Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
res
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JFR Pary - dane licytacji

Narzędzie dodające do strony wyników z JFR Pary dane licytacji, zbierane w pliku BWS "pierniczkami" nowego typu.

Przykładowe efekty działania: rozdania szkoleniowe z BOOM 2015, Kadra U-20 z butlerem ligowym.

Wymagania systemowe

 • system operacyjny MS Windows (testowane na Win7 i Win8.1)
 • sterownik ODBC dla plików MS Access (zwykle obecny domyślnie z Windows, weryfikowalny w Panelu Sterowania -> Narzędziach Administracyjnych -> Żródła danych ODBC)

Instalacja

Ściągnij paczkę z programem, dostępną na stronie autora i rozpakuj ją do wybranego przez siebie katalogu roboczego programu.

Uwaga: paczki z sufiksem -gui zawierają wersję aplikacji z okienkowym interfejsem graficznym.

W katalogu WWW Par skonfiguruj zasoby niezbędne do prezentacji danych licytacji:

Wersja okienkowa potrafi również przesyłać w/w pliki Gońcem. Pliki nie są kopiowane do katalogu Par, ale mogą zostać prze-FTP-owane na żądanie.

Już, gotowe.

Kompilacja i praca z kodem narzędzia

Patrz: BUILD.md

Użycie (wersja linii poleceń)

Program składa się ze skompilowanego skryptu języka Python, dostępnego w katalogu src tego repozytorium.

Skrypt bidding_data.py operuje na następujących danych wejściowych:

 • plikach HTML wygenerowanych po zakończeniu turnieju stron statycznych
 • pliku BWS sesji

Program przyjmuje parametry w sposób następujący:

bidding_data.exe DANE_SESJI.bws PLIK_TURNIEJU.html

DANE_SESJI.bws to plik BWS z zebranymi danymi sesji.

PLIK_TURNIEJU.html to ściezka do pliku turnieju w katalogu WWW ([ŚCIEŻKA]\PREFIX.html).

Narzędzie obsługuje niestandardowe zakresy numeracji rozdań w turnieju.

Mapowanie numeru rozdań z Par na numer rozdania w BWS (numer fizycznego pudełka) odbywa się automatycznie (na podstawie danych z BWS).

Opcjonalne argumenty linii poleceń

bidding_data.py [-h] [-V] [-q | -v] [-l POZIOM_LOGÓW] [-f PLIK_LOGÓW]
        [-s [ADRES_GOŃCA]]
        DANE_SESJI.bws PLIK_TURNIEJU.html

Opis argumentów:

 • -h, --help: wyświetla opis argumentów
 • -V, --version: wyświetla numer wersji programu
 • -q, --quiet: ucisza ostrzeżenia na standardowym wyjściu błędu
 • -v, --verbose: wypisuje szczegółowe komunikaty na wyjściu błędu
 • -l LOGÓW, --log-level POZIOM: ustawia szczegółowość logowania (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)
 • -f PLIK, --log-file PLIK: ścieżka pliku logów
 • -s [GONIEC], --send-files [GONIEC]: włącza transmisję Gońcem (domyślny adres: localhost:8090)
 • -fs, --force-resend: wymusza przesłanie wszystkich edytowanych plików, nie tylko tych zmienionych
 • -sn, --section-number: numer (nie litera!) sektora w BWS, do którego ograniczamy czytanie danych
 • -mr, --max-round: numer ostatniej rundy, z której czytamy dane

Użycie (wersja z interfejsem okienkowym)

Się klika, się wybiera i się robi.

Kompatybilność

Narzędzie łączy się przez ODBC do bazy MS Access, więc działa jedynie pod Windowsem.

Wersja operująca na wyeksportowanych plikach CSV (np. przez mdb-export), kompatybilna z pozostałymi systemami operacyjnymi i niewymagająca ODBC, dostępna jest w gałęzi csv.

Do wersji z gałęzi CSV nie ma interfejsu graficznego. Wersja z gałęzi CSV została porzucona w wersji ok. 1.0, z czystego lenistwa.

Rozwiązywanie problemów

Patrz: TROUBLESHOOTING.md

Lista przyszłych usprawnień

Patrz: TODO.md

Autor

Michał Klichowicz (mkl)

Licencja

Patrz: LICENSE.md

About

Wyświetlanie danych licytacji zebranych w BWS na wynikach z JFR Pary

Resources

License

Packages

No packages published

Languages