Homework assignments and exams for C programming course in TUES
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
2014
2015
2016
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Програмно осигуряване

Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София

Материали от курса по Програмно осигуряване, който има за цел да въведе в програмирането на "С" учениците от 10 клас, да ги запознае с прости структури от данни и алгоритми.

Можете да намерите условия на всички задачи давани за домашно или по контролни, по време на срока и такива за оформяне на годишен успех. В зависимост от курса може да намерите и проекти давани за разработка в рамките на няколко седмици през втория срок. Присъстват и анотации и конспекти от курса.

2013-2014

2014-2015

2015-2016