Permalink

Comparing changes

Choose two branches to see what’s changed or to start a new pull request. If you need to, you can also .

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also .
...
  • 20 commits
  • 13 files changed
  • 0 commit comments
  • 2 contributors
Commits on Jun 17, 2012
lib/sh: yeni kitaplık ekle: data.sh
Ağırlıklı olarak JSON ayrıştırması için gerekli kabuk kitaplığı.  Github API
erişimleri de (şimdilik) bu kitaplıkta.

Maksimum taşınabilirlik için ayrıştırmayı Perl ile yapıyoruz.  Mac OSX ve
BSD'ler dahil neredeyse her yerde standart kurulu ve 5.14 sürümünde JSON
standart kitaplıkta.
x: yeni kitaplığa uyarlayarak Github API erişimlerini sürüm 3'e taşı
Hazır el atmışken bir ekleme de yaptım.  Özellikle "19/x"i yeni duyan sevgili
öğrencilerimiz benim hesaptaki "x" deposunu fork ediyorlar (00010011/x'i bulmak
sanıyorum kolay değil).  Artık bu durumu tespit edip yönlendirme yapıyoruz ve
kurulumdan çıkıyoruz.
x: betiği yeniden üret
Artık #34 düzelmiş olmalı (sonunda).
Commits on Jun 19, 2012
vim: pydoc eklentisini çıkar
K tuşuna tecavüz ediyor
task: gem'leri yeniden düzenle; pry desteği ekle
Bu değişiklik daha çok Pry içindi.  Fakat bu fırsatla Gem'ler de düzenlendi.

- pry gem'lerini temel gem'lere ekle
- haml gitti, slim geldi
- bazı git gem'lerini temel gem'lerden çıkar
- redcarpet ve sass olmazsa olmaz
- awesome_print de öyle
- thor'u pek kullanmadık, bunu standart gem'lere indir
- pythonconfig'i yeni folyo'da kullanmayacağız
- kramdown'ı çıkar; artık redcarpet var
- irbtools gem'lerini ekstraya indir
- rails için yararlı bir gem: hirb ekle

Son olarak rdoc-data gem'i temel gem'lere ekledik.  Bu gem ve kurulumdan sonra
gerekli kurulum yapımazsa ri sağlıklı çalışmıyor.
View
208 bin/x
@@ -723,6 +723,140 @@ yesno() {
done
}
+# URL'deki veriyi stdandart çıktıda görüntüle
+#
+# Kullanım: <URL>
+if perl -e 'use HTTP::Tiny; use IO::Socket::SSL;' 2>/dev/null; then
+ # HTTP::Tiny modülü Perl 5.14 ile standart geliyor
+ # Fakat IO::Socket::SSL standart değil maalesef :-(
+ get() {
+ perl -e '
+ use strict;
+ use warnings;
+ use feature qw(say);
+ use open qw(:std :utf8);
+
+ use HTTP::Tiny;
+
+ unless (@ARGV) {
+ die "no URL given!\n";
+ }
+
+ my $url = shift @ARGV;
+ my $http = HTTP::Tiny->new;
+
+ my $response = $http->get($url);
+ unless ($response->{success}) {
+ die "Could not get $url: $response->{status}\n";
+ }
+
+ say $response->{content};
+ ' "$@"
+ }
+else
+ get() {
+ curl -s -k "$@"
+ }
+fi
+
+# Standart girdideki JSON verisinden değer oku
+#
+# Kullanım: [<anahtar...>]
+json_get() {
+ perl -e '
+ use strict;
+ use warnings;
+ use feature qw(say);
+ use open qw(:std :utf8);
+
+ use JSON qw(decode_json);
+
+ my $json = do { local $/; <STDIN> };
+ die "Empty json content!\n" unless defined $json;
+
+ my ($decoded_json, @stack) = (decode_json($json), ());
+ while (@ARGV) {
+ push @stack, (my $key = shift @ARGV);
+ unless (exists $decoded_json->{$key}) {
+ $key = join ".", @stack;
+ die "no key: $key\n";
+ }
+ $decoded_json = $decoded_json->{$key};
+ }
+
+ if ((my $ref = ref $decoded_json) eq "") {
+ say $decoded_json;
+ }
+ elsif ($ref =~ m/[Bb]oolean/) {
+ say $decoded_json ? "1" : "0";
+ }
+ else {
+ use Data::Dumper;
+ $Data::Dumper::Terse = 1;
+ $Data::Dumper::Deepcopy = 1;
+ say Dumper $decoded_json;
+ }
+ ' "$@"
+}
+
+# REPLY değişkenindeki JSON verisinden oku
+#
+# Kullanım: [<anahtar>...]
+json_get_in_reply() {
+ if [ -n "$REPLY" ]; then
+ json_get "$@" <<<"$REPLY" 2>/dev/null
+ fi
+}
+
+# Github API verisini REPLY'a oku
+#
+# Kullanım: <API yolu>
+#
+# API yolunda kullanılan '%s' dizgileri Github kullanıcı adıyle otomatik olarak
+# değiştirilir.
+#
+# Örnekler:
+#
+# gh_api_fetch repos/%s/%s.github.com
+# gh_api_fetch repos/%s/foo
+# gh_api_fetch repos/ecylmz/foo
+#
+gh_api_fetch() {
+ local user path command
+
+ : ${user:=$GITHUB_USER}
+ : ${user:=$USER}
+
+ unset REPLY
+
+ path=$1
+ path=$(printf "$path" "$user")
+ path=${path#/}
+ shift
+
+ REPLY=$(get "https://api.github.com/${path}" "$@" 2>/dev/null) || return
+}
+
+# Github API verisinden verilen değerleri oku
+#
+# Kullanım: <API yolu> [<anahtar>...]
+#
+# API yolunda kullanılan '%s' dizgileri Github kullanıcı adıyle otomatik olarak
+# değiştirilir.
+#
+# Örnekler:
+#
+# gh_api repos/%s/%s.github.com
+# gh_api repos/%s/foo source owner gravatar_id
+# gh_api repos/ecylmz/foo
+#
+gh_api() {
+ path=$1
+ shift
+
+ gh_api_fetch "$path" && json_get_in_reply "$@"
+}
+
# apt-get sarmalayıcı (dikkat! güvensiz paketleri de kurar)
xaptget() {
local command
@@ -1053,61 +1187,7 @@ git_pull_success_on_update() {
esac
}
-# GitHub API
-
-# github api erişimi
-gh_api() {
- local args user token url https quiet format command
-
- unset REPLY
-
- args=$(getopt "su:t:f:" $*) || bug "getopt hatası: $*"
-
- set -- $args
- while [ $# -ge 0 ]; do
- case "$1" in
- -s) https=yes; shift ;;
- -u) user="$2"; shift; shift ;;
- -t) token="$2"; shift; shift ;;
- -f) format="$2"; shift; shift ;;
- --) shift; break ;;
- esac
- done
-
- [ $# -eq 1 ] || bug "eksik veya fazla argüman"
-
- : ${user:="$GITHUB_USER"}
- : ${token:="$GITHUB_TOKEN"}
- : ${format:='yaml'}
-
- url=$(printf "$1" "$user")
-
- if [ -n "$https" ]; then
- [ -n "$user" ] || bug "GitHub hesabı verilmeli"
- [ -n "$token" ] || bug "GitHub token verilmeli"
- command="curl -s -F 'login=${user}' -F 'token=${token}' https://github.com/api/v2/${format}/${url}"
- else
- command="curl -s http://github.com/api/v2/${format}/${url}"
- fi
-
- REPLY=$($command 2>/dev/null) || return
- if echo "$REPLY" | egrep -q '^error'; then
- REPLY=
- return 1
- fi
-}
-
-# verilen dizgi geçerli bir github token değeri mi?
-gh_istoken() {
- local token="$1"
- [ ${#token} -eq 32 ] || return 1
- echo "$token" | egrep -q -v '[0-9a-fA-F]' && return 1
- return 0
-}
-
-# github api için http ve https erişimleri
-gh_http() { gh_api "$@"; }
-gh_https() { gh_api -s "$@"; }
+# GitHub
# github ssh ile erişilebilir durumda mı?
gh_writable() {
@@ -1573,6 +1653,12 @@ go() {
missing="$missing $p"
fi
done
+ # Artık perl ile JSON ayrıştırması yapıyoruz. Bu modül perl
+ # 5.14 ile standart geliyor. Ama eski sürümler için gerekli
+ # paketi kurmalıyız.
+ if ! perl -e 'use JSON' 2>/dev/null; then
+ missing="$missing libjson-perl"
+ fi
if [ -n "$missing" ]; then
case "$missing" in
*sudo*)
@@ -1636,7 +1722,7 @@ go() {
local user
ask "GitHub hesap adınız?" "$USER"
user="$REPLY"
- if ! gh_http -u "$user" 'user/show/%s'; then
+ if ! gh_api_fetch "users/$user"; then
cry "'$user' adında bir GitHub hesabı yok"
if yesno "Tekrar denemek ister misiniz?"; then
continue
@@ -1658,16 +1744,20 @@ go() {
# ---------------------------------------------------------------------
# Mevcut bilgilere göre hedef deponun varlığını kontrol et.
- if ! gh_http "repos/show/%s/$REPOSITORY" 2>/dev/null || [ -z "$REPLY" ]; then
+ if ! gh_api_fetch "repos/%s/$REPOSITORY" 2>/dev/null; then
die "Hesabınızda '$REPOSITORY' isimli bir depo mevcut değil. " \
"Lütfen önce bu depoyu çoğaltarak oluşturun."
fi
- local parent
- parent=$(echo "$REPLY" | sed -ne 's/\s\+:parent:\s\+//p' 2>/dev/null)
+ local origin="00010011/x"
+ local parent=$(json_get_in_reply parent full_name 2>/dev/null ||:)
if [ -z "$parent" ]; then
die "Hesabınızda bulunan '$REPOSITORY' deposu çoğaltılmış" \
"(fork edilmiş) bir depo değil."
+ elif [ $parent != "$origin" ]; then
+ die "Hesabınızda bulunan '$REPOSITORY' deposu hatalı bir " \
+ "depodan ('$parent') çoğaltılmış. Lütfen bu depoyu silin " \
+ "ve '$origin' deposundan çoğaltma yapın."
fi
# Şimdilik bir ara dizine klonla, salt okunur olarak (git:// şeması).
View
@@ -68,6 +68,8 @@ sudo
### std.sh
+### data.sh
+
### package.sh
### string.sh
@@ -489,6 +491,12 @@ go() {
missing="$missing $p"
fi
done
+ # Artık perl ile JSON ayrıştırması yapıyoruz. Bu modül perl
+ # 5.14 ile standart geliyor. Ama eski sürümler için gerekli
+ # paketi kurmalıyız.
+ if ! perl -e 'use JSON' 2>/dev/null; then
+ missing="$missing libjson-perl"
+ fi
if [ -n "$missing" ]; then
case "$missing" in
*sudo*)
@@ -552,7 +560,7 @@ go() {
local user
ask "GitHub hesap adınız?" "$USER"
user="$REPLY"
- if ! gh_http -u "$user" 'user/show/%s'; then
+ if ! gh_api_fetch "users/$user"; then
cry "'$user' adında bir GitHub hesabı yok"
if yesno "Tekrar denemek ister misiniz?"; then
continue
@@ -574,16 +582,20 @@ go() {
# ---------------------------------------------------------------------
# Mevcut bilgilere göre hedef deponun varlığını kontrol et.
- if ! gh_http "repos/show/%s/$REPOSITORY" 2>/dev/null || [ -z "$REPLY" ]; then
+ if ! gh_api_fetch "repos/%s/$REPOSITORY" 2>/dev/null; then
die "Hesabınızda '$REPOSITORY' isimli bir depo mevcut değil. " \
"Lütfen önce bu depoyu çoğaltarak oluşturun."
fi
- local parent
- parent=$(echo "$REPLY" | sed -ne 's/\s\+:parent:\s\+//p' 2>/dev/null)
+ local origin="00010011/x"
+ local parent=$(json_get_in_reply parent full_name 2>/dev/null ||:)
if [ -z "$parent" ]; then
die "Hesabınızda bulunan '$REPOSITORY' deposu çoğaltılmış" \
"(fork edilmiş) bir depo değil."
+ elif [ $parent != "$origin" ]; then
+ die "Hesabınızda bulunan '$REPOSITORY' deposu hatalı bir " \
+ "depodan ('$parent') çoğaltılmış. Lütfen bu depoyu silin " \
+ "ve '$origin' deposundan çoğaltma yapın."
fi
# Şimdilik bir ara dizine klonla, salt okunur olarak (git:// şeması).
@@ -1,5 +1,5 @@
require 'ap'
-FancyIrb.start :rocket_mode => true,
+FancyIrb.start :rocket_mode => false,
:colorize => {
:output => false,
:rocket_prompt => [:cyan, :bright],
View
@@ -0,0 +1,3 @@
+# encoding: utf-8
+%x{[ -z "$TMUX" ] || tmux rename-window pry}
+
View
@@ -0,0 +1 @@
+# encoding: utf-8
View
@@ -0,0 +1,7 @@
+begin
+ require 'awesome_print'
+ Pry.config.print = proc do |output, value|
+ Pry::Helpers::BaseHelpers.stagger_output("=> #{value.ai}", output)
+ end
+rescue LoadError => err
+end
View
@@ -0,0 +1,35 @@
+# encoding: utf-8
+
+# Classes
+class Foo
+ attr_accessor :foo
+ def initialize(*)
+ @foo = "foo"
+ end
+end
+
+class Bar < Foo
+ attr_accessor :bar
+ def initialize(*)
+ super
+ @bar = "bar"
+ end
+end
+
+# Modules
+class Moo
+ def self.moo
+ "moo"
+ end
+end
+
+# String array
+A = ('abc'..'abz').to_a unless defined? A
+
+# Number array
+N = (1..19).to_a unless defined? N
+
+# Hash
+unless defined? H
+ H = {}; A.each { |elt| H[elt.to_sym] = "#{elt}_value" }
+end
View
@@ -0,0 +1,16 @@
+class Object
+ # Return only the methods not present on basic objects
+ def interesting_methods
+ (self.methods - Object.new.methods).sort
+ end
+end
+
+# http://stackoverflow.com/questions/123494/whats-your-favourite-irb-trick/123834#123834
+def quick(repetitions=100, &block)
+ require 'benchmark'
+
+ Benchmark.bmbm do |b|
+ b.report {repetitions.times &block}
+ end
+ nil
+end
View
@@ -43,7 +43,6 @@
" Bundle: git://github.com/vim-scripts/matchit.zip.git
" Bundle: git://github.com/vim-scripts/nginx.vim.git
" Bundle: git://github.com/vim-scripts/pep8.git
-" Bundle: git://github.com/vim-scripts/pydoc.vim.git
" Bundle: git://github.com/vim-scripts/ruby.vim.git
" Bundle: git://github.com/vim-scripts/SingleCompile.git
" Bundle: git://github.com/vim-scripts/tComment.git
@@ -0,0 +1 @@
+# Kişisel Ayarlar
Oops, something went wrong.

No commit comments for this range