Permalink
Browse files

Add Swedish translation

  • Loading branch information...
1 parent cc07e55 commit bd73e53822f11f508e3b78eefd88ab7c1cbc42f0 @qerub qerub committed Nov 7, 2012
Showing with 45 additions and 0 deletions.
  1. +45 −0 i18n/sv.yml
View
@@ -0,0 +1,45 @@
+menu:
+ languages: "\"En bättre webbläsare\" i andra språk:"
+ english: "Engelska"
+ spanish: "Spanska"
+ french: "Franska"
+ italian: "Italienska"
+ german: "Tyska"
+ czech: "Tjeckiska"
+ slovak: "Slovakiska"
+ serbian: "Serbiska"
+ portuguesebr: "Brasiliansk portugisiska"
+ russian: "Ryska"
+ polish: "Polska"
+ turkish: "Turkiska"
+ dutch: "Holländska"
+ japanese: "Japanska"
+ traditional_chinese: "Trad. kinesiska"
+ simplified_chinese: "Förenkl. kinesiska"
+ swedish: "Svenska"
+
+main:
+ title: "Det är dags att välja en bättre webbläsare"
+ intro: "Det har blivit dags för dig att välja"
+ headline: "En bättre webbläsare"
+ tagline: "For säkerhet. For kompatibilitet. For mänskligheten."
+ ie6: "Internet Explorer 6 släpptes den 27:e augusti 2001 och är nu ordentligt föråldrad. Var god välj en av följande:"
+ ie_lover: "Kan du inte komma loss från Internet Explorer? Det finns en lite bättre version av den också..."
+
+credits:
+ translation: "Översättning"
+ design: "Designad av E.J. Coughlin"
+ spanish: "Spanska av Zac Parker"
+ french: "Franska av Nourredine Seddik"
+ italian: "Italienska av Giustino Borzacchiello"
+ german: "Tyska av Erik Fischer och Fabian Beiner"
+ czech: "Tjeckiska av Marek Hrabě"
+ slovak: "Slovakiska av Jaroslav Košťál"
+ serbian: "Serbiska av Nemanja Pantoš"
+ portuguesebr: "Brasiliansk portugisiska av Matheus R. Kautzmann"
+ russian: "Ryska av Xkeeper"
+ polish: "Polska av Kuba B."
+ dutch: "Holländska av Ruben van Os"
+ swedish: "Svenska av Christoffer Sawicki"
+ site_source: "Kod på GitHub"
+ contribute: "Pinga mig på Twitter om du vill översätta sidan till ytterligare något språk"

0 comments on commit bd73e53

Please sign in to comment.