Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata
JavaScript Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
fylkesperspektiv
templates
.gitignore
README.md
__init__.py
data.json
manage.py
settings.py
urls.py

README.md

samstemmer

Prosjekt for å automatisere innsamling og metode i analyser av stortingsdata

Bibliotek

 • django
 • jquery
 • d3
 • rpy
 • r (?)

Ideer og innspill fra erfarne Norske stortingsreportere

Dette er ideer og features eksperter på politisk journalistikk har beskrevet, og som de kunne tenke seg å ha med i neste versjon av samstemmer.net

 • Sammenlikne saker (sette opp mot hverandre)
  • Særlig hvis forslagstekstene er svært like (hypotese om tyveri av saker)
 • Tracke de 20 viktigste (eller “sine” folk, f.eks. fra et fylke)
 • Hdo-sammenlikninger (vil ikke innlemme)
 • Kjøns og aldersfordeling på voteringene
 • Stemmelikhet mellom partiene (og over tid – er folk mer eller mindre enige nå en før?)
 • Kostra-modell for data eksport
 • Stemmelikhet basert på emneområder
 • FB & LinkedInintegrasjon for netverk av kjennskap
 • Identifisere provenyforslag (som pekere på framtidig politick for partier)
 • Ansinitet I pensjonsformat (regneoppgaven en tid tilbake)
 • Fylkesperspektiv – kan vi sammenlikne fylkesbenkene på en fornuftig mate?
 • “liknende saker” for å finne u tom hvor konsistente MPene er

andre ideer til videreutvikling:

 • denne: beviser at denne er vinklet helt mot det dataene sier, og at det enten er feil i spørringen min* eller så tabber intervjuobjektene seg ut på overdreven negativ omtale av den vanlige tralten på Tinget på for-sommer'n.

SELECT , count() AS "antall saker" FROM fylkesperspektiv_saker GROUP BY YEAR(sist_oppdatert_dato), MONTH(sist_oppdatert_dato);

 • kantgraf klikk på linjer og se kommuniké

 • ordsky med full db støtte.

Ubehagelige saker utsettes til rett før en ferie?

SELECT , CONCAT(YEAR(votering_tid), ' ', MONTHNAME(votering_tid)) as tid, count() as antall FROM fylkesperspektiv_votering GROUP BY YEAR(votering_tid), MONTH(votering_tid);

Desember og juni er topp-måneder, google docs graf så ja, kanskje? Hvordan kan vi finne ut om disse toppene inneholder ubehageligheter for koalisjonene?

hva blir oposisjoenens kommende politikk/budsjett?

SELECT * FROM fylkesperspektiv_sporsmal WHERE tittel LIKE '%proveny%'

innmeldte bugs:

 • "se mer" javascript-knappene f.eks. på personer med mange spørsmål lukker seg selv etter egen vilje.

  • download dagens storting (feiler litt på andre maskiner...) (hjemme)
 • @mentions, #refs, links, formatting, and tags supported

 • list syntax required (any unordered or ordered list supported)

 • this is a complete item

 • this is an incomplete item

H1

H2

H3

H4

H5
H6

Emphasis, aka italics, with asterisks or underscores.

Strong emphasis, aka bold, with asterisks or underscores.

Combined emphasis with asterisks and underscores.

Strikethrough uses two tildes. Scratch this.

I'm an inline-style link

I'm a reference-style link

You can use numbers for reference-style link definitions

Or leave it empty and use the link text itself

Some text to show that the reference links can follow later.

Inline-style: alt text

Reference-style: alt text

....

Inline code has back-ticks around it.

var s = "JavaScript syntax highlighting";
alert(s);
s = "Python syntax highlighting"
print s
No language indicated, so no syntax highlighting. 
But let's throw in a <b>tag</b>.

Sitat?

Definition list
Is something people use sometimes.
Markdown in HTML
Does *not* work **very** well. Use HTML tags.

....

IMAGE ALT TEXT HERE