No description or website provided.
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
.gitignore
Gemfile
LICENSE
README.md
Rakefile
elibri_watermarking.gemspec

README.md

Biblioteka Elibri Watermarking

Opis

Biblioteka Elibri Watermarking, dostarczana jest w postaci pliku gema (dostępna na rubygems: https://rubygems.org/gems/elibri_watermarking ). Użycie wymaga wcześniejszego kontaktu z serwisem Elibri (kontakt@elibri.com.pl), w celu otrzymania danych dostępowych do API.

Zastosowanie

Biblioteka Elibri Watermarking upraszcza operacje wykonywane na API watermarkingu Elibri, abstrahując je do operacji wykonywanych na obiekcie Rubyego.

Użycie

Aby użyć biblioteki w aplikacji Ruby on Rails, do pliku Gemfile należy dodać:

gem 'elibri_watermarking

aby użyć gema, poza aplikacją rails należy go zainstalować, komendą:

gem install elibri_watermarking

a następnie w konsoli w której chcemy użyć biblioteki wpisujemy:

require 'rubygems'
require 'elibri_watermarking'

Następnie musimy zainicjalizować bibliotekę, podając token i secret, otrzymane od Elibri:

client = ElibriWatermarking::Client.new('token', 'secret')

Biblioteka daje nam do dyspozycji parę metod, odpowiadających wywołaniom metod API watermarkingu elibri:

 • watermark (przyjmuje parametry: identyfikator [ISBN bez myślników lub record_reference], formaty [zapisana po przecinku lista formatów do watermarkingu - najcześciej "epub,mobi", możliwe wartości: epub, mobi, pdf, mp3_in_zip], widoczny watermark [tekst widoczny na końcu każdego rozdziału], dopisek [krótki tekst dopisany do tytułu], supplier [numeryczny identyfikator dostawcy pliki], client_symbol [alfanumeryczny identyfikator zapisany przy transakcji], customer_ip [ip klienta końcowego, do celów statystycznych], price [cena zakupu pliku przez klienta końcowego], promotion_id [id promocji w jakiej został zakupiony plik], delivery_form [opcjonalna forma dostarczenia (używane tylko przy audiobooku). Może przyjąć wartości: zip (wtedy audiobook zostanie dostarczony jako plik zip), lub mp3 (wtedy w miarę postępu procesu watermarkowania, pojawiać się będą kolejne pliki w folderze o nazwie równej trans_id, na S3). W przypadku drugiej formy, klient zostanie powiadomiony o zakończeniu procesu dopiero gdy wszystkie pliki zostaną zwatermarkowane (wtedy również w folderze S3 pojawi się plik done). Jeśli sklep chce pobierać pliki mp3 w miarę postępu watermarkowania, jest zobowiązany do sprawdzania ich obecności na s3, zanim zostanie poinformowany o zakończeniu transakcji. W przypadku używania typu dostarczenia=mp3, audiobook musi być jedynym formatem, który jest żądany w danej transakcji] - zwraca identyfikator transakcji, który klient zobowiązany jest zapisać i przechowywać) - wywołuje żądanie watermarku na podanym produkcie, w podanych formatach
 • deliver (przyjmuje jeden parametr: identifykator transacji [otrzymany od watermark]) - wywołuje żądanie dostarczenia zwatermarkowanego pliku do bucketu klienta na s3
 • watermark_and_deliver (przyjmuje parametry identyczne jak watermark, zwraca identyfikator transacji, który klient zobowiązany jest zapisać i przechowywać) - wywołuje watermarkowanie pliku, a następnie żąda jego dostarczenia do bucketu klienta na s3
 • retry (przyjmuje jako parametr identyfikator transakcji, zwraca identyfikator nowej transakcji i opcjonalnie delivery_form [opcjonalna forma dostarczenia (używane tylko przy audiobooku), analogicznie jak przy watermark]) - wywołuje żądanie ponowienia watermarkingu pliku, który został już ściągnięty (uwaga - sklep jest zobowiązany do przetrzymywanie zwatermarkowanego pliku przynajmniej przez 7 dni, dopiero po tym czasie możliwe jest wywołanie retry). Watermarking wykonywany jest z identycznymi parametrami, jak poprzedni. Klient zobowiązany jest zapisać i przechowywać nowy identyfikator transakcji. Po komendzie retry, niezbędne jest wywołanie komendy deliver w celu dostarczeni pliku do bucketu s3. Uwaga! Każdą transakcję retryować mozna tylko raz - w przypadku kolejnego żądania retry, konieczne jest podanie identyfikatora transakcji otrzymanego od poprzedniej komendy retry.
 • available_files - zwraca listę dostępnych do watermarkingu przez klienta plików. Pliki są zwracane w postaci tablicy hashów, postaci:
[
 {
  :record_reference => 'a'
  :publisher_name => 'b'
  :publisher_id => 1
  :isbn => '1234'
  :title => 'Tytuł',
  :formats => ["epub", "mobi"]
  :available_date => "data od kiedy plik jest dostępny - jeśli pole nie występuje, znaczy to, że plik jest dostępny"
  :suppliers => [1, 2, 3] #tablica zawierająca identyfikatora dostawców, mogących dostarczyć plik dla danego klienta
  :available_until => "data do kiedy plik jest dostępny - jeśli nie występuje, znaczy to, że plik nie jest wygasający"
 }
]
 • soon_available_files - zwraca listę wkrótce dostępnych do watermarkingu przez klienta plików. Format analogiczny jak w metodzie available_files.
 • soon_unavailable_files - zwraca listę plików dostępnych do watermarkingu, które wkrótce wygasną (przestaną być dostępne). Format analogiczny jak w metodzie available_files.
 • check_suppliers (przyjmuje jeden parametr: identyfikator [ISBN bez myślników lub record_reference]) - zwraca listę dostawców danego pliku, w postaci tablicy zawierającej numeryczne identyfikatory dostawców
 • get_supplier (przyjmuje jeden parametr: numeryczny identyfikator dostawcy w systemie eLibri) - zwraca nazwę dostawcy o podanym identyfikatorze
 • new_complaint (przyjmuje dwa parametry: identyfikator tranksacji do zareklamowania i powód reklamacji) - zgłasza nową reklamację do transakcji w systemie eLibri

Błędy

Wywołanie poszczególnych metod może spowodować wywołanie jednego z następujących wyjątków:

 • ParametersError - do serwera zostały wysłane złe parametry
 • AuthenticationError - podany został zły token lub zły sig
 • AuthorizationError - podany klient nie ma dostępu żądanego produktu, lub ten produkt nie istnieje, lub produkt nie posiada żądanego formatu
 • ServerException - wystąpił wewnętrzny błąd serwera elibri
 • RequestExpired - podany został zbyt stary request (request ważny jest 60 sekund)

Wszystkie te wyjątki, dziedziczą po klasie ElibriException, a także zawierają w treści opis błędu otrzymanego od API.

Odebranie pliku

Po wywołaniu komendy deliver, plik zostaje załadowany do bucketu s3 (dane dostępowego do niego, otrzymacie Państwo podczas zakładania konta API). Sklep zobowiązany jest ściągnąć zwatermarkowany plik z bucketu s3 i przechowywać go po swojej stronie przez minimum 7 dni. Plik zawsze będzie nazwany zgodnie z następującą konwencją:

trans_id.format

gdzie trans_id to identyfikator transakcji w systemie elibri (otrzymany podczas zlecania watermarkingu), a format to jeden z: epub, mobi.

Przykładowy kod umożliwiający odczytanie i zapisanie na własnym serwerze zwatermarkowanego pliku z bucketu s3:

require 'rubygems'
require 'aws-sdk'

s3 = AWS::S3.new(:access_key_id => 'amazon access key', :secret_access_key => 'amazon secret key')
File.open('ścieżka do pliku docelowego na serwerze', 'w') do |f|
 f.puts s3.buckets['nazwa bucketu otrzymana przy rejestracji'].objects["identyfikator transacji.żądany format"].read
end

Powiadomienie o dostępności pliku

Po wykonaniu polecenia deliver, plik zostanie umieszczony w buckecie s3. Sklep zostanie powiadomiony o tym fakcie, za pomocą requestu na podany przez niego endpoint.

Request jest typu post, zawiera w swojej treści identyfikator ukończonej transakcji - po jego otrzymaniu sklep powinien odebrać plik z bucketu s3 i zapisać go u siebie na serwerze.