Skip to content
Wyświetlanie danych licytacji zebranych w BWS na wynikach z JFR Pary
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
res
src
.gitignore
BUILD.md
CHANGELOG.md
LICENSE.md
MAKE.bat
MAKE.ps1
MAKE_ALL.bat
MAKE_GUI.bat
MAKE_GUI.ps1
README.md
TODO.md
TROUBLESHOOTING.md
bidding_data.spec
bidding_data_gui.spec

README.md

JFR Pary - dane licytacji

Narzędzie dodające do strony wyników z JFR Pary dane licytacji, zbierane w pliku BWS "pierniczkami" nowego typu.

Przykładowe efekty działania: rozdania szkoleniowe z BOOM 2015, Kadra U-20 z butlerem ligowym.

Wymagania systemowe

 • system operacyjny MS Windows (testowane na Win7 i Win8.1)
 • sterownik ODBC dla plików MS Access (zwykle obecny domyślnie z Windows, weryfikowalny w Panelu Sterowania -> Narzędziach Administracyjnych -> Żródła danych ODBC)

Instalacja

Ściągnij paczkę z programem, dostępną na stronie autora i rozpakuj ją do wybranego przez siebie katalogu roboczego programu.

Uwaga: paczki z sufiksem -gui zawierają wersję aplikacji z okienkowym interfejsem graficznym.

W katalogu WWW Par skonfiguruj zasoby niezbędne do prezentacji danych licytacji:

Wersja okienkowa potrafi również przesyłać w/w pliki Gońcem. Pliki nie są kopiowane do katalogu Par, ale mogą zostać prze-FTP-owane na żądanie.

Już, gotowe.

Kompilacja i praca z kodem narzędzia

Patrz: BUILD.md

Użycie (wersja linii poleceń)

Program składa się ze skompilowanego skryptu języka Python, dostępnego w katalogu src tego repozytorium.

Skrypt bidding_data.py operuje na następujących danych wejściowych:

 • plikach HTML wygenerowanych po zakończeniu turnieju stron statycznych
 • pliku BWS sesji

Program przyjmuje parametry w sposób następujący:

bidding_data.exe DANE_SESJI.bws PLIK_TURNIEJU.html

DANE_SESJI.bws to plik BWS z zebranymi danymi sesji.

PLIK_TURNIEJU.html to ściezka do pliku turnieju w katalogu WWW ([ŚCIEŻKA]\PREFIX.html).

Narzędzie obsługuje niestandardowe zakresy numeracji rozdań w turnieju.

Mapowanie numeru rozdań z Par na numer rozdania w BWS (numer fizycznego pudełka) odbywa się automatycznie (na podstawie danych z BWS).

Opcjonalne argumenty linii poleceń

bidding_data.py [-h] [-V] [-q | -v] [-l POZIOM_LOGÓW] [-f PLIK_LOGÓW]
        [-s [ADRES_GOŃCA]]
        DANE_SESJI.bws PLIK_TURNIEJU.html

Opis argumentów:

 • -h, --help: wyświetla opis argumentów
 • -V, --version: wyświetla numer wersji programu
 • -q, --quiet: ucisza ostrzeżenia na standardowym wyjściu błędu
 • -v, --verbose: wypisuje szczegółowe komunikaty na wyjściu błędu
 • -l LOGÓW, --log-level POZIOM: ustawia szczegółowość logowania (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)
 • -f PLIK, --log-file PLIK: ścieżka pliku logów
 • -s [GONIEC], --send-files [GONIEC]: włącza transmisję Gońcem (domyślny adres: localhost:8090)
 • -fs, --force-resend: wymusza przesłanie wszystkich edytowanych plików, nie tylko tych zmienionych
 • -sn, --section-number: numer (nie litera!) sektora w BWS, do którego ograniczamy czytanie danych
 • -mr, --max-round: numer ostatniej rundy, z której czytamy dane

Użycie (wersja z interfejsem okienkowym)

Się klika, się wybiera i się robi.

Kompatybilność

Narzędzie łączy się przez ODBC do bazy MS Access, więc działa jedynie pod Windowsem.

Wersja operująca na wyeksportowanych plikach CSV (np. przez mdb-export), kompatybilna z pozostałymi systemami operacyjnymi i niewymagająca ODBC, dostępna jest w gałęzi csv.

Do wersji z gałęzi CSV nie ma interfejsu graficznego. Wersja z gałęzi CSV została porzucona w wersji ok. 1.0, z czystego lenistwa.

Rozwiązywanie problemów

Patrz: TROUBLESHOOTING.md

Lista przyszłych usprawnień

Patrz: TODO.md

Autor

Michał Klichowicz (mkl)

Licencja

Patrz: LICENSE.md

You can’t perform that action at this time.