Ukážkové real-time webové aplikácie určené pre demonštráciu rôznych real-time transportných spôsobov medzi klientom a serverom. Ukážkové aplikácie sú súčasťou bakalárskej práce na tému real-time webové aplikácie.
JavaScript
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
01_polling
02_polling_with_piggybacking
03_polling_script_element
04_xhr_streaming
04_xhr_streaming_with_old
05_forever_iframe
05_forever_iframe_with_old
06_longpolling
07_longpolling_script_element
08_serversent
08_serversent_with_old
.gitignore
README.md

README.md

Úvod

Tento projekt obsahuje ukážkové real-time webové aplikácie určené k demonštrácii rôznych real-time transportných spôsobov medzi klientom a serverom na webe.

Ukážkové aplikácie sú súčasťou bakalárskej práce na tému real-time webové aplikácie písanej na Fakulte informatiky a štatistiky na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Transportné spôsoby sú predvedené na aplikácii zjednodušeného todo-listu. Todo-list má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.

Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii, ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne. Jedná sa čisto iba o predvedenie komunikácie klienta so serverom pri danom transportnom spôsobe.

Pozn. 1. Úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.

Pozn. 2. Aplikácie boli testované v prehliadači Safari 5.1.5 a Chrome 18.

Spustenie ukážkovej aplikácie

Každý adresár predstavuje jednu samostatnú aplikáciu nezávislú od ostatných.

Pre spustenie ukážkovej aplikácie je nutné mať nainštalované prostredie Node.js verzie 0.4 a vyššej.

Pred spustením aplikácie je treba v adresári s aplikáciou stiahnuť závislosti príkazom:

npm install -d

Samotná aplikácia sa spúšťa príkazom:

node app.js

Po spustení aplikácie sa v konzole vypíše adresa a port na ktorom aplikácia beží, štandardne je to adresa localhost a port 3000. Port sa dá zmeniť v zdrojovom kóde v časti:

app.listen(3000, function(){ … });

Odporúčam testovať real-time komunikáciu otvorením stránky s aplikáciou vo viacerých prehliadačoch a nie v jednom z dôvodu obmedzenia prehliadačov na dve otvorené spojenia ku serveru.

Priradenie transportných spôsobov ku kapitolám bakalárskej práce

3.1 Využitie pull modelu – nepravý real-time

3.1.1 Polling
 • 01_polling
3.1.2 Vylepšený polling – piggybacking
 • 02_polling_with_piggybacking
3.1.3 Polling s využitím <script> elementu
 • 03_polling_script_element

3.2 Využitie push modelu nad HTTP protokolom (Comet)

3.2.1 XHR-streaming
 • 04_xhr_streaming
 • 04_xhr_streaming_with_old
3.2.2 Forever-iframe
 • 05_forever_iframe
 • 05_forever_iframe_with_old
3.2.3 Long-polling
 • 06_longpolling
3.2.4 Long-polling s využitím <script> elementu
 • 07_longpolling_script_element
3.2.6 Server-sent Event
 • 08_serversent
 • 08_serversent_with_old

Aplikácia s označením with_old je vylepšená o získavanie úloh pridaných v čase, kedy nebol užívateľ pripojený.