Permalink
Browse files

Improve the Swedish translation

  • Loading branch information...
1 parent 5b7b860 commit 85e7fb0f3b04da821cfed08fe5f729a7bc94d6ec @qerub qerub committed Nov 11, 2012
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 i18n/sv.yml
View
@@ -22,9 +22,9 @@ main:
title: "Det är dags att välja en bättre webbläsare"
intro: "Det har blivit dags för dig att välja"
headline: "En bättre webbläsare"
- tagline: "For säkerhet. For kompatibilitet. For mänskligheten."
- ie6: "Internet Explorer 6 släpptes den 27:e augusti 2001 och är nu ordentligt föråldrad. Var god välj en av följande:"
- ie_lover: "Kan du inte komma loss från Internet Explorer? Det finns en lite bättre version av den också..."
+ tagline: "För säkerhet. För kompatibilitet. För mänskligheten."
+ ie6: "Internet Explorer 6 släpptes den 27:e augusti 2001 och är nu föråldrad. Var god välj en av följande:"
+ ie_lover: "Kan du inte komma loss från Internet Explorer? Det finns en något bättre version av den också..."
credits:
credits: "Credits"

0 comments on commit 85e7fb0

Please sign in to comment.