Permalink
Browse files

mer

  • Loading branch information...
eiriks committed Jun 21, 2012
1 parent 5738515 commit 48cbdba05e9b5f571376a63fe04651a7f202e064
Showing with 8 additions and 7 deletions.
  1. +8 −7 get_data_stortinget_no.py
View
@@ -229,18 +229,20 @@ def get_alle_komiteer():
def get_representanter(stortingsperiodeid):
""" """
url = "http://data.stortinget.no/eksport/representanter?stortingsperiodeid=%s" % (stortingsperiodeid)
- r = requests.get(url)
+ r = requests.get(url) #print r.status_code #200
soup = BeautifulSoup(r.content)
representanter = []
- for rep in soup.find_all('representant'):
- # ikke alle representanter har fylke (det er kanskje pussig, men dog.)
+ #super_teller = 0
+ for rep in soup.find_all('representant'): # ikke alle representanter har fylke (det er kanskje pussig, men dog.)
try:
fylkeid = rep.fylke.id.text
except:
fylkeid = '' # noen bedre måte å indikere at det ikke er noen fylke på (på to bokstaver, eller NULL??)
representanter.append( (stortingsperiodeid, rep.id.text, rep.versjon.text, rep.doedsdato.text, rep.etternavn.text, rep.foedselsdato.text, rep.fornavn.text, rep.kjoenn.text, fylkeid, rep.parti.id.text) )
+ #super_teller+=1
# representanter: stortingsperiodeid, versjon, doedsdato, etternavn, foedselsdato, fornavn, id, kjoenn, fylke_id, parti_id
cursor = conn.cursor()
+ #print super_teller
cursor.executemany(""" insert IGNORE into representanter (stortingsperiodeid, id, versjon, doedsdato, etternavn, foedselsdato, fornavn, kjoenn, fylke_id, parti_id) values (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)""", representanter)
print "%s row(s) inserted (representanter) for perioden %s " % (cursor.rowcount, stortingsperiodeid)
conn.commit()
@@ -870,9 +872,8 @@ def main():
# noe slikt kan gjøres for de tingene der det skal sjekkes etter nye ting?
# get_skriftligesporsmal(get_current_session_nr())
-
- get_dagensrepresentanter()
- sys.exit("jeg henter bare dagens representanter nå")
+ batch_fetch_alle_representanter()
+ #get_dagensrepresentanter()
sys.exit("jeg henter bare representanter nå")
# =============
@@ -883,7 +884,7 @@ def main():
get_stortingsperioder()
get_alle_partier()
get_alle_komiteer()
- # # get_dagensrepresentanter() # denne har jeg ikke, og er usikker på om jeg trenger til noe. Inneholder den noe viktig som representanter ikke har?
+ get_dagensrepresentanter() # denne mangler funksjon for å rokkere om hvis der skulle være noe nye.
get_sesjoner()

0 comments on commit 48cbdba

Please sign in to comment.