Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

kapinawiki logo

Tervetuloa Elokapinan Wikisivustolle!

Huom! Wikisivusto on tällä hetkellä vielä rakennusvaiheessa. Alla näet kuitenkin wikin tulevan rakenteen, jota toteutamme parhaillaan taustalla.

Täältä löydät tarkemman kuvauksen Elokapinan toimintaperiaatteista ja organisaatiorakenteesta sekä ohjeita toimimiseen ja toiminnan suunnitteluun.

### **Wikin sisällysluettelo**
 1. XR:n historia
  1. Rising Up!-verkosto ja Elokapina-kampanja
 2. Tavoitteet
 3. Toimintaperiaatteet
  1. Elokapinan periaatteet ja arvot
  2. Työskentelyperiaatteet käytännössä
  3. Päätöksenteko, Holokratia
  4. Miksi käytämme väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta
  5. Uusiutuva kulttuuri
  6. Kokoustekniikka
 4. Organisaation rakenne
  1. Kansainvälinen organisaatio (ks. viimeisin versio; ei löydy Campaign Overviesta)
  2. Suomen organisaatio
  3. Paikallisryhmät
 5. Viestintätavat ja -alustat
  1. Tavat
  2. Alustat
 6. Aktiot
  1. Kapinaviikko
  2. Kuinka järjestää oma kansalaistottelemattomuustempaus
 7. Toiminnan ydinkonseptit
  1. Suuntana sukupuutto-puhe
  2. Kansalliset infopuhelut
 8. Usein kysytyt kysymykset

elokapina logo


1. XR:n historia

1.1 RisingUP!-verkosto ja Elokapina-kampanja

Extinction Rebellionin (Elokapinan) takana on vuonna 2016 perustettu Rising Up! -niminen verkosto, joka on sekoitus tutkijoita ja aktivisteja. Verkoston tarkoituksena on kehittää tehokas aktivismin muoto ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Extinction rebellion kampanja käynnistettiin IPCC raportin julkistamisen jälkeen 31.10.2018, josta kävi ilmi, että maailmanlaajuisesti on vain 12 vuotta aikaa radikaalisti vähentää CO2 päästöjä nykyisestä. YK:n sihteeri Antonio Guterres on todennut CO2 Naturen kolumnia mukaillen, että päästöjen vähennykset on aloitettava ennen vuoden 2019 loppua. Muutoin on uhkana, että ilmastonmuutos karkaa ihmistoimien ulottumattomiin. YK:n tuoreesta raportista käy lisäksi ilmi, että ihmiskunnalla on jäljellä enään n. kaksi vuotta aikaa reagoida biodiversiteetin heikkenemiseen. Mikäli biodiversiteetin päästetään heikkenemään tietyn rajan alapuolelle, tulee ihmisen sukupuuttoon kuolemisesta erittäin todennäköinen uhkakuva.

Suurin uhkatekijä aiheutuu nk. itseään vahvistavista takaisinkytkentäsilmukoista, joita on mahdoton ennustaa etukäteen tarkasti; tiedämme vasta kun ne tapahtuvat ja silloin saattaa olla liian myöhäistä. XR:n positio on, että olemassa olevien ympäristöjärjestöjen toimet eivät ole riittäviä suhteessa tilanteen todelliseen vakavuuteen. XR hakee inspiraatiota mm. Intian kolonialismin vastaisesta liikkeestä ja Yhdysvaltojen 1960-luvun mustien kansalaisoikeusliikkeestä. Nykyiseen yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen nojautuen XR suosii laajamittaista väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta tehokkaimpana ja inklusiivisimpana tunnettuna toimintamuotona yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamisessa.

2. Tavoitteet

 1. Hallituksen on kerrottava totuus ekologisesta hätätilasta, peruttava hätätilaa pahentavat toimet ja toimittava yhdessä tiedotusvälineiden kanssa kansalaisten valistamiseksi.

 2. Hallituksen on pantava täytäntöön hiilidioksidipäästöjen pudottaminen nollaan vuoteen 2025 mennessä ja rajoitettava Suomen ekologinen jalanjälki vastaamaan suhteellisesti puolen planeetan rajoja.

 3. Demokraattisesti valitut kansankokoukset on asetettava valvomaan päästötavoitteiden toteutumista. Näin olemme luomassa muutosta tukevaa tasa-arvoista ja demokraattista kulttuuria.

3. Toimintaperiaatteet

3.1 Elokapinan toimintaperiaatteet & arvot

 1. Meillä on yhteinen käsitys muutoksesta
  Haluamme maailman, jossa tulevatkin sukupolvet voivat elää.

 2. Tehtävämme on välttämätön
  Pyrimme mobilisoimaan 3,5 % väestöstä, jotta yhteiskuntajärjestelmän muutos on mahdollinen.

 3. Luomme uusiutuvan kulttuurin
  Luomme toimintakulttuurin, joka on terve, joustava ja muokattavissa.

 4. Haastamme avoimesti sekä itsemme että nykyisen toksisen järjestelmän
  Hakeudumme aktiivisesti pois mukavuusalueiltamme, jotta toimintamme yltää tarvittavaan muutokseen.

 5. Arvostamme reflektointia ja oppimista
  Toteutamme syklistä toimintatapaa: toiminta, oppiminen, tulevan toiminnan suunnittelu. Opimme niin muista liikkeistä ja konteksteista kuin omista kokemuksistamme.

 6. Toivotamme tervetulleiksi jokaisen omana itsenään
  Työskentelemme aktiivisesti turvallisten ja esteettömämpien tilojen luomiseksi.

 7. Puramme aktiivisesti valtarakenteita Puramme hierarkioita mahdollistaaksemme tasa-arvoisen osallistumisen.

 8. Vältämme syyllistämistä ja häpeään saattamista
  Elämme toksisessa järjestelmässä. Siten kukaan yksilö ei yksin ole syyllinen järjestelmän tilaan.

 9. Olemme väkivallaton verkosto
  Käytämme väkivallatonta strategiaa ja taktiikoita tehokkaimpina keinoina muutokseen.

 10. Toimintamme perustuu autonomiaan ja hajauttamiseen
  Kollektiivinen voimamme rakentuu muutoskykyisistä autonomisista pienyksiköistä, joiden avulla voimme haastaa nykyiset valtarakenteet.

Katso video, jossa Roger Hallam selittää Elokapinan periaatteista yksityiskohtaisemmin. Video on tekstitetty suomeksi.

3.2 Toimintaperiaatteet käytännössä

 • Kapinamme on sitoutunut väkivallattomuuteen sekä sisäisesti että ulkoisesti

 • Ulkopuolisia ns. vastustajia kohtaan tämä tarkoittaa, että olemme kohteliaita ja kunnioittavia myös silloin, kun meitä provosoidaan. Tämä koskee myös suhteessa poliisiin ja vartijoihin.

 • Sisäisesti tämä tarkoittaa toistemme kunnioittamista - kuuntelemista puhumatta päälle (älä puhu liian kauan!), pyytämistä anteeksi virheiden tapahtuessa ja kritiikin kohdistamista tekoihin, ei ihmisiin.

 • Järjestäydymme hajautetusti siten, että työryhmät ja henkilöt, jotka ottavat vastuuta, ovat itsenäisiä, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin päätösten tulee perustua muilta ihmisiltä saatuun palautteeseen. Koordinoiva ryhmä tekee kampanjan puolesta päätöksiä ennalta sovitun toimintasuunnitelman perusteella ja kuultuaan palautetta.

 • Kaikkia kapinan luomiseen osallistuvia henkilöitä kunnioitetaan yhtä lailla riippumatta heidän roolistaan, riippumatta siitä, tukevatko he vai osallistuvatko he. Olemme kaikki osa samaa tiimiä.

 • Ei ole minkäänlaista painetta ottaa roolia tai työtä, mutta jos teet sen, sinun odotetaan suorittavan sen ja tekevän sen parhaalla osaamallasi tavalla. Jos et pysty suorittamaan tehtävää, kysy apua mahdollisimman pian.

 • Toimet toteutetaan avoimesti, jotta ihmiset Elokapinassa, lehdistössä ja oppositiossa tietävät kampanjan yleisen laajenemissuunnitelman. Samalla aktioiden tarkat toiminnalliset yksityiskohdat ovat tiedossa vain niillä, jotka osallistuvat, eikä niitä jaeta muille, jotta aktiot pystytään toteuttamaan.

 • Kapinointi perustuu yleisön ja opposition moraaliin vetoamiseen, ja pyrimme järjestämään niin vaikuttavaa toimintaa kuin pystymme irtautuen sen lopputuloksista. Tällä tavoin pyrimme välttämään petetyistä odotuksista johtuvan motivaation katoamisen.

 • Konfliktit ja henkilökohtainen kritiikki tulisi pitää sosiaalisen median ulkopuolella.

3.3 Päätöksenteko, Holokratia

Holakratia on kehitetty informaatioteknologiayritysten nopean oppimisen, innovaatioiden toteuttamisen ja uudelleen suuntautumisen tarpeita ajavana hajautettuna organisaatiomallina. Tästä johtuen se painottaa jatkuvasti kehittyvää lyhytsyklistä toimintakulttuuria perinteisemmän suunnitteluun perustuvan organisaatiomallin sijaan. Organisaatiomallia on kuvattu yksityiskohtaisesti Brian J. Robertsonin kirjassa Holacracy. Seuraava lista holokratian periaatteista ei ole tyhjentävä vaan suuntaa antava. Elokapinassa sovelletaan holokratiaa maalaisjärjellä ryyditettynä.

 1. Ihmisillä on taitoihin perustuvia rooleja, ei titteleitä. Samalla ihmisellä voi olla useampia rooleja eri ympyröissä. Ympyrät muodostavat holokratian rakenteen.

 2. Ympyrät ovat autonomisia ja päättävät oman aihealueensa asioista itsevaltaisesti. Päätökset eivät perustu konsensukseen. Käytännössä jokainen päätös menee läpi, jollei: a. Ympyrällä ei ole asiaan liittyvää toimivaltuutta, vaan asia koskee toista ympyrää ja/tai b. On ilmeistä, että päätös aiheuttaa vakavaa haittaa koko organisaatiolle, jota sen ei ole mahdollista estää, esim. taloudellisia ongelmia tai maineen menetyksen. Vastalauseeksi päätökselle ei riitä, että se ei ole paras mahdollinen idea. Jos idea ei toimi käytännössä, kuka tahansa voi muuttaa sitä myöhemmin.

 3. Ympyrät ovat hierarkkisissa suhteissa alempiin ympyröihin ja ympyrällä on ”johtava linkki”. Yhdellä ympyrällä voi olla sen tehtäväalueeseen liittyviä alisteisia ympyröitä, joiden tehtävistä, olemassaolosta ja uudelleen muodostuksesta ympyrä tekee päätöksiä. Ympyrän ”johtava linkki” delegoi ihmisille rooleja, muttei kerro heille, kuinka rooli tulee täyttää.

 4. Ympyrästä kaksi jäsentä (johtava linkki ja raportoiva linkki) osallistuu koko organisaation kokouksiin ja huolehtii, että informaatio kulkee molempiin suuntiin ja ympyrän työ on osa organisaation visiota.

 5. Ympyrät pitävät säännöllisesti hallintakokouksia (esim. kerran kuussa), jossa jokainen voi tehdä ehdotuksia tiimien, roolien, vastuualueiden ja toimintatapojen muutoksesta.

 6. Läpinäkyvyys on ensisijaista yksityisyyteen nähden. Organisaation päätöksien taustat ovat kaikkien organisaation jäsenien saatavilla yhteisellä alustalla (suositeltuja alustoja esim. Yammer, Asana, Trello, Slack, ja HipChat) ja niistä voi keskustella.

 7. Organisaation strategiaa päivitetään koko ajan, eikä tulevaisuutta yritetä ennustaa vaan tehdään oletuksia suunnista.

 8. Käytännön holokraattisen päätöksenteon tukena voi käyttää Glassfrog-nimistä sovellusta. Holokratian peruskirja yksityiskohtaisine sääntöineen löytyy täältä.

Lue foorumiltamme ketju Elokapinan päätöksentekotavasta.

3.4 Miksi käytämme väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta

Väkivallaton suora toiminta on tehokkaampaa kuin väkivaltainen suora toiminta. Turvallisuustutkijat (kansainvälisten suhteiden erikoisala, “Security Studies”) ovat tutkineet kapinoita ja kansannousuja 1800-luvulta nykypäivään, 300 tutkitusta kapinasta tai kansannoususta menestyksekkäistä 54 % oli väkivallattomia ja 25 % väkivaltaisia. Väkivaltaisista ns. onnistuneista kapinoista tai kansannousuista vain 1/20 johti rauhanomaiseen yhteiskuntaan viiden vuoden sisällä kapinasta tai kansannoususta.

Väkivallattomien kapinoiden ja kansannousujen teho perustuu siihen, että ne keräävät helpommin kriittisen massan ihmisiä liikkeen taakse. Suuri osa ihmisistä ei pidä väkivallasta, eikä kipu houkuttele monia. Väkivallattomuus mahdollistaa fyysiseltä rakenteeltaan heikompien tai hauraampien ihmisten osallistumisen (esim. vanhukset, vammaiset, lapset, raskaana olevat jne.)

3.5 Uusiutuva kulttuuri

 • Rohkaistaan huolenpidon, hoivan ja kunnioituksen kulttuuria.
 • Luodaan toimintatapoja, joiden tarkoituksena on tehdä ihmiset tervetulleiksi mukaan kapinaan ja auttaa heitä tuntemaan olonsa tuetuiksi ja arvostetuiksi.
 • Valmistetaan ihmisiä tulemaan mukaan ja ottamaan osaa väkivallattomaan suoraan toimintaan / tuetaan eri rooleja tarvittavilla neuvoilla liittyen käytännön ja emotionaaliseen hyvinvointiin.
 • Varmistetaan, että kaikilla on tietoa kunnioittavasta ja väkivallattomasta vuorovaikutuksesta niin netissä kuin kasvokkain. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että aiheesta briiffataan tapaamisten aluksi.
 • Suunnitellaan ja otetaan käyttöön kaveri(buddy)- tai check-in-systeemi, joka tukee osallistujia.
 • Luodaan kirjalliset dokumentit täsmällisistä tukitoimista, joita ihmiset voivat odottaa niin ennen aktiota kuin sen aikana ja jälkeenkin.
 • Koordinoidaan putkassa/vankilasssa/oikeudessa olevien tukea lähiryhmien avulla.
 • Tuetaan työ/lähiryhmiä luomaan ja toteuttamaan käytännöllisiä ja emotionaalisia palautesessioita kampanjan jälkeen. Nämä tilaisuudet fasilitoidaan ja perustuvat väkivallattoman vuorovaikutuksen periaatteisiin.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan selkeä ja läpinäkyvä kurinpidollinen prosessi, jota voidaan käyttää, jos joku on häiritsevä, ahdisteleva ja/tai epäkunnioittava. Tähän voi sisältyä se, että pyydetään ihmisiä jättämään XR.
 • Tuetaan ihmisiä konflitkitilanteissa käyttämällä RisingUpin sovitteluprosessia.

3.6 Kokoustekniikka

 • Valitkaa fasilitaattori, joka pitää huolta, että esityslistan asiat ehditään käymään läpi ja kokouksen osaanottajilla on yhteinen näkemys, mistä päätetään. (ks. fasilitointiohjeet)
 • Valitkaa pöytäkirjan kirjoittaja, joka pitää huolta, että kokouksen päätökset kirjataan ylös. Pöytäkirjan malli löytyy em. fasilitointiohjeista.
 • Aloittakaa ja lopettakaa kokous jakamalla osaanottajien tuntemukset ennen ja jälkeen kokouksen. Check-inissä ja check-outissa mainittuja asioita ei kirjata ylös.
 • Etäkokousta varten käyttäkää turvallista videopuheluyhteyttä https://meet.extinctionrebellion.fi
 • Ladatkaa pöytäkirjat Elokapinan pilveen https://cloud.extinctionrebellion.fi Pyydä tunnukset xrfinland@protonmail.com

4. Organisaation rakenne

4.1 Kansainvälinen organisaatio (ks. viimeisin versio; ei löydy Campaign Overviesta)

4.2 Suomen kansallinen organisaatio

Suomen Elokapina noudattaa sovelletusti Iso-Britannian Extinction Rebellionin Campaign Overview -asiakirjassa ohjeistamaa organisaatiorakennetta. Suomen Elokapinalla on kirjoitushetkellä 17.3.2019 seitsemän työryhmää, jotka toimivat holokraattisesti. Työryhmät ovat:

 1. Uusiutuva kulttuuri
 2. Kontaktointi ja koulutus
  • alaryhmät:
   • Tutkimus
   • Kääntäminen
 3. Toiminta ja logistiikka
  • alaryhmät:
   • väliaikaiset aktioryhmät, esim. Kapinaviikkoryhmä
 4. Taide
  • alaryhmät:
   • Musiikki
 5. Infrastruktuuri
  • alaryhmät:
   • Rahoitus
   • Lakiasiat
 6. Media ja viestintä
  • alaryhmät:
   • Grafiikka
 7. Koordinointi
  • alaryhmät:
   • Kansainvälinen yhteistyö

Jokaisella työryhmällä on vähintään yksi koordinaattori, mielellään kaksi koordinaattoria, ja he kuuluvat myös Koordinointiryhmään. Työryhmät voivat tehdä autonomisesti päätöksiä työryhmänsä ydintehtäviä koskevista asioista. Asiat, jotka ylittävät työryhmän valtuudet, käsitellään yhteisesti yleiskokouksissa. Näissä asioissa työryhmät voivat valmistella perustellun suosituksen yleiskokoukselle, josta Koordinaatioryhmä äänestää. Yksi henkilö voi kuulua taitojensa ja kiinnostuksiensa mukaan yhteen tai useampaan työryhmään. Paikallisryhmien koordinaattorit voivat myös osallistua yleiskokouksiin.

4.3 Paikallisryhmät

Kirjoitushetkellä Elokapinalla on Suomessa paikallisryhmiä kolmella paikkakunnalla, Helsingissä XR Pk-seutu, Lahdessa XR Lahti ja Tampereella XR Tampere. Paikallisryhmät toimivat autonomisesti Elokapinan periaatteita kunnioittaen ja vaatimuksiin sitoutuen. Kansallinen Elokapina tarjoaa paikallisryhmille resursseja aktivismiin infrastruktuurin, artikkelipankin ja aktioideoiden muodossa.

Paikallisryhmien perustamiseen saa apua kansalliselta organisaatiolta. Paikallisryhmän rakenteeksi Elokapina ehdottaa samaa työryhmärakennetta kuin kansallisella organisaatiolla, jos se on jäsenmäärän huomioiden mahdollinen ja järkevä. Lisäohjeita paikallisryhmän koordinointiin löytyy Elokapinan ohjekirjasta.

Paikallisryhmän perustaminen pähkinänkuoressa (ehdotus)

 1. Lue läpi XR:n periaatteet ja vaatimukset
 2. Kerää muutama kiinnostunut kaveri yhteen
 3. Järjestä avoin tapaaminen/sukupuuttopuhe, jossa perustatte paikallisryhmän
 4. Kerää tilaisuudessa ihmisten yhteystiedot yhteydenpitoa varten
 5. Kutsu paikallisryhmä koolle & valitkaa keskuudestanne yhteyshenkilö(t) kansallisen organisaation suuntaan
 6. Luokaa yhteydenpitoa varten turvallinen sähköpostiosoite (esim. protonmail tai tutanota ovat hyviä)
 7. Ilmoita paikallisryhmästänne kansalliselle organisaatiolle xrfinland@protonmail.com
 8. Kirjaudu foorumille ja ilmoita paikallisryhmäosiossa uuden paikallisryhmän perustamisesta.
 9. Luo paikallisryhmälle turvallinen sisäisen viestinnän alusta. Suosittelemme wire-chattia.
 10. Organisoidu työryhmiin/projektiryhmiin. Vaadi ilmastohätätilan julistamista. Kapinoi.

5. Viestintätavat ja -alustat

5.1 Tavat

5.2 Alustat

Käytämme viestintäalustoja viestinnän luottamuksellisuuden, kiireellisyyden ja syvällisyyden perusteella eriytetysti. Meillä on kansallisen organisaation käytössä:

 • lähiviestintää varten: Wire (kiireelliset, luottamukselliset ja ei-syvälliset viestit)
 • toiminnan suunnittelua varten: Mattermost (ei niin kiireelliset, ei niin luottamukselliset, vähän syvällisemmät viestit)
 • strategista suunnittelua varten: Foorumi (ei ollenkaan kiireelliset, ei-luottamuselliset, syvälliset viestit)

Paikallisryhmille suosittelemme Wiren ja Foorumin käyttöä. Paikallisryhmien koordinaattoreille suosittelemme näiden lisäksi myös kansalliselle Mattermost-alustalle kirjautumista. Pyydä kutsu sähköpostitse.

6. Aktiot

6.1 Koalitioaktio

Elokapinoitsijat osallistuivat 6.3.2019 järjestettyyn kansalaistottelemattomuutta sisältävään väkivallattomaan mielenilmaukseen yhdessä satojen muiden Suomen ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta huolestuneiden kansalaisten kanssa. Mielenilmaus oli hyvin rauhallinen ja ohjelma hyvin mietitty. Jälkikäteen jotkin poliitikot pöyristelivät eduskuntatalon pylväisiin kiivenneitä aktivisteja. Jotkut toimittajat puolestaan kehystivät mediassa aktion väkivaltaiseksi, vaikka väkivaltaa ei tapahtunut missään vaiheessa mielenilmausta. Koalitioaktioon osallistunut taidekollektiivi Ilmastokirkko julkaisi vastineen pyhät pylväät -keskustelulle. Katso videomme protestista.

6.2 Metsätalousseminaari

Pääkaupunkiseudun Elokapinaryhmän aktivistit keskeyttivät 16.3.2019 Helsingin yliopistossa pidetyn Metsätalousseminaarin väkivallattomalla tanssivalla mielenilmauksella. Aktivistit vetosivat yksityisiin metsänomistajiin, jotta he ryhtyisivät jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon ja turvaisivat Suomen hiilinielut. Lue hiilinieluaktion tiedote. Katso taltiointi mielenilmauksesta.

6.3 Tulevaisuuden hautajaiset @ Ilmastomarssi 2 6.4.2019

Elokapina kokoontuu suremaan eläinten, ihmisten ja eliölajien ahdinkoa vuonna 2100. Miljoonat ihmiset kuolevat ilmastokriisin seurauksena. Varpunen ja lukemattomat muut eläinlajit ovat kuolleet sukupuuttoon. Sammaleet ovat kadonneet suomalaisista metsistä.

Elokapinan blokki kokoontuu surukulkueeseen klo 14.00 Senaatintorilla. Toimitamme tulevaisuuden hautajaiset marssin aikana kantamalla ilmastokriisin tuhoamaa tulevaisuutta arkussa. Kutsumme ilmastokriisistä ahdistuneet suremaan kanssamme. Greta Thunbergin sanoin, toivoa ei ole, niin pitkään kuin emme toimi.

6.4 Kapinaviikko

6.5 Kuinka järjestää oma kansalaistottelemattomuustempaus

Jos sinulla on idea väkivallattomasta kansalaistottelemattomuutta sisältävästä tapahtumasta ja jaat arvomme ja allekirjoitat vaatimuksemme, olet vapaa toteuttamaan aktiosi Elokapinan nimellä. Alla ohjeita liittyen Elokapinan strategian mukaisten aktioiden järjestämiseen. Jos haluat viestinnällistä tukea, ilmoita tapahtumastasi meille osoitteeseen: xrfinland@protonmail.com

Elokapinan aktioiden tavoitteet

Yleisesti Elokapinan aktioilla on kolmenlaisia tavoitteita (yksi, useampi tai kaikki). Aktioiden tavoitteita on:

 • Häiriö
 • Kontaktointi
 • Visiointi

*Häiriö: aiheuttaa taloudellista häiriötä massakansalaistottelemattomuusaktioilla vaatimusten läpiviemiseksi.

*Kontaktointi: kertoa yleisölle totuus ja tuoda ihmiset yhteen niin protestin kuin mediankin kautta.

*Visiointi: haluamamme tulevaisuuden havainnollistaminen luovin keinoin.

Muita tärkeitä periaatteita Elokapinan aktioille ovat väkivallattomuus ja suora toiminta. Väkivallattomuus on ehdoton periaate, jota noudatetaan aina. Esim. provosoinnin kohteena emme vastaa provokaatioon. Emme myöskään pyri tunkeutumaan poliisi-/vartijamuurin läpi. Pidätystilanteissa emme tee vastarintaa poliisille vaikeuttaaksemme heidän työtään. Olemme poliisien työtä kohtaan kunnioittavia ja pyrimme minimoimaan heidän ylireagoinnin sekä itse tilanteessa että tulevia aktioita ajatellen. Tämä ei ole normatiivinen vaan strateginen valinta - emme ota kantaa poliisilaitoksen arvoihin, vaan pyrimme suojelemaan aktivistejamme poliisin ylireagoinnilta ja maksimoimaan yleisön sympatian väkivallattomia aktioitamme kohtaan.

Elokapinan strategiassa väkivallaton suora toiminta aiheuttaa dilemmatilanteita, joissa voitamme joka tapauksessa. Jos poliisi tekee pidätyksiä, saamme sympatiaa ihmisiltä, jotka eivät hyväksy pidätyksiä ja päättävät liittyä meihin. Jos poliisi taas ei pidätä ketään, se antaa meille positiivista julkisuutta ja status quo:n epälegitiimiys tulee näkyväksi.

Aktion suunnittelu

hyvä nyrkkisääntö aktioiden suunnittelulle on varata niille 1 kk aikaa ellei aktio tähtää akuutin poliittisen tilanteen käsittelemiseen jaksamisen kannalta on hyvä pitäytyä omissa aikatauluissa eikä jatkuvasti reagoida päivänpoliittisiin tapahtumiin

 1. Aktion suunnittelussa mietittävät kysymykset
 • Mikä on aktiomme tarkoitus? (häiriö, kontaktointi ja/tai visiointi)
 • Kuinka valitsemamme paikka sopii järjestelmän muuttamiseen? Mikä on paikan symbolinen merkitys?
 • Miksi teemme tämän aktion? Minkä viestin haluamme lähettää?
 • Kuinka kommunikoimme viestimme eri aisteille (näkö, kuulo, tunto, haju)
 • Kuinka paljon ihmisiä tarvitsemme aktion toteuttamiseen? (muista kaikki roolit)
 • Mitä eri laillisuustasoja aktion toimintasuunnitelmaan kuuluu? (vihreä, keltainen, punainen)
 1. Aktioon valmistautuminen
 • koulutukset (esim. XR:n 3h:n NVDA-koulutus)
 • tukiryhmät
 • aktiokonsensus (XR:llä oma aktiokonsensuspohja)
 • paikkojen tsekkaus
 • lakiasioiden tarkastaminen, pidätyksiin valmistautuminen, putkatukihenkilöiden rekry
 • tavaroiden ja ihmisten kuljetus
 • äänentoistojärjestelmän hankkiminen ja roudaaminen

7. Toiminnan ydinkonseptit

7.1 Suuntana sukupuutto -puhe

Elokapina pitää standardoituja viimeisimpään ilmastotieteen tutkimukseen pohjautuvia sukupuuttopuheita, joissa kerrotaan ilmastonmuutoksen skenaariot sensuroimatta. Usein ilmastonmuutoskeskustelussa unohtuu ekologisen järjestelmän kompleksisuus ja ilmastonmuutokseen liittyvät takaisinkytkentämekanismit. IPCC:n raportti on konservatiivinen takaisinkytkentämekanismien suhteen, minkä vuoksi sen mukaisiin politiikkasuosituksiin on riskialtista tuudittautua. Katso Suuntana sukupuutto -puhe englanniksi.

7.2 Kansalliset infopuhelut

Kansallinen Elokapina järjestää säänöllisen epäsäännöllisesti kansallisia videopuheluita, joissa selostetaan Elokapinan taustoista, tavoitteista ja arvoista. Infopuhelut ovat avoimia kaikille. Jos olet kiinnostunut infopuhelusta, voit ilmaista kiinnostuksesi kahdella eri tavalla: 1. laittamalla asiasta sähköpostia: xrfinland@protonmail.com tai 2. seuraavalla FB-sivuamme ja klikkaamalla "osallistun", kun julkaisemme seuraavan infopuhelutapahtuman.

8. Usein kysytyt kysymykset

8.1 Mikä on Elokapinan poliittinen ohjelma?

About

Extinction Rebellion Finland / Elokapina Wikisivusto

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published