Mikko Peltonen edited this page Mar 29, 2017 · 24 revisions

Tervetuloa EKOODI-Ohjelmointikoulutuksen Wikiin!

Koulutuksen aikataulu

Koulutuksen lähtötason kuvaus

  • Opiskelijoiden, 25 osallistujaa, ohjelmisto-osaamisen lähtötaso on hyvin laaja, noviisista pro’ hon, guruja ei ole vielä joukossa.
  • Osaaminen on monella kapea-alaista, kokonaisuuksien tai toiminnallisten sidonnaisuuksien hallinta puutteellista.

Tavoitetilan kuvaus

  • Osaamisen ja tietotaidon päivitys nykyaikaisten työkalujen, tekniikoiden ja toimintaympäristöjen mukaiseksi.
  • Osaamistaso mahdollistaa laaja-alaisen työskentelyn erilaisissa ohjelmistokehityksen tehtävissä, sekä Web-kehityksen että muiden ohjelmistotuotannon tehtävien parissa.

Liiketoimintavaatimukset

  • Työskentely ohjelmistokehittäjänä, asiantuntijana tai yrittäjänä.
  • Osaamme tehdä selkeää koodia myös kaupalliseen tarkoitukseen.

Toiminnalliset vaatimukset

  • Osaamme toimia osana tiimiä, käytämme yhteisiä työmenetelmiä, työkaluja ja hyödynnämme versiohallintaa.
  • Olemme omaksuneet kurssilla opetetut tekniikat.

Tekniikoiden tarkempi kuvaus: https://github.com/ekoodi/ekoodi.github.io/wiki/Teknologia-arkkitehtuuri

Ei-toiminnalliset vaatimukset

  • Verkostoituminen yrityksiin ja muiden opiskelijoiden välillä.
  • Se, mitä kurssilla emme ole ohjelmistotyökaluista oppineet, löytyy Googlesta ja työkavereilta!!!
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.