Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

init

 • Loading branch information...
commit edcf7b249f1aee4b070e26ae76fe388021ac4aab 1 parent f7abfa4
Matej Paulech authored
Showing with 3,093 additions and 0 deletions.
 1. +91 −0 01_polling/app.js
 2. +15 −0 01_polling/package.json
 3. +76 −0 01_polling/public/javascripts/app.js
 4. +4 −0 01_polling/public/javascripts/jquery.min.js
 5. +12 −0 01_polling/public/stylesheets/style.css
 6. +19 −0 01_polling/todo.js
 7. +43 −0 01_polling/todos.js
 8. +42 −0 01_polling/views/index.ejs
 9. +98 −0 02_polling_with_piggybacking/app.js
 10. +15 −0 02_polling_with_piggybacking/package.json
 11. +94 −0 02_polling_with_piggybacking/public/javascripts/app.js
 12. +4 −0 02_polling_with_piggybacking/public/javascripts/jquery.min.js
 13. +12 −0 02_polling_with_piggybacking/public/stylesheets/style.css
 14. +19 −0 02_polling_with_piggybacking/todo.js
 15. +43 −0 02_polling_with_piggybacking/todos.js
 16. +42 −0 02_polling_with_piggybacking/views/index.ejs
 17. +95 −0 03_polling_script_element/app.js
 18. +15 −0 03_polling_script_element/package.json
 19. +96 −0 03_polling_script_element/public/javascripts/app.js
 20. +4 −0 03_polling_script_element/public/javascripts/jquery.min.js
 21. +12 −0 03_polling_script_element/public/stylesheets/style.css
 22. +19 −0 03_polling_script_element/todo.js
 23. +43 −0 03_polling_script_element/todos.js
 24. +42 −0 03_polling_script_element/views/index.ejs
 25. +98 −0 04_xhr_streaming/app.js
 26. +15 −0 04_xhr_streaming/package.json
 27. +104 −0 04_xhr_streaming/public/javascripts/app.js
 28. +4 −0 04_xhr_streaming/public/javascripts/jquery.min.js
 29. +12 −0 04_xhr_streaming/public/stylesheets/style.css
 30. +19 −0 04_xhr_streaming/todo.js
 31. +42 −0 04_xhr_streaming/views/index.ejs
 32. +119 −0 04_xhr_streaming_with_old/app.js
 33. +15 −0 04_xhr_streaming_with_old/package.json
 34. +110 −0 04_xhr_streaming_with_old/public/javascripts/app.js
 35. +4 −0 04_xhr_streaming_with_old/public/javascripts/jquery.min.js
 36. +12 −0 04_xhr_streaming_with_old/public/stylesheets/style.css
 37. +19 −0 04_xhr_streaming_with_old/todo.js
 38. +43 −0 04_xhr_streaming_with_old/todos.js
 39. +43 −0 04_xhr_streaming_with_old/views/index.ejs
 40. +100 −0 05_forever_iframe/app.js
 41. +15 −0 05_forever_iframe/package.json
 42. +70 −0 05_forever_iframe/public/javascripts/app.js
 43. +4 −0 05_forever_iframe/public/javascripts/jquery.min.js
 44. +12 −0 05_forever_iframe/public/stylesheets/style.css
 45. +19 −0 05_forever_iframe/todo.js
 46. +42 −0 05_forever_iframe/views/index.ejs
 47. +121 −0 05_forever_iframe_with_old/app.js
 48. +15 −0 05_forever_iframe_with_old/package.json
 49. +78 −0 05_forever_iframe_with_old/public/javascripts/app.js
 50. +4 −0 05_forever_iframe_with_old/public/javascripts/jquery.min.js
 51. +12 −0 05_forever_iframe_with_old/public/stylesheets/style.css
 52. +19 −0 05_forever_iframe_with_old/todo.js
 53. +43 −0 05_forever_iframe_with_old/todos.js
 54. +43 −0 05_forever_iframe_with_old/views/index.ejs
 55. +119 −0 06_longpolling/app.js
 56. +15 −0 06_longpolling/package.json
 57. +74 −0 06_longpolling/public/javascripts/app.js
 58. +4 −0 06_longpolling/public/javascripts/jquery.min.js
 59. +12 −0 06_longpolling/public/stylesheets/style.css
 60. +19 −0 06_longpolling/todo.js
 61. +43 −0 06_longpolling/todos.js
 62. +42 −0 06_longpolling/views/index.ejs
 63. +122 −0 07_longpolling_script_element/app.js
 64. +15 −0 07_longpolling_script_element/package.json
 65. +80 −0 07_longpolling_script_element/public/javascripts/app.js
 66. +4 −0 07_longpolling_script_element/public/javascripts/jquery.min.js
 67. +12 −0 07_longpolling_script_element/public/stylesheets/style.css
 68. +19 −0 07_longpolling_script_element/todo.js
 69. +43 −0 07_longpolling_script_element/todos.js
 70. +42 −0 07_longpolling_script_element/views/index.ejs
 71. +100 −0 08_serversent/app.js
 72. +15 −0 08_serversent/package.json
 73. +67 −0 08_serversent/public/javascripts/app.js
 74. +4 −0 08_serversent/public/javascripts/jquery.min.js
 75. +12 −0 08_serversent/public/stylesheets/style.css
 76. +19 −0 08_serversent/todo.js
Sorry, we could not display the entire diff because it was too big.
91 01_polling/app.js
View
@@ -0,0 +1,91 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti (moduly)
+
+var express = require('express');
+var app = module.exports = express.createServer();
+var Todos = require('./todos');
+
+// Vytvorenie objektu so zoznamom úloh a pridanie 2 ukážkových úloh
+
+var todos = new Todos();
+todos.add('Nakúpiť mlieko');
+todos.add('Dopísať bakalárku');
+
+// Nastavenia
+
+// Funkcia pre vlastný formátu času v logoch
+express.logger.format('date', function () {
+ var date = new Date();
+ return date.getHours() + ':' + date.getMinutes() + ':' + date.getSeconds();
+});
+
+app.configure(function(){
+ app.set('views', __dirname + '/views');
+ app.set('view engine', 'ejs');
+ app.set('view options', { 'layout': false });
+ app.use(express.bodyParser());
+ app.use(express.methodOverride());
+ app.use(express.logger({ 'format': ':date :method :url' }));
+ app.use(app.router);
+ app.use(express.static(__dirname + '/public'));
+ app.use(express.errorHandler({ dumpExceptions: true, showStack: true }));
+});
+
+// Routy
+
+/**
+ * GET /
+ * Pošle vyrenderovaný index ako odpoveď.
+ */
+app.get('/', function (req, res) {
+ res.header('Cache-Control', 'no-cache');
+ res.render('index.ejs', { 'title': 'Poolling demo - Jednoduchý TODO list' });
+});
+
+/**
+ * POST /todo (param = text, since)
+ * Uloží nové todočko do zoznamu.
+ */
+app.post('/todo', function (req, res) {
+ var todo_text = req.body['text'];
+ if (!todo_text || todo_text.trim().length === 0) {
+ return res.send('Text úlohy musí byť zadaný.', 400);
+ }
+
+ todos.add(todo_text);
+ res.send();
+});
+
+/**
+ * GET /todos (param = since)
+ * Odpovie zoznamom zmien od zvoleného času.
+ */
+app.get('/todos', function (req, res) {
+ var now = Date.now();
+ var since = Number(req.query['since']) || 0;
+
+ res.send({
+ todos: todos.getSince(since, now),
+ since: now
+ });
+});
+
+// Listen
+
+app.listen(3000, function(){
+ console.log("Express server is listening on: " + app.address().address + ":" + app.address().port);
+});
15 01_polling/package.json
View
@@ -0,0 +1,15 @@
+{
+ "name": "polling-demo",
+ "description": "Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným v názve aplikácie.",
+ "version": "0.0.1",
+ "author": "Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>",
+ "private": true,
+ "main": "app",
+ "dependencies": {
+ "express": "2.5.8",
+ "ejs": "0.7.1"
+ },
+ "engine": {
+ "node": ">= 0.4.x"
+ }
+}
76 01_polling/public/javascripts/app.js
View
@@ -0,0 +1,76 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/** @type {number} since Timestamp poslednej zmeny (v ms) */
+var since = 0;
+/** @type {number} period Interval v ktorom sa budú zisťovať zmeny (v ms) */
+var period = 10 * 1000;
+
+/**
+ * Funkcia, ktorá získa nové dáta zo servera a spracuje ich.
+ */
+function checkForChanges() {
+ $.ajax({
+ type: 'GET',
+ url: 'todos',
+ data: { 'since': since },
+ }).done(function (data) {
+ since = data['since'];
+
+ data.todos.forEach(function (todo) {
+ $('<li>').text(todo['text']).appendTo('#todos');
+ });
+ $('#status_update').text('Posledná aktualizácia: ' + new Date(data['since']));
+
+ setTimeout(checkForChanges, period);
+ }).fail(function () {
+ $('#status_update').text('Nastala chyba pri získavaní poznámok zo serveru, skúšam znova');
+
+ setTimeout(checkForChanges, period);
+ });
+}
+
+$(function () {
+ $('#todo_text').focus();
+
+ /**
+ * Akcia pre odoslanie formulára.
+ * Skontroluje sa, či je textove pole vyplnene a ak áno pošle sa ajax požiadavka na server.
+ */
+ $('#new_todo').submit(function () {
+ var todo_text = $('#todo_text').val().trim();
+
+ if (todo_text.length === 0 ) {
+ alert("Zadaj novú úlohu.");
+ return false;
+ }
+
+ $.ajax({
+ type: 'POST',
+ url: 'todo',
+ data: { 'text': todo_text }
+ }).done(function () {
+ $('#todo_text').val('');
+ $('#status_new').text('Úloha bola úspešne uložená na serveri.').show().delay(2000).fadeOut();
+ }).fail(function (xhr, errorType, statusText) {
+ $('#status_new').text('Úlohu sa nepodarilo odoslať na server, skús znova... (' + statusText + ': ' + xhr.responseText + ')').show().delay(5000).fadeOut();
+ });
+
+ return false;
+ });
+
+ // Zavolá funkciu pre zistovanie zmien - prvotné získanie dát.
+ checkForChanges();
+});
4 01_polling/public/javascripts/jquery.min.js
View
@@ -0,0 +1,4 @@
+/*! jQuery v1.7.2 jquery.com | jquery.org/license */


+.clean(arguments);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)});if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,f.clean(arguments));return a}},remove:function(a,b){for(var c=0,d;(d=this[c])!=null;c++)if(!a||f.filter(a,[d]).length)!b&&d.nodeType===1&&(f.cleanData(d.getElementsByTagName("*")),f.cleanData([d])),d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d);return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++){b.nodeType===1&&f.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));while(b.firstChild)b.removeChild(b.firstChild)}return this},clone:function(a,b){a=a==null?!1:a,b=b==null?a:b;return this.map(function(){return f.clone(this,a,b)})},html:function(a){return f.access(this,function(a){var c=this[0]||{},d=0,e=this.length;if(a===b)return c.nodeType===1?c.innerHTML.replace(W,""):null;if(typeof a=="string"&&!ba.test(a)&&(f.support.leadingWhitespace||!X.test(a))&&!bg[(Z.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(Y,"<$1></$2>");try{for(;d<e;d++)c=this[d]||{},c.nodeType===1&&(f.cleanData(c.getElementsByTagName("*")),c.innerHTML=a);c=0}catch(g){}}c&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(a){if(this[0]&&this[0].parentNode){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){var c=f(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))});typeof a!="string"&&(a=f(a).detach());return this.each(function(){var b=this.nextSibling,c=this.parentNode;f(this).remove(),b?f(b).before(a):f(c).append(a)})}return this.length?this.pushStack(f(f.isFunction(a)?a():a),"replaceWith",a):this},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){var e,g,h,i,j=a[0],k=[];if(!f.support.checkClone&&arguments.length===3&&typeof j=="string"&&bd.test(j))return this.each(function(){f(this).domManip(a,c,d,!0)});if(f.isFunction(j))return this.each(function(e){var g=f(this);a[0]=j.call(this,e,c?g.html():b),g.domManip(a,c,d)});if(this[0]){i=j&&j.parentNode,f.support.parentNode&&i&&i.nodeType===11&&i.childNodes.length===this.length?e={fragment:i}:e=f.buildFragment(a,this,k),h=e.fragment,h.childNodes.length===1?g=h=h.firstChild:g=h.firstChild;if(g){c=c&&f.nodeName(g,"tr");for(var l=0,m=this.length,n=m-1;l<m;l++)d.call(c?bi(this[l],g):this[l],e.cacheable||m>1&&l<n?f.clone(h,!0,!0):h)}k.length&&f.each(k,function(a,b){b.src?f.ajax({type:"GET",global:!1,url:b.src,async:!1,dataType:"script"}):f.globalEval((b.text||b.textContent||b.innerHTML||"").replace(bf,"/*$0*/")),b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)})}return this}}),f.buildFragment=function(a,b,d){var e,g,h,i,j=a[0];b&&b[0]&&(i=b[0].ownerDocument||b[0]),i.createDocumentFragment||(i=c),a.length===1&&typeof j=="string"&&j.length<512&&i===c&&j.charAt(0)==="<"&&!bb.test(j)&&(f.support.checkClone||!bd.test(j))&&(f.support.html5Clone||!bc.test(j))&&(g=!0,h=f.fragments[j],h&&h!==1&&(e=h)),e||(e=i.createDocumentFragment(),f.clean(a,i,e,d)),g&&(f.fragments[j]=h?e:1);return{fragment:e,cacheable:g}},f.fragments={},f.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){f.fn[a]=function(c){var d=[],e=f(c),g=this.length===1&&this[0].parentNode;if(g&&g.nodeType===11&&g.childNodes.length===1&&e.length===1){e[b](this[0]);return this}for(var h=0,i=e.length;h<i;h++){var j=(h>0?this.clone(!0):this).get();f(e[h])[b](j),d=d.concat(j)}return this.pushStack(d,a,e.selector)}}),f.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,g,h=f.support.html5Clone||f.isXMLDoc(a)||!bc.test("<"+a.nodeName+">")?a.cloneNode(!0):bo(a);if((!f.support.noCloneEvent||!f.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||a.nodeType===11)&&!f.isXMLDoc(a)){bk(a,h),d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)e[g]&&bk(d[g],e[g])}if(b){bj(a,h);if(c){d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)bj(d[g],e[g])}}d=e=null;return h},clean:function(a,b,d,e){var g,h,i,j=[];b=b||c,typeof b.createElement=="undefined"&&(b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||c);for(var k=0,l;(l=a[k])!=null;k++){typeof l=="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof l=="string")if(!_.test(l))l=b.createTextNode(l);else{l=l.replace(Y,"<$1></$2>");var m=(Z.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),n=bg[m]||bg._default,o=n[0],p=b.createElement("div"),q=bh.childNodes,r;b===c?bh.appendChild(p):U(b).appendChild(p),p.innerHTML=n[1]+l+n[2];while(o--)p=p.lastChild;if(!f.support.tbody){var s=$.test(l),t=m==="table"&&!s?p.firstChild&&p.firstChild.childNodes:n[1]==="<table>"&&!s?p.childNodes:[];for(i=t.length-1;i>=0;--i)f.nodeName(t[i],"tbody")&&!t[i].childNodes.length&&t[i].parentNode.removeChild(t[i])}!f.support.leadingWhitespace&&X.test(l)&&p.insertBefore(b.createTextNode(X.exec(l)[0]),p.firstChild),l=p.childNodes,p&&(p.parentNode.removeChild(p),q.length>0&&(r=q[q.length-1],r&&r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)))}var u;if(!f.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (u=l.length)=="number")for(i=0;i<u;i++)bn(l[i]);else bn(l);l.nodeType?j.push(l):j=f.merge(j,l)}if(d){g=function(a){return!a.type||be.test(a.type)};for(k=0;j[k];k++){h=j[k];if(e&&f.nodeName(h,"script")&&(!h.type||be.test(h.type)))e.push(h.parentNode?h.parentNode.removeChild(h):h);else{if(h.nodeType===1){var v=f.grep(h.getElementsByTagName("script"),g);j.splice.apply(j,[k+1,0].concat(v))}d.appendChild(h)}}}return j},cleanData:function(a){var b,c,d=f.cache,e=f.event.special,g=f.support.deleteExpando;for(var h=0,i;(i=a[h])!=null;h++){if(i.nodeName&&f.noData[i.nodeName.toLowerCase()])continue;c=i[f.expando];if(c){b=d[c];if(b&&b.events){for(var j in b.events)e[j]?f.event.remove(i,j):f.removeEvent(i,j,b.handle);b.handle&&(b.handle.elem=null)}g?delete i[f.expando]:i.removeAttribute&&i.removeAttribute(f.expando),delete d[c]}}}});var bp=/alpha\([^)]*\)/i,bq=/opacity=([^)]*)/,br=/([A-Z]|^ms)/g,bs=/^[\-+]?(?:\d*\.)?\d+$/i,bt=/^-?(?:\d*\.)?\d+(?!px)[^\d\s]+$/i,bu=/^([\-+])=([\-+.\de]+)/,bv=/^margin/,bw={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},bx=["Top","Right","Bottom","Left"],by,bz,bA;f.fn.css=function(a,c){return f.access(this,function(a,c,d){return d!==b?f.style(a,c,d):f.css(a,c)},a,c,arguments.length>1)},f.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=by(a,"opacity");return c===""?"1":c}return a.style.opacity}}},cssNumber:{fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":f.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,c,d,e){if(!!a&&a.nodeType!==3&&a.nodeType!==8&&!!a.style){var g,h,i=f.camelCase(c),j=a.style,k=f.cssHooks[i];c=f.cssProps[i]||i;if(d===b){if(k&&"get"in k&&(g=k.get(a,!1,e))!==b)return g;return j[c]}h=typeof d,h==="string"&&(g=bu.exec(d))&&(d=+(g[1]+1)*+g[2]+parseFloat(f.css(a,c)),h="number");if(d==null||h==="number"&&isNaN(d))return;h==="number"&&!f.cssNumber[i]&&(d+="px");if(!k||!("set"in k)||(d=k.set(a,d))!==b)try{j[c]=d}catch(l){}}},css:function(a,c,d){var e,g;c=f.camelCase(c),g=f.cssHooks[c],c=f.cssProps[c]||c,c==="cssFloat"&&(c="float");if(g&&"get"in g&&(e=g.get(a,!0,d))!==b)return e;if(by)return by(a,c)},swap:function(a,b,c){var d={},e,f;for(f in b)d[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.call(a);for(f in b)a.style[f]=d[f];return e}}),f.curCSS=f.css,c.defaultView&&c.defaultView.getComputedStyle&&(bz=function(a,b){var c,d,e,g,h=a.style;b=b.replace(br,"-$1").toLowerCase(),(d=a.ownerDocument.defaultView)&&(e=d.getComputedStyle(a,null))&&(c=e.getPropertyValue(b),c===""&&!f.contains(a.ownerDocument.documentElement,a)&&(c=f.style(a,b))),!f.support.pixelMargin&&e&&bv.test(b)&&bt.test(c)&&(g=h.width,h.width=c,c=e.width,h.width=g);return c}),c.documentElement.currentStyle&&(bA=function(a,b){var c,d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],g=a.style;f==null&&g&&(e=g[b])&&(f=e),bt.test(f)&&(c=g.left,d=a.runtimeStyle&&a.runtimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),g.left=b==="fontSize"?"1em":f,f=g.pixelLeft+"px",g.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d));return f===""?"auto":f}),by=bz||bA,f.each(["height","width"],function(a,b){f.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return a.offsetWidth!==0?bB(a,b,d):f.swap(a,bw,function(){return bB(a,b,d)})},set:function(a,b){return bs.test(b)?b+"px":b}}}),f.support.opacity||(f.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return bq.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"":b?"1":""},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=f.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+b*100+")":"",g=d&&d.filter||c.filter||"";c.zoom=1;if(b>=1&&f.trim(g.replace(bp,""))===""){c.removeAttribute("filter");if(d&&!d.filter)return}c.filter=bp.test(g)?g.replace(bp,e):g+" "+e}}),f(function(){f.support.reliableMarginRight||(f.cssHooks.marginRight={get:function(a,b){return f.swap(a,{display:"inline-block"},function(){return b?by(a,"margin-right"):a.style.marginRight})}})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetWidth,c=a.offsetHeight;return b===0&&c===0||!f.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&&a.style.display||f.css(a,"display"))==="none"},f.expr.filters.visible=function(a){return!f.expr.filters.hidden(a)}),f.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){f.cssHooks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof c=="string"?c.split(" "):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bx[d]+b]=e[d]||e[d-2]||e[0];return f}}});var bC=/%20/g,bD=/\[\]$/,bE=/\r?\n/g,bF=/#.*$/,bG=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,bH=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,bI=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,bJ=/^(?:GET|HEAD)$/,bK=/^\/\//,bL=/\?/,bM=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi,bN=/^(?:select|textarea)/i,bO=/\s+/,bP=/([?&])_=[^&]*/,bQ=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,bR=f.fn.load,bS={},bT={},bU,bV,bW=["*/"]+["*"];try{bU=e.href}catch(bX){bU=c.createElement("a"),bU.href="",bU=bU.href}bV=bQ.exec(bU.toLowerCase())||[],f.fn.extend({load:function(a,c,d){if(typeof a!="string"&&bR)return bR.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var g=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}var h="GET";c&&(f.isFunction(c)?(d=c,c=b):typeof c=="object"&&(c=f.param(c,f.ajaxSettings.traditional),h="POST"));var i=this;f.ajax({url:a,type:h,dataType:"html",data:c,complete:function(a,b,c){c=a.responseText,a.isResolved()&&(a.done(function(a){c=a}),i.html(g?f("<div>").append(c.replace(bM,"")).find(g):c)),d&&i.each(d,[c,b,a])}});return this},serialize:function(){return f.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?f.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||bN.test(this.nodeName)||bH.test(this.type))}).map(function(a,b){var c=f(this).val();return c==null?null:f.isArray(c)?f.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(bE,"\r\n")}}):{name:b.name,value:c.replace(bE,"\r\n")}}).get()}}),f.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){f.fn[b]=function(a){return this.on(b,a)}}),f.each(["get","post"],function(a,c){f[c]=function(a,d,e,g){f.isFunction(d)&&(g=g||e,e=d,d=b);return f.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:g})}}),f.extend({getScript:function(a,c){return f.get(a,b,c,"script")},getJSON:function(a,b,c){return f.get(a,b,c,"json")},ajaxSetup:function(a,b){b?b$(a,f.ajaxSettings):(b=a,a=f.ajaxSettings),b$(a,b);return a},ajaxSettings:{url:bU,isLocal:bI.test(bV[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":bW},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":a.String,"text html":!0,"text json":f.parseJSON,"text xml":f.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:bY(bS),ajaxTransport:bY(bT),ajax:function(a,c){function w(a,c,l,m){if(s!==2){s=2,q&&clearTimeout(q),p=b,n=m||"",v.readyState=a>0?4:0;var o,r,u,w=c,x=l?ca(d,v,l):b,y,z;if(a>=200&&a<300||a===304){if(d.ifModified){if(y=v.getResponseHeader("Last-Modified"))f.lastModified[k]=y;if(z=v.getResponseHeader("Etag"))f.etag[k]=z}if(a===304)w="notmodified",o=!0;else try{r=cb(d,x),w="success",o=!0}catch(A){w="parsererror",u=A}}else{u=w;if(!w||a)w="error",a<0&&(a=0)}v.status=a,v.statusText=""+(c||w),o?h.resolveWith(e,[r,w,v]):h.rejectWith(e,[v,w,u]),v.statusCode(j),j=b,t&&g.trigger("ajax"+(o?"Success":"Error"),[v,d,o?r:u]),i.fireWith(e,[v,w]),t&&(g.trigger("ajaxComplete",[v,d]),--f.active||f.event.trigger("ajaxStop"))}}typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var d=f.ajaxSetup({},c),e=d.context||d,g=e!==d&&(e.nodeType||e instanceof f)?f(e):f.event,h=f.Deferred(),i=f.Callbacks("once memory"),j=d.statusCode||{},k,l={},m={},n,o,p,q,r,s=0,t,u,v={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!s){var c=a.toLowerCase();a=m[c]=m[c]||a,l[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return s===2?n:null},getResponseHeader:function(a){var c;if(s===2){if(!o){o={};while(c=bG.exec(n))o[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=o[a.toLowerCase()]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){s||(d.mimeType=a);return this},abort:function(a){a=a||"abort",p&&p.abort(a),w(0,a);return this}};h.promise(v),v.success=v.done,v.error=v.fail,v.complete=i.add,v.statusCode=function(a){if(a){var b;if(s<2)for(b in a)j[b]=[j[b],a[b]];else b=a[v.status],v.then(b,b)}return this},d.url=((a||d.url)+"").replace(bF,"").replace(bK,bV[1]+"//"),d.dataTypes=f.trim(d.dataType||"*").toLowerCase().split(bO),d.crossDomain==null&&(r=bQ.exec(d.url.toLowerCase()),d.crossDomain=!(!r||r[1]==bV[1]&&r[2]==bV[2]&&(r[3]||(r[1]==="http:"?80:443))==(bV[3]||(bV[1]==="http:"?80:443)))),d.data&&d.processData&&typeof d.data!="string"&&(d.data=f.param(d.data,d.traditional)),bZ(bS,d,c,v);if(s===2)return!1;t=d.global,d.type=d.type.toUpperCase(),d.hasContent=!bJ.test(d.type),t&&f.active++===0&&f.event.trigger("ajaxStart");if(!d.hasContent){d.data&&(d.url+=(bL.test(d.url)?"&":"?")+d.data,delete d.data),k=d.url;if(d.cache===!1){var x=f.now(),y=d.url.replace(bP,"$1_="+x);d.url=y+(y===d.url?(bL.test(d.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(d.data&&d.hasContent&&d.contentType!==!1||c.contentType)&&v.setRequestHeader("Content-Type",d.contentType),d.ifModified&&(k=k||d.url,f.lastModified[k]&&v.setRequestHeader("If-Modified-Since",f.lastModified[k]),f.etag[k]&&v.setRequestHeader("If-None-Match",f.etag[k])),v.setRequestHeader("Accept",d.dataTypes[0]&&d.accepts[d.dataTypes[0]]?d.accepts[d.dataTypes[0]]+(d.dataTypes[0]!=="*"?", "+bW+"; q=0.01":""):d.accepts["*"]);for(u in d.headers)v.setRequestHeader(u,d.headers[u]);if(d.beforeSend&&(d.beforeSend.call(e,v,d)===!1||s===2)){v.abort();return!1}for(u in{success:1,error:1,complete:1})v[u](d[u]);p=bZ(bT,d,c,v);if(!p)w(-1,"No Transport");else{v.readyState=1,t&&g.trigger("ajaxSend",[v,d]),d.async&&d.timeout>0&&(q=setTimeout(function(){v.abort("timeout")},d.timeout));try{s=1,p.send(l,w)}catch(z){if(s<2)w(-1,z);else throw z}}return v},param:function(a,c){var d=[],e=function(a,b){b=f.isFunction(b)?b():b,d[d.length]=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent(b)};c===b&&(c=f.ajaxSettings.traditional);if(f.isArray(a)||a.jquery&&!f.isPlainObject(a))f.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var g in a)b_(g,a[g],c,e);return d.join("&").replace(bC,"+")}}),f.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var cc=f.now(),cd=/(\=)\?(&|$)|\?\?/i;f.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return f.expando+"_"+cc++}}),f.ajaxPrefilter("json jsonp",function(b,c,d){var e=typeof b.data=="string"&&/^application\/x\-www\-form\-urlencoded/.test(b.contentType);if(b.dataTypes[0]==="jsonp"||b.jsonp!==!1&&(cd.test(b.url)||e&&cd.test(b.data))){var g,h=b.jsonpCallback=f.isFunction(b.jsonpCallback)?b.jsonpCallback():b.jsonpCallback,i=a[h],j=b.url,k=b.data,l="$1"+h+"$2";b.jsonp!==!1&&(j=j.replace(cd,l),b.url===j&&(e&&(k=k.replace(cd,l)),b.data===k&&(j+=(/\?/.test(j)?"&":"?")+b.jsonp+"="+h))),b.url=j,b.data=k,a[h]=function(a){g=[a]},d.always(function(){a[h]=i,g&&f.isFunction(i)&&a[h](g[0])}),b.converters["script json"]=function(){g||f.error(h+" was not called");return g[0]},b.dataTypes[0]="json";return"script"}}),f.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(a){f.globalEval(a);return a}}}),f.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type="GET",a.global=!1)}),f.ajaxTransport("script",function(a){if(a.crossDomain){var d,e=c.head||c.getElementsByTagName("head")[0]||c.documentElement;return{send:function(f,g){d=c.createElement("script"),d.async="async",a.scriptCharset&&(d.charset=a.scriptCharset),d.src=a.url,d.onload=d.onreadystatechange=function(a,c){if(c||!d.readyState||/loaded|complete/.test(d.readyState))d.onload=d.onreadystatechange=null,e&&d.parentNode&&e.removeChild(d),d=b,c||g(200,"success")},e.insertBefore(d,e.firstChild)},abort:function(){d&&d.onload(0,1)}}}});var ce=a.ActiveXObject?function(){for(var a in cg)cg[a](0,1)}:!1,cf=0,cg;f.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&ch()||ci()}:ch,function(a){f.extend(f.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in a})}(f.ajaxSettings.xhr()),f.support.ajax&&f.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||f.support.cors){var d;return{send:function(e,g){var h=c.xhr(),i,j;c.username?h.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):h.open(c.type,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(j in c.xhrFields)h[j]=c.xhrFields[j];c.mimeType&&h.overrideMimeType&&h.overrideMimeType(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(j in e)h.setRequestHeader(j,e[j])}catch(k){}h.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var j,k,l,m,n;try{if(d&&(e||h.readyState===4)){d=b,i&&(h.onreadystatechange=f.noop,ce&&delete cg[i]);if(e)h.readyState!==4&&h.abort();else{j=h.status,l=h.getAllResponseHeaders(),m={},n=h.responseXML,n&&n.documentElement&&(m.xml=n);try{m.text=h.responseText}catch(a){}try{k=h.statusText}catch(o){k=""}!j&&c.isLocal&&!c.crossDomain?j=m.text?200:404:j===1223&&(j=204)}}}catch(p){e||g(-1,p)}m&&g(j,k,m,l)},!c.async||h.readyState===4?d():(i=++cf,ce&&(cg||(cg={},f(a).unload(ce)),cg[i]=d),h.onreadystatechange=d)},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var cj={},ck,cl,cm=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)([a-z%]*)$/i,co,cp=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],cq;f.fn.extend({show:function(a,b,c){var d,e;if(a||a===0)return this.animate(ct("show",3),a,b,c);for(var g=0,h=this.length;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=d.style.display,!f._data(d,"olddisplay")&&e==="none"&&(e=d.style.display=""),(e===""&&f.css(d,"display")==="none"||!f.contains(d.ownerDocument.documentElement,d))&&f._data(d,"olddisplay",cu(d.nodeName)));for(g=0;g<h;g++){d=this[g];if(d.style){e=d.style.display;if(e===""||e==="none")d.style.display=f._data(d,"olddisplay")||""}}return this},hide:function(a,b,c){if(a||a===0)return this.animate(ct("hide",3),a,b,c);var d,e,g=0,h=this.length;for(;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=f.css(d,"display"),e!=="none"&&!f._data(d,"olddisplay")&&f._data(d,"olddisplay",e));for(g=0;g<h;g++)this[g].style&&(this[g].style.display="none");return this},_toggle:f.fn.toggle,toggle:function(a,b,c){var d=typeof a=="boolean";f.isFunction(a)&&f.isFunction(b)?this._toggle.apply(this,arguments):a==null||d?this.each(function(){var b=d?a:f(this).is(":hidden");f(this)[b?"show":"hide"]()}):this.animate(ct("toggle",3),a,b,c);return this},fadeTo:function(a,b,c,d){return this.filter(":hidden").css("opacity",0).show().end().animate({opacity:b},a,c,d)},animate:function(a,b,c,d){function g(){e.queue===!1&&f._mark(this);var b=f.extend({},e),c=this.nodeType===1,d=c&&f(this).is(":hidden"),g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q;b.animatedProperties={};for(i in a){g=f.camelCase(i),i!==g&&(a[g]=a[i],delete a[i]);if((k=f.cssHooks[g])&&"expand"in k){l=k.expand(a[g]),delete a[g];for(i in l)i in a||(a[i]=l[i])}}for(g in a){h=a[g],f.isArray(h)?(b.animatedProperties[g]=h[1],h=a[g]=h[0]):b.animatedProperties[g]=b.specialEasing&&b.specialEasing[g]||b.easing||"swing";if(h==="hide"&&d||h==="show"&&!d)return b.complete.call(this);c&&(g==="height"||g==="width")&&(b.overflow=[this.style.overflow,this.style.overflowX,this.style.overflowY],f.css(this,"display")==="inline"&&f.css(this,"float")==="none"&&(!f.support.inlineBlockNeedsLayout||cu(this.nodeName)==="inline"?this.style.display="inline-block":this.style.zoom=1))}b.overflow!=null&&(this.style.overflow="hidden");for(i in a)j=new f.fx(this,b,i),h=a[i],cm.test(h)?(q=f._data(this,"toggle"+i)||(h==="toggle"?d?"show":"hide":0),q?(f._data(this,"toggle"+i,q==="show"?"hide":"show"),j[q]()):j[h]()):(m=cn.exec(h),n=j.cur(),m?(o=parseFloat(m[2]),p=m[3]||(f.cssNumber[i]?"":"px"),p!=="px"&&(f.style(this,i,(o||1)+p),n=(o||1)/j.cur()*n,f.style(this,i,n+p)),m[1]&&(o=(m[1]==="-="?-1:1)*o+n),j.custom(n,o,p)):j.custom(n,h,""));return!0}var e=f.speed(b,c,d);if(f.isEmptyObject(a))return this.each(e.complete,[!1]);a=f.extend({},a);return e.queue===!1?this.each(g):this.queue(e.queue,g)},stop:function(a,c,d){typeof a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!==!1&&this.queue(a||"fx",[]);return this.each(function(){function h(a,b,c){var e=b[c];f.removeData(a,c,!0),e.stop(d)}var b,c=!1,e=f.timers,g=f._data(this);d||f._unmark(!0,this);if(a==null)for(b in g)g[b]&&g[b].stop&&b.indexOf(".run")===b.length-4&&h(this,g,b);else g[b=a+".run"]&&g[b].stop&&h(this,g,b);for(b=e.length;b--;)e[b].elem===this&&(a==null||e[b].queue===a)&&(d?e[b](!0):e[b].saveState(),c=!0,e.splice(b,1));(!d||!c)&&f.dequeue(this,a)})}}),f.each({slideDown:ct("show",1),slideUp:ct("hide",1),slideToggle:ct("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{opacity:"toggle"}},function(a,b){f.fn[a]=function(a,c,d){return this.animate(b,a,c,d)}}),f.extend({speed:function(a,b,c){var d=a&&typeof a=="object"?f.extend({},a):{complete:c||!c&&b||f.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:c&&b||b&&!f.isFunction(b)&&b};d.duration=f.fx.off?0:typeof d.duration=="number"?d.duration:d.duration in f.fx.speeds?f.fx.speeds[d.duration]:f.fx.speeds._default;if(d.queue==null||d.queue===!0)d.queue="fx";d.old=d.complete,d.complete=function(a){f.isFunction(d.old)&&d.old.call(this),d.queue?f.dequeue(this,d.queue):a!==!1&&f._unmark(this)};return d},easing:{linear:function(a){return a},swing:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5}},timers:[],fx:function(a,b,c){this.options=b,this.elem=a,this.prop=c,b.orig=b.orig||{}}}),f.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(f.fx.step[this.prop]||f.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a,b=f.css(this.elem,this.prop);return isNaN(a=parseFloat(b))?!b||b==="auto"?0:b:a},custom:function(a,c,d){function h(a){return e.step(a)}var e=this,g=f.fx;this.startTime=cq||cr(),this.end=c,this.now=this.start=a,this.pos=this.state=0,this.unit=d||this.unit||(f.cssNumber[this.prop]?"":"px"),h.queue=this.options.queue,h.elem=this.elem,h.saveState=function(){f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop)===b&&(e.options.hide?f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.start):e.options.show&&f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.end))},h()&&f.timers.push(h)&&!co&&(co=setInterval(g.tick,g.interval))},show:function(){var a=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop);this.options.orig[this.prop]=a||f.style(this.elem,this.prop),this.options.show=!0,a!==b?this.custom(this.cur(),a):this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur()),f(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop)||f.style(this.elem,this.prop),this.options.hide=!0,this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b,c,d,e=cq||cr(),g=!0,h=this.elem,i=this.options;if(a||e>=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(b in i.animatedProperties)i.animatedProperties[b]!==!0&&(g=!1);if(g){i.overflow!=null&&!f.support.shrinkWrapBlocks&&f.each(["","X","Y"],function(a,b){h.style["overflow"+b]=i.overflow[a]}),i.hide&&f(h).hide();if(i.hide||i.show)for(b in i.animatedProperties)f.style(h,b,i.orig[b]),f.removeData(h,"fxshow"+b,!0),f.removeData(h,"toggle"+b,!0);d=i.complete,d&&(i.complete=!1,d.call(h))}return!1}i.duration==Infinity?this.now=e:(c=e-this.startTime,this.state=c/i.duration,this.pos=f.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,c,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update();return!0}},f.extend(f.fx,{tick:function(){var a,b=f.timers,c=0;for(;c<b.length;c++)a=b[c],!a()&&b[c]===a&&b.splice(c--,1);b.length||f.fx.stop()},interval:13,stop:function(){clearInterval(co),co=null},speeds:{slow:600,fast:200,_default:400},step:{opacity:function(a){f.style(a.elem,"opacity",a.now)},_default:function(a){a.elem.style&&a.elem.style[a.prop]!=null?a.elem.style[a.prop]=a.now+a.unit:a.elem[a.prop]=a.now}}}),f.each(cp.concat.apply([],cp),function(a,b){b.indexOf("margin")&&(f.fx.step[b]=function(a){f.style(a.elem,b,Math.max(0,a.now)+a.unit)})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.animated=function(a){return f.grep(f.timers,function(b){return a===b.elem}).length});var cv,cw=/^t(?:able|d|h)$/i,cx=/^(?:body|html)$/i;"getBoundingClientRect"in c.documentElement?cv=function(a,b,c,d){try{d=a.getBoundingClientRect()}catch(e){}if(!d||!f.contains(c,a))return d?{top:d.top,left:d.left}:{top:0,left:0};var g=b.body,h=cy(b),i=c.clientTop||g.clientTop||0,j=c.clientLeft||g.clientLeft||0,k=h.pageYOffset||f.support.boxModel&&c.scrollTop||g.scrollTop,l=h.pageXOffset||f.support.boxModel&&c.scrollLeft||g.scrollLeft,m=d.top+k-i,n=d.left+l-j;return{top:m,left:n}}:cv=function(a,b,c){var d,e=a.offsetParent,g=a,h=b.body,i=b.defaultView,j=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k=a.offsetTop,l=a.offsetLeft;while((a=a.parentNode)&&a!==h&&a!==c){if(f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed")break;d=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k-=a.scrollTop,l-=a.scrollLeft,a===e&&(k+=a.offsetTop,l+=a.offsetLeft,f.support.doesNotAddBorder&&(!f.support.doesAddBorderForTableAndCells||!cw.test(a.nodeName))&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),g=e,e=a.offsetParent),f.support.subtractsBorderForOverflowNotVisible&&d.overflow!=="visible"&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),j=d}if(j.position==="relative"||j.position==="static")k+=h.offsetTop,l+=h.offsetLeft;f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed"&&(k+=Math.max(c.scrollTop,h.scrollTop),l+=Math.max(c.scrollLeft,h.scrollLeft));return{top:k,left:l}},f.fn.offset=function(a){if(arguments.length)return a===b?this:this.each(function(b){f.offset.setOffset(this,a,b)});var c=this[0],d=c&&c.ownerDocument;if(!d)return null;if(c===d.body)return f.offset.bodyOffset(c);return cv(c,d,d.documentElement)},f.offset={bodyOffset:function(a){var b=a.offsetTop,c=a.offsetLeft;f.support.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(b+=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c+=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0);return{top:b,left:c}},setOffset:function(a,b,c){var d=f.css(a,"position");d==="static"&&(a.style.position="relative");var e=f(a),g=e.offset(),h=f.css(a,"top"),i=f.css(a,"left"),j=(d==="absolute"||d==="fixed")&&f.inArray("auto",[h,i])>-1,k={},l={},m,n;j?(l=e.position(),m=l.top,n=l.left):(m=parseFloat(h)||0,n=parseFloat(i)||0),f.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,g)),b.top!=null&&(k.top=b.top-g.top+m),b.left!=null&&(k.left=b.left-g.left+n),"using"in b?b.using.call(a,k):e.css(k)}},f.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=cx.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();c.top-=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c.left-=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0,d.top+=parseFloat(f.css(b[0],"borderTopWidth"))||0,d.left+=parseFloat(f.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:c.top-d.top,left:c.left-d.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var a=this.offsetParent||c.body;while(a&&!cx.test(a.nodeName)&&f.css(a,"position")==="static")a=a.offsetParent;return a})}}),f.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(a,c){var d=/Y/.test(c);f.fn[a]=function(e){return f.access(this,function(a,e,g){var h=cy(a);if(g===b)return h?c in h?h[c]:f.support.boxModel&&h.document.documentElement[e]||h.document.body[e]:a[e];h?h.scrollTo(d?f(h).scrollLeft():g,d?g:f(h).scrollTop()):a[e]=g},a,e,arguments.length,null)}}),f.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,c){var d="client"+a,e="scroll"+a,g="offset"+a;f.fn["inner"+a]=function(){var a=this[0];return a?a.style?parseFloat(f.css(a,c,"padding")):this[c]():null},f.fn["outer"+a]=function(a){var b=this[0];return b?b.style?parseFloat(f.css(b,c,a?"margin":"border")):this[c]():null},f.fn[c]=function(a){return f.access(this,function(a,c,h){var i,j,k,l;if(f.isWindow(a)){i=a.document,j=i.documentElement[d];return f.support.boxModel&&j||i.body&&i.body[d]||j}if(a.nodeType===9){i=a.documentElement;if(i[d]>=i[e])return i[d];return Math.max(a.body[e],i[e],a.body[g],i[g])}if(h===b){k=f.css(a,c),l=parseFloat(k);return f.isNumeric(l)?l:k}f(a).css(c,h)},c,a,arguments.length,null)}}),a.jQuery=a.$=f,typeof define=="function"&&define.amd&&define.amd.jQuery&&define("jquery",[],function(){return f})})(window);
12 01_polling/public/stylesheets/style.css
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+body {
+ font: 14px "Lucida Grande", Helvetica, Arial, sans-serif;
+}
+
+a {
+ color: #00B7FF;
+}
+
+.status {
+ font-style: italic;
+ font-size: 13px;
+}
19 01_polling/todo.js
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika POLLING.
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/**
+ * Vytvorí objekt s todočkom. Todočku sa automaticky vygeneruje ID a dátum vytvorenia.
+ *
+ * @constructor
+ * @param {string} text Text nového todočka
+ */
+var Todo = function (text) {
+ this['date'] = Date.now();
+ this['id'] = this['date'].toString() + Math.floor(Math.random()*1000);
+ this['text'] = text;
+ return this;
+};
+
+module.exports = Todo;
43 01_polling/todos.js
View
@@ -0,0 +1,43 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika POLLING.
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti
+var Todo = require('./todo');
+
+/**
+ * Velmi zjednodušený (a neefektívny!) objekt pre uchovávanie todočiek.
+ * V skutočnej aplikácii by bola použitá databáza.
+ *
+ * @constructor
+ */
+var Todos = function () {
+ this.todos = [];
+};
+
+/**
+ * Pridá nové todo do databázy
+ *
+ * @param {string} text Text nového todočka
+ */
+Todos.prototype.add = function (text) {
+ var todo = new Todo(text);
+ this.todos.push(todo);
+ return todo;
+};
+
+/**
+ * Vrati pole todočiek vytvorených v zadanom časovom intervale
+ *
+ * @param {number} since Timestamp od ktorého majú byť získavané správy (v sekundách)
+ * @param {number} to Timestamp do ktoreho majú byť získavané správy (v sekundách)
+ * @return {Array.<Object.<number, string, string>>} Pole objektov s todočkami.
+ */
+Todos.prototype.getSince = function (since, to) {
+ return this.todos.filter(function (todo) {
+ return todo['date'] > since && todo['date'] <= to;
+ });
+};
+
+module.exports = Todos;
42 01_polling/views/index.ejs
View
@@ -0,0 +1,42 @@
+<!--
+ Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING.
+
+ Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+
+ Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+
+ Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+
+ @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+-->
+
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+ <head>
+ <meta charset="utf-8">
+ <title><%= title %></title>
+
+ <script src="javascripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
+ <script src="javascripts/app.js" type="text/javascript"></script>
+
+ <link href="stylesheets/style.css" rel="stylesheet" type="text/stylesheet" />
+ </head>
+
+ <body>
+ <h1><%= title %></h1>
+
+ <h2>Zoznam úloh</h2>
+ <ul id="todos"></ul>
+ <p id="status_update" class="status"></p>
+
+ <h2>Pridať novú úlohu</h2>
+ <form id="new_todo">
+ <input type="text" id="todo_text" />
+ <input type="submit" value="Pridať" />
+ </form>
+ <p id="status_new" class="status"></p>
+ </body>
+</html>
98 02_polling_with_piggybacking/app.js
View
@@ -0,0 +1,98 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING WITH PIGGYBACKING.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti (moduly)
+
+var express = require('express');
+var app = module.exports = express.createServer();
+var Todos = require('./todos');
+
+// Vytvorenie objektu so zoznamom úloh a pridanie 2 ukážkových úloh
+
+var todos = new Todos();
+todos.add('Nakúpiť mlieko');
+todos.add('Dopísať bakalárku');
+
+// Nastavenia
+
+// Funkcia pre vlastný formátu času v logoch
+express.logger.format('date', function () {
+ var date = new Date();
+ return date.getHours() + ':' + date.getMinutes() + ':' + date.getSeconds();
+});
+
+app.configure(function(){
+ app.set('views', __dirname + '/views');
+ app.set('view engine', 'ejs');
+ app.set('view options', { 'layout': false });
+ app.use(express.bodyParser());
+ app.use(express.methodOverride());
+ app.use(express.logger({ 'format': ':date :method :url' }));
+ app.use(app.router);
+ app.use(express.static(__dirname + '/public'));
+ app.use(express.errorHandler({ dumpExceptions: true, showStack: true }));
+});
+
+// Routy
+
+/**
+ * GET /
+ * Pošle vyrenderovaný index ako odpoveď.
+ */
+app.get('/', function (req, res) {
+ res.header('Cache-Control', 'no-cache');
+ res.render('index.ejs', { 'title': 'Poolling with piggybacking demo - Jednoduchý TODO list' });
+});
+
+/**
+ * POST /todo (param = text, since)
+ * Uloži nové todočko do zoznamu.
+ * Oproti tradičnému pollingu zároveň odpovedá zoznamom zmien od zvoleného času.
+ */
+app.post('/todo', function (req, res) {
+ var todo_text = req.body['text'];
+ if (!todo_text || todo_text.trim().length === 0) {
+ return res.send('Text úlohy musí byť zadaný.', 400);
+ }
+ todos.add(todo_text);
+
+ var now = Date.now();
+ var since = Number(req.body['since']) || 0;
+
+ res.send({
+ todos: todos.getSince(since, now),
+ since: now
+ });
+});
+
+/**
+ * GET /todos (param = since)
+ * Odpovie zoznamom zmien od zvoleného času.
+ */
+app.get('/todos', function (req, res) {
+ var now = Date.now()
+ var since = Number(req.query['since']) || 0;
+
+ res.send({
+ todos: todos.getSince(since, now),
+ since: now
+ });
+});
+
+// Listen
+
+app.listen(3000, function(){
+ console.log("Express server is listening on: " + app.address().address + ":" + app.address().port);
+});
15 02_polling_with_piggybacking/package.json
View
@@ -0,0 +1,15 @@
+{
+ "name": "polling-with-piggybacking-demo",
+ "description": "Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným v názve aplikácie.",
+ "version": "0.0.1",
+ "author": "Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>",
+ "private": true,
+ "main": "app",
+ "dependencies": {
+ "express": "2.5.8",
+ "ejs": "0.7.1"
+ },
+ "engine": {
+ "node": ">= 0.4.x"
+ }
+}
94 02_polling_with_piggybacking/public/javascripts/app.js
View
@@ -0,0 +1,94 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING WITH PIGGYBACKING.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/** @type {number} since Timestamp poslednej zmeny (v ms) */
+var since = 0;
+/** @type {number} period Interval v ktorom sa budú zistovať zmeny (v ms) */
+var period = 10 * 1000;
+/** @type {number} check_timeout_ID ID práve bežiaceho timeoutu */
+var check_timeout_ID;
+
+/**
+ * Funkcia, ktorá získa nové dáta zo serveru a spracuje ich.
+ */
+function checkForChanges() {
+ $.ajax({
+ type: 'GET',
+ url: 'todos',
+ data: { 'since': since }
+ }).done(function (data) {
+ since = data['since'];
+
+ data.todos.forEach(function (todo) {
+ $('<li>').text(todo['text']).appendTo('#todos');
+ });
+ $('#status_update').text('Posledná aktualizácia: ' + new Date(data['since']));
+
+ check_timeout_ID = setTimeout(checkForChanges, period);
+ }).fail(function () {
+ $('#status_update').text('Nastala chyba pri získavaní poznámok zo serveru, skúšam znova');
+
+ check_timeout_ID = setTimeout(checkForChanges, period);
+ });
+}
+
+$(function () {
+ $('#todo_text').focus();
+
+ /**
+ * Akcia pre odoslanie formuláru.
+ * Skontroluje sa, či je textové pole vyplnené a ak áno pošle sa ajax požiadavka na server.
+ * Keďže sa jedná o polling s piggybackingom je súčasťou POST požiadavky
+ * parameter since a zároveň sú spracované prijaté data.
+ */
+ $('#new_todo').submit(function () {
+ var todo_text = $('#todo_text').val().trim();
+
+ if (todo_text.length === 0 ) {
+ alert("Zadaj novú úlohu.");
+ return false;
+ }
+
+ clearTimeout(check_timeout_ID); // Zruší časovač
+
+ $.ajax({
+ type: 'POST',
+ url: 'todo',
+ data: { 'text': todo_text, 'since': since },
+ }).done(function (data) {
+ // Text input
+ $('#todo_text').val('');
+ $('#status_new').text('Úloha bola úspešne uložená na serveri.').show().delay(2000).fadeOut();
+
+ // Spracuje prijaté todočka
+ since = data['since'];
+
+ data.todos.forEach(function (todo) {
+ $('<li>').text(todo['text']).appendTo('#todos');
+ });
+
+ $('#status_update').text('Posledná aktualizácia: ' + new Date(data['since']));
+ check_timeout_ID = setTimeout(checkForChanges, period);
+ }).fail(function (xhr, errorType, statusText) {
+ $('#status_new').text('Úlohu sa nepodarilo odoslať na server, skús znova... (' + statusText + ': ' + xhr.responseText + ')').show().delay(5000).fadeOut();
+ check_timeout_ID = setTimeout(checkForChanges, period);
+ });
+
+ return false;
+ });
+
+ // Zavolá funkciu pre zistenie zmien - získanie prvotných dát.
+ checkForChanges();
+});
4 02_polling_with_piggybacking/public/javascripts/jquery.min.js
View
@@ -0,0 +1,4 @@
+/*! jQuery v1.7.2 jquery.com | jquery.org/license */


+.clean(arguments);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)});if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,f.clean(arguments));return a}},remove:function(a,b){for(var c=0,d;(d=this[c])!=null;c++)if(!a||f.filter(a,[d]).length)!b&&d.nodeType===1&&(f.cleanData(d.getElementsByTagName("*")),f.cleanData([d])),d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d);return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++){b.nodeType===1&&f.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));while(b.firstChild)b.removeChild(b.firstChild)}return this},clone:function(a,b){a=a==null?!1:a,b=b==null?a:b;return this.map(function(){return f.clone(this,a,b)})},html:function(a){return f.access(this,function(a){var c=this[0]||{},d=0,e=this.length;if(a===b)return c.nodeType===1?c.innerHTML.replace(W,""):null;if(typeof a=="string"&&!ba.test(a)&&(f.support.leadingWhitespace||!X.test(a))&&!bg[(Z.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(Y,"<$1></$2>");try{for(;d<e;d++)c=this[d]||{},c.nodeType===1&&(f.cleanData(c.getElementsByTagName("*")),c.innerHTML=a);c=0}catch(g){}}c&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(a){if(this[0]&&this[0].parentNode){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){var c=f(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))});typeof a!="string"&&(a=f(a).detach());return this.each(function(){var b=this.nextSibling,c=this.parentNode;f(this).remove(),b?f(b).before(a):f(c).append(a)})}return this.length?this.pushStack(f(f.isFunction(a)?a():a),"replaceWith",a):this},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){var e,g,h,i,j=a[0],k=[];if(!f.support.checkClone&&arguments.length===3&&typeof j=="string"&&bd.test(j))return this.each(function(){f(this).domManip(a,c,d,!0)});if(f.isFunction(j))return this.each(function(e){var g=f(this);a[0]=j.call(this,e,c?g.html():b),g.domManip(a,c,d)});if(this[0]){i=j&&j.parentNode,f.support.parentNode&&i&&i.nodeType===11&&i.childNodes.length===this.length?e={fragment:i}:e=f.buildFragment(a,this,k),h=e.fragment,h.childNodes.length===1?g=h=h.firstChild:g=h.firstChild;if(g){c=c&&f.nodeName(g,"tr");for(var l=0,m=this.length,n=m-1;l<m;l++)d.call(c?bi(this[l],g):this[l],e.cacheable||m>1&&l<n?f.clone(h,!0,!0):h)}k.length&&f.each(k,function(a,b){b.src?f.ajax({type:"GET",global:!1,url:b.src,async:!1,dataType:"script"}):f.globalEval((b.text||b.textContent||b.innerHTML||"").replace(bf,"/*$0*/")),b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)})}return this}}),f.buildFragment=function(a,b,d){var e,g,h,i,j=a[0];b&&b[0]&&(i=b[0].ownerDocument||b[0]),i.createDocumentFragment||(i=c),a.length===1&&typeof j=="string"&&j.length<512&&i===c&&j.charAt(0)==="<"&&!bb.test(j)&&(f.support.checkClone||!bd.test(j))&&(f.support.html5Clone||!bc.test(j))&&(g=!0,h=f.fragments[j],h&&h!==1&&(e=h)),e||(e=i.createDocumentFragment(),f.clean(a,i,e,d)),g&&(f.fragments[j]=h?e:1);return{fragment:e,cacheable:g}},f.fragments={},f.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){f.fn[a]=function(c){var d=[],e=f(c),g=this.length===1&&this[0].parentNode;if(g&&g.nodeType===11&&g.childNodes.length===1&&e.length===1){e[b](this[0]);return this}for(var h=0,i=e.length;h<i;h++){var j=(h>0?this.clone(!0):this).get();f(e[h])[b](j),d=d.concat(j)}return this.pushStack(d,a,e.selector)}}),f.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,g,h=f.support.html5Clone||f.isXMLDoc(a)||!bc.test("<"+a.nodeName+">")?a.cloneNode(!0):bo(a);if((!f.support.noCloneEvent||!f.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||a.nodeType===11)&&!f.isXMLDoc(a)){bk(a,h),d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)e[g]&&bk(d[g],e[g])}if(b){bj(a,h);if(c){d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)bj(d[g],e[g])}}d=e=null;return h},clean:function(a,b,d,e){var g,h,i,j=[];b=b||c,typeof b.createElement=="undefined"&&(b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||c);for(var k=0,l;(l=a[k])!=null;k++){typeof l=="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof l=="string")if(!_.test(l))l=b.createTextNode(l);else{l=l.replace(Y,"<$1></$2>");var m=(Z.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),n=bg[m]||bg._default,o=n[0],p=b.createElement("div"),q=bh.childNodes,r;b===c?bh.appendChild(p):U(b).appendChild(p),p.innerHTML=n[1]+l+n[2];while(o--)p=p.lastChild;if(!f.support.tbody){var s=$.test(l),t=m==="table"&&!s?p.firstChild&&p.firstChild.childNodes:n[1]==="<table>"&&!s?p.childNodes:[];for(i=t.length-1;i>=0;--i)f.nodeName(t[i],"tbody")&&!t[i].childNodes.length&&t[i].parentNode.removeChild(t[i])}!f.support.leadingWhitespace&&X.test(l)&&p.insertBefore(b.createTextNode(X.exec(l)[0]),p.firstChild),l=p.childNodes,p&&(p.parentNode.removeChild(p),q.length>0&&(r=q[q.length-1],r&&r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)))}var u;if(!f.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (u=l.length)=="number")for(i=0;i<u;i++)bn(l[i]);else bn(l);l.nodeType?j.push(l):j=f.merge(j,l)}if(d){g=function(a){return!a.type||be.test(a.type)};for(k=0;j[k];k++){h=j[k];if(e&&f.nodeName(h,"script")&&(!h.type||be.test(h.type)))e.push(h.parentNode?h.parentNode.removeChild(h):h);else{if(h.nodeType===1){var v=f.grep(h.getElementsByTagName("script"),g);j.splice.apply(j,[k+1,0].concat(v))}d.appendChild(h)}}}return j},cleanData:function(a){var b,c,d=f.cache,e=f.event.special,g=f.support.deleteExpando;for(var h=0,i;(i=a[h])!=null;h++){if(i.nodeName&&f.noData[i.nodeName.toLowerCase()])continue;c=i[f.expando];if(c){b=d[c];if(b&&b.events){for(var j in b.events)e[j]?f.event.remove(i,j):f.removeEvent(i,j,b.handle);b.handle&&(b.handle.elem=null)}g?delete i[f.expando]:i.removeAttribute&&i.removeAttribute(f.expando),delete d[c]}}}});var bp=/alpha\([^)]*\)/i,bq=/opacity=([^)]*)/,br=/([A-Z]|^ms)/g,bs=/^[\-+]?(?:\d*\.)?\d+$/i,bt=/^-?(?:\d*\.)?\d+(?!px)[^\d\s]+$/i,bu=/^([\-+])=([\-+.\de]+)/,bv=/^margin/,bw={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},bx=["Top","Right","Bottom","Left"],by,bz,bA;f.fn.css=function(a,c){return f.access(this,function(a,c,d){return d!==b?f.style(a,c,d):f.css(a,c)},a,c,arguments.length>1)},f.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=by(a,"opacity");return c===""?"1":c}return a.style.opacity}}},cssNumber:{fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":f.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,c,d,e){if(!!a&&a.nodeType!==3&&a.nodeType!==8&&!!a.style){var g,h,i=f.camelCase(c),j=a.style,k=f.cssHooks[i];c=f.cssProps[i]||i;if(d===b){if(k&&"get"in k&&(g=k.get(a,!1,e))!==b)return g;return j[c]}h=typeof d,h==="string"&&(g=bu.exec(d))&&(d=+(g[1]+1)*+g[2]+parseFloat(f.css(a,c)),h="number");if(d==null||h==="number"&&isNaN(d))return;h==="number"&&!f.cssNumber[i]&&(d+="px");if(!k||!("set"in k)||(d=k.set(a,d))!==b)try{j[c]=d}catch(l){}}},css:function(a,c,d){var e,g;c=f.camelCase(c),g=f.cssHooks[c],c=f.cssProps[c]||c,c==="cssFloat"&&(c="float");if(g&&"get"in g&&(e=g.get(a,!0,d))!==b)return e;if(by)return by(a,c)},swap:function(a,b,c){var d={},e,f;for(f in b)d[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.call(a);for(f in b)a.style[f]=d[f];return e}}),f.curCSS=f.css,c.defaultView&&c.defaultView.getComputedStyle&&(bz=function(a,b){var c,d,e,g,h=a.style;b=b.replace(br,"-$1").toLowerCase(),(d=a.ownerDocument.defaultView)&&(e=d.getComputedStyle(a,null))&&(c=e.getPropertyValue(b),c===""&&!f.contains(a.ownerDocument.documentElement,a)&&(c=f.style(a,b))),!f.support.pixelMargin&&e&&bv.test(b)&&bt.test(c)&&(g=h.width,h.width=c,c=e.width,h.width=g);return c}),c.documentElement.currentStyle&&(bA=function(a,b){var c,d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],g=a.style;f==null&&g&&(e=g[b])&&(f=e),bt.test(f)&&(c=g.left,d=a.runtimeStyle&&a.runtimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),g.left=b==="fontSize"?"1em":f,f=g.pixelLeft+"px",g.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d));return f===""?"auto":f}),by=bz||bA,f.each(["height","width"],function(a,b){f.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return a.offsetWidth!==0?bB(a,b,d):f.swap(a,bw,function(){return bB(a,b,d)})},set:function(a,b){return bs.test(b)?b+"px":b}}}),f.support.opacity||(f.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return bq.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"":b?"1":""},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=f.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+b*100+")":"",g=d&&d.filter||c.filter||"";c.zoom=1;if(b>=1&&f.trim(g.replace(bp,""))===""){c.removeAttribute("filter");if(d&&!d.filter)return}c.filter=bp.test(g)?g.replace(bp,e):g+" "+e}}),f(function(){f.support.reliableMarginRight||(f.cssHooks.marginRight={get:function(a,b){return f.swap(a,{display:"inline-block"},function(){return b?by(a,"margin-right"):a.style.marginRight})}})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetWidth,c=a.offsetHeight;return b===0&&c===0||!f.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&&a.style.display||f.css(a,"display"))==="none"},f.expr.filters.visible=function(a){return!f.expr.filters.hidden(a)}),f.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){f.cssHooks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof c=="string"?c.split(" "):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bx[d]+b]=e[d]||e[d-2]||e[0];return f}}});var bC=/%20/g,bD=/\[\]$/,bE=/\r?\n/g,bF=/#.*$/,bG=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,bH=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,bI=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,bJ=/^(?:GET|HEAD)$/,bK=/^\/\//,bL=/\?/,bM=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi,bN=/^(?:select|textarea)/i,bO=/\s+/,bP=/([?&])_=[^&]*/,bQ=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,bR=f.fn.load,bS={},bT={},bU,bV,bW=["*/"]+["*"];try{bU=e.href}catch(bX){bU=c.createElement("a"),bU.href="",bU=bU.href}bV=bQ.exec(bU.toLowerCase())||[],f.fn.extend({load:function(a,c,d){if(typeof a!="string"&&bR)return bR.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var g=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}var h="GET";c&&(f.isFunction(c)?(d=c,c=b):typeof c=="object"&&(c=f.param(c,f.ajaxSettings.traditional),h="POST"));var i=this;f.ajax({url:a,type:h,dataType:"html",data:c,complete:function(a,b,c){c=a.responseText,a.isResolved()&&(a.done(function(a){c=a}),i.html(g?f("<div>").append(c.replace(bM,"")).find(g):c)),d&&i.each(d,[c,b,a])}});return this},serialize:function(){return f.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?f.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||bN.test(this.nodeName)||bH.test(this.type))}).map(function(a,b){var c=f(this).val();return c==null?null:f.isArray(c)?f.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(bE,"\r\n")}}):{name:b.name,value:c.replace(bE,"\r\n")}}).get()}}),f.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){f.fn[b]=function(a){return this.on(b,a)}}),f.each(["get","post"],function(a,c){f[c]=function(a,d,e,g){f.isFunction(d)&&(g=g||e,e=d,d=b);return f.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:g})}}),f.extend({getScript:function(a,c){return f.get(a,b,c,"script")},getJSON:function(a,b,c){return f.get(a,b,c,"json")},ajaxSetup:function(a,b){b?b$(a,f.ajaxSettings):(b=a,a=f.ajaxSettings),b$(a,b);return a},ajaxSettings:{url:bU,isLocal:bI.test(bV[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":bW},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":a.String,"text html":!0,"text json":f.parseJSON,"text xml":f.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:bY(bS),ajaxTransport:bY(bT),ajax:function(a,c){function w(a,c,l,m){if(s!==2){s=2,q&&clearTimeout(q),p=b,n=m||"",v.readyState=a>0?4:0;var o,r,u,w=c,x=l?ca(d,v,l):b,y,z;if(a>=200&&a<300||a===304){if(d.ifModified){if(y=v.getResponseHeader("Last-Modified"))f.lastModified[k]=y;if(z=v.getResponseHeader("Etag"))f.etag[k]=z}if(a===304)w="notmodified",o=!0;else try{r=cb(d,x),w="success",o=!0}catch(A){w="parsererror",u=A}}else{u=w;if(!w||a)w="error",a<0&&(a=0)}v.status=a,v.statusText=""+(c||w),o?h.resolveWith(e,[r,w,v]):h.rejectWith(e,[v,w,u]),v.statusCode(j),j=b,t&&g.trigger("ajax"+(o?"Success":"Error"),[v,d,o?r:u]),i.fireWith(e,[v,w]),t&&(g.trigger("ajaxComplete",[v,d]),--f.active||f.event.trigger("ajaxStop"))}}typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var d=f.ajaxSetup({},c),e=d.context||d,g=e!==d&&(e.nodeType||e instanceof f)?f(e):f.event,h=f.Deferred(),i=f.Callbacks("once memory"),j=d.statusCode||{},k,l={},m={},n,o,p,q,r,s=0,t,u,v={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!s){var c=a.toLowerCase();a=m[c]=m[c]||a,l[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return s===2?n:null},getResponseHeader:function(a){var c;if(s===2){if(!o){o={};while(c=bG.exec(n))o[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=o[a.toLowerCase()]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){s||(d.mimeType=a);return this},abort:function(a){a=a||"abort",p&&p.abort(a),w(0,a);return this}};h.promise(v),v.success=v.done,v.error=v.fail,v.complete=i.add,v.statusCode=function(a){if(a){var b;if(s<2)for(b in a)j[b]=[j[b],a[b]];else b=a[v.status],v.then(b,b)}return this},d.url=((a||d.url)+"").replace(bF,"").replace(bK,bV[1]+"//"),d.dataTypes=f.trim(d.dataType||"*").toLowerCase().split(bO),d.crossDomain==null&&(r=bQ.exec(d.url.toLowerCase()),d.crossDomain=!(!r||r[1]==bV[1]&&r[2]==bV[2]&&(r[3]||(r[1]==="http:"?80:443))==(bV[3]||(bV[1]==="http:"?80:443)))),d.data&&d.processData&&typeof d.data!="string"&&(d.data=f.param(d.data,d.traditional)),bZ(bS,d,c,v);if(s===2)return!1;t=d.global,d.type=d.type.toUpperCase(),d.hasContent=!bJ.test(d.type),t&&f.active++===0&&f.event.trigger("ajaxStart");if(!d.hasContent){d.data&&(d.url+=(bL.test(d.url)?"&":"?")+d.data,delete d.data),k=d.url;if(d.cache===!1){var x=f.now(),y=d.url.replace(bP,"$1_="+x);d.url=y+(y===d.url?(bL.test(d.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(d.data&&d.hasContent&&d.contentType!==!1||c.contentType)&&v.setRequestHeader("Content-Type",d.contentType),d.ifModified&&(k=k||d.url,f.lastModified[k]&&v.setRequestHeader("If-Modified-Since",f.lastModified[k]),f.etag[k]&&v.setRequestHeader("If-None-Match",f.etag[k])),v.setRequestHeader("Accept",d.dataTypes[0]&&d.accepts[d.dataTypes[0]]?d.accepts[d.dataTypes[0]]+(d.dataTypes[0]!=="*"?", "+bW+"; q=0.01":""):d.accepts["*"]);for(u in d.headers)v.setRequestHeader(u,d.headers[u]);if(d.beforeSend&&(d.beforeSend.call(e,v,d)===!1||s===2)){v.abort();return!1}for(u in{success:1,error:1,complete:1})v[u](d[u]);p=bZ(bT,d,c,v);if(!p)w(-1,"No Transport");else{v.readyState=1,t&&g.trigger("ajaxSend",[v,d]),d.async&&d.timeout>0&&(q=setTimeout(function(){v.abort("timeout")},d.timeout));try{s=1,p.send(l,w)}catch(z){if(s<2)w(-1,z);else throw z}}return v},param:function(a,c){var d=[],e=function(a,b){b=f.isFunction(b)?b():b,d[d.length]=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent(b)};c===b&&(c=f.ajaxSettings.traditional);if(f.isArray(a)||a.jquery&&!f.isPlainObject(a))f.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var g in a)b_(g,a[g],c,e);return d.join("&").replace(bC,"+")}}),f.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var cc=f.now(),cd=/(\=)\?(&|$)|\?\?/i;f.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return f.expando+"_"+cc++}}),f.ajaxPrefilter("json jsonp",function(b,c,d){var e=typeof b.data=="string"&&/^application\/x\-www\-form\-urlencoded/.test(b.contentType);if(b.dataTypes[0]==="jsonp"||b.jsonp!==!1&&(cd.test(b.url)||e&&cd.test(b.data))){var g,h=b.jsonpCallback=f.isFunction(b.jsonpCallback)?b.jsonpCallback():b.jsonpCallback,i=a[h],j=b.url,k=b.data,l="$1"+h+"$2";b.jsonp!==!1&&(j=j.replace(cd,l),b.url===j&&(e&&(k=k.replace(cd,l)),b.data===k&&(j+=(/\?/.test(j)?"&":"?")+b.jsonp+"="+h))),b.url=j,b.data=k,a[h]=function(a){g=[a]},d.always(function(){a[h]=i,g&&f.isFunction(i)&&a[h](g[0])}),b.converters["script json"]=function(){g||f.error(h+" was not called");return g[0]},b.dataTypes[0]="json";return"script"}}),f.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(a){f.globalEval(a);return a}}}),f.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type="GET",a.global=!1)}),f.ajaxTransport("script",function(a){if(a.crossDomain){var d,e=c.head||c.getElementsByTagName("head")[0]||c.documentElement;return{send:function(f,g){d=c.createElement("script"),d.async="async",a.scriptCharset&&(d.charset=a.scriptCharset),d.src=a.url,d.onload=d.onreadystatechange=function(a,c){if(c||!d.readyState||/loaded|complete/.test(d.readyState))d.onload=d.onreadystatechange=null,e&&d.parentNode&&e.removeChild(d),d=b,c||g(200,"success")},e.insertBefore(d,e.firstChild)},abort:function(){d&&d.onload(0,1)}}}});var ce=a.ActiveXObject?function(){for(var a in cg)cg[a](0,1)}:!1,cf=0,cg;f.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&ch()||ci()}:ch,function(a){f.extend(f.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in a})}(f.ajaxSettings.xhr()),f.support.ajax&&f.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||f.support.cors){var d;return{send:function(e,g){var h=c.xhr(),i,j;c.username?h.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):h.open(c.type,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(j in c.xhrFields)h[j]=c.xhrFields[j];c.mimeType&&h.overrideMimeType&&h.overrideMimeType(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(j in e)h.setRequestHeader(j,e[j])}catch(k){}h.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var j,k,l,m,n;try{if(d&&(e||h.readyState===4)){d=b,i&&(h.onreadystatechange=f.noop,ce&&delete cg[i]);if(e)h.readyState!==4&&h.abort();else{j=h.status,l=h.getAllResponseHeaders(),m={},n=h.responseXML,n&&n.documentElement&&(m.xml=n);try{m.text=h.responseText}catch(a){}try{k=h.statusText}catch(o){k=""}!j&&c.isLocal&&!c.crossDomain?j=m.text?200:404:j===1223&&(j=204)}}}catch(p){e||g(-1,p)}m&&g(j,k,m,l)},!c.async||h.readyState===4?d():(i=++cf,ce&&(cg||(cg={},f(a).unload(ce)),cg[i]=d),h.onreadystatechange=d)},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var cj={},ck,cl,cm=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)([a-z%]*)$/i,co,cp=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],cq;f.fn.extend({show:function(a,b,c){var d,e;if(a||a===0)return this.animate(ct("show",3),a,b,c);for(var g=0,h=this.length;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=d.style.display,!f._data(d,"olddisplay")&&e==="none"&&(e=d.style.display=""),(e===""&&f.css(d,"display")==="none"||!f.contains(d.ownerDocument.documentElement,d))&&f._data(d,"olddisplay",cu(d.nodeName)));for(g=0;g<h;g++){d=this[g];if(d.style){e=d.style.display;if(e===""||e==="none")d.style.display=f._data(d,"olddisplay")||""}}return this},hide:function(a,b,c){if(a||a===0)return this.animate(ct("hide",3),a,b,c);var d,e,g=0,h=this.length;for(;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=f.css(d,"display"),e!=="none"&&!f._data(d,"olddisplay")&&f._data(d,"olddisplay",e));for(g=0;g<h;g++)this[g].style&&(this[g].style.display="none");return this},_toggle:f.fn.toggle,toggle:function(a,b,c){var d=typeof a=="boolean";f.isFunction(a)&&f.isFunction(b)?this._toggle.apply(this,arguments):a==null||d?this.each(function(){var b=d?a:f(this).is(":hidden");f(this)[b?"show":"hide"]()}):this.animate(ct("toggle",3),a,b,c);return this},fadeTo:function(a,b,c,d){return this.filter(":hidden").css("opacity",0).show().end().animate({opacity:b},a,c,d)},animate:function(a,b,c,d){function g(){e.queue===!1&&f._mark(this);var b=f.extend({},e),c=this.nodeType===1,d=c&&f(this).is(":hidden"),g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q;b.animatedProperties={};for(i in a){g=f.camelCase(i),i!==g&&(a[g]=a[i],delete a[i]);if((k=f.cssHooks[g])&&"expand"in k){l=k.expand(a[g]),delete a[g];for(i in l)i in a||(a[i]=l[i])}}for(g in a){h=a[g],f.isArray(h)?(b.animatedProperties[g]=h[1],h=a[g]=h[0]):b.animatedProperties[g]=b.specialEasing&&b.specialEasing[g]||b.easing||"swing";if(h==="hide"&&d||h==="show"&&!d)return b.complete.call(this);c&&(g==="height"||g==="width")&&(b.overflow=[this.style.overflow,this.style.overflowX,this.style.overflowY],f.css(this,"display")==="inline"&&f.css(this,"float")==="none"&&(!f.support.inlineBlockNeedsLayout||cu(this.nodeName)==="inline"?this.style.display="inline-block":this.style.zoom=1))}b.overflow!=null&&(this.style.overflow="hidden");for(i in a)j=new f.fx(this,b,i),h=a[i],cm.test(h)?(q=f._data(this,"toggle"+i)||(h==="toggle"?d?"show":"hide":0),q?(f._data(this,"toggle"+i,q==="show"?"hide":"show"),j[q]()):j[h]()):(m=cn.exec(h),n=j.cur(),m?(o=parseFloat(m[2]),p=m[3]||(f.cssNumber[i]?"":"px"),p!=="px"&&(f.style(this,i,(o||1)+p),n=(o||1)/j.cur()*n,f.style(this,i,n+p)),m[1]&&(o=(m[1]==="-="?-1:1)*o+n),j.custom(n,o,p)):j.custom(n,h,""));return!0}var e=f.speed(b,c,d);if(f.isEmptyObject(a))return this.each(e.complete,[!1]);a=f.extend({},a);return e.queue===!1?this.each(g):this.queue(e.queue,g)},stop:function(a,c,d){typeof a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!==!1&&this.queue(a||"fx",[]);return this.each(function(){function h(a,b,c){var e=b[c];f.removeData(a,c,!0),e.stop(d)}var b,c=!1,e=f.timers,g=f._data(this);d||f._unmark(!0,this);if(a==null)for(b in g)g[b]&&g[b].stop&&b.indexOf(".run")===b.length-4&&h(this,g,b);else g[b=a+".run"]&&g[b].stop&&h(this,g,b);for(b=e.length;b--;)e[b].elem===this&&(a==null||e[b].queue===a)&&(d?e[b](!0):e[b].saveState(),c=!0,e.splice(b,1));(!d||!c)&&f.dequeue(this,a)})}}),f.each({slideDown:ct("show",1),slideUp:ct("hide",1),slideToggle:ct("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{opacity:"toggle"}},function(a,b){f.fn[a]=function(a,c,d){return this.animate(b,a,c,d)}}),f.extend({speed:function(a,b,c){var d=a&&typeof a=="object"?f.extend({},a):{complete:c||!c&&b||f.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:c&&b||b&&!f.isFunction(b)&&b};d.duration=f.fx.off?0:typeof d.duration=="number"?d.duration:d.duration in f.fx.speeds?f.fx.speeds[d.duration]:f.fx.speeds._default;if(d.queue==null||d.queue===!0)d.queue="fx";d.old=d.complete,d.complete=function(a){f.isFunction(d.old)&&d.old.call(this),d.queue?f.dequeue(this,d.queue):a!==!1&&f._unmark(this)};return d},easing:{linear:function(a){return a},swing:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5}},timers:[],fx:function(a,b,c){this.options=b,this.elem=a,this.prop=c,b.orig=b.orig||{}}}),f.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(f.fx.step[this.prop]||f.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a,b=f.css(this.elem,this.prop);return isNaN(a=parseFloat(b))?!b||b==="auto"?0:b:a},custom:function(a,c,d){function h(a){return e.step(a)}var e=this,g=f.fx;this.startTime=cq||cr(),this.end=c,this.now=this.start=a,this.pos=this.state=0,this.unit=d||this.unit||(f.cssNumber[this.prop]?"":"px"),h.queue=this.options.queue,h.elem=this.elem,h.saveState=function(){f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop)===b&&(e.options.hide?f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.start):e.options.show&&f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.end))},h()&&f.timers.push(h)&&!co&&(co=setInterval(g.tick,g.interval))},show:function(){var a=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop);this.options.orig[this.prop]=a||f.style(this.elem,this.prop),this.options.show=!0,a!==b?this.custom(this.cur(),a):this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur()),f(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop)||f.style(this.elem,this.prop),this.options.hide=!0,this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b,c,d,e=cq||cr(),g=!0,h=this.elem,i=this.options;if(a||e>=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(b in i.animatedProperties)i.animatedProperties[b]!==!0&&(g=!1);if(g){i.overflow!=null&&!f.support.shrinkWrapBlocks&&f.each(["","X","Y"],function(a,b){h.style["overflow"+b]=i.overflow[a]}),i.hide&&f(h).hide();if(i.hide||i.show)for(b in i.animatedProperties)f.style(h,b,i.orig[b]),f.removeData(h,"fxshow"+b,!0),f.removeData(h,"toggle"+b,!0);d=i.complete,d&&(i.complete=!1,d.call(h))}return!1}i.duration==Infinity?this.now=e:(c=e-this.startTime,this.state=c/i.duration,this.pos=f.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,c,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update();return!0}},f.extend(f.fx,{tick:function(){var a,b=f.timers,c=0;for(;c<b.length;c++)a=b[c],!a()&&b[c]===a&&b.splice(c--,1);b.length||f.fx.stop()},interval:13,stop:function(){clearInterval(co),co=null},speeds:{slow:600,fast:200,_default:400},step:{opacity:function(a){f.style(a.elem,"opacity",a.now)},_default:function(a){a.elem.style&&a.elem.style[a.prop]!=null?a.elem.style[a.prop]=a.now+a.unit:a.elem[a.prop]=a.now}}}),f.each(cp.concat.apply([],cp),function(a,b){b.indexOf("margin")&&(f.fx.step[b]=function(a){f.style(a.elem,b,Math.max(0,a.now)+a.unit)})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.animated=function(a){return f.grep(f.timers,function(b){return a===b.elem}).length});var cv,cw=/^t(?:able|d|h)$/i,cx=/^(?:body|html)$/i;"getBoundingClientRect"in c.documentElement?cv=function(a,b,c,d){try{d=a.getBoundingClientRect()}catch(e){}if(!d||!f.contains(c,a))return d?{top:d.top,left:d.left}:{top:0,left:0};var g=b.body,h=cy(b),i=c.clientTop||g.clientTop||0,j=c.clientLeft||g.clientLeft||0,k=h.pageYOffset||f.support.boxModel&&c.scrollTop||g.scrollTop,l=h.pageXOffset||f.support.boxModel&&c.scrollLeft||g.scrollLeft,m=d.top+k-i,n=d.left+l-j;return{top:m,left:n}}:cv=function(a,b,c){var d,e=a.offsetParent,g=a,h=b.body,i=b.defaultView,j=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k=a.offsetTop,l=a.offsetLeft;while((a=a.parentNode)&&a!==h&&a!==c){if(f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed")break;d=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k-=a.scrollTop,l-=a.scrollLeft,a===e&&(k+=a.offsetTop,l+=a.offsetLeft,f.support.doesNotAddBorder&&(!f.support.doesAddBorderForTableAndCells||!cw.test(a.nodeName))&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),g=e,e=a.offsetParent),f.support.subtractsBorderForOverflowNotVisible&&d.overflow!=="visible"&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),j=d}if(j.position==="relative"||j.position==="static")k+=h.offsetTop,l+=h.offsetLeft;f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed"&&(k+=Math.max(c.scrollTop,h.scrollTop),l+=Math.max(c.scrollLeft,h.scrollLeft));return{top:k,left:l}},f.fn.offset=function(a){if(arguments.length)return a===b?this:this.each(function(b){f.offset.setOffset(this,a,b)});var c=this[0],d=c&&c.ownerDocument;if(!d)return null;if(c===d.body)return f.offset.bodyOffset(c);return cv(c,d,d.documentElement)},f.offset={bodyOffset:function(a){var b=a.offsetTop,c=a.offsetLeft;f.support.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(b+=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c+=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0);return{top:b,left:c}},setOffset:function(a,b,c){var d=f.css(a,"position");d==="static"&&(a.style.position="relative");var e=f(a),g=e.offset(),h=f.css(a,"top"),i=f.css(a,"left"),j=(d==="absolute"||d==="fixed")&&f.inArray("auto",[h,i])>-1,k={},l={},m,n;j?(l=e.position(),m=l.top,n=l.left):(m=parseFloat(h)||0,n=parseFloat(i)||0),f.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,g)),b.top!=null&&(k.top=b.top-g.top+m),b.left!=null&&(k.left=b.left-g.left+n),"using"in b?b.using.call(a,k):e.css(k)}},f.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=cx.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();c.top-=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c.left-=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0,d.top+=parseFloat(f.css(b[0],"borderTopWidth"))||0,d.left+=parseFloat(f.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:c.top-d.top,left:c.left-d.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var a=this.offsetParent||c.body;while(a&&!cx.test(a.nodeName)&&f.css(a,"position")==="static")a=a.offsetParent;return a})}}),f.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(a,c){var d=/Y/.test(c);f.fn[a]=function(e){return f.access(this,function(a,e,g){var h=cy(a);if(g===b)return h?c in h?h[c]:f.support.boxModel&&h.document.documentElement[e]||h.document.body[e]:a[e];h?h.scrollTo(d?f(h).scrollLeft():g,d?g:f(h).scrollTop()):a[e]=g},a,e,arguments.length,null)}}),f.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,c){var d="client"+a,e="scroll"+a,g="offset"+a;f.fn["inner"+a]=function(){var a=this[0];return a?a.style?parseFloat(f.css(a,c,"padding")):this[c]():null},f.fn["outer"+a]=function(a){var b=this[0];return b?b.style?parseFloat(f.css(b,c,a?"margin":"border")):this[c]():null},f.fn[c]=function(a){return f.access(this,function(a,c,h){var i,j,k,l;if(f.isWindow(a)){i=a.document,j=i.documentElement[d];return f.support.boxModel&&j||i.body&&i.body[d]||j}if(a.nodeType===9){i=a.documentElement;if(i[d]>=i[e])return i[d];return Math.max(a.body[e],i[e],a.body[g],i[g])}if(h===b){k=f.css(a,c),l=parseFloat(k);return f.isNumeric(l)?l:k}f(a).css(c,h)},c,a,arguments.length,null)}}),a.jQuery=a.$=f,typeof define=="function"&&define.amd&&define.amd.jQuery&&define("jquery",[],function(){return f})})(window);
12 02_polling_with_piggybacking/public/stylesheets/style.css
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+body {
+ font: 14px "Lucida Grande", Helvetica, Arial, sans-serif;
+}
+
+a {
+ color: #00B7FF;
+}
+
+.status {
+ font-style: italic;
+ font-size: 13px;
+}
19 02_polling_with_piggybacking/todo.js
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika POLLING WITH PIGGYBACKING.
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/**
+ * Vytvorí objekt s todočkom. Todočku sa automaticky vygeneruje ID a dátum vytvorenia.
+ *
+ * @constructor
+ * @param {string} text Text nového todočka
+ */
+var Todo = function (text) {
+ this['date'] = Date.now();
+ this['id'] = this['date'].toString() + Math.floor(Math.random()*1000);
+ this['text'] = text;
+ return this;
+};
+
+module.exports = Todo;
43 02_polling_with_piggybacking/todos.js
View
@@ -0,0 +1,43 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika POLLING WITH PIGGYBACKING.
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti
+var Todo = require('./todo');
+
+/**
+ * Velmi zjednodušený (a neefektívny!) objekt pre uchovávanie todočiek.
+ * V skutočnej aplikácii by bola použitá databáza.
+ *
+ * @constructor
+ */
+var Todos = function () {
+ this.todos = [];
+};
+
+/**
+ * Pridá nové todo do databázy
+ *
+ * @param {string} text Text nového todočka
+ */
+Todos.prototype.add = function (text) {
+ var todo = new Todo(text);
+ this.todos.push(todo);
+ return todo;
+};
+
+/**
+ * Vrati pole todočiek vytvorených v zadanom časovom intervale
+ *
+ * @param {number} since Timestamp od ktorého majú byť získavané správy (v sekundách)
+ * @param {number} to Timestamp do ktoreho majú byť získavané správy (v sekundách)
+ * @return {Array.<Object.<number, string, string>>} Pole objektov s todočkami.
+ */
+Todos.prototype.getSince = function (since, to) {
+ return this.todos.filter(function (todo) {
+ return todo['date'] > since && todo['date'] <= to;
+ });
+};
+
+module.exports = Todos;
42 02_polling_with_piggybacking/views/index.ejs
View
@@ -0,0 +1,42 @@
+<!--
+ Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING WITH PIGGYBACKING.
+
+ Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+
+ Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+
+ Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+
+ @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+-->
+
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+ <head>
+ <meta charset="utf-8">
+ <title><%= title %></title>
+
+ <script src="javascripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
+ <script src="javascripts/app.js" type="text/javascript"></script>
+
+ <link href="stylesheets/style.css" rel="stylesheet" type="text/stylesheet" />
+ </head>
+
+ <body>
+ <h1><%= title %></h1>
+
+ <h2>Zoznam úloh</h2>
+ <ul id="todos"></ul>
+ <p id="status_update" class="status"></p>
+
+ <h2>Pridať novú úlohu</h2>
+ <form id="new_todo">
+ <input type="text" id="todo_text" />
+ <input type="submit" value="Pridať" />
+ </form>
+ <p id="status_new" class="status"></p>
+ </body>
+</html>
95 03_polling_script_element/app.js
View
@@ -0,0 +1,95 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING <script> ELEMENT.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti (moduly)
+
+var express = require('express');
+var app = module.exports = express.createServer();
+var Todos = require('./todos');
+
+// Vytvorenie objektu so zoznamom úloh a pridanie 2 ukážkových úloh
+
+var todos = new Todos();
+todos.add('Nakúpiť mlieko');
+todos.add('Dopísať bakalárku');
+
+// Nastavenia
+
+// Funkcia pre vlastný formátu času v logoch
+express.logger.format('date', function () {
+ var date = new Date();
+ return date.getHours() + ':' + date.getMinutes() + ':' + date.getSeconds();
+});
+
+app.configure(function(){
+ app.set('views', __dirname + '/views');
+ app.set('view engine', 'ejs');
+ app.set('view options', { 'layout': false });
+ app.set('jsonp callback');
+ app.use(express.bodyParser());
+ app.use(express.methodOverride());
+ app.use(express.logger({ 'format': ':date :method :url' }));
+ app.use(app.router);
+ app.use(express.static(__dirname + '/public'));
+ app.use(express.errorHandler({ dumpExceptions: true, showStack: true }));
+});
+
+// Routes
+
+/**
+ * GET /
+ * Pošle vyrenderovaný index ako odpoveď.
+ */
+app.get('/', function (req, res) {
+ res.header('Cache-Control', 'no-cache');
+ res.render('index.ejs', { 'title': 'POLLING <script> ELEMENT - Jednoduchý TODO list' });
+});
+
+/**
+ * POST /todo (param = text, since)
+ * Uloží nové todočko do DB.
+ */
+app.post('/todo', function (req, res) {
+ var todo_text = req.body['text'];
+ if (!todo_text || todo_text.trim().length === 0) {
+ return res.send('Text úlohy musí byť zadaný.', 400);
+ }
+
+ todos.add(todo_text);
+ res.send();
+});
+
+/**
+ * GET /todos (param = since)
+ * Odpovie zoznamom zmien od zvoleného času.
+ */
+app.get('/todos', function (req, res) {
+ var now = Date.now();
+ var since = Number(req.query['since']) || 0;
+
+ var json_to_send = JSON.stringify({
+ todos: todos.getSince(since, now),
+ since: now
+ });
+
+ res.header('content-type', 'text/javascript');
+ res.send('processData('+ json_to_send + ');');
+});
+
+// Listen
+
+app.listen(3000, function(){
+ console.log("Express server is listening on: " + app.address().address + ":" + app.address().port);
+});
15 03_polling_script_element/package.json
View
@@ -0,0 +1,15 @@
+{
+ "name": "polling-script-element-demo",
+ "description": "Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným v názve aplikácie.",
+ "version": "0.0.1",
+ "author": "Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>",
+ "private": true,
+ "main": "app",
+ "dependencies": {
+ "express": "2.5.8",
+ "ejs": "0.7.1"
+ },
+ "engine": {
+ "node": ">= 0.4.x"
+ }
+}
96 03_polling_script_element/public/javascripts/app.js
View
@@ -0,0 +1,96 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING <script> ELEMENT.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/**
+ * Funkcia formátujúca vstupný dátum do formátu DD.MM.YYYY HH:MM:SS
+ * @param {Date} date Vstupná dátum
+ * @return Naformátovaný dátum a čas
+ */
+function formatDate (date) {
+ date = new Date(date) || new Date();
+ var f = function (d) {
+ return (d < 10) ? '0' + d : d;
+ }
+ return f(date.getDate()) + '.' + f(date.getMonth() + 1) + '.' + date.getFullYear() + ' ' + f(date.getHours()) + ':' + f(date.getMinutes()) + ':' + f(date.getSeconds());
+}
+
+/** @type {number} since Timestamp poslednej zmeny (v ms) */
+var since = 0;
+/** @type {number} period Interval v ktorom sa budú zistovať zmeny (v ms) */
+var period = 15 * 1000;
+
+/**
+ * Spracuje dáta prijaté v <script> požiadavke
+ */
+function processData (data) {
+ // odmaže posledný <script> tag, aby sa nehromadili v <head>
+ document.head.removeChild(document.head.lastChild);
+
+ // spracovanie prijatých dát
+ since = data['since'];
+ data.todos.forEach(function (todo) {
+ $('<li>').text(todo['text']).appendTo('#todos');
+ });
+ $('#status_update').text('Posledná aktualizácia: ' + formatDate(new Date(data['since'])));
+
+ setTimeout(createCheckingScritTag, period);
+}
+
+/**
+ * Pridá na stránku <script> tag s URL smerujúcou na zistenie noviniek.
+ * Server odpovie s JSONP, ktorý sa po vložení do <script>
+ * spracuje a zavolá sa funkcia processData.
+ * Malo by tu byť ešte doimplementované riešenie chýb pri loadovaní zo serveru, napr. pomocou timeoutu.
+ */
+function createCheckingScritTag () {
+ var script = document.createElement('script');
+ script.setAttribute('src', '/todos' + '?since=' + since);
+ script.setAttribute('type', 'text/javascript');
+ document.head.appendChild(script);
+}
+
+
+$(function () {
+ $('#todo_text').focus();
+
+ /**
+ * Akcia pre odoslanie formulára.
+ * Skontroluje sa, či je textové pole vyplnené a ak áno pošle sa ajax požiadavka na server.
+ */
+ $('#new_todo').submit(function () {
+ var todo_text = $('#todo_text').val().trim();
+
+ if (todo_text.length === 0 ) {
+ alert("Zadaj novú úlohu.");
+ return false;
+ }
+
+ $.ajax({
+ type: 'POST',
+ url: 'todo',
+ data: { 'text': todo_text }
+ }).done(function () {
+ $('#todo_text').val('');
+ $('#status_new').text('Úloha bola úspešne uložená na serveri.').show().delay(2000).fadeOut();
+ }).fail(function (xhr, errorType, statusText) {
+ $('#status_new').text('Úlohu sa nepodarilo odoslať na server, skús znova... (' + statusText + ': ' + xhr.responseText + ')').show().delay(5000).fadeOut();
+ });
+
+ return false;
+ });
+
+ // Zavolá funkciu pre zistenie zmien - získanie prvotných dát.
+ createCheckingScritTag();
+});
4 03_polling_script_element/public/javascripts/jquery.min.js
View
@@ -0,0 +1,4 @@
+/*! jQuery v1.7.2 jquery.com | jquery.org/license */


+.clean(arguments);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)});if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,f.clean(arguments));return a}},remove:function(a,b){for(var c=0,d;(d=this[c])!=null;c++)if(!a||f.filter(a,[d]).length)!b&&d.nodeType===1&&(f.cleanData(d.getElementsByTagName("*")),f.cleanData([d])),d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d);return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++){b.nodeType===1&&f.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));while(b.firstChild)b.removeChild(b.firstChild)}return this},clone:function(a,b){a=a==null?!1:a,b=b==null?a:b;return this.map(function(){return f.clone(this,a,b)})},html:function(a){return f.access(this,function(a){var c=this[0]||{},d=0,e=this.length;if(a===b)return c.nodeType===1?c.innerHTML.replace(W,""):null;if(typeof a=="string"&&!ba.test(a)&&(f.support.leadingWhitespace||!X.test(a))&&!bg[(Z.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(Y,"<$1></$2>");try{for(;d<e;d++)c=this[d]||{},c.nodeType===1&&(f.cleanData(c.getElementsByTagName("*")),c.innerHTML=a);c=0}catch(g){}}c&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(a){if(this[0]&&this[0].parentNode){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){var c=f(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))});typeof a!="string"&&(a=f(a).detach());return this.each(function(){var b=this.nextSibling,c=this.parentNode;f(this).remove(),b?f(b).before(a):f(c).append(a)})}return this.length?this.pushStack(f(f.isFunction(a)?a():a),"replaceWith",a):this},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){var e,g,h,i,j=a[0],k=[];if(!f.support.checkClone&&arguments.length===3&&typeof j=="string"&&bd.test(j))return this.each(function(){f(this).domManip(a,c,d,!0)});if(f.isFunction(j))return this.each(function(e){var g=f(this);a[0]=j.call(this,e,c?g.html():b),g.domManip(a,c,d)});if(this[0]){i=j&&j.parentNode,f.support.parentNode&&i&&i.nodeType===11&&i.childNodes.length===this.length?e={fragment:i}:e=f.buildFragment(a,this,k),h=e.fragment,h.childNodes.length===1?g=h=h.firstChild:g=h.firstChild;if(g){c=c&&f.nodeName(g,"tr");for(var l=0,m=this.length,n=m-1;l<m;l++)d.call(c?bi(this[l],g):this[l],e.cacheable||m>1&&l<n?f.clone(h,!0,!0):h)}k.length&&f.each(k,function(a,b){b.src?f.ajax({type:"GET",global:!1,url:b.src,async:!1,dataType:"script"}):f.globalEval((b.text||b.textContent||b.innerHTML||"").replace(bf,"/*$0*/")),b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)})}return this}}),f.buildFragment=function(a,b,d){var e,g,h,i,j=a[0];b&&b[0]&&(i=b[0].ownerDocument||b[0]),i.createDocumentFragment||(i=c),a.length===1&&typeof j=="string"&&j.length<512&&i===c&&j.charAt(0)==="<"&&!bb.test(j)&&(f.support.checkClone||!bd.test(j))&&(f.support.html5Clone||!bc.test(j))&&(g=!0,h=f.fragments[j],h&&h!==1&&(e=h)),e||(e=i.createDocumentFragment(),f.clean(a,i,e,d)),g&&(f.fragments[j]=h?e:1);return{fragment:e,cacheable:g}},f.fragments={},f.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){f.fn[a]=function(c){var d=[],e=f(c),g=this.length===1&&this[0].parentNode;if(g&&g.nodeType===11&&g.childNodes.length===1&&e.length===1){e[b](this[0]);return this}for(var h=0,i=e.length;h<i;h++){var j=(h>0?this.clone(!0):this).get();f(e[h])[b](j),d=d.concat(j)}return this.pushStack(d,a,e.selector)}}),f.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,g,h=f.support.html5Clone||f.isXMLDoc(a)||!bc.test("<"+a.nodeName+">")?a.cloneNode(!0):bo(a);if((!f.support.noCloneEvent||!f.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||a.nodeType===11)&&!f.isXMLDoc(a)){bk(a,h),d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)e[g]&&bk(d[g],e[g])}if(b){bj(a,h);if(c){d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)bj(d[g],e[g])}}d=e=null;return h},clean:function(a,b,d,e){var g,h,i,j=[];b=b||c,typeof b.createElement=="undefined"&&(b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||c);for(var k=0,l;(l=a[k])!=null;k++){typeof l=="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof l=="string")if(!_.test(l))l=b.createTextNode(l);else{l=l.replace(Y,"<$1></$2>");var m=(Z.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),n=bg[m]||bg._default,o=n[0],p=b.createElement("div"),q=bh.childNodes,r;b===c?bh.appendChild(p):U(b).appendChild(p),p.innerHTML=n[1]+l+n[2];while(o--)p=p.lastChild;if(!f.support.tbody){var s=$.test(l),t=m==="table"&&!s?p.firstChild&&p.firstChild.childNodes:n[1]==="<table>"&&!s?p.childNodes:[];for(i=t.length-1;i>=0;--i)f.nodeName(t[i],"tbody")&&!t[i].childNodes.length&&t[i].parentNode.removeChild(t[i])}!f.support.leadingWhitespace&&X.test(l)&&p.insertBefore(b.createTextNode(X.exec(l)[0]),p.firstChild),l=p.childNodes,p&&(p.parentNode.removeChild(p),q.length>0&&(r=q[q.length-1],r&&r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)))}var u;if(!f.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (u=l.length)=="number")for(i=0;i<u;i++)bn(l[i]);else bn(l);l.nodeType?j.push(l):j=f.merge(j,l)}if(d){g=function(a){return!a.type||be.test(a.type)};for(k=0;j[k];k++){h=j[k];if(e&&f.nodeName(h,"script")&&(!h.type||be.test(h.type)))e.push(h.parentNode?h.parentNode.removeChild(h):h);else{if(h.nodeType===1){var v=f.grep(h.getElementsByTagName("script"),g);j.splice.apply(j,[k+1,0].concat(v))}d.appendChild(h)}}}return j},cleanData:function(a){var b,c,d=f.cache,e=f.event.special,g=f.support.deleteExpando;for(var h=0,i;(i=a[h])!=null;h++){if(i.nodeName&&f.noData[i.nodeName.toLowerCase()])continue;c=i[f.expando];if(c){b=d[c];if(b&&b.events){for(var j in b.events)e[j]?f.event.remove(i,j):f.removeEvent(i,j,b.handle);b.handle&&(b.handle.elem=null)}g?delete i[f.expando]:i.removeAttribute&&i.removeAttribute(f.expando),delete d[c]}}}});var bp=/alpha\([^)]*\)/i,bq=/opacity=([^)]*)/,br=/([A-Z]|^ms)/g,bs=/^[\-+]?(?:\d*\.)?\d+$/i,bt=/^-?(?:\d*\.)?\d+(?!px)[^\d\s]+$/i,bu=/^([\-+])=([\-+.\de]+)/,bv=/^margin/,bw={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},bx=["Top","Right","Bottom","Left"],by,bz,bA;f.fn.css=function(a,c){return f.access(this,function(a,c,d){return d!==b?f.style(a,c,d):f.css(a,c)},a,c,arguments.length>1)},f.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=by(a,"opacity");return c===""?"1":c}return a.style.opacity}}},cssNumber:{fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":f.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,c,d,e){if(!!a&&a.nodeType!==3&&a.nodeType!==8&&!!a.style){var g,h,i=f.camelCase(c),j=a.style,k=f.cssHooks[i];c=f.cssProps[i]||i;if(d===b){if(k&&"get"in k&&(g=k.get(a,!1,e))!==b)return g;return j[c]}h=typeof d,h==="string"&&(g=bu.exec(d))&&(d=+(g[1]+1)*+g[2]+parseFloat(f.css(a,c)),h="number");if(d==null||h==="number"&&isNaN(d))return;h==="number"&&!f.cssNumber[i]&&(d+="px");if(!k||!("set"in k)||(d=k.set(a,d))!==b)try{j[c]=d}catch(l){}}},css:function(a,c,d){var e,g;c=f.camelCase(c),g=f.cssHooks[c],c=f.cssProps[c]||c,c==="cssFloat"&&(c="float");if(g&&"get"in g&&(e=g.get(a,!0,d))!==b)return e;if(by)return by(a,c)},swap:function(a,b,c){var d={},e,f;for(f in b)d[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.call(a);for(f in b)a.style[f]=d[f];return e}}),f.curCSS=f.css,c.defaultView&&c.defaultView.getComputedStyle&&(bz=function(a,b){var c,d,e,g,h=a.style;b=b.replace(br,"-$1").toLowerCase(),(d=a.ownerDocument.defaultView)&&(e=d.getComputedStyle(a,null))&&(c=e.getPropertyValue(b),c===""&&!f.contains(a.ownerDocument.documentElement,a)&&(c=f.style(a,b))),!f.support.pixelMargin&&e&&bv.test(b)&&bt.test(c)&&(g=h.width,h.width=c,c=e.width,h.width=g);return c}),c.documentElement.currentStyle&&(bA=function(a,b){var c,d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],g=a.style;f==null&&g&&(e=g[b])&&(f=e),bt.test(f)&&(c=g.left,d=a.runtimeStyle&&a.runtimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),g.left=b==="fontSize"?"1em":f,f=g.pixelLeft+"px",g.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d));return f===""?"auto":f}),by=bz||bA,f.each(["height","width"],function(a,b){f.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return a.offsetWidth!==0?bB(a,b,d):f.swap(a,bw,function(){return bB(a,b,d)})},set:function(a,b){return bs.test(b)?b+"px":b}}}),f.support.opacity||(f.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return bq.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"":b?"1":""},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=f.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+b*100+")":"",g=d&&d.filter||c.filter||"";c.zoom=1;if(b>=1&&f.trim(g.replace(bp,""))===""){c.removeAttribute("filter");if(d&&!d.filter)return}c.filter=bp.test(g)?g.replace(bp,e):g+" "+e}}),f(function(){f.support.reliableMarginRight||(f.cssHooks.marginRight={get:function(a,b){return f.swap(a,{display:"inline-block"},function(){return b?by(a,"margin-right"):a.style.marginRight})}})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetWidth,c=a.offsetHeight;return b===0&&c===0||!f.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&&a.style.display||f.css(a,"display"))==="none"},f.expr.filters.visible=function(a){return!f.expr.filters.hidden(a)}),f.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){f.cssHooks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof c=="string"?c.split(" "):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bx[d]+b]=e[d]||e[d-2]||e[0];return f}}});var bC=/%20/g,bD=/\[\]$/,bE=/\r?\n/g,bF=/#.*$/,bG=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,bH=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,bI=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,bJ=/^(?:GET|HEAD)$/,bK=/^\/\//,bL=/\?/,bM=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi,bN=/^(?:select|textarea)/i,bO=/\s+/,bP=/([?&])_=[^&]*/,bQ=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,bR=f.fn.load,bS={},bT={},bU,bV,bW=["*/"]+["*"];try{bU=e.href}catch(bX){bU=c.createElement("a"),bU.href="",bU=bU.href}bV=bQ.exec(bU.toLowerCase())||[],f.fn.extend({load:function(a,c,d){if(typeof a!="string"&&bR)return bR.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var g=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}var h="GET";c&&(f.isFunction(c)?(d=c,c=b):typeof c=="object"&&(c=f.param(c,f.ajaxSettings.traditional),h="POST"));var i=this;f.ajax({url:a,type:h,dataType:"html",data:c,complete:function(a,b,c){c=a.responseText,a.isResolved()&&(a.done(function(a){c=a}),i.html(g?f("<div>").append(c.replace(bM,"")).find(g):c)),d&&i.each(d,[c,b,a])}});return this},serialize:function(){return f.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?f.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||bN.test(this.nodeName)||bH.test(this.type))}).map(function(a,b){var c=f(this).val();return c==null?null:f.isArray(c)?f.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(bE,"\r\n")}}):{name:b.name,value:c.replace(bE,"\r\n")}}).get()}}),f.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){f.fn[b]=function(a){return this.on(b,a)}}),f.each(["get","post"],function(a,c){f[c]=function(a,d,e,g){f.isFunction(d)&&(g=g||e,e=d,d=b);return f.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:g})}}),f.extend({getScript:function(a,c){return f.get(a,b,c,"script")},getJSON:function(a,b,c){return f.get(a,b,c,"json")},ajaxSetup:function(a,b){b?b$(a,f.ajaxSettings):(b=a,a=f.ajaxSettings),b$(a,b);return a},ajaxSettings:{url:bU,isLocal:bI.test(bV[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":bW},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":a.String,"text html":!0,"text json":f.parseJSON,"text xml":f.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:bY(bS),ajaxTransport:bY(bT),ajax:function(a,c){function w(a,c,l,m){if(s!==2){s=2,q&&clearTimeout(q),p=b,n=m||"",v.readyState=a>0?4:0;var o,r,u,w=c,x=l?ca(d,v,l):b,y,z;if(a>=200&&a<300||a===304){if(d.ifModified){if(y=v.getResponseHeader("Last-Modified"))f.lastModified[k]=y;if(z=v.getResponseHeader("Etag"))f.etag[k]=z}if(a===304)w="notmodified",o=!0;else try{r=cb(d,x),w="success",o=!0}catch(A){w="parsererror",u=A}}else{u=w;if(!w||a)w="error",a<0&&(a=0)}v.status=a,v.statusText=""+(c||w),o?h.resolveWith(e,[r,w,v]):h.rejectWith(e,[v,w,u]),v.statusCode(j),j=b,t&&g.trigger("ajax"+(o?"Success":"Error"),[v,d,o?r:u]),i.fireWith(e,[v,w]),t&&(g.trigger("ajaxComplete",[v,d]),--f.active||f.event.trigger("ajaxStop"))}}typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var d=f.ajaxSetup({},c),e=d.context||d,g=e!==d&&(e.nodeType||e instanceof f)?f(e):f.event,h=f.Deferred(),i=f.Callbacks("once memory"),j=d.statusCode||{},k,l={},m={},n,o,p,q,r,s=0,t,u,v={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!s){var c=a.toLowerCase();a=m[c]=m[c]||a,l[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return s===2?n:null},getResponseHeader:function(a){var c;if(s===2){if(!o){o={};while(c=bG.exec(n))o[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=o[a.toLowerCase()]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){s||(d.mimeType=a);return this},abort:function(a){a=a||"abort",p&&p.abort(a),w(0,a);return this}};h.promise(v),v.success=v.done,v.error=v.fail,v.complete=i.add,v.statusCode=function(a){if(a){var b;if(s<2)for(b in a)j[b]=[j[b],a[b]];else b=a[v.status],v.then(b,b)}return this},d.url=((a||d.url)+"").replace(bF,"").replace(bK,bV[1]+"//"),d.dataTypes=f.trim(d.dataType||"*").toLowerCase().split(bO),d.crossDomain==null&&(r=bQ.exec(d.url.toLowerCase()),d.crossDomain=!(!r||r[1]==bV[1]&&r[2]==bV[2]&&(r[3]||(r[1]==="http:"?80:443))==(bV[3]||(bV[1]==="http:"?80:443)))),d.data&&d.processData&&typeof d.data!="string"&&(d.data=f.param(d.data,d.traditional)),bZ(bS,d,c,v);if(s===2)return!1;t=d.global,d.type=d.type.toUpperCase(),d.hasContent=!bJ.test(d.type),t&&f.active++===0&&f.event.trigger("ajaxStart");if(!d.hasContent){d.data&&(d.url+=(bL.test(d.url)?"&":"?")+d.data,delete d.data),k=d.url;if(d.cache===!1){var x=f.now(),y=d.url.replace(bP,"$1_="+x);d.url=y+(y===d.url?(bL.test(d.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(d.data&&d.hasContent&&d.contentType!==!1||c.contentType)&&v.setRequestHeader("Content-Type",d.contentType),d.ifModified&&(k=k||d.url,f.lastModified[k]&&v.setRequestHeader("If-Modified-Since",f.lastModified[k]),f.etag[k]&&v.setRequestHeader("If-None-Match",f.etag[k])),v.setRequestHeader("Accept",d.dataTypes[0]&&d.accepts[d.dataTypes[0]]?d.accepts[d.dataTypes[0]]+(d.dataTypes[0]!=="*"?", "+bW+"; q=0.01":""):d.accepts["*"]);for(u in d.headers)v.setRequestHeader(u,d.headers[u]);if(d.beforeSend&&(d.beforeSend.call(e,v,d)===!1||s===2)){v.abort();return!1}for(u in{success:1,error:1,complete:1})v[u](d[u]);p=bZ(bT,d,c,v);if(!p)w(-1,"No Transport");else{v.readyState=1,t&&g.trigger("ajaxSend",[v,d]),d.async&&d.timeout>0&&(q=setTimeout(function(){v.abort("timeout")},d.timeout));try{s=1,p.send(l,w)}catch(z){if(s<2)w(-1,z);else throw z}}return v},param:function(a,c){var d=[],e=function(a,b){b=f.isFunction(b)?b():b,d[d.length]=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent(b)};c===b&&(c=f.ajaxSettings.traditional);if(f.isArray(a)||a.jquery&&!f.isPlainObject(a))f.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var g in a)b_(g,a[g],c,e);return d.join("&").replace(bC,"+")}}),f.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var cc=f.now(),cd=/(\=)\?(&|$)|\?\?/i;f.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return f.expando+"_"+cc++}}),f.ajaxPrefilter("json jsonp",function(b,c,d){var e=typeof b.data=="string"&&/^application\/x\-www\-form\-urlencoded/.test(b.contentType);if(b.dataTypes[0]==="jsonp"||b.jsonp!==!1&&(cd.test(b.url)||e&&cd.test(b.data))){var g,h=b.jsonpCallback=f.isFunction(b.jsonpCallback)?b.jsonpCallback():b.jsonpCallback,i=a[h],j=b.url,k=b.data,l="$1"+h+"$2";b.jsonp!==!1&&(j=j.replace(cd,l),b.url===j&&(e&&(k=k.replace(cd,l)),b.data===k&&(j+=(/\?/.test(j)?"&":"?")+b.jsonp+"="+h))),b.url=j,b.data=k,a[h]=function(a){g=[a]},d.always(function(){a[h]=i,g&&f.isFunction(i)&&a[h](g[0])}),b.converters["script json"]=function(){g||f.error(h+" was not called");return g[0]},b.dataTypes[0]="json";return"script"}}),f.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(a){f.globalEval(a);return a}}}),f.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type="GET",a.global=!1)}),f.ajaxTransport("script",function(a){if(a.crossDomain){var d,e=c.head||c.getElementsByTagName("head")[0]||c.documentElement;return{send:function(f,g){d=c.createElement("script"),d.async="async",a.scriptCharset&&(d.charset=a.scriptCharset),d.src=a.url,d.onload=d.onreadystatechange=function(a,c){if(c||!d.readyState||/loaded|complete/.test(d.readyState))d.onload=d.onreadystatechange=null,e&&d.parentNode&&e.removeChild(d),d=b,c||g(200,"success")},e.insertBefore(d,e.firstChild)},abort:function(){d&&d.onload(0,1)}}}});var ce=a.ActiveXObject?function(){for(var a in cg)cg[a](0,1)}:!1,cf=0,cg;f.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&ch()||ci()}:ch,function(a){f.extend(f.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in a})}(f.ajaxSettings.xhr()),f.support.ajax&&f.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||f.support.cors){var d;return{send:function(e,g){var h=c.xhr(),i,j;c.username?h.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):h.open(c.type,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(j in c.xhrFields)h[j]=c.xhrFields[j];c.mimeType&&h.overrideMimeType&&h.overrideMimeType(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(j in e)h.setRequestHeader(j,e[j])}catch(k){}h.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var j,k,l,m,n;try{if(d&&(e||h.readyState===4)){d=b,i&&(h.onreadystatechange=f.noop,ce&&delete cg[i]);if(e)h.readyState!==4&&h.abort();else{j=h.status,l=h.getAllResponseHeaders(),m={},n=h.responseXML,n&&n.documentElement&&(m.xml=n);try{m.text=h.responseText}catch(a){}try{k=h.statusText}catch(o){k=""}!j&&c.isLocal&&!c.crossDomain?j=m.text?200:404:j===1223&&(j=204)}}}catch(p){e||g(-1,p)}m&&g(j,k,m,l)},!c.async||h.readyState===4?d():(i=++cf,ce&&(cg||(cg={},f(a).unload(ce)),cg[i]=d),h.onreadystatechange=d)},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var cj={},ck,cl,cm=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)([a-z%]*)$/i,co,cp=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],cq;f.fn.extend({show:function(a,b,c){var d,e;if(a||a===0)return this.animate(ct("show",3),a,b,c);for(var g=0,h=this.length;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=d.style.display,!f._data(d,"olddisplay")&&e==="none"&&(e=d.style.display=""),(e===""&&f.css(d,"display")==="none"||!f.contains(d.ownerDocument.documentElement,d))&&f._data(d,"olddisplay",cu(d.nodeName)));for(g=0;g<h;g++){d=this[g];if(d.style){e=d.style.display;if(e===""||e==="none")d.style.display=f._data(d,"olddisplay")||""}}return this},hide:function(a,b,c){if(a||a===0)return this.animate(ct("hide",3),a,b,c);var d,e,g=0,h=this.length;for(;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=f.css(d,"display"),e!=="none"&&!f._data(d,"olddisplay")&&f._data(d,"olddisplay",e));for(g=0;g<h;g++)this[g].style&&(this[g].style.display="none");return this},_toggle:f.fn.toggle,toggle:function(a,b,c){var d=typeof a=="boolean";f.isFunction(a)&&f.isFunction(b)?this._toggle.apply(this,arguments):a==null||d?this.each(function(){var b=d?a:f(this).is(":hidden");f(this)[b?"show":"hide"]()}):this.animate(ct("toggle",3),a,b,c);return this},fadeTo:function(a,b,c,d){return this.filter(":hidden").css("opacity",0).show().end().animate({opacity:b},a,c,d)},animate:function(a,b,c,d){function g(){e.queue===!1&&f._mark(this);var b=f.extend({},e),c=this.nodeType===1,d=c&&f(this).is(":hidden"),g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q;b.animatedProperties={};for(i in a){g=f.camelCase(i),i!==g&&(a[g]=a[i],delete a[i]);if((k=f.cssHooks[g])&&"expand"in k){l=k.expand(a[g]),delete a[g];for(i in l)i in a||(a[i]=l[i])}}for(g in a){h=a[g],f.isArray(h)?(b.animatedProperties[g]=h[1],h=a[g]=h[0]):b.animatedProperties[g]=b.specialEasing&&b.specialEasing[g]||b.easing||"swing";if(h==="hide"&&d||h==="show"&&!d)return b.complete.call(this);c&&(g==="height"||g==="width")&&(b.overflow=[this.style.overflow,this.style.overflowX,this.style.overflowY],f.css(this,"display")==="inline"&&f.css(this,"float")==="none"&&(!f.support.inlineBlockNeedsLayout||cu(this.nodeName)==="inline"?this.style.display="inline-block":this.style.zoom=1))}b.overflow!=null&&(this.style.overflow="hidden");for(i in a)j=new f.fx(this,b,i),h=a[i],cm.test(h)?(q=f._data(this,"toggle"+i)||(h==="toggle"?d?"show":"hide":0),q?(f._data(this,"toggle"+i,q==="show"?"hide":"show"),j[q]()):j[h]()):(m=cn.exec(h),n=j.cur(),m?(o=parseFloat(m[2]),p=m[3]||(f.cssNumber[i]?"":"px"),p!=="px"&&(f.style(this,i,(o||1)+p),n=(o||1)/j.cur()*n,f.style(this,i,n+p)),m[1]&&(o=(m[1]==="-="?-1:1)*o+n),j.custom(n,o,p)):j.custom(n,h,""));return!0}var e=f.speed(b,c,d);if(f.isEmptyObject(a))return this.each(e.complete,[!1]);a=f.extend({},a);return e.queue===!1?this.each(g):this.queue(e.queue,g)},stop:function(a,c,d){typeof a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!==!1&&this.queue(a||"fx",[]);return this.each(function(){function h(a,b,c){var e=b[c];f.removeData(a,c,!0),e.stop(d)}var b,c=!1,e=f.timers,g=f._data(this);d||f._unmark(!0,this);if(a==null)for(b in g)g[b]&&g[b].stop&&b.indexOf(".run")===b.length-4&&h(this,g,b);else g[b=a+".run"]&&g[b].stop&&h(this,g,b);for(b=e.length;b--;)e[b].elem===this&&(a==null||e[b].queue===a)&&(d?e[b](!0):e[b].saveState(),c=!0,e.splice(b,1));(!d||!c)&&f.dequeue(this,a)})}}),f.each({slideDown:ct("show",1),slideUp:ct("hide",1),slideToggle:ct("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{opacity:"toggle"}},function(a,b){f.fn[a]=function(a,c,d){return this.animate(b,a,c,d)}}),f.extend({speed:function(a,b,c){var d=a&&typeof a=="object"?f.extend({},a):{complete:c||!c&&b||f.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:c&&b||b&&!f.isFunction(b)&&b};d.duration=f.fx.off?0:typeof d.duration=="number"?d.duration:d.duration in f.fx.speeds?f.fx.speeds[d.duration]:f.fx.speeds._default;if(d.queue==null||d.queue===!0)d.queue="fx";d.old=d.complete,d.complete=function(a){f.isFunction(d.old)&&d.old.call(this),d.queue?f.dequeue(this,d.queue):a!==!1&&f._unmark(this)};return d},easing:{linear:function(a){return a},swing:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5}},timers:[],fx:function(a,b,c){this.options=b,this.elem=a,this.prop=c,b.orig=b.orig||{}}}),f.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(f.fx.step[this.prop]||f.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a,b=f.css(this.elem,this.prop);return isNaN(a=parseFloat(b))?!b||b==="auto"?0:b:a},custom:function(a,c,d){function h(a){return e.step(a)}var e=this,g=f.fx;this.startTime=cq||cr(),this.end=c,this.now=this.start=a,this.pos=this.state=0,this.unit=d||this.unit||(f.cssNumber[this.prop]?"":"px"),h.queue=this.options.queue,h.elem=this.elem,h.saveState=function(){f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop)===b&&(e.options.hide?f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.start):e.options.show&&f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.end))},h()&&f.timers.push(h)&&!co&&(co=setInterval(g.tick,g.interval))},show:function(){var a=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop);this.options.orig[this.prop]=a||f.style(this.elem,this.prop),this.options.show=!0,a!==b?this.custom(this.cur(),a):this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur()),f(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop)||f.style(this.elem,this.prop),this.options.hide=!0,this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b,c,d,e=cq||cr(),g=!0,h=this.elem,i=this.options;if(a||e>=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(b in i.animatedProperties)i.animatedProperties[b]!==!0&&(g=!1);if(g){i.overflow!=null&&!f.support.shrinkWrapBlocks&&f.each(["","X","Y"],function(a,b){h.style["overflow"+b]=i.overflow[a]}),i.hide&&f(h).hide();if(i.hide||i.show)for(b in i.animatedProperties)f.style(h,b,i.orig[b]),f.removeData(h,"fxshow"+b,!0),f.removeData(h,"toggle"+b,!0);d=i.complete,d&&(i.complete=!1,d.call(h))}return!1}i.duration==Infinity?this.now=e:(c=e-this.startTime,this.state=c/i.duration,this.pos=f.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,c,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update();return!0}},f.extend(f.fx,{tick:function(){var a,b=f.timers,c=0;for(;c<b.length;c++)a=b[c],!a()&&b[c]===a&&b.splice(c--,1);b.length||f.fx.stop()},interval:13,stop:function(){clearInterval(co),co=null},speeds:{slow:600,fast:200,_default:400},step:{opacity:function(a){f.style(a.elem,"opacity",a.now)},_default:function(a){a.elem.style&&a.elem.style[a.prop]!=null?a.elem.style[a.prop]=a.now+a.unit:a.elem[a.prop]=a.now}}}),f.each(cp.concat.apply([],cp),function(a,b){b.indexOf("margin")&&(f.fx.step[b]=function(a){f.style(a.elem,b,Math.max(0,a.now)+a.unit)})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.animated=function(a){return f.grep(f.timers,function(b){return a===b.elem}).length});var cv,cw=/^t(?:able|d|h)$/i,cx=/^(?:body|html)$/i;"getBoundingClientRect"in c.documentElement?cv=function(a,b,c,d){try{d=a.getBoundingClientRect()}catch(e){}if(!d||!f.contains(c,a))return d?{top:d.top,left:d.left}:{top:0,left:0};var g=b.body,h=cy(b),i=c.clientTop||g.clientTop||0,j=c.clientLeft||g.clientLeft||0,k=h.pageYOffset||f.support.boxModel&&c.scrollTop||g.scrollTop,l=h.pageXOffset||f.support.boxModel&&c.scrollLeft||g.scrollLeft,m=d.top+k-i,n=d.left+l-j;return{top:m,left:n}}:cv=function(a,b,c){var d,e=a.offsetParent,g=a,h=b.body,i=b.defaultView,j=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k=a.offsetTop,l=a.offsetLeft;while((a=a.parentNode)&&a!==h&&a!==c){if(f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed")break;d=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k-=a.scrollTop,l-=a.scrollLeft,a===e&&(k+=a.offsetTop,l+=a.offsetLeft,f.support.doesNotAddBorder&&(!f.support.doesAddBorderForTableAndCells||!cw.test(a.nodeName))&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),g=e,e=a.offsetParent),f.support.subtractsBorderForOverflowNotVisible&&d.overflow!=="visible"&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),j=d}if(j.position==="relative"||j.position==="static")k+=h.offsetTop,l+=h.offsetLeft;f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed"&&(k+=Math.max(c.scrollTop,h.scrollTop),l+=Math.max(c.scrollLeft,h.scrollLeft));return{top:k,left:l}},f.fn.offset=function(a){if(arguments.length)return a===b?this:this.each(function(b){f.offset.setOffset(this,a,b)});var c=this[0],d=c&&c.ownerDocument;if(!d)return null;if(c===d.body)return f.offset.bodyOffset(c);return cv(c,d,d.documentElement)},f.offset={bodyOffset:function(a){var b=a.offsetTop,c=a.offsetLeft;f.support.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(b+=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c+=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0);return{top:b,left:c}},setOffset:function(a,b,c){var d=f.css(a,"position");d==="static"&&(a.style.position="relative");var e=f(a),g=e.offset(),h=f.css(a,"top"),i=f.css(a,"left"),j=(d==="absolute"||d==="fixed")&&f.inArray("auto",[h,i])>-1,k={},l={},m,n;j?(l=e.position(),m=l.top,n=l.left):(m=parseFloat(h)||0,n=parseFloat(i)||0),f.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,g)),b.top!=null&&(k.top=b.top-g.top+m),b.left!=null&&(k.left=b.left-g.left+n),"using"in b?b.using.call(a,k):e.css(k)}},f.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=cx.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();c.top-=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c.left-=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0,d.top+=parseFloat(f.css(b[0],"borderTopWidth"))||0,d.left+=parseFloat(f.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:c.top-d.top,left:c.left-d.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var a=this.offsetParent||c.body;while(a&&!cx.test(a.nodeName)&&f.css(a,"position")==="static")a=a.offsetParent;return a})}}),f.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(a,c){var d=/Y/.test(c);f.fn[a]=function(e){return f.access(this,function(a,e,g){var h=cy(a);if(g===b)return h?c in h?h[c]:f.support.boxModel&&h.document.documentElement[e]||h.document.body[e]:a[e];h?h.scrollTo(d?f(h).scrollLeft():g,d?g:f(h).scrollTop()):a[e]=g},a,e,arguments.length,null)}}),f.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,c){var d="client"+a,e="scroll"+a,g="offset"+a;f.fn["inner"+a]=function(){var a=this[0];return a?a.style?parseFloat(f.css(a,c,"padding")):this[c]():null},f.fn["outer"+a]=function(a){var b=this[0];return b?b.style?parseFloat(f.css(b,c,a?"margin":"border")):this[c]():null},f.fn[c]=function(a){return f.access(this,function(a,c,h){var i,j,k,l;if(f.isWindow(a)){i=a.document,j=i.documentElement[d];return f.support.boxModel&&j||i.body&&i.body[d]||j}if(a.nodeType===9){i=a.documentElement;if(i[d]>=i[e])return i[d];return Math.max(a.body[e],i[e],a.body[g],i[g])}if(h===b){k=f.css(a,c),l=parseFloat(k);return f.isNumeric(l)?l:k}f(a).css(c,h)},c,a,arguments.length,null)}}),a.jQuery=a.$=f,typeof define=="function"&&define.amd&&define.amd.jQuery&&define("jquery",[],function(){return f})})(window);
12 03_polling_script_element/public/stylesheets/style.css
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+body {
+ font: 14px "Lucida Grande", Helvetica, Arial, sans-serif;
+}
+
+a {
+ color: #00B7FF;
+}
+
+.status {
+ font-style: italic;
+ font-size: 13px;
+}
19 03_polling_script_element/todo.js
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika POLLING <script> ELEMENT.
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/**
+ * Vytvorí objekt s todočkom. Todočku sa automaticky vygeneruje ID a dátum vytvorenia.
+ *
+ * @constructor
+ * @param {string} text Text nového todočka
+ */
+var Todo = function (text) {
+ this['date'] = Date.now();
+ this['id'] = this['date'].toString() + Math.floor(Math.random()*1000);
+ this['text'] = text;
+ return this;
+};
+
+module.exports = Todo;
43 03_polling_script_element/todos.js
View
@@ -0,0 +1,43 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika POLLING <script> ELEMENT.
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti
+var Todo = require('./todo');
+
+/**
+ * Velmi zjednodušený (a neefektívny!) objekt pre uchovávanie todočiek.
+ * V skutočnej aplikácii by bola použitá databáza.
+ *
+ * @constructor
+ */
+var Todos = function () {
+ this.todos = [];
+};
+
+/**
+ * Pridá nové todo do databázy
+ *
+ * @param {string} text Text nového todočka
+ */
+Todos.prototype.add = function (text) {
+ var todo = new Todo(text);
+ this.todos.push(todo);
+ return todo;
+};
+
+/**
+ * Vrati pole todočiek vytvorených v zadanom časovom intervale
+ *
+ * @param {number} since Timestamp od ktorého majú byť získavané správy (v sekundách)
+ * @param {number} to Timestamp do ktoreho majú byť získavané správy (v sekundách)
+ * @return {Array.<Object.<number, string, string>>} Pole objektov s todočkami.
+ */
+Todos.prototype.getSince = function (since, to) {
+ return this.todos.filter(function (todo) {
+ return todo['date'] > since && todo['date'] <= to;
+ });
+};
+
+module.exports = Todos;
42 03_polling_script_element/views/index.ejs
View
@@ -0,0 +1,42 @@
+<!--
+ Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) POLLING <script> ELEMENT.
+
+ Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+
+ Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+
+ Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+
+ @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+-->
+
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+ <head>
+ <meta charset="utf-8">
+ <title><%= title %></title>
+
+ <script src="javascripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
+ <script src="javascripts/app.js" type="text/javascript"></script>
+
+ <link href="stylesheets/style.css" rel="stylesheet" type="text/stylesheet" />
+ </head>
+
+ <body>
+ <h1><%= title %></h1>
+
+ <h2>Zoznam úloh</h2>
+ <ul id="todos"></ul>
+ <p id="status_update" class="status"></p>
+
+ <h2>Pridať novú úlohu</h2>
+ <form id="new_todo">
+ <input type="text" id="todo_text" />
+ <input type="submit" value="Pridať" />
+ </form>
+ <p id="status_new" class="status"></p>
+ </body>
+</html>
98 04_xhr_streaming/app.js
View
@@ -0,0 +1,98 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) XHR-STREAMING.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+// Závislosti (moduly)
+
+var express = require('express');
+var app = module.exports = express.createServer();
+var Todo = require('./todo');
+
+// Nastavenia
+
+// Funkcia pre vlastný formátu času v logoch
+express.logger.format('date', function () {
+ var date = new Date();
+ return date.getHours() + ':' + date.getMinutes() + ':' + date.getSeconds();
+});
+
+app.configure(function(){
+ app.set('views', __dirname + '/views');
+ app.set('view engine', 'ejs');
+ app.set('view options', { 'layout': false });
+ app.use(express.bodyParser());
+ app.use(express.methodOverride());
+ app.use(express.logger({ 'format': ':date :method :url' }));
+ app.use(app.router);
+ app.use(express.static(__dirname + '/public'));
+ app.use(express.errorHandler({ dumpExceptions: true, showStack: true }));
+});
+
+// Routes
+
+/**
+ * GET /
+ * Pošle vyrenderovaný index ako odpoveď.
+ */
+app.get('/', function (req, res) {
+ res.header('Cache-Control', 'no-cache');
+ res.render('index.ejs', { 'title': 'XHR-STREAMING - Jednoduchý TODO list' });
+});
+
+/**
+ * @type Array.<response> reposnes Pole otvorených požiadaviek od klientov.
+ *
+ * Ešte by bolo treba doimplementovať mazanie odpojených klientov, zisťovanie aktívnych
+ * prebieha napr. posielaním tzv. heartbeat požiadavku zo strany klienta
+ * alebo odchytávaním eventu close na response objekte.
+ */
+var responses = [];
+
+/**
+ * POST /todo (param = text)
+ * Pošle nové todo všetkým klientom.
+ */
+app.post('/todo', function (req, res) {
+ var todo_text = req.body['text'];
+ if (!todo_text || todo_text.trim().length === 0) {
+ return res.send('Text úlohy musí byť zadaný.', 400);
+ }
+ res.send(); // uzavrie POST požiadavku
+
+ // Poslanie todočka klientom
+ var todo_to_send = JSON.stringify(new Todo(req.body['text'])) + '\n';
+ responses.forEach(function (resp) {
+ resp.write(todo_to_send);
+ });
+});
+
+/**
+ * GET /todos
+ * Pošle klientovi hlavičky potrebné k tomu, aby ostalo spojenie otvorené a bolo možné
+ * do neho posielať dáta po častiach. Zároveň odošle prvotnú správu (prázdne medzeri),
+ * aby sa naplnila potrebná časť bufferu prehliadača a vloži objekt slúžiaci pre odpoveď do poľa.
+ */
+app.get('/todos', function (req, res) {
+ res.header('Connection', 'keep-alive');
+ res.header('Transfer-Encoding', 'chunked');
+
+ res.write(Array(2049).join(' ') + '\n');
+ responses.push(res);
+});
+
+// Listen
+
+app.listen(3000, function(){
+ console.log("Express server is listening on: " + app.address().address + ":" + app.address().port);
+});
15 04_xhr_streaming/package.json
View
@@ -0,0 +1,15 @@
+{
+ "name": "xhr-streaming-demo",
+ "description": "Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným v názve aplikácie.",
+ "version": "0.0.1",
+ "author": "Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>",
+ "private": true,
+ "main": "app",
+ "dependencies": {
+ "express": "2.5.8",
+ "ejs": "0.7.1"
+ },
+ "engine": {
+ "node": ">= 0.4.x"
+ }
+}
104 04_xhr_streaming/public/javascripts/app.js
View
@@ -0,0 +1,104 @@
+/**
+ * Zjednodušený todo-list, technika (transportný spôsob) XHR-STREAMING.
+ *
+ * Ukážková real-time webová aplikácia pre bakalársku prácu s témou real-time webové aplikácie
+ * určená k demonštrácii real-time komunikácie klienta so serverom transporným spôsobom uvedeným vyššie.
+ *
+ * Aplikácia má implementované iba dve funkcie - pridanie novej úlohy a získanie úloh zo servera.
+ * Aplikácia neobsahuje všetky potrebné prvky, ktoré by boli pokryté v produkčnej aplikácii,
+ * ako overovanie hodnôt získaných od užívateľa a podobne.
+ *
+ * Pozn. úlohy nie sú ukladané do databázy preto je ich životnosť iba po dobu spustenia aplikácie.
+ *
+ * @author Matej Paulech <matej.paulech@gmail.com>
+ */
+
+/** @type {number} showed Počítadlo už videných správ z XHR objektu */
+var showed;
+/** @type {number} write_messages_timeout_ID ID práve bežiaceho timeoutu */
+var write_messages_timeout_ID;
+
+/**
+ * Funkcia, ktorá získa nové data zo servera a spracuje ich.
+ */
+function checkForChanges() {
+ var xhr = new XMLHttpRequest();
+
+ var writeMessages = function() {
+ clearInterval(write_messages_timeout_ID);
+
+ // Vypísanie nových správ z XHR objektu
+ var texts = xhr.responseText.split('\n');
+ for (var i = showed; i < texts.length -1; i++) {
+ var todo = JSON.parse(texts[i]);
+ $('<li>').text(todo['text']).appendTo('#todos');
+ }
+ // nastaví počet zobrazených na počet správ v XHR objekte, alebo na 1, ak je ich počet 0
+ showed = texts.length - 1 || 1;
+
+ // O 2 sekundy skontroluje nové správy v XHR objekt, dôležité z dôvodu kompatibility medzi prehliadačmi
+ write_messages_timeout_ID = setTimeout(function () {
+ writeMessages();
+ }, 2000);
+
+ $('#status_update').text('Posledná aktualizácia: ' + new Date());
+ };
+
+
+ xhr.onreadystatechange = function () {
+ // inicializácia počítadla počtu zobrazených správ z XHR objektu
+ if (xhr.readyState === 1) {
+ showed = 1;
+ }
+
+ // Výpis správ z XHR objektu po vyvolaní LOADING (3) stavu
+ if (xhr.readyState === 3) {
+ writeMessages();
+ }
+
+ // Po uzavretí spojenia, vypísanie zostávajúcich správ z XHR objektu a nadviazanie nového spojenia
+ if (xhr.readyState === 4) {
+ if (xhr.status !== 200) {
+ // Nastala chyba pri získavaní správ...
+ }
+ writeMessages();
+ xhr.open('GET', 'todos');
+ xhr.send();
+ }
+ };
+ xhr.open('GET', 'todos');
+ xhr.send();
+}
+
+$(function () {
+ $('#todo_text').focus();
+
+ /**
+ * Akcia pre odoslanie formulára.
+ * Skontroluje sa, či je textové pole vyplnené a ak áno pošle sa ajax požiadavka na server.
+ */
+ $('#new_todo').submit(function () {
+ var todo_text = $('#todo_text').val().trim();
+
+ if (todo_text.length === 0 ) {
+ alert("Zadaj novú úlohu.");
+ return false;
+ }
+
+ $.ajax({
+ type: 'POST',
+ url: 'todo',
+ data: { 'text': todo_text }
+ }).done(function () {
+ $('#todo_text').val('');
+ $('#status_new').text('Úloha bola úspešne uložená na serveri.').show().delay(2000).fadeOut();
+ }).fail(function (xhr, errorType, statusText) {
+ $('#status_new').text('Úlohu sa nepodarilo odoslať na server, skús znova... (' + statusText + ': ' + xhr.responseText + ')').show().delay(5000).fadeOut();
+ });
+
+ return false;
+ });
+
+ // Zavolá funkciu pre zistenie zmien - otvorenie spojenia ku serveru.
+ checkForChanges();
+});
4 04_xhr_streaming/public/javascripts/jquery.min.js
View
@@ -0,0 +1,4 @@
+/*! jQuery v1.7.2 jquery.com | jquery.org/license */


+.clean(arguments);a.push.apply(a,this.toArray());return this.pushStack(a,"before",arguments)}},after:function(){if(this[0]&&this[0].parentNode)return this.domManip(arguments,!1,function(a){this.parentNode.insertBefore(a,this.nextSibling)});if(arguments.length){var a=this.pushStack(this,"after",arguments);a.push.apply(a,f.clean(arguments));return a}},remove:function(a,b){for(var c=0,d;(d=this[c])!=null;c++)if(!a||f.filter(a,[d]).length)!b&&d.nodeType===1&&(f.cleanData(d.getElementsByTagName("*")),f.cleanData([d])),d.parentNode&&d.parentNode.removeChild(d);return this},empty:function(){for(var a=0,b;(b=this[a])!=null;a++){b.nodeType===1&&f.cleanData(b.getElementsByTagName("*"));while(b.firstChild)b.removeChild(b.firstChild)}return this},clone:function(a,b){a=a==null?!1:a,b=b==null?a:b;return this.map(function(){return f.clone(this,a,b)})},html:function(a){return f.access(this,function(a){var c=this[0]||{},d=0,e=this.length;if(a===b)return c.nodeType===1?c.innerHTML.replace(W,""):null;if(typeof a=="string"&&!ba.test(a)&&(f.support.leadingWhitespace||!X.test(a))&&!bg[(Z.exec(a)||["",""])[1].toLowerCase()]){a=a.replace(Y,"<$1></$2>");try{for(;d<e;d++)c=this[d]||{},c.nodeType===1&&(f.cleanData(c.getElementsByTagName("*")),c.innerHTML=a);c=0}catch(g){}}c&&this.empty().append(a)},null,a,arguments.length)},replaceWith:function(a){if(this[0]&&this[0].parentNode){if(f.isFunction(a))return this.each(function(b){var c=f(this),d=c.html();c.replaceWith(a.call(this,b,d))});typeof a!="string"&&(a=f(a).detach());return this.each(function(){var b=this.nextSibling,c=this.parentNode;f(this).remove(),b?f(b).before(a):f(c).append(a)})}return this.length?this.pushStack(f(f.isFunction(a)?a():a),"replaceWith",a):this},detach:function(a){return this.remove(a,!0)},domManip:function(a,c,d){var e,g,h,i,j=a[0],k=[];if(!f.support.checkClone&&arguments.length===3&&typeof j=="string"&&bd.test(j))return this.each(function(){f(this).domManip(a,c,d,!0)});if(f.isFunction(j))return this.each(function(e){var g=f(this);a[0]=j.call(this,e,c?g.html():b),g.domManip(a,c,d)});if(this[0]){i=j&&j.parentNode,f.support.parentNode&&i&&i.nodeType===11&&i.childNodes.length===this.length?e={fragment:i}:e=f.buildFragment(a,this,k),h=e.fragment,h.childNodes.length===1?g=h=h.firstChild:g=h.firstChild;if(g){c=c&&f.nodeName(g,"tr");for(var l=0,m=this.length,n=m-1;l<m;l++)d.call(c?bi(this[l],g):this[l],e.cacheable||m>1&&l<n?f.clone(h,!0,!0):h)}k.length&&f.each(k,function(a,b){b.src?f.ajax({type:"GET",global:!1,url:b.src,async:!1,dataType:"script"}):f.globalEval((b.text||b.textContent||b.innerHTML||"").replace(bf,"/*$0*/")),b.parentNode&&b.parentNode.removeChild(b)})}return this}}),f.buildFragment=function(a,b,d){var e,g,h,i,j=a[0];b&&b[0]&&(i=b[0].ownerDocument||b[0]),i.createDocumentFragment||(i=c),a.length===1&&typeof j=="string"&&j.length<512&&i===c&&j.charAt(0)==="<"&&!bb.test(j)&&(f.support.checkClone||!bd.test(j))&&(f.support.html5Clone||!bc.test(j))&&(g=!0,h=f.fragments[j],h&&h!==1&&(e=h)),e||(e=i.createDocumentFragment(),f.clean(a,i,e,d)),g&&(f.fragments[j]=h?e:1);return{fragment:e,cacheable:g}},f.fragments={},f.each({appendTo:"append",prependTo:"prepend",insertBefore:"before",insertAfter:"after",replaceAll:"replaceWith"},function(a,b){f.fn[a]=function(c){var d=[],e=f(c),g=this.length===1&&this[0].parentNode;if(g&&g.nodeType===11&&g.childNodes.length===1&&e.length===1){e[b](this[0]);return this}for(var h=0,i=e.length;h<i;h++){var j=(h>0?this.clone(!0):this).get();f(e[h])[b](j),d=d.concat(j)}return this.pushStack(d,a,e.selector)}}),f.extend({clone:function(a,b,c){var d,e,g,h=f.support.html5Clone||f.isXMLDoc(a)||!bc.test("<"+a.nodeName+">")?a.cloneNode(!0):bo(a);if((!f.support.noCloneEvent||!f.support.noCloneChecked)&&(a.nodeType===1||a.nodeType===11)&&!f.isXMLDoc(a)){bk(a,h),d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)e[g]&&bk(d[g],e[g])}if(b){bj(a,h);if(c){d=bl(a),e=bl(h);for(g=0;d[g];++g)bj(d[g],e[g])}}d=e=null;return h},clean:function(a,b,d,e){var g,h,i,j=[];b=b||c,typeof b.createElement=="undefined"&&(b=b.ownerDocument||b[0]&&b[0].ownerDocument||c);for(var k=0,l;(l=a[k])!=null;k++){typeof l=="number"&&(l+="");if(!l)continue;if(typeof l=="string")if(!_.test(l))l=b.createTextNode(l);else{l=l.replace(Y,"<$1></$2>");var m=(Z.exec(l)||["",""])[1].toLowerCase(),n=bg[m]||bg._default,o=n[0],p=b.createElement("div"),q=bh.childNodes,r;b===c?bh.appendChild(p):U(b).appendChild(p),p.innerHTML=n[1]+l+n[2];while(o--)p=p.lastChild;if(!f.support.tbody){var s=$.test(l),t=m==="table"&&!s?p.firstChild&&p.firstChild.childNodes:n[1]==="<table>"&&!s?p.childNodes:[];for(i=t.length-1;i>=0;--i)f.nodeName(t[i],"tbody")&&!t[i].childNodes.length&&t[i].parentNode.removeChild(t[i])}!f.support.leadingWhitespace&&X.test(l)&&p.insertBefore(b.createTextNode(X.exec(l)[0]),p.firstChild),l=p.childNodes,p&&(p.parentNode.removeChild(p),q.length>0&&(r=q[q.length-1],r&&r.parentNode&&r.parentNode.removeChild(r)))}var u;if(!f.support.appendChecked)if(l[0]&&typeof (u=l.length)=="number")for(i=0;i<u;i++)bn(l[i]);else bn(l);l.nodeType?j.push(l):j=f.merge(j,l)}if(d){g=function(a){return!a.type||be.test(a.type)};for(k=0;j[k];k++){h=j[k];if(e&&f.nodeName(h,"script")&&(!h.type||be.test(h.type)))e.push(h.parentNode?h.parentNode.removeChild(h):h);else{if(h.nodeType===1){var v=f.grep(h.getElementsByTagName("script"),g);j.splice.apply(j,[k+1,0].concat(v))}d.appendChild(h)}}}return j},cleanData:function(a){var b,c,d=f.cache,e=f.event.special,g=f.support.deleteExpando;for(var h=0,i;(i=a[h])!=null;h++){if(i.nodeName&&f.noData[i.nodeName.toLowerCase()])continue;c=i[f.expando];if(c){b=d[c];if(b&&b.events){for(var j in b.events)e[j]?f.event.remove(i,j):f.removeEvent(i,j,b.handle);b.handle&&(b.handle.elem=null)}g?delete i[f.expando]:i.removeAttribute&&i.removeAttribute(f.expando),delete d[c]}}}});var bp=/alpha\([^)]*\)/i,bq=/opacity=([^)]*)/,br=/([A-Z]|^ms)/g,bs=/^[\-+]?(?:\d*\.)?\d+$/i,bt=/^-?(?:\d*\.)?\d+(?!px)[^\d\s]+$/i,bu=/^([\-+])=([\-+.\de]+)/,bv=/^margin/,bw={position:"absolute",visibility:"hidden",display:"block"},bx=["Top","Right","Bottom","Left"],by,bz,bA;f.fn.css=function(a,c){return f.access(this,function(a,c,d){return d!==b?f.style(a,c,d):f.css(a,c)},a,c,arguments.length>1)},f.extend({cssHooks:{opacity:{get:function(a,b){if(b){var c=by(a,"opacity");return c===""?"1":c}return a.style.opacity}}},cssNumber:{fillOpacity:!0,fontWeight:!0,lineHeight:!0,opacity:!0,orphans:!0,widows:!0,zIndex:!0,zoom:!0},cssProps:{"float":f.support.cssFloat?"cssFloat":"styleFloat"},style:function(a,c,d,e){if(!!a&&a.nodeType!==3&&a.nodeType!==8&&!!a.style){var g,h,i=f.camelCase(c),j=a.style,k=f.cssHooks[i];c=f.cssProps[i]||i;if(d===b){if(k&&"get"in k&&(g=k.get(a,!1,e))!==b)return g;return j[c]}h=typeof d,h==="string"&&(g=bu.exec(d))&&(d=+(g[1]+1)*+g[2]+parseFloat(f.css(a,c)),h="number");if(d==null||h==="number"&&isNaN(d))return;h==="number"&&!f.cssNumber[i]&&(d+="px");if(!k||!("set"in k)||(d=k.set(a,d))!==b)try{j[c]=d}catch(l){}}},css:function(a,c,d){var e,g;c=f.camelCase(c),g=f.cssHooks[c],c=f.cssProps[c]||c,c==="cssFloat"&&(c="float");if(g&&"get"in g&&(e=g.get(a,!0,d))!==b)return e;if(by)return by(a,c)},swap:function(a,b,c){var d={},e,f;for(f in b)d[f]=a.style[f],a.style[f]=b[f];e=c.call(a);for(f in b)a.style[f]=d[f];return e}}),f.curCSS=f.css,c.defaultView&&c.defaultView.getComputedStyle&&(bz=function(a,b){var c,d,e,g,h=a.style;b=b.replace(br,"-$1").toLowerCase(),(d=a.ownerDocument.defaultView)&&(e=d.getComputedStyle(a,null))&&(c=e.getPropertyValue(b),c===""&&!f.contains(a.ownerDocument.documentElement,a)&&(c=f.style(a,b))),!f.support.pixelMargin&&e&&bv.test(b)&&bt.test(c)&&(g=h.width,h.width=c,c=e.width,h.width=g);return c}),c.documentElement.currentStyle&&(bA=function(a,b){var c,d,e,f=a.currentStyle&&a.currentStyle[b],g=a.style;f==null&&g&&(e=g[b])&&(f=e),bt.test(f)&&(c=g.left,d=a.runtimeStyle&&a.runtimeStyle.left,d&&(a.runtimeStyle.left=a.currentStyle.left),g.left=b==="fontSize"?"1em":f,f=g.pixelLeft+"px",g.left=c,d&&(a.runtimeStyle.left=d));return f===""?"auto":f}),by=bz||bA,f.each(["height","width"],function(a,b){f.cssHooks[b]={get:function(a,c,d){if(c)return a.offsetWidth!==0?bB(a,b,d):f.swap(a,bw,function(){return bB(a,b,d)})},set:function(a,b){return bs.test(b)?b+"px":b}}}),f.support.opacity||(f.cssHooks.opacity={get:function(a,b){return bq.test((b&&a.currentStyle?a.currentStyle.filter:a.style.filter)||"")?parseFloat(RegExp.$1)/100+"":b?"1":""},set:function(a,b){var c=a.style,d=a.currentStyle,e=f.isNumeric(b)?"alpha(opacity="+b*100+")":"",g=d&&d.filter||c.filter||"";c.zoom=1;if(b>=1&&f.trim(g.replace(bp,""))===""){c.removeAttribute("filter");if(d&&!d.filter)return}c.filter=bp.test(g)?g.replace(bp,e):g+" "+e}}),f(function(){f.support.reliableMarginRight||(f.cssHooks.marginRight={get:function(a,b){return f.swap(a,{display:"inline-block"},function(){return b?by(a,"margin-right"):a.style.marginRight})}})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.hidden=function(a){var b=a.offsetWidth,c=a.offsetHeight;return b===0&&c===0||!f.support.reliableHiddenOffsets&&(a.style&&a.style.display||f.css(a,"display"))==="none"},f.expr.filters.visible=function(a){return!f.expr.filters.hidden(a)}),f.each({margin:"",padding:"",border:"Width"},function(a,b){f.cssHooks[a+b]={expand:function(c){var d,e=typeof c=="string"?c.split(" "):[c],f={};for(d=0;d<4;d++)f[a+bx[d]+b]=e[d]||e[d-2]||e[0];return f}}});var bC=/%20/g,bD=/\[\]$/,bE=/\r?\n/g,bF=/#.*$/,bG=/^(.*?):[ \t]*([^\r\n]*)\r?$/mg,bH=/^(?:color|date|datetime|datetime-local|email|hidden|month|number|password|range|search|tel|text|time|url|week)$/i,bI=/^(?:about|app|app\-storage|.+\-extension|file|res|widget):$/,bJ=/^(?:GET|HEAD)$/,bK=/^\/\//,bL=/\?/,bM=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi,bN=/^(?:select|textarea)/i,bO=/\s+/,bP=/([?&])_=[^&]*/,bQ=/^([\w\+\.\-]+:)(?:\/\/([^\/?#:]*)(?::(\d+))?)?/,bR=f.fn.load,bS={},bT={},bU,bV,bW=["*/"]+["*"];try{bU=e.href}catch(bX){bU=c.createElement("a"),bU.href="",bU=bU.href}bV=bQ.exec(bU.toLowerCase())||[],f.fn.extend({load:function(a,c,d){if(typeof a!="string"&&bR)return bR.apply(this,arguments);if(!this.length)return this;var e=a.indexOf(" ");if(e>=0){var g=a.slice(e,a.length);a=a.slice(0,e)}var h="GET";c&&(f.isFunction(c)?(d=c,c=b):typeof c=="object"&&(c=f.param(c,f.ajaxSettings.traditional),h="POST"));var i=this;f.ajax({url:a,type:h,dataType:"html",data:c,complete:function(a,b,c){c=a.responseText,a.isResolved()&&(a.done(function(a){c=a}),i.html(g?f("<div>").append(c.replace(bM,"")).find(g):c)),d&&i.each(d,[c,b,a])}});return this},serialize:function(){return f.param(this.serializeArray())},serializeArray:function(){return this.map(function(){return this.elements?f.makeArray(this.elements):this}).filter(function(){return this.name&&!this.disabled&&(this.checked||bN.test(this.nodeName)||bH.test(this.type))}).map(function(a,b){var c=f(this).val();return c==null?null:f.isArray(c)?f.map(c,function(a,c){return{name:b.name,value:a.replace(bE,"\r\n")}}):{name:b.name,value:c.replace(bE,"\r\n")}}).get()}}),f.each("ajaxStart ajaxStop ajaxComplete ajaxError ajaxSuccess ajaxSend".split(" "),function(a,b){f.fn[b]=function(a){return this.on(b,a)}}),f.each(["get","post"],function(a,c){f[c]=function(a,d,e,g){f.isFunction(d)&&(g=g||e,e=d,d=b);return f.ajax({type:c,url:a,data:d,success:e,dataType:g})}}),f.extend({getScript:function(a,c){return f.get(a,b,c,"script")},getJSON:function(a,b,c){return f.get(a,b,c,"json")},ajaxSetup:function(a,b){b?b$(a,f.ajaxSettings):(b=a,a=f.ajaxSettings),b$(a,b);return a},ajaxSettings:{url:bU,isLocal:bI.test(bV[1]),global:!0,type:"GET",contentType:"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",processData:!0,async:!0,accepts:{xml:"application/xml, text/xml",html:"text/html",text:"text/plain",json:"application/json, text/javascript","*":bW},contents:{xml:/xml/,html:/html/,json:/json/},responseFields:{xml:"responseXML",text:"responseText"},converters:{"* text":a.String,"text html":!0,"text json":f.parseJSON,"text xml":f.parseXML},flatOptions:{context:!0,url:!0}},ajaxPrefilter:bY(bS),ajaxTransport:bY(bT),ajax:function(a,c){function w(a,c,l,m){if(s!==2){s=2,q&&clearTimeout(q),p=b,n=m||"",v.readyState=a>0?4:0;var o,r,u,w=c,x=l?ca(d,v,l):b,y,z;if(a>=200&&a<300||a===304){if(d.ifModified){if(y=v.getResponseHeader("Last-Modified"))f.lastModified[k]=y;if(z=v.getResponseHeader("Etag"))f.etag[k]=z}if(a===304)w="notmodified",o=!0;else try{r=cb(d,x),w="success",o=!0}catch(A){w="parsererror",u=A}}else{u=w;if(!w||a)w="error",a<0&&(a=0)}v.status=a,v.statusText=""+(c||w),o?h.resolveWith(e,[r,w,v]):h.rejectWith(e,[v,w,u]),v.statusCode(j),j=b,t&&g.trigger("ajax"+(o?"Success":"Error"),[v,d,o?r:u]),i.fireWith(e,[v,w]),t&&(g.trigger("ajaxComplete",[v,d]),--f.active||f.event.trigger("ajaxStop"))}}typeof a=="object"&&(c=a,a=b),c=c||{};var d=f.ajaxSetup({},c),e=d.context||d,g=e!==d&&(e.nodeType||e instanceof f)?f(e):f.event,h=f.Deferred(),i=f.Callbacks("once memory"),j=d.statusCode||{},k,l={},m={},n,o,p,q,r,s=0,t,u,v={readyState:0,setRequestHeader:function(a,b){if(!s){var c=a.toLowerCase();a=m[c]=m[c]||a,l[a]=b}return this},getAllResponseHeaders:function(){return s===2?n:null},getResponseHeader:function(a){var c;if(s===2){if(!o){o={};while(c=bG.exec(n))o[c[1].toLowerCase()]=c[2]}c=o[a.toLowerCase()]}return c===b?null:c},overrideMimeType:function(a){s||(d.mimeType=a);return this},abort:function(a){a=a||"abort",p&&p.abort(a),w(0,a);return this}};h.promise(v),v.success=v.done,v.error=v.fail,v.complete=i.add,v.statusCode=function(a){if(a){var b;if(s<2)for(b in a)j[b]=[j[b],a[b]];else b=a[v.status],v.then(b,b)}return this},d.url=((a||d.url)+"").replace(bF,"").replace(bK,bV[1]+"//"),d.dataTypes=f.trim(d.dataType||"*").toLowerCase().split(bO),d.crossDomain==null&&(r=bQ.exec(d.url.toLowerCase()),d.crossDomain=!(!r||r[1]==bV[1]&&r[2]==bV[2]&&(r[3]||(r[1]==="http:"?80:443))==(bV[3]||(bV[1]==="http:"?80:443)))),d.data&&d.processData&&typeof d.data!="string"&&(d.data=f.param(d.data,d.traditional)),bZ(bS,d,c,v);if(s===2)return!1;t=d.global,d.type=d.type.toUpperCase(),d.hasContent=!bJ.test(d.type),t&&f.active++===0&&f.event.trigger("ajaxStart");if(!d.hasContent){d.data&&(d.url+=(bL.test(d.url)?"&":"?")+d.data,delete d.data),k=d.url;if(d.cache===!1){var x=f.now(),y=d.url.replace(bP,"$1_="+x);d.url=y+(y===d.url?(bL.test(d.url)?"&":"?")+"_="+x:"")}}(d.data&&d.hasContent&&d.contentType!==!1||c.contentType)&&v.setRequestHeader("Content-Type",d.contentType),d.ifModified&&(k=k||d.url,f.lastModified[k]&&v.setRequestHeader("If-Modified-Since",f.lastModified[k]),f.etag[k]&&v.setRequestHeader("If-None-Match",f.etag[k])),v.setRequestHeader("Accept",d.dataTypes[0]&&d.accepts[d.dataTypes[0]]?d.accepts[d.dataTypes[0]]+(d.dataTypes[0]!=="*"?", "+bW+"; q=0.01":""):d.accepts["*"]);for(u in d.headers)v.setRequestHeader(u,d.headers[u]);if(d.beforeSend&&(d.beforeSend.call(e,v,d)===!1||s===2)){v.abort();return!1}for(u in{success:1,error:1,complete:1})v[u](d[u]);p=bZ(bT,d,c,v);if(!p)w(-1,"No Transport");else{v.readyState=1,t&&g.trigger("ajaxSend",[v,d]),d.async&&d.timeout>0&&(q=setTimeout(function(){v.abort("timeout")},d.timeout));try{s=1,p.send(l,w)}catch(z){if(s<2)w(-1,z);else throw z}}return v},param:function(a,c){var d=[],e=function(a,b){b=f.isFunction(b)?b():b,d[d.length]=encodeURIComponent(a)+"="+encodeURIComponent(b)};c===b&&(c=f.ajaxSettings.traditional);if(f.isArray(a)||a.jquery&&!f.isPlainObject(a))f.each(a,function(){e(this.name,this.value)});else for(var g in a)b_(g,a[g],c,e);return d.join("&").replace(bC,"+")}}),f.extend({active:0,lastModified:{},etag:{}});var cc=f.now(),cd=/(\=)\?(&|$)|\?\?/i;f.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){return f.expando+"_"+cc++}}),f.ajaxPrefilter("json jsonp",function(b,c,d){var e=typeof b.data=="string"&&/^application\/x\-www\-form\-urlencoded/.test(b.contentType);if(b.dataTypes[0]==="jsonp"||b.jsonp!==!1&&(cd.test(b.url)||e&&cd.test(b.data))){var g,h=b.jsonpCallback=f.isFunction(b.jsonpCallback)?b.jsonpCallback():b.jsonpCallback,i=a[h],j=b.url,k=b.data,l="$1"+h+"$2";b.jsonp!==!1&&(j=j.replace(cd,l),b.url===j&&(e&&(k=k.replace(cd,l)),b.data===k&&(j+=(/\?/.test(j)?"&":"?")+b.jsonp+"="+h))),b.url=j,b.data=k,a[h]=function(a){g=[a]},d.always(function(){a[h]=i,g&&f.isFunction(i)&&a[h](g[0])}),b.converters["script json"]=function(){g||f.error(h+" was not called");return g[0]},b.dataTypes[0]="json";return"script"}}),f.ajaxSetup({accepts:{script:"text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript"},contents:{script:/javascript|ecmascript/},converters:{"text script":function(a){f.globalEval(a);return a}}}),f.ajaxPrefilter("script",function(a){a.cache===b&&(a.cache=!1),a.crossDomain&&(a.type="GET",a.global=!1)}),f.ajaxTransport("script",function(a){if(a.crossDomain){var d,e=c.head||c.getElementsByTagName("head")[0]||c.documentElement;return{send:function(f,g){d=c.createElement("script"),d.async="async",a.scriptCharset&&(d.charset=a.scriptCharset),d.src=a.url,d.onload=d.onreadystatechange=function(a,c){if(c||!d.readyState||/loaded|complete/.test(d.readyState))d.onload=d.onreadystatechange=null,e&&d.parentNode&&e.removeChild(d),d=b,c||g(200,"success")},e.insertBefore(d,e.firstChild)},abort:function(){d&&d.onload(0,1)}}}});var ce=a.ActiveXObject?function(){for(var a in cg)cg[a](0,1)}:!1,cf=0,cg;f.ajaxSettings.xhr=a.ActiveXObject?function(){return!this.isLocal&&ch()||ci()}:ch,function(a){f.extend(f.support,{ajax:!!a,cors:!!a&&"withCredentials"in a})}(f.ajaxSettings.xhr()),f.support.ajax&&f.ajaxTransport(function(c){if(!c.crossDomain||f.support.cors){var d;return{send:function(e,g){var h=c.xhr(),i,j;c.username?h.open(c.type,c.url,c.async,c.username,c.password):h.open(c.type,c.url,c.async);if(c.xhrFields)for(j in c.xhrFields)h[j]=c.xhrFields[j];c.mimeType&&h.overrideMimeType&&h.overrideMimeType(c.mimeType),!c.crossDomain&&!e["X-Requested-With"]&&(e["X-Requested-With"]="XMLHttpRequest");try{for(j in e)h.setRequestHeader(j,e[j])}catch(k){}h.send(c.hasContent&&c.data||null),d=function(a,e){var j,k,l,m,n;try{if(d&&(e||h.readyState===4)){d=b,i&&(h.onreadystatechange=f.noop,ce&&delete cg[i]);if(e)h.readyState!==4&&h.abort();else{j=h.status,l=h.getAllResponseHeaders(),m={},n=h.responseXML,n&&n.documentElement&&(m.xml=n);try{m.text=h.responseText}catch(a){}try{k=h.statusText}catch(o){k=""}!j&&c.isLocal&&!c.crossDomain?j=m.text?200:404:j===1223&&(j=204)}}}catch(p){e||g(-1,p)}m&&g(j,k,m,l)},!c.async||h.readyState===4?d():(i=++cf,ce&&(cg||(cg={},f(a).unload(ce)),cg[i]=d),h.onreadystatechange=d)},abort:function(){d&&d(0,1)}}}});var cj={},ck,cl,cm=/^(?:toggle|show|hide)$/,cn=/^([+\-]=)?([\d+.\-]+)([a-z%]*)$/i,co,cp=[["height","marginTop","marginBottom","paddingTop","paddingBottom"],["width","marginLeft","marginRight","paddingLeft","paddingRight"],["opacity"]],cq;f.fn.extend({show:function(a,b,c){var d,e;if(a||a===0)return this.animate(ct("show",3),a,b,c);for(var g=0,h=this.length;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=d.style.display,!f._data(d,"olddisplay")&&e==="none"&&(e=d.style.display=""),(e===""&&f.css(d,"display")==="none"||!f.contains(d.ownerDocument.documentElement,d))&&f._data(d,"olddisplay",cu(d.nodeName)));for(g=0;g<h;g++){d=this[g];if(d.style){e=d.style.display;if(e===""||e==="none")d.style.display=f._data(d,"olddisplay")||""}}return this},hide:function(a,b,c){if(a||a===0)return this.animate(ct("hide",3),a,b,c);var d,e,g=0,h=this.length;for(;g<h;g++)d=this[g],d.style&&(e=f.css(d,"display"),e!=="none"&&!f._data(d,"olddisplay")&&f._data(d,"olddisplay",e));for(g=0;g<h;g++)this[g].style&&(this[g].style.display="none");return this},_toggle:f.fn.toggle,toggle:function(a,b,c){var d=typeof a=="boolean";f.isFunction(a)&&f.isFunction(b)?this._toggle.apply(this,arguments):a==null||d?this.each(function(){var b=d?a:f(this).is(":hidden");f(this)[b?"show":"hide"]()}):this.animate(ct("toggle",3),a,b,c);return this},fadeTo:function(a,b,c,d){return this.filter(":hidden").css("opacity",0).show().end().animate({opacity:b},a,c,d)},animate:function(a,b,c,d){function g(){e.queue===!1&&f._mark(this);var b=f.extend({},e),c=this.nodeType===1,d=c&&f(this).is(":hidden"),g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q;b.animatedProperties={};for(i in a){g=f.camelCase(i),i!==g&&(a[g]=a[i],delete a[i]);if((k=f.cssHooks[g])&&"expand"in k){l=k.expand(a[g]),delete a[g];for(i in l)i in a||(a[i]=l[i])}}for(g in a){h=a[g],f.isArray(h)?(b.animatedProperties[g]=h[1],h=a[g]=h[0]):b.animatedProperties[g]=b.specialEasing&&b.specialEasing[g]||b.easing||"swing";if(h==="hide"&&d||h==="show"&&!d)return b.complete.call(this);c&&(g==="height"||g==="width")&&(b.overflow=[this.style.overflow,this.style.overflowX,this.style.overflowY],f.css(this,"display")==="inline"&&f.css(this,"float")==="none"&&(!f.support.inlineBlockNeedsLayout||cu(this.nodeName)==="inline"?this.style.display="inline-block":this.style.zoom=1))}b.overflow!=null&&(this.style.overflow="hidden");for(i in a)j=new f.fx(this,b,i),h=a[i],cm.test(h)?(q=f._data(this,"toggle"+i)||(h==="toggle"?d?"show":"hide":0),q?(f._data(this,"toggle"+i,q==="show"?"hide":"show"),j[q]()):j[h]()):(m=cn.exec(h),n=j.cur(),m?(o=parseFloat(m[2]),p=m[3]||(f.cssNumber[i]?"":"px"),p!=="px"&&(f.style(this,i,(o||1)+p),n=(o||1)/j.cur()*n,f.style(this,i,n+p)),m[1]&&(o=(m[1]==="-="?-1:1)*o+n),j.custom(n,o,p)):j.custom(n,h,""));return!0}var e=f.speed(b,c,d);if(f.isEmptyObject(a))return this.each(e.complete,[!1]);a=f.extend({},a);return e.queue===!1?this.each(g):this.queue(e.queue,g)},stop:function(a,c,d){typeof a!="string"&&(d=c,c=a,a=b),c&&a!==!1&&this.queue(a||"fx",[]);return this.each(function(){function h(a,b,c){var e=b[c];f.removeData(a,c,!0),e.stop(d)}var b,c=!1,e=f.timers,g=f._data(this);d||f._unmark(!0,this);if(a==null)for(b in g)g[b]&&g[b].stop&&b.indexOf(".run")===b.length-4&&h(this,g,b);else g[b=a+".run"]&&g[b].stop&&h(this,g,b);for(b=e.length;b--;)e[b].elem===this&&(a==null||e[b].queue===a)&&(d?e[b](!0):e[b].saveState(),c=!0,e.splice(b,1));(!d||!c)&&f.dequeue(this,a)})}}),f.each({slideDown:ct("show",1),slideUp:ct("hide",1),slideToggle:ct("toggle",1),fadeIn:{opacity:"show"},fadeOut:{opacity:"hide"},fadeToggle:{opacity:"toggle"}},function(a,b){f.fn[a]=function(a,c,d){return this.animate(b,a,c,d)}}),f.extend({speed:function(a,b,c){var d=a&&typeof a=="object"?f.extend({},a):{complete:c||!c&&b||f.isFunction(a)&&a,duration:a,easing:c&&b||b&&!f.isFunction(b)&&b};d.duration=f.fx.off?0:typeof d.duration=="number"?d.duration:d.duration in f.fx.speeds?f.fx.speeds[d.duration]:f.fx.speeds._default;if(d.queue==null||d.queue===!0)d.queue="fx";d.old=d.complete,d.complete=function(a){f.isFunction(d.old)&&d.old.call(this),d.queue?f.dequeue(this,d.queue):a!==!1&&f._unmark(this)};return d},easing:{linear:function(a){return a},swing:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5}},timers:[],fx:function(a,b,c){this.options=b,this.elem=a,this.prop=c,b.orig=b.orig||{}}}),f.fx.prototype={update:function(){this.options.step&&this.options.step.call(this.elem,this.now,this),(f.fx.step[this.prop]||f.fx.step._default)(this)},cur:function(){if(this.elem[this.prop]!=null&&(!this.elem.style||this.elem.style[this.prop]==null))return this.elem[this.prop];var a,b=f.css(this.elem,this.prop);return isNaN(a=parseFloat(b))?!b||b==="auto"?0:b:a},custom:function(a,c,d){function h(a){return e.step(a)}var e=this,g=f.fx;this.startTime=cq||cr(),this.end=c,this.now=this.start=a,this.pos=this.state=0,this.unit=d||this.unit||(f.cssNumber[this.prop]?"":"px"),h.queue=this.options.queue,h.elem=this.elem,h.saveState=function(){f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop)===b&&(e.options.hide?f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.start):e.options.show&&f._data(e.elem,"fxshow"+e.prop,e.end))},h()&&f.timers.push(h)&&!co&&(co=setInterval(g.tick,g.interval))},show:function(){var a=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop);this.options.orig[this.prop]=a||f.style(this.elem,this.prop),this.options.show=!0,a!==b?this.custom(this.cur(),a):this.custom(this.prop==="width"||this.prop==="height"?1:0,this.cur()),f(this.elem).show()},hide:function(){this.options.orig[this.prop]=f._data(this.elem,"fxshow"+this.prop)||f.style(this.elem,this.prop),this.options.hide=!0,this.custom(this.cur(),0)},step:function(a){var b,c,d,e=cq||cr(),g=!0,h=this.elem,i=this.options;if(a||e>=i.duration+this.startTime){this.now=this.end,this.pos=this.state=1,this.update(),i.animatedProperties[this.prop]=!0;for(b in i.animatedProperties)i.animatedProperties[b]!==!0&&(g=!1);if(g){i.overflow!=null&&!f.support.shrinkWrapBlocks&&f.each(["","X","Y"],function(a,b){h.style["overflow"+b]=i.overflow[a]}),i.hide&&f(h).hide();if(i.hide||i.show)for(b in i.animatedProperties)f.style(h,b,i.orig[b]),f.removeData(h,"fxshow"+b,!0),f.removeData(h,"toggle"+b,!0);d=i.complete,d&&(i.complete=!1,d.call(h))}return!1}i.duration==Infinity?this.now=e:(c=e-this.startTime,this.state=c/i.duration,this.pos=f.easing[i.animatedProperties[this.prop]](this.state,c,0,1,i.duration),this.now=this.start+(this.end-this.start)*this.pos),this.update();return!0}},f.extend(f.fx,{tick:function(){var a,b=f.timers,c=0;for(;c<b.length;c++)a=b[c],!a()&&b[c]===a&&b.splice(c--,1);b.length||f.fx.stop()},interval:13,stop:function(){clearInterval(co),co=null},speeds:{slow:600,fast:200,_default:400},step:{opacity:function(a){f.style(a.elem,"opacity",a.now)},_default:function(a){a.elem.style&&a.elem.style[a.prop]!=null?a.elem.style[a.prop]=a.now+a.unit:a.elem[a.prop]=a.now}}}),f.each(cp.concat.apply([],cp),function(a,b){b.indexOf("margin")&&(f.fx.step[b]=function(a){f.style(a.elem,b,Math.max(0,a.now)+a.unit)})}),f.expr&&f.expr.filters&&(f.expr.filters.animated=function(a){return f.grep(f.timers,function(b){return a===b.elem}).length});var cv,cw=/^t(?:able|d|h)$/i,cx=/^(?:body|html)$/i;"getBoundingClientRect"in c.documentElement?cv=function(a,b,c,d){try{d=a.getBoundingClientRect()}catch(e){}if(!d||!f.contains(c,a))return d?{top:d.top,left:d.left}:{top:0,left:0};var g=b.body,h=cy(b),i=c.clientTop||g.clientTop||0,j=c.clientLeft||g.clientLeft||0,k=h.pageYOffset||f.support.boxModel&&c.scrollTop||g.scrollTop,l=h.pageXOffset||f.support.boxModel&&c.scrollLeft||g.scrollLeft,m=d.top+k-i,n=d.left+l-j;return{top:m,left:n}}:cv=function(a,b,c){var d,e=a.offsetParent,g=a,h=b.body,i=b.defaultView,j=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k=a.offsetTop,l=a.offsetLeft;while((a=a.parentNode)&&a!==h&&a!==c){if(f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed")break;d=i?i.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle,k-=a.scrollTop,l-=a.scrollLeft,a===e&&(k+=a.offsetTop,l+=a.offsetLeft,f.support.doesNotAddBorder&&(!f.support.doesAddBorderForTableAndCells||!cw.test(a.nodeName))&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),g=e,e=a.offsetParent),f.support.subtractsBorderForOverflowNotVisible&&d.overflow!=="visible"&&(k+=parseFloat(d.borderTopWidth)||0,l+=parseFloat(d.borderLeftWidth)||0),j=d}if(j.position==="relative"||j.position==="static")k+=h.offsetTop,l+=h.offsetLeft;f.support.fixedPosition&&j.position==="fixed"&&(k+=Math.max(c.scrollTop,h.scrollTop),l+=Math.max(c.scrollLeft,h.scrollLeft));return{top:k,left:l}},f.fn.offset=function(a){if(arguments.length)return a===b?this:this.each(function(b){f.offset.setOffset(this,a,b)});var c=this[0],d=c&&c.ownerDocument;if(!d)return null;if(c===d.body)return f.offset.bodyOffset(c);return cv(c,d,d.documentElement)},f.offset={bodyOffset:function(a){var b=a.offsetTop,c=a.offsetLeft;f.support.doesNotIncludeMarginInBodyOffset&&(b+=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c+=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0);return{top:b,left:c}},setOffset:function(a,b,c){var d=f.css(a,"position");d==="static"&&(a.style.position="relative");var e=f(a),g=e.offset(),h=f.css(a,"top"),i=f.css(a,"left"),j=(d==="absolute"||d==="fixed")&&f.inArray("auto",[h,i])>-1,k={},l={},m,n;j?(l=e.position(),m=l.top,n=l.left):(m=parseFloat(h)||0,n=parseFloat(i)||0),f.isFunction(b)&&(b=b.call(a,c,g)),b.top!=null&&(k.top=b.top-g.top+m),b.left!=null&&(k.left=b.left-g.left+n),"using"in b?b.using.call(a,k):e.css(k)}},f.fn.extend({position:function(){if(!this[0])return null;var a=this[0],b=this.offsetParent(),c=this.offset(),d=cx.test(b[0].nodeName)?{top:0,left:0}:b.offset();c.top-=parseFloat(f.css(a,"marginTop"))||0,c.left-=parseFloat(f.css(a,"marginLeft"))||0,d.top+=parseFloat(f.css(b[0],"borderTopWidth"))||0,d.left+=parseFloat(f.css(b[0],"borderLeftWidth"))||0;return{top:c.top-d.top,left:c.left-d.left}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var a=this.offsetParent||c.body;while(a&&!cx.test(a.nodeName)&&f.css(a,"position")==="static")a=a.offsetParent;return a})}}),f.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(a,c){var d=/Y/.test(c);f.fn[a]=function(e){return f.access(this,function(a,e,g){var h=cy(a);if(g===b)return h?c in h?h[c]:f.support.boxModel&&h.document.documentElement[e]||h.document.body[e]:a[e];h?h.scrollTo(d?f(h).scrollLeft():g,d?g:f(h).scrollTop()):a[e]=g},a,e,arguments.length,null)}}),f.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,c){var d="client"+a,e="scroll"+a,g="offset"+a;f.fn["inner"+a]=function(){var a=this[0];return a?a.style?parseFloat(f.css(a,c,"padding")):this[c]():null},f.fn["outer"+a]=function(a){var b=this[0];return b?b.style?parseFloat(f.css(b,c,a?"margin":"border")):this[c]():null},f.fn[c]=function(a){return f.access(this,function(a,c,h){var i,j,k,l;if(f.isWindow(a)){i=a.document,j=i.documentElement[d];return f.support.boxModel&&j||i.body&&i.body[d]||j}if(a.nodeType===9){i=a.documentElement;if(i[d]>=i[e])return i[d];return Math.max(a.body[e],i[e],a.body[g],i[g])}if(h===b){k=f.css(a,c),l=parseFloat(k);return f.isNumeric(l)?l:k}f(a).css(c,h)},c,a,arguments.length,null)}}),a.jQuery=a.$=f,typeof define=="function"&&define.amd&&define.amd.jQuery&&define("jquery",[],function(){return f})})(window);
12 04_xhr_streaming/public/stylesheets/style.css
View
@@ -0,0 +1,12 @@
+body {
+ font: 14px "Lucida Grande", Helvetica, Arial, sans-serif;
+}
+
+a {
+ color: #00B7FF;
+}