Skip to content
SorteKat er en modul for å sortere Norske nyhetstekster inn i kategorier.
Python
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
__init__.py
saved_models.zip
sortekat.py
tests.py

README.md

SorteKat

SorteKat er en python modul for å Sortere norske nyhetstekster inn i Kategorier. I første omgang er det kun en LinearSVC fra sklearn-pakken, trent på Norske nyhetstekster.

Kategoriene som brukes er:

 • Sport
 • Kultur
 • Økonomi
 • Politikk
 • Krim
 • Vitenskap
 • Hverdagsliv
 • Sosiale spørsmål
 • Ulykker
 • Vær
['HVER', 'KRIM', 'KUL', 'OKO', 'POL', 'SOS', 'SPO', 'ULY', 'VEAR', 'VIT']

Disse representerer den inderste ringen i en sektorbasert inndeling av nyhetskategorier. Sektorbasert inndeling av nyhetskategorier

Bruk

 • Last ned stortekat og legg på din PYTHONPATH.
 • Unzip saved_models.zip slik at du får en mappe (saved_models) med .pkl-filer
from sortekat import SorteKat
# opprett et object (dette tar litt tid, modellene lastes fra disk)
clf = SorteKat()

texts = ["Statsminister Stoltenberg besøkte bedrifter på vestlandet.",
    "Brann vant kveldens kamp not Drammen.",
    "Arbeidsledighetstallene går ned viser nye tall fra SSB.",
    "Ny forskning viser at profesorer forsker mer."]

# Klassifiser én...
pred = clf.predict_one(texts[0])
print(pred, "==>", texts[0])
#Index(['POL'], dtype='object') ==> Statsminister Stoltenberg besøkte bedrifter på vestlandet.

# .. eller mange av gangen. Dette er raskt.
preds = clf.predict_many(texts)
for p, t in zip(preds, texts):
  print(p,"==>", t)

#POL ==> Statsminister Stoltenberg besøkte bedrifter på vestlandet.
#SPO ==> Brann vant kveldens kamp not Drammen.
#SOS ==> Arbeidsledighetstallene går ned viser nye tall fra SSB.
#VIT ==> Ny forskning viser at profesorer forsker mer.

Install & Avhengigheter

 • python3
 • sklearn

Data

sortekat er trent på data fra ulike forskninsprosjekter, blandt annet Norsk Avis Korpus, NRKs nyhetstilbud på nett i 2009 og ulike deler av Helle Sjøvaags forskning

Presisjon

Modellen er trent på 11943. Validering og søking etter hyperparametre er gjort med en normal 75/25 split. Helt til sist har jeg en 95/5 split slik at jeg maksimerer datsettet som brukes til trening, men fortsatt har et lite knippe (5%) out-of-sample data som kan gi en liten pekepinn på den ferdige modellen. Under finner du denne, den samsvarer fint med 75/25-splitten. (ta denne med en klype salt, som du ser er det veldig få tekster pr kategori her).

Accuracy:

Tested on only 5% of the dataset (629 text) precision_score: 0.936446146838
recall: 0.936406995231 f1: 0.936219534836
f1_macro: 0.920418777686

     precision  recall f1-score  support

  HVER    0.90   0.93   0.92    99
  KRIM    0.92   0.92   0.92    38
  KUL    0.96   0.96   0.96    113
  OKO    0.90   0.88   0.89    42
  POL    0.95   0.94   0.94    118
  SOS    0.90   0.92   0.91    48
  SPO    0.97   0.99   0.98    117
  ULY    0.89   0.83   0.86    30
  VEAR    0.94   0.89   0.91    18
  VIT    1.00   0.83   0.91     6

avg / total    0.94   0.94   0.94    629

Kontakt

SorteKat er programvare som biprodukt fra forskning ved UiB.

SorteKat er programvare som biprodukt fra forskning ved UiB.

You can’t perform that action at this time.