık boyun
 • Collum chirurgicum: Cerrahlık boyun
 • Columna (L): a. (d) Direk, dikeç, sütun
 • Columna vertebralis: Omurga
 • Condylaris (L): s. Kondillik
 • Condylus (L): a. (e) Kondil
 • Coordinatio (L): a. (d) Eş güdüm
 • Corneus (L): s. Boynuzumsu
 • Cornu (L): a. (x) Boynuz
 • Corona (Y): a. (d) Taç
 • Coronalis (Y+L): s. Taçlık
 • Coronarius (Y+L): s. Tacımsı
 • Coronatus (Y+L): s. Taçlı
 • Correlatio (L): a. (d) Bağlılaşım
 • Corpus (L): a. (x) Gövde, cisim
 • Corpus humeri: Üst kol kemiği gövdesi
 • Cortex (L): a. (d ve e) Kabuk
 • Cortex cerebri: Beyin kabuğu
 • Corticalis (L): s. Kabukluk
 • Crani- (Y): Kuru kafa, baş
 • Craniales (Y+L): s. Cranialis'in çokluğu
 • Cranialis (Y+L): s. Kuru kafalık, başlık
 • Cranio- (Y): Kuru kafa, baş
 • Craniosacralis (Y+L): Başlık ve sağrılık
 • Craniospinalis (Y): Başlık ve omurgalık
 • Cranium (Y): a. (x) Kuru kafa, baş
 • Cruralis (L): s. Alt bacaklık
 • Crus (L): a. (x) Alt bacak
 • Cyto- (Y): Göze
 • Cytus (Y): a. (x) Göze
 • Dendr- (Y): Dendrit, ağaç
 • Dendriticus (Y): s. Dendrit ile ilgili
 • Dendritum (Y): a. (x) Dendrit
 • Dendro- (Y): Dendrit, ağaç
 • Dendron (Y): a. (x) Ağaç
 • Dermicus (Y): s. Alt derilik
 • Dermis (Y): a. (d) Alt deri
 • Dext. (Kısaltma): Dexter
 • Dexter (L): s. Sağ
 • Dextr- (L): Sağ
 • Dextro- (L): Sağ
 • Di- (Y): Ara
 • Dia- (Y): Ara
 • Diencephalon (Y): a. (x) Ara beyin
 • Dist- (L): En uzaklık, uçluk
 • Distalis (L): s. En uzaklık, uçluk
 • Disto- (L): En uzaklık, uçluk
 • Dors- (L): Sırt, arka
 • Dorsalis (L): s. Sırt yanında olan, arka yanda olan, arka
 • Dorsi- (L): Sırt, arka
 • Dorso- (L): Sırt, arka
 • Dorsum (L): a. (x) Sırt, arka
 • Duralis (L): s. Sert zar ile ilgili
 • Dura mater: Sert zar
 • Durus (L): s. Sert
 • Efferens (L): s. Götüren, götürücü
 • En- (p, b ve m harfleri önünde em-) (Y): İç
 • Encephalon (Y): a. (x) Beyin (tüm beyin)
 • End- (Y): İçindeki, içteki, iç
 • Endo- (Y): İçindeki, içteki, iç
 • Endoneurium (Y): a. (x) Sinir iç zarı
 • Endyma (Y): a. (x) Giysi
 • Ependym- (Y): Dış giysi, ependim
 • Ependyma (Y): a. (x) Dış giysi, ependim
 • Ependymalis (Y+L): s. Dış giysilik, ependimlik
 • Ependymo- (Y): Dış giysi, ependim
 • Epi (Y): ilg. Üstündeki, üzerindeki, üstü, üzeri, üst, üzer
 • Epi- (sesli harf önünde ep-) (Y): Üstündeki, üzerindeki, üstü, üzeri, üst, üzer
 • Epicondylus (Y+L): a. (e) Epikondil (yapı)
 • Epidermicus (Y): s. Üst derilik
 • Epidermis (Y): a. (d) Üst deri
 • Epidermo- (Y): Üst deri
 • Epineurium (Y): a. (x) Sinir üst zarı
 • Extensio (L): a. (d) Germe, açma, gerilme, açılma
 • Extensor (L): a. (e) Gerici, açıcı
 • Extensorius (L): s. Gericilik, açıcılık
 • Fac. (Kısaltma): Facies
 • Facialis (L): s. Yüzlük, yüzeylik
 • Facies (L): a. (d) Yüz, yüzey
 • Factor (L): a. (e) Yapıcı, edici, çarpan (uz biliminde)
 • Factorialis (L): a. (e) Çarpanlık (uz biliminde)
 • Fasc. (Kısaltma): Fasciculus
 • Fasciculatus (L): s. Bağlamlanmış
 • Fasciculus (L): a. (e) Bağlamcık, bağlam
 • Fascis (L): a. (e) Bağlam
 • Femoralis (L): s. Uylukluk (üst bacaklık)
 • Femur (L): a. (x) Uyluk (üst bacak)
 • Flexio (L): a. (d) Bükme, bükülme
 • Flexor (L): a. (e) Bükücü
 • Flexorius (L): s. Bükücülük
 • For. (Kısaltma): Foramen
 • Foramen (L): a. (x) Delik
 • Foramina (L): a. (x) Delikler (foramen'in çokluğu)
 • Foraminalis (L): s. Deliklik
 • Foraminosus (L): s. Delikli, çok delikli
 • Forma (L): a. (d) Biçim, görünüm
 • Formatio (L): a. (d) Biçimlenme, oluşma, oluşum
 • Frons (L): a. (d) Alın
 • Frontalis (L): s. Alınlık
 • Gangli- (L): Yumru, düğüm
 • Ganglia (L): a. (x) Yumrular, düğümler (ganglion'un çokluğu)
 • Ganglio- (L): Yumru, düğüm
 • Ganglion (L): a. (x) Yumru, düğüm
 • Ganglionaris (L): s. Yumruluk, düğümlük
 • Gaster (Y): a. (d) Mîde
 • Gaster- (Y): Mîde
 • Gastero- (Y): Mîde
 • Gastr- (Y): Mîde
 • Gastricus (Y): s. Mîdelik
 • Gastritis (Y): a. (d) Mîde yangısı
 • Gastro- (Y): Mîde
 • Ge (Y): a. (d) Dünyâ, yerküre, yer, toprak
 • Ge- (Y): Dünyâ, yerküre, yer, toprak
 • Geminus (L): s. İkili, ikiz
 • Genesis (Y): a. (d) Yaradılış, oluş, soy, kuşak, köken
 • Geo- (Y): Dünyâ, yerküre, yer, toprak
 • Geometria (Y): a. (d) Hendese
 • Geometricus (Y): s. Hendeselik
 • Ggl. (Kısaltma): Ganglion
 • Ggll. (Kısaltma): Ganglia (ganglion'un çokluğu)
 • Gl. (Kısaltma): Glandula
 • Glandula (L): a. (d) Bez (salgı bezi)
 • Glandulae (L): a. (d) Bezler (galndula'nın çokluğu)
 • Glandularis (L): s. Bezlik
 • Glandulosus (L): s. Bol bezli
 • Glio- (Y): Yapıştırıcı
 • Gloss- (Y): Dil
 • Glossa (Y): a. (d) Dil
 • Glosso- (Y): Dil
 • Glossopharyngeus (Y): s. Dillik ve yutaklık
 • Glossus (Y): s. Dillik
 • Gonia (Y): a. (d) Köşe, açı
 • Gonio- (Y): Köşe, açı
 • Griseus (L): s. Boz, kül rengi
 • Horizon (L): a. (e) Çevren
 • Horizontalis (L): s. Çevrenlik, yatay, yatay olan
 • Humeralis (L): s. Üst kol kemiğilik
 • Humero- (L): Üst kol kemiği
 • Humerus (L): a. (e) Üst kol kemiği
 • Hyp- (Y): Alt, aşağı, yetersiz, düşük
 • Hyper (Y): ilg. Aşırı, yüksek
 • Hyper- (Y): Aşırı, yüksek
 • Hypertrophia (Y): a. (d) Aşırı beslenme, aşırı gelişme
 • Hypertrophicus (Y): s. Aşırı beslenmelik, aşırı gelişmelik
 • Hypo (Y): ilg. Alt, aşağı, yetersiz, düşük
 • Hypo- (Y): Alt, aşağı, yetersiz, düşük
 • Hypoderma (Y): a. (x) Deri altı
 • Hypodermicus (Y): s. Deri altılık
 • Hypoglossalis (Y+L): s. Dil altı sinirlik
 • Hypoglossus (Y): s. Dil altılık
 • In- (L): İçeriye doğru
 • Incudialis (L): s. Örslük, örs kemiğilik
 • Incudo- (L): Örs, örs kemiği
 • Incudomalleolaris (L): s. Örs ve çekiç kemikleriyle ilgili
 • Incudostapedialis (L): s. Örs ve üzengi kemikleriyle ilgili
 • Incus (L): a. (e) Örs, örs kemiği
 • Inferior (L): s. Alt
 • Infero- (L): Alt
 • Inferolateralis (L): s. Alt dış yanlık
 • Inferomedialis (L): s. Alt iç yanlık
 • Innervatio (L): a. (d) Donanma (sinirle donanma)
 • Inter- (L): Arasında
 • Intermedius (L): s. Arasında ve ortada olan
 • Intumescentia (L): a. (d) Şişlik (ad olarak), şişkinlik (ad olarak)
 • Intumescentia cervicalis: Boyunluk şişlik
 • Intumescentia lumbalis: Bellik şişlik
 • Junctio (L): a. (d) Birleşme, kaynaşma, bağlantı, eklem
 • Junctura (L): a. (d) Bağlantı, eklem
 • Juncturae (L): a. (d) Bağlantılar, eklemler (junctura'nın çokluğu)
 • Kentron (Y): a. (x) Özek
 • Kephalos (Y): a. (x) Baş
 • Korona (Y): a. (d) Taç
 • Kranion (Y): a. (x) Kuru kafa, baş
 • Kytos (Y): a. (x) Göze
 • L (Kısaltma): Lumbalis
 • Later- (L): Yan, dış yan
 • Lateralis (L): s. Yanlık, dış yanlık
 • Lateri- (L): Yan, dış yan
 • Latero- (L): Yan, dış yan
 • Latus (L): a. (x) Yan, dış yan
 • Lig. (Kısaltma): Ligamentum
 • Ligamenta (L): a. (x) Bağlar
 • Ligamentum (L): a. (x) Bağ (eklem bağı)
 • Ligg. (Kısaltma): Ligamenta (ligamentum'un çokluğu)
 • Lobulus (L): a. (e) Bölümcük, dilimcik
 • Lobus (L): a. (e) Bölüm, dilim
 • Locaris (L): s. Yerlik, konumluk
 • Loci (L): a. (e) Yerler, konumlar (locus'un çokluğu)
 • Loco- (L): Yer, konum
 • Locomotio (L): a. (d) Devinim, yer değiştirme
 • Locomotorius (L): s. Devinimlik, yer değiştirmelik
 • Loculus (L): a. (e) Yercik, yer, konum
 • Locus (L): a. (e) Yer, konum
 • Logicus (Y): s. Mantıklık
 • Logos (Y): a. (e) Söz, sözcük, mantık
 • Lumbales (L): s. Lumbalis'in çokluğu
 • Lumbalis (L): s. Bellik, böğürlük
 • Lumbo- (L): Bel, böğür
 • Lumbosacralis (L): s. Bellik ve sağrılık, böğürlük ve sağrılık
 • Lumbus (L): a. (e) Bel, böğür
 • Lymph- (Y): Ak kan
 • Lympha (Y): a. (d) Ak kan
 • Lymphaticus (Y): s. Ak kanlık
 • Lympho- (Y): Ak kan
 • Lymphocytus (Y): a. (e) Ak kan gözesi
 • M. (Kısaltma): Musculus
 • Malleolaris (L): s. Çekiççiklik, çekiç kemiğilik
 • Malleolus (L): a. (e) Çekiççik
 • Malleus (L): a. (e) Çekiç, çekiç kemiği
 • Mandibula (L): a. (d) Alt çene, alt çene kemiği
 • Mandibularis (L): s. Alt çenelik, alt çene kemiğilik
 • Mani- (L): El
 • Manu- (L): El
 • Manualis (L): s. Ellik, elle
 • Manus (L): a. (d) El
 • Mater (L): a. (d) Anne, zar (özeklik sinir dizgesi zarı)
 • Mathema (Y): a. (x) Ders, bilgi
 • Mathematica (Y): a. (d) Uz bilimi
 • Mathematicus (Y): s. Uz bilimlik
 • Maxillaris (L): s. Üst çenelik, üst çene kemiğilik
 • Medi- (L): Orta, iç yan
 • Medialis (L): s. Ortalık, iç yanlık
 • Medianus (L): s. Ortalık, iç yanlık
 • Medio- (L): Orta, iç yan
 • Medius (L): s. Orta, iç yan
 • Medulla (L): a. (d) İlik
 • Medulla oblongata: Omurilik soğanı
 • Membrum (L): a. (x) Üye, yan
 • Membrum inferius: Alt üye
 • Membrum superius: Üst üye
 • Mening- (Y): Zar (özeklik sinir dizgesi zarı)
 • Meninges (Y): a. (d) Zarlar (özeklik sinir dizgesi zarları) (meninx'in çokluğu)
 • Meningeus (Y): s. Zarlık (özeklik sinir dizgesi zarlığı)
 • Meningicus (Y): s. Zarlık (özeklik sinir dizgesi zarlığı)
 • Meningo- (Y): Zar (özeklik sinir dizgesi zarı)
 • Meninx (Y): a. (d) Zar (özeklik sinir dizgesi zarı)
 • Mes- (Y): Orta
 • Mesencephalon (Y): a. (x) Orta beyin
 • Meso- (Y): Orta
 • Metron (Y): a. (x) Ölçü, ölçüm, ölçek, ara, aralık, uzunluk, büyüklük
 • Micr- (Y): Küçük, kısa, mikro
 • Micro- (Y): Küçük, kısa, mikro
 • Microglia (Y): a. (d) Mikrogliya
 • Mm. (Kısaltma): Musculi (musculus'un çokluğu)
 • Motio (L): a. (d) Devinim
 • Motor (L): a. (e) Devindirici
 • Motoricus (L+Y): s. Devindiricilik
 • Motorius (L): s. Devinimlik
 • Motus (L): a. (e) Devinim
 • Mus (L): a. (e) Fâre
 • Muscularis (L): s. Kaslık, fâreciklik
 • Musculi (L): a. (e) Kaslar, fârecikler (musculus'un çokluğu)
 • Musculo- (L): Kas
 • Musculosus (L): s. Kaslık, kaslı
 • Musculus (L): a. (e) Kas, fârecik
 • My- (Y): Kas, fâre
 • Myo- (Y): Kas, fâre
 • Myoma (Y): a. (x) Kas uru
 • Mys (Y): a. (e) Kas, fâre
 • N. (Kısaltma): Nervus
 • N.A. (Kısaltma): Nomina Anatomica
 • Nervi (L): a. (e) Sinirler (nervus'un çokluğu)
 • Nervi craniales: Baş sinirleri
 • Nervi spinales: Omurga sinirleri
 • Nervosus (L): s. Bol sinirli, sinirlik
 • Nervulus (L): a. (e) Sinircik
 • Nervus (L): a. (e) Sinir
 • Nervus abducens: Uzaklaştırıcı sinir
 • Nervus buccalis: Yanak siniri
 • Nervus cranialis: Baş siniri
 • Nervus facialis: Yüz siniri
 • Nervus glossopharyngeus: Dil-yutak siniri
 • Nervus hypoglossus: Dil altı siniri
 • Nervus mandibularis: Alt çene siniri
 • Nervus maxillaris: Üst çene siniri
 • Nervus olfactorius: Koku siniri
 • Nervus ophtalmicus: Göz siniri
 • Nervus opticus: Görme siniri
 • Nervus spinalis: Omurga siniri
 • Nervus temporalis: Şakak siniri
 • Nervus vestibulocochlearis: Denge ve işitme siniri
 • Nervus zygomaticus: Elmacık siniri
 • Neuro- (Y): Sinir
 • Neurocranium (Y): a. (x) Kafatası
 • Neuroglia (Y): a. (d) Sinirlik yapıştırıcı
 • Neuron (Y): a. (x) Sinir gözesi
 • Neuronum (Y): a. (x) Sinir gözesi
 • Neurotrophia (Y): a. (?) Sinir gözesinin beslenmesi
 • Neurotrophicus (Y): s. Beslenmelik (sinir için)
 • Nll. (Kısaltma): Nodi lymphatici (nodus lymphaticus'un çokluğu)
 • Nn. (Kısaltma): Nervi (nervus'un çokluğu)
 • Nod- (L): Yumru, düğüm
 • Nodi (L): a. (e) Yumrular, düğümler (nodus'un çokluğu)
 • Nodi lymphatici: Ak kan yumruları (nodus lymphaticus'un çokluğu)
 • Nodosus (L): s. Yumrulu, düğümlü
 • Nodulus (L): a. (e) Yumrucuk, düğümcük
 • Nodus (L): a. (e) Yumru, düğüm
 • Nodus lymphaticus: Ak kan yumrusu
 • Nomen (L): a. (x) Ad
 • Nomina (L): a. (x) Adlar (nomen'in çokluğu)
 • Nomina Anatomica: Teşrihlik Istılahlar
 • Nuc. (Kısaltma): Nucleus
 • Nuclei (L): a. (e) Çekirdekler (nucleus'un çokluğu)
 • Nucleolus (L): a. (e) Çekirdekçik
 • Nucleus (L): a. (e) Çekirdek
 • Oblongatus (L): s. Uzatılmış
 • Occipitalis (L): s. Baş ardılık
 • Occiput (L): a. (x) Baş ardı
 • Ocul- (L): Göz
 • Ocularis (L): s. Gözlük
 • Oculo- (L): Göz
 • Oculomotio (L): a. (?) Gözü devindirme
 • Oculomotor (L): a. (?) Gözü devindiren
 • Oculomotorius (L): s. Gözü devindirenlik
 • Oculus (L): a. (e) Göz
 • Olfactorius (L): s. Koku duyuluk
 • Olfactus (L): a. (e) Koku duyusu
 • Oligo- (Y): Az, eksik, yetersiz, seyrek
 • Oligodendrocytus (Y): a. (?) Oligodendrosit
 • Oligos (Y): s. Az, eksik, yetersiz, seyrek
 • Ophthalmicus (Y): s. Gözlük
 • Ophthalmos (Y): a. (e) Göz
 • Opsis (Y): a. (d) Görme
 • Opticus (Y): s. Görmelik
 • Oralis (L): s. Ağızlık
 • Orth- (Y): Dik, doğru, düzgün
 • Orthesis (Y): a. (d) Ortez
 • Ortho- (Y): Dik, doğru, düzgün
 • Orthopaedia (Y): a. (d) Ortopedi
 • Orthos (Y): s. Dik, doğru, düzgün
 • Os (L): a. (x) Kemik, ağız
 • Os coccygis: Kuyruk sokumu
 • Os femoris: Uyluk kemiği (üst bacak kemiği)
 • Os frontale: Alın kemiği
 • Os temporale: Şakak kemiği
 • Os zygomaticum: Elmacık kemiği
 • Oss- (L): Kemik
 • Ossa (L): a. (x) Kemikler (os'un çokluğu)
 • Ossa cranii: Baş iskeleti kemikleri
 • Ossa membri inferioris: Alt üye kemikleri
 • Ossa membri superioris: Üst üye kemikleri
 • Osseus (L): s. Kemiklik
 • Ossi- (L): Kemik
 • Ossiculum (L): a. (x) Kemikçik
 • Ossificatio (L): a. (d) Kemikleşme
 • Ost- (Y): Kemik
 • Oste- (Y): Kemik
 • Osteo- (Y): Kemik
 • Osteologia (Y): a. (?) Kemik bilimi
 • Osteoma (Y): a. (x) Kemik uru
 • Osteon (Y): a. (x) Kemik, Havers dizgesi
 • Paedi (Y): a. (x) Çocuk
 • Palma (L): a. (d) Avuç içi
 • Palma manus: Avuç içi
 • Palmaris (L): s. Avuç içiyle ilgili
 • Par- (Y): Yanında, yakınında, ötesinde
 • Para- (Y): Yanında, yakınında, ötesinde
 • Parallelos (Y): s. Koşut
 • Parallelus (Y): s. Koşut
 • Paries (L): a. (e) Çeper
 • Parietalis (L): s. Çeperlik
 • Patho- (Y): Sayrılık (ad olarak)
 • Pathogenesis (Y): a. (?) Sayrılık (ad olarak) oluşturan
 • Pathos (Y): a. (x) Sayrılık (ad olarak)
 • Ped- (L): Ayak
 • Pedatus (L): s. Ayaklı
 • Pediculus (L): a. (e) Ayakçık
 • Pedo- (L): Ayak
 • Peri (Y): ilg. Çevresindeki, çevredeki
 • Peri- (Y): Çevresindeki, çevredeki
 • Perineurium (Y): a. (x) Sinir dış zarı
 • Peripheria (Y): a. (d) Çevre
 • Periphericus (Y): s. Çevrelik
 • Pes (L): a. (e) Ayak
 • Phagia (Y): a. (d) Yeme
 • Phago- (Y): Yeme
 • Phagocytosis (Y): a. (?) Göze yemesi
 • Pharyngealis (Y): s. Yutaklık
 • Pharyngeus (Y): s. Yutaklık
 • Pharyngicus (Y): s. Yutaklık
 • Pharynx (Y): a. (e) Yutak
 • Pialis (L): s. İnce zarlık
 • Pia mater: İnce zar
 • Pius (L): s. Yumuşak, ince
 • Pl. (Kısaltma): Plexus
 • Planta (L): a. (d) Ayak tabanı
 • Planta pedis: Ayak tabanı
 • Plantaris (L): s. Ayak tabanlık
 • Planum (L): a. (x) Düzlem, düz yüzey
 • Planum horizontale: Yatay düzlem (enine düzlemin anlamdaşı)
 • Planum transversum: Enine düzlem (yatay düzlemin anlamdaşı)
 • Planus (L): s. Düz, yassı
 • Plex. (Kısaltma): Plexus
 • Plexus (L): a. (e) Örgü, ağ, sinir ağı, damar ağı
 • Plexus brachialis: Kol ağı
 • Plexus cervicalis: Boyun ağı
 • Plexus lumbalis: Bel ağı
 • Plexus sacralis: Sağrı ağı
 • Pons (L): a. (e) Köprü
 • Pons cerebelli: Varolio köprüsü (pons Varolii'nin anlamdaşı)
 • Pons Varolii: Varolio köprüsü (pons cerebelli'nin anlamdaşı)
 • Positio (L): a. (d) Durum, konum
 • Positivus (L): s. Olumlu, artı
 • Positura (L): a. (d) Duruş
 • Posituralis (L): s. Duruşluk
 • Post. (Kısaltma): Posterior
 • Posterior (L): s. Arka, arkadaki, arkada olan
 • Pro (L ve Y): ilg. Ön, için
 • Pro- (L ve Y): Ön, için
 • Proc. (Kısaltma): Processus
 • Processus (L): a. (e) Çıkıntı
 • Pronatio (L): a. (d) Pronasyon
 • Pronator (L): a. (e) Pronatör
 • Pronatorius (L): s. Pronatörlük
 • Pros (Y): ilg. Ön, için
 • Pros- (Y): Ön, için
 • Prosencephalicus (Y): s. Ön beyinlik
 • Prosencephalon (Y): a. (x) Ön beyin
 • Prosthesis (Y): a. (d) Takma
 • Proximalis (L): s. En yakınlık, köklük
 • Proximo- (L): En yakın, kök
 • Proximus (L): s. En yakın, kök
 • R. (Kısaltma): Ramus
 • Radialis (L): s. Döner kemiklik, ışınlık, yarıçaplık
 • Radio- (L): Döner kemik, ışın, yarıçap
 • Radius (L): a. (e) Döner kemik, ışın, yarıçap
 • Radix (L): a. (d) Kök
 • Radix anterior: Ön kök
 • Radix posterior: Arka kök
 • Rami (L): a. (e) Dallar, kollar (ramus'un çokluğu)
 • Ramus (L): a. (e) Dal, kol (dal olarak)
 • Rec. (Kısaltma): Recessus
 • Recessus (L): a. (e) Çıkmaz
 • Recessus axillaris: Koltuk çıkmazı, koltuk altı çıkmazı
 • Reg. (Kısaltma): Regio
 • Regio (L): a. (d) Bölge
 • Regionalis (L): s. Bölgelik
 • Regiones (L): a. (d) Bölgeler (regio'nun çokluğu)
 • Rhombencephalon (Y): a. (?) Arka beyin
 • Rr. (Kısaltma): Rami (ramus'un çokluğu)
 • S (Kısaltma): Sacralis
 • Sacer (L): s. Mukaddes
 • Sacrales (L): s. Sacralis'in çokluğu
 • Sacralis (L): s. Sağrılık
 • Sacrum (L): a. (x) Sağrı
 • Sagitta (L): a. (d) Ok
 • Sagittalis (L): s. Okluk
 • Sagittatus (L): s. Okumsu
 • Sin. (Kısaltma): Sinister
 • Sinister (L): s. Sol
 • Sinistr- (L): Sol
 • Sinistro- (L): Sol
 • Sinistralis (L): s. Sol ile ilgili, sol yan ile ilgili, soldaki ile ilgili
 • Skeletalis (Y+L): s. İskeletlik
 • Skeleton (Y): a. (x) İskelet
 • Som- (Y): Vücut, gövde
 • Soma (Y): a. (x) Vücut, gövde
 • Somat- (Y): Vücut, gövde
 • Somatico- (Y): Vücutluk, gövdelik
 • Somaticus (Y): s. Vücutluk, gövdelik
 • Somatikos (Y): s. Vücutluk, gövdelik
 • Somato- (Y): Vücut, gövde
 • Spatium (L): a. (x) Aralık (ad olarak), boşluk (ad olarak), oda, uzay, yer
 • Spina (L): a. (d) Omurga
 • Spinales (L): s. Spinalis'in çokluğu
 • Spinalis (L): s. Omurgalık
 • Stapedialis (L): s. Üzengilik, üzengi kemiğilik
 • Stapedius (L): s. Üzengilik, üzengi kemiğilik
 • Stapes (L): a. (e) Üzengi, üzengi kemiği
 • Stratum (L): a. (x) Katman
 • Stratum corneum: Ölü deri
 • Sub (L): ilg. Alt, altında
 • Sub- (L): Alt, altında
 • Subarachnoidalis (L+Y+L): Örümceğimsi zarın altıyla ilgili
 • Subarachnoideus (L+Y): Örümceğimsi zarı altıyla ilgili
 • Subduralis (L): Sert zarın altıyla ilgili
 • Subs. (Kısaltma): Substantia
 • Substantia (L): a. (d) Özdek, öz
 • Substantia alba: Ak özdek
 • Substantia grisea: Boz özdek, kül rengi özdek
 • Sulcus (L): a. (e) Oluk
 • Super- (L): Üst
 • Superior (L): s. Üst
 • Supero- (L): Üst
 • Superolateralis (L): s. Üst dış yanlık
 • Superomedialis (L): s. Üst iç yanlık
 • Supinatio (L): a. (d) Supinasyon
 • Supinator (L): a. (e) Supinatör
 • Supinatorius (L): s. Supinatörlük
 • Supra- (L): Yukarısındaki, üstündeki, yukarısı, üstü, yukarı, üst
 • Supracondylaris (L): s. Kondil üstülük
 • Supracondylus (L): a. (?) Kondil üstü
 • Syn (Y): bağ. İle, birlikte
 • Syn- (b, m ve p önünde sym-) (Y): İle, birlikte
 • Synapsis (Y): a. (d) Kavşak (sinir kavşağı)
 • Synapticus (Y): s. Kavşaklık (sinir kavşaklık)
 • Systema (Y): a. (x) Dizge, düzen
 • Systema articulare: Eklem dizgesi
 • Systema canalis: Kanal dizgesi
 • Systema locomotorium: Devinim dizgesi
 • Systema musculare: Kas dizgesi
 • Systema nervosum: Sinir dizgesi
 • Systema nervosum centrale: Özeklik sinir dizgesi
 • Systema nervosum periphericum: Çevrelik sinir dizgesi
 • Systema skeletale: İskelet dizgesi
 • Systematicus (Y): s. Dizgelik, düzenlik
 • Systemicus (Y): s. Dizgelik, düzenlik
 • T (Kısaltma): Thoracalis
 • Tel- (Y): Son, uç
 • Tele- (Y): Son, uç
 • Telo- (Y): Son, uç
 • Telencephalon (Y): a. (x) Son beyin, uç beyin
 • Tempora (L): a. (x) Şakak
 • Temporalis (L): s. Şakaklık
 • Tendo (L): a. (e) Kiriş (kas kirişi)
 • Tendo Achilles: Aşil kirişi (topuk kirişinin anlamdaşı)
 • Tendo calcaneus: Topuk kirişi (Aşil kirişinin anlamdaşı)
 • Terminalis (L): s. s. Uçluk, hudutluk, sonluk, ıstılahlık
 • Terminus (L): a. (e) Uç, hudut, son, ıstılah
 • Thesis (Y): a. (d) Yerleştirme, koyma
 • Thoracalis (Y+L): s. Göğüs kafeslik, göğüslük
 • Thoracicae (Y): s. Thoracica'nın çokluğu
 • Thoracicus (Y): s. Göğüs kafeslik, göğüslük
 • Thorax (Y): a. (e) Göğüs kafesi, göğüs
 • Tr. (Kısaltma): Tractus
 • Trac. (Kısaltma): Tractus
 • Tractio (L): a. (d) Çekme, uzatma
 • Tractus (L): a. (e) Çekilmiş, uzatılmış, yol, yolak
 • Transmissio (L): a. (d) İletme
 • Transversalis (L): s. Enine, enine olan
 • Transverso- (L): Enine
 • Transversus (L): s. Enine
 • Trapezius (Y): a. (x) Düzensiz dörtgen
 • Trapezoideus (Y): s. Düzensiz dörtgenimsi
 • Treis (Y): s. Üç
 • Tres (L): s. Üç
 • Tri- (L ve Y): Üç
 • Trig. (Kısaltma): Trigonum
 • Trigeminus (L): s. Üçlü, üçüz
 • Trigonalis (Y+L): s. Üçgenlik
 • Trigonum (Y): a. (x) Üçgen
 • Trochlea (L): a. (d) Makara
 • Trochlearis (L): s. Makaralık
 • Trophe (Y): a. (d) Besin
 • Trophia (Y): a. (d) Beslenme, gelişme
 • Trophicus (Y): s. Beslenmelik, gelişmelik
 • Truncus (L): a. (e) Gövde, sap ("beyin sapı" için)
 • Truncus encephali: Beyin sapı
 • Typus (Y): a. (e) Tür, biçim, örnek, tip
 • Ulna (L): a. (d) Dirsek kemiği
 • Ulnaris (L): s. Dirsek kemiğilik
 • Ulno- (L): Dirsek kemiği
 • V. (Kısaltma): Vena
 • Vv. (Kısaltma): Venae (vena'nın çokluğu)
 • Vagus (L): s. Dolaşan, dolaşıcı, gezen, gezici, gezgin, başıboş, aylak, hayta
 • Valgus (L): s. Dışa bükük
 • Varolius (L): a. (?) İtalyan bir bilim adamı (Costanzo Varolio).
 • Varus (L): s. İçe bükük
 • Vena (L): a. (d) Toplardamar
 • Vena cava inferior: Alt ana toplardamar
 • Vena cava superior: Üst ana toplardamar
 • Venae (L): a. (d) Toplardamarlar (vena'nın çokluğu)
 • Vene- (L): Toplardamar
 • Veno- (L): Toplardamar
 • Venosus (L): Bol toplardamarlı, toplardamarlık
 • Venter (L): a. (e) Karın
 • Ventr- (L): Karın
 • Ventralis (L): s. Karınlık
 • Ventri- (L): Karın
 • Ventriculi (L): a. (e) Karıncıklar (ventriculus'un çokluğu)
 • Ventriculo- (L): Karıncık
 • Ventriculus (L): a. (e) Karıncık
 • Ventro- (L): Karın
 • Venula (L): a. (d) Toplardamarcık
 • Venulae (L): a. (d) Toplardamarcıklar
 • Venularis (L): s. Toplardamarcık ile ilgili
 • Vertebra (L): a. (d) Omur
 • Vertebra cervicalis: Boyun omuru
 • Vertebra coccygea: Kuyruk sokumu omuru
 • Vertebra lumbalis: Bel omuru
 • Vertebra sacralis: Sağrı omuru
 • Vertebra thoracica: Göğüs omuru
 • Vertebrae (L): a. (d) Omurlar
 • Vertebrae cervicales: Boyun omurları
 • Vertebrae coccygeae: Kuyruk sokumu omurları
 • Vertebrae lumbales: Bel omurları
 • Vertebrae sacrales: Sağrı omurları
 • Vertebrae thoracicae: Göğüs omurları
 • Vertebralis (L): s. Omurluk
 • Vertebro- (L): Omur
 • Verticalis (L): s. Dikey, düşey
 • Vestibularis (L): s. Girişlik
 • Vestibulo- (L): Giriş
 • Vestibulum (L): a. (x) Giriş
 • Viscer- (L): İç uzuvlar
 • Viscera (L): a. (x) İç uzuvlar
 • Visceralis (L): s. İç uzuvluk
 • Viscero- (L): İç uzuvlar
 • Viscerocranium (L+Y): a. (x) Çene iskeleti
 • Zygoma (Y): a. (x) Elmacık
 • Zygomatico- (Y): Elmacık
 • Zygomaticus (Y): s. Elmacıklık

Bu Sözlük İçin Yararlandığım Kaynaklar:

 • Anatomi Sözlüğü, Prof. Dr. Çağatay Güler, Palme Yayıncılık, Ankara, 2012 (ISBN: 978-605-355-056-3)
 • Latince Tıp Terimleri Sözlüğü, Prof. Dr. Çağatay Güler, Palme Yayıncılık, Ankara, 2012 (ISBN: 978-605-355-021-1)
 • Tıbbi Latince, Prof. Dr. Recep Mesut, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2011, 2. baskı (ISBN: 978-975-420-799-6)
 • İnsan Anatomisi, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2012, 7. baskı (ISBN: 978-975-420-888-7)
 • Temel Klinik Anatomi (Essential Clinical Anatomy kitabının Türkçe çevirisi), Keith L. Moore - Anne M. R. Agur (Çeviri Yayımcısı: Prof. Dr. Alaittin Elhan), Güneş Kitabevi, Ankara, 2006, 2. baskı (ISBN: 975-277-074-6)
 • Klinik Nöroanatomi, Richard S. Snell (Çeviri Yayımcısı: Mehmet Yıldırım), Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2011 (ISBN: 978-975-420-843-6)
 • Anatomi Atlası (Atlas of Anatomy kitabının Türkçe çevirisi), Anne M. Gilroy - Brian R. MacPherson - Lawrence M. Ross (Çeviri Yayımcıları: Prof. Dr. H. Hamdi Çelik, Prof. Dr. C. Cem Denk), Palme Yayıncılık, Ankara, 2010 (ISBN: 978-605-5829-90-2)
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, 10. baskının tıpkıbasımı (ISBN: 975-16-0070-7)
 • Redhouse Büyük Elsözlüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2005, 22. baskı (ISBN: 975-8176-03-X)
 • Yeni İngilizce Sözlük (İngilizce-Türkçe Sözlük), De Agostini Yayıncılık ve Boyut Yayın Grubu, İstanbul, Ekim 2005, 1. baskı (ISBN: 975-23-0165-7)
 • Redhouse Sözlüğü İngilizce-Türkçe, SEV Matbaacılık ve Yayıncılık, İstanbul, Temmuz 2012, 43. baskı (ISBN: 978-975-8176-10-6)
 • Öz Türkçe Sözlük, Ali Püsküllüoğlu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2002, Genişletilmiş 13. baskı (ISBN: 975-509-051-7)
 • Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu
 • Çevrimiçi Kökenbilimi Sözlüğü (İngilizcedir.)
 • Vikisözlük (İngilizce)
 • Latince-İngilizce ve İngilizce-Latince Sözlük (İngilizcedir.)
 • Glossa Latince-İngilizce Sözlük (İngilizcedir.)
 • Vikipedi (İngilizce)
 • Vikipedi (Latince)
 • Tureng İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce Sözlük
 • Nedir Ne Demek (NND Sözlük)
 • eersoy93 Öz Türkçe Sözlük
 • Ders notlarım.