Permalink
Browse files

Info updated

  • Loading branch information...
1 parent cb7438a commit 9160db32562ebd20f96e838a36b2c626d7592018 @whit whit committed Dec 18, 2011
Showing with 12 additions and 7 deletions.
  1. +12 −7 AUTHORS
View
19 AUTHORS
@@ -1,25 +1,30 @@
Ella was originally created in 2008 at Centrum holdings.
-Authors and Contributors:
+Core Developers:
Honza Král <honza.kral@gmail.com>
Vítek Pliska <whit@jizak.cz>
Jakub Vysoký <jakub@borka.cz>
-Aleš Zoulek <ales.zoulek@gmail.com>
+
+Contributors:
Martin Bambas
-Václav Bárta <vaclav.barta@centrumholdings.com>
+Václav Bárta
Filip Bureš
+Aleš Bublík
Jonáš Fiala
Robin Gottfried
Maxim Izmaylov
Ondřej Kohout
Oldřich Krůza
-Lukáš Linhart <lukas.linhart@centrumholdings.com>
+Lukáš Linhart
Denisa Lorencová
-Miloslav Pojman <miloslav.pojman@centrumholdings.com>
-Petr Pokorný <architech@jabber.org>
-Jan Seifert <jan.seifert@centrumholdings.com>
+Milan Majer
+Jan Matějka
+Miloslav Pojman
+Petr Pokorný
+Jan Seifert
Jarka Schovancová
Hynek Urban
Filip Vařecha
+Aleš Zoulek

0 comments on commit 9160db3

Please sign in to comment.